Chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ng côm

M«n To¸n 8

Gi¸o viªn:

Tr­êng: THCS

§9: H×nh ch÷ nhËt
1. §Þnh nghÜa: H×nh ch÷ nhËt lµ mét tø gi¸c cã bèn gãc vu«ng. B A * Chøng minh: + ABCD cã:

A = C; B = D => ABCD lµ h×nh b×nh hµnh ( tø gi¸c cã c¸c gãc ®è C D b»ng nhau). ABCD cã: ABCD lµ mét h×nh + ch÷ nhËt <=> AB // CD (cïng vu«ng gã A = B = C = D = víi AD) 0 vµ D = C ( = 900) 90 H×nh ch÷ nhËt lµ mét còng lµ mét h×nh b×nh hµnh ®Æc => ABCD lµ h×nh thang h×nh biÖt, c©n (h×nh thang cã hai thang c©n gãc kÒ mét ®¸y b»ng ®Æc biÖt nhau)

1. §Þnh nghÜa: H×nh ch÷ nhËt lµ mét tø gi¸c cã bèn gãc B A vu«ng. D

§9: H×nh ch÷ nhËt

C

ABCD lµ mét h×nh A = B = C = D = 900 ch÷ nhËt <=> lµ mét h×nh b×nh hµnh ®Æc biÖt, H×nh ch÷ nhËt còng lµ mét h×nh thang c©n ®Æc biÖt 2. TÝnh chÊt: C¹nh H×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh ®èi song song vµ : H×nh nhau. Gãc: b»ng ch÷ nhËt cã c¸c gãc ®èi b»ng nhau. §­êng chÐo: H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau vµ c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng.

§9: H×nh ch÷ nhËt
-Tø gi¸c + 3 gãc vu«ng H× -HTC + 1 gãc vu«ng nh mét h×nh ch÷ -HBH + 1 gãc vu«ng ch C nhËt <=> C = -HBH+ 0 2®­êng chÐo= D ÷ A = B = D = 90 nh nhau H×nh ch÷ nhËt lµ mét h×nh 4. §Þnh lý ¸p dông Ët b×nh hµnh ®Æc biÖt, còng lµ ∆ ABC vu«ng t¹i A <=> vµo tam gi¸c: mét h×nh thang c©n ®Æc 2. TÝnh chÊt: AM = BM biÖt = MC C¹nh H×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh ®èi song song vµ : Gãc: b»ng ch÷ nhËt cã c¸c gãc H×nh nhau. ®èi b»ng nhau. §­êng H×nh ch÷ nhËt cã chÐo: b»ng nhau vµ c¾t nhau hai ®­êng chÐo t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng.

1. §Þnh nghÜa: H×nh ch÷ nhËt lµ mét tø gi¸c cã bèn gãc vu«ng. ABCD lµ B A

3. DÊu hiÖu nhËn biÕt:

Bµi 1: Trong c¸c tø gi¸c sau, tø gi¸c nµo lµ h×nh G ch÷ nhËt: A
N P
D K
0

a)
C

B

M b) F Q G

c)
I

H

B
R

S
0

e) E M f) N H A g) K I E D

d)

U

T

Bµi 2: Dïng compa ®Ó kiÓm tra tø gi¸c sau cã lµ h×nh ch÷ nhËt hay kh«ng? - C¸ch 1: Dïng compa kiÓm tra nÕu OA = OB = OC = OD th× ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt. - C¸ch 2: Dïng Compa kiÓm tra nÕu AB = CD; AD = BC vµ AC = BD th× ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt.

N
Nhãm 1 +? 2:

Bµi tËp nhãm
A

3 Nhãm 3 +? 4: D 4 ? Cho h×nh vÏ 3 a) Tø gi¸c ABCD lµ h×nh g×? V× sao?

0

B

b) So s¸nh c¸c ®é dµi AM vµ BC. C c) Tam gi¸c vu«ng ABC cã AM lµ ®­êng trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn. H·y ph¸t biÓu tÝnh ? Cho h×nh ë chÊt t×m ®­îcvÏ. c©u b) d­íi d¹ng mét ®Þnh lý. A

4 a) Tø gi¸c ABCD lµ h×nh g×? V× sao? b) Tam gi¸c ABC lµ tam gi¸c g×? D c) Tam gi¸c ABC cã ®­êng trung tuyÕn AM b»ng nöa c¹nh BC. H·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt t×m ®­îc ë

0

B

C

§¸p ¸n: ? 3 a) Tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh v× cã hai ®­êng
chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng, l¹i cã A b) ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt. nªn AD = BC. 900 nªn lµ h×nh ch÷ nhËt Cã AM = 1/2 AD = 1/2 BC c) VËy trong tam gi¸c vu«ng ®­êng trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn b»ng nöa c¹nh huyÒn.

§¸p ¸n: ? 3 a) Tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh v× cã 2 ®­êng chÐo

c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®­êng. L¹i cã AD = DC => ABCD lµ lµ h×nh ch÷ nhËt nªn gãc BAC = 900. VËy tam g b) ABCD h×nh ch÷ nhËt. tam gi¸c vu«ng. c) NÕu mét tam gi¸c cã ®­êng trung tuyÕn øng víi mét c¹nh b»ng mét nöa c¹nh Êy th× tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c vu«ng.

§9: H×nh ch÷ nhËt
LuyÖn tËp. Bµi 60 – Trang 69 SGK:
A
C

Cho ∆ ABC (A = 900) GT CM = MB CA = 7cm; AB = 24cm.

M

B

KL TÝnh AM?

Gi¶i:

Tam gi¸c vu«ng ABC cã: BC2 = CAB2 + AC2 (§l Pitago) BC2 = 72 + 242 BC2 = 625 BC = 25 (cm) AM = 1/2BC (T/c tam gi¸c vu«ng) AM = 12,5cm

§9: H×nh ch÷ nhËt
-Tø gi¸c + 3 gãc vu«ng H× -HTC + 1 gãc vu«ng nh mét h×nh ch÷ -HBH + 1 gãc vu«ng ch C nhËt <=> C = -HBH+ 0 2®­êng chÐo= D ÷ A = B = D = 90 nh nhau H×nh ch÷ nhËt lµ mét h×nh 4. §Þnh lý ¸p dông Ët b×nh hµnh ®Æc biÖt, còng lµ ∆ ABC vu«ng t¹i A <=> vµo tam gi¸c: mét h×nh thang c©n ®Æc 2. TÝnh chÊt: AM = BM biÖt = MC C¹nh H×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh ®èi song song vµ : Gãc: b»ng ch÷ nhËt cã c¸c gãc H×nh nhau. ®èi b»ng nhau. §­êng H×nh ch÷ nhËt cã chÐo: b»ng nhau vµ c¾t nhau hai ®­êng chÐo t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng.

1. §Þnh nghÜa: H×nh ch÷ nhËt lµ mét tø gi¸c cã bèn gãc vu«ng. ABCD lµ B A

3. DÊu hiÖu nhËn biÕt:

- ¤n tËp ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt cña h×nh thang c©n, h×nh b ×nh hµnh, h×nh ch÷ nhËt vµ c¸c ®Þnh lý ¸p dông - Bµitam gi¸c vu«ng.61, 62, 63 Trang 99 – 100 vµo tËp sè 58, 59, SGK

Bµi gi¶ng kÕt thóc


C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c em häc sinh KÝnh chóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ, chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái ******