Tr­êng Thcs ……….

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c
thÇy c« vÒ dù giê ®¹i sè
chóclíp
c¸c8b
em
1 .ch¨m
ngoan häc giái.

Gi¸o viªn: ……………………………..

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11n¨m
2007

TiÕt 19 : ¤N TËp ch­¬ng I
A.Lý thuyÕt
Bµi tËp tr¾c nghiÖm

C©u 1:ĐiÒn vµo chç trèng (…..) c¸c c©u
thÝch hîp ®Ó ®­îc c©u tr¶ lêi ®óng.
a)Muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc ,
tõng
h¹ng
tö víi………………………
cña
céng c¸c tÝch l¹i víi
ta nh©n
®¬n
thøc
råi………………………...
®a thøc
nhau
tõng®a
h¹ng
b) Muèn
thøc , ta
mçi nh©n
h¹ng mét ®a thøc víi mét
céng c¸c tÝch
l¹i thøc
víi nhau
nh©n..……………..cña
®a
nµy
tö . víi…..

………… ®a thøc kia råi …………………………
mçi
h¹ng
cña A®a
thøc
A cho
c)Muèn
chia
®atöthøc
cho
®¬n
thøc B (tr­êng
c¸c
kÕt
hîpcéng
chia
hÕt),
taqu¶
®¬n
thøc
Bchiavíi
nhau .
……………………………………………
råi………………………….
mét tÝch cña nh÷ng ®¬n thøc
d)Ph©n tÝch ®a vµ
thøc
®athµnh
thøc nh©n tö (hay thõa

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11 n¨m
2007

TiÕt 19: ¤N TËp ch­¬ng I
A.Lý thuyÕt

C©u 2: H·y nèi mçi ý ë cét A víi mçi ý ë cét B
®Ó ®­îc mét kh¼ng ®Þnh ®óng.
Cét A
Cét B
1.( A +
a) (A + B)(A-B)
B )2
2.( A - B )2
3.A2 - B2
4.( A +
B )3
5.( A - B )3

b)A3 + 3A2B + 3AB2 +
B3
c) A2 + 2AB + B2
d)(A +B )(A2- AB + B2)
e) A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11 n¨m
2007

TiÕt 19 : ¤N TËp ch­¬ng I
A.Lý thuyÕt

Cét A
1.( A + B )

Cét B
a) (A + B)(A-B)

2

2.( A - B )2

b)A3 + 3A2B + 3AB2 +
B3

3.A2 - B2
4.( A + B )

c) A2 + 2AB + B2
d)(A +B )(A2- AB + B2)

3

5.( A - B )3

e) A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

A.Lý thuyÕt

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11 n¨m
TiÕt2007
19 : ¤N TËp ch­¬ng I

C©u 3: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
1)§¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B khi
A. mçi biÕn cña ®¬n thøc A ®Òu lµ cña ®¬n thøc B
B. sè mò cña c¸c biÕn cña ®¬n thøc B kh«ng lín h¬n sè mò cña nã trong ®¬n
thøc A.
C .mçi biÕn cña ®¬n thøc B ®Òu lµ biÕn cña ®¬n thøc A víi sè mò kh«ng lín
h¬n sè mò cña nã trong A.
D .hÖ sè cña ®¬n thøc A chia hÕt cho hÖ sè cña ®¬n thøc B.
2) §a thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B khi
A. c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A ®Òu chia hÕt cho ®¬n thøc B
B. mét h¹ng tö cña ®a thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B.
C. HÖ sè cña c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A chia hÕt cho hÖ sè ®¬n thøc B.
D. HÖ sè cña c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A kh«ng chia hÕt cho hÖ sè ®¬n thøc B.
3) §a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B khi
A .phÐp chia cã d­ kh¸c 0.
B. phÐp chia cã d­ b»ng 0.
C. phÐp chia cã d­ b»ng h»ng sè.
D. phÐp chia cã d­ lµ ®a thøc kh¸c ®a thøc 0.

1)§¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B khi
A.mçi biÕn cña ®¬n thøc A ®Òu lµ cña ®¬n thøc B
B.sè mò cña c¸c biÕn cña ®¬n thøc B kh«ng lín h¬n sè mò cña
nã trong ®¬n thøc A.
C. mçi biÕn cña ®¬n thøc B ®Òu lµ biÕn cña ®¬n thøc A víi
sè mò kh«ng lín h¬n sè mò cña nã trong A.
D.hÖ sè cña ®¬n thøc A chia hÕt cho hÖ sè cña ®¬n thøc B.
2) §a thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B khi
A. c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A ®Òu chia hÕt cho ®¬n thøc B
B. mét h¹ng tö cña ®a thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B.
C. HÖ sè cña c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A chia hÕt cho hÖ sè
®¬n thøc B.
D. HÖ sè cña c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A kh«ng chia hÕt cho hÖ
sè ®¬n thøc B.
3) §a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B khi
A. phÐp chia cã d­ kh¸c 0.
B. phÐp chia cã d­ b»ng 0.
C. phÐp chia cã d­ b»ng h»ng sè.
D. phÐp chia cã d­ lµ ®a thøc kh¸c ®a thøc 0.

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11n¨m
2007
TiÕt 19 : ¤N
TËp ch­¬ng I
A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËp
1.Bµi tËp ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n víi ®a thøc , nh©n ®a thøc víi
®a thøc.

Quy t¾c

a) Muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc , ta nh©n
®¬n thøc víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc råi céng c¸c
tÝch l¹i víi nhau .
b) Muèn nh©n mét ®a thøc víi mét ®a thøc , ta nh©n mçi
h¹ng tö cña ®a thøc nµy víi tõng h¹ng tö ®a thøc kia
råi céng c¸c tÝch l¹i víi nhau .
Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

2
Bµi 75 (b 3
):

Bµi 76 (a) :

xy(2x2y – 3xy + y2)
(2x2- 3x)(5x2 – 2x + 1)

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11 n¨m
TiÕt
19 : ¤N TËp ch­¬ng
2007

I
A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËp

1.Bµi tËp ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n víi ®a thøc , nh©n ®a thøc
víi ®a thøc.

2
Bµi 75 (b ):
3

®¸p ¸n
xy(2x2y – 3xy + y2)

4
=
3

xy
3

2

22
- 2x y +
3
2

xy3

Bµi 76 (a) :(2x2- 3x)(5x2 – 2x + 1)
= 2x2(5x2 – 2x + 1) - 3x (5x2 – 2x + 1)
= 10x4 - 4x3 +2x2 - 15x3 +6x2 -3x
= 10x4 – 19x3 + 8x2 - 3x

¬ng I

Thø
s¸u19
ngµy
th¸ng
11n¨m
TiÕt
: ¤N2 TËp
ch­
2007

A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËp
1.Bµi tËp ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n víi ®a thøc , nh©n ®a thøc
víi ®a thøc.
2.Bµi tËp ¸p dông h»ng ®¼ng thøc vµ bµi tËp ph©n tÝch ®a
thøc thµnh nh©n tö.

H·y nªu c¸c d¹ng bµi tËp ¸p dông h»ng
®¼ng thøc ?
- Bµi tËp rót gän biÓu thøc.
- Bµi tËp tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.
- Bµi tËp t×m x.
- Bµi tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n
tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng d¼ng thøc.

Thø s¸u ngµy 2th¸ng 11 n¨m
2007

TiÕt 19: ¤N TËp ch­¬ng I

A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËP
1.Bµi tËp ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n víi ®a thøc , nh©n
®a víi
®a thøc.
2.Bµi tËp ¸p dông h»ng ®¼ng thøc vµ bµi tËp ph©n tÝch
®a thøc thµnh nh©n tö.

7 h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
1.( A + B )2 = A2 + 2AB+ B2
5.( A - B )3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3
2.( A - B )2 = A2- 2AB + B2
6.A3 + B3 = (A +B )(A2- AB + B2)
3. A2 - B2 = (A + B)(A- B)
7.A3 - B3 = (A - B )(A2+ AB + B2)
4.(A + B )3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
Bµi 78/T33

Rót gän : a) ( x + 2)(x – 2 ) – ( x -3 )( x +1)

b) ( 2x + 1 )2 + ( 3x - 1 )2 + 2( 2x + 1 )( 3x - 1 )

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11n¨m
TiÕt 19 2007
: ¤N TËp ch­¬ng I
A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËP
1.Bµi tËp ¸ p dông quy t¾c nh©n ®¬n víi ®a thøc , nh©n ®a víi ®a thøc.
2.Bµi tËp ¸ p dông h»ng ®¼ng thøc vµ bµi tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh
nh©n tö.

§¸p ¸n bµi 78
a) ( x + 2)(x – 2 ) – ( x -3 )( x + 1)

= x2 - 4 - (x2 + x – 3x – 3 )
= x2 - 4 - x2 + 2x + 3
= 2x - 1
b) ( 2x + 1 )2 + ( 3x - 1 )2 + 2( 2x + 1 )( 3x - 1 )
= [( 2x + 1 ) + ( 3x - 1 )]2
= (2x + 1 + 3x - 1 )2
= ( 5x)2 = 25x2

Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 11n¨m
TiÕt 19:2007
¤N TËp ch­¬ng I
A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËP
1.Bµi tËp ¸p dông quy t¾c nh©n ®¬n víi ®a thøc , nh©n ®a víi ®a thøc.
2.Bµi tËp ¸p dông h»ng ®¼ng thøc vµ bµi tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.

Bµi 77(Sgk)/T33: TÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau.

a) M = x2 + 4y2 - 4xy t¹i x = 18 vµ y = 4
2
§¸p
bµi 77
Ta cã M = x2 + 4y2 - 4xy
= x¸n
- 2.x.2y
+ (2y)2
= ( x - 2y )2
Thay x = 18 , y =4 => M = (18 - 2.4 )2
= ( 18 - 8 )2
= 102 = 100

TiÕt 19 : ¤N TËp ch­¬ng I
Bµi tËp tr¾c nghiÖm
C©u1: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
1)KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 5x2(3x2 - 7x + 2) lµ

A. 15x4 - 35x3 + 10x2
B.8x4 - 12x3 - 7x2
C.15x4 + 35x3 + 10x2
D.KÕt qu¶ kh¸c
2)KÕt qu¶ cña tÝch sau (x + 2 )(x2 - 2x + 4 ) lµ
A.x3 - 8
B.
x3 + 8
C. (x + 2 )3
D. (x - 2 )3
3)Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x2 + 4x + 4 t¹i x = 98 lµ
A.100
B.1000
C. 10000
D.KÕt qu¶
kh¸c.
C©u 2 : §iÒn dÊu “ X “ vµo « ®óng(§) vµ sai(S )trong c¸c
®Þnh
§
S
kh¼ng Kh¼ng
®Þnh sau.

a) ( 2x – 1)2 = ( 1 – 2x)2
b) (3x – 2)3 = (2 – 3x )3
c) 8 + 12x + 6x2 + x3 = (2 + x)3
d) x2 + 4 – ( x + 2 )2 = 4x

X
X
X
X

TiÕt 19 : ¤N TËp ch­¬ng
I
A.Lý thuyÕt
B.Bµi tËp

H­íng dÉn vÒ nhµ

+ ¤n l¹i c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch
®a thøc thµnh nh©n tö.
+ ¤n l¹i quy t¾c : Chia ®¬n thøc cho
®¬n thøc , ®a thøc cho ®¬n thøc ,
chia ®a thøc cho ®a thøc.
+ Lµm c¸c bµi tËp : 79 , 80 , 81, 82 ,82
(SGK) Trang 33.

Giê häc ®· kÕt thóc
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c
thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c
em häc sinh.