Gi¸o ¸n ®iÖn tö

§¹i sè líp 8
TiÕt 47 ph­¬ng tr×nh chøa
Èn ë mÉu
Gi¸o viªn: NguyÔn Lîi

KiÓm tra bµi cò

Þnh nghÜa hai ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬n
ph­¬ng tr×nh sau cã t­¬ng ®­¬ng hay kh
a/ x = 0
b/ x(x – 1) = 0

Tr¶ lêi:
®Þnh nghÜa: Hai ph­¬ng tr×nh cã cïng mét tËp nghiÖm lµ
hai ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng.

-Cã

a) s = { 0} b) s = { 0;1}

Ph­¬ng tr×nh a vµ b kh«ng cã cïng
mét tËp nghiÖm nªn 2 ph­¬ng
tr×nh kh«ng t­¬ng ®­¬ng.

Gi¶i ph­¬ng
tr×nh

1
1
x+
= 1+
x −1
x −1

1
1
x+ − =
x −1 x− 1

( 1)
1

x =1
Gi¸ trÞ x = 1 cã ph¶i lµ nghiÖm cña
ph­¬ng tr×nh (1) hay kh«ng

TiÕt 47 ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu
1/ VÝ dô më ®Çu: 1
1
x +=
+
1
(1)
Gi¶i ph­¬ng tr×nh:
x−
1 −
x 1

*x = 1 kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña ph­
1
¬ng tr×nh v×
x−
1
t¹i x =1 ph©n thøc
kh«ng x¸c
®Þnh
. (1) ®· cho vµ ph­¬ng tr×nh x = 1
­¬ng
tr×nh
cã t­¬ng ®­¬ng hay kh«ng?

KÕt luËn: -Khi biÕn ®æi ph­¬ng
tr×nh chøa Èn ë mÉu ®Õn ph­¬ng
tr×nh kh«ng chøa Èn ë mÉu n÷a
cã thÓ ®­îc ph­¬ng tr×nh míi
kh«ng t­¬ng ®­¬ng víi ph­¬ng
tr×nh ban ®Çu.
-Do vËy khi gi¶i ph­¬ng tr×nh
ch÷a Èn sè ë mÉu ta ph¶i chó ý
®Õn mét yÕu tè ®Æc biÖt, ®ã lµ
®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng
tr×nh .

2.T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña mét
-§iÒu kiÖnph­¬ng
x¸c ®Þnh
cña: ph­¬ng
tr×nh
tr×nh (viÕt t¾t §KX§) lµ ®iÒu
kiÖn cña Èn ®Ó tÊt c¶ c¸c mÉu
VÝ dôph­¬ng
1: T×mtr×nh
®iÒu ®Òu
kiÖn kh¸c
x¸c 0.
trong
®Þnh cña mçi ph­¬ng tr×nh
2 x +1
a)
=1
x −2

2
1
b)
=1 +
x −1
x +2

Gi¶i:
2x +
1
=
1
a)§KX§ cña ph­¬ng
x−
2
tr×nh
Lµ x – 2 ≠ 0 => x ≠ 2
2
1
=1 +
b)§KX§ cña ph­¬ng tr×nh
x −1
x +2
Lµ x ≠ 1 vµ x ≠-2

?2 T×m §KX§ cña mçi ph­¬ng
3
2 x −1
tr×nh
x sau:
x +4
b)
=
−x
a)
=
x−
1

x+
1

x−2

Gi¶i
:
a)§KX§ cña ph­¬ng
tr×nh lµ:
x 1 ≠
 x − 1 ≠0
=>


x  1≠ −
 x + 1 ≠0
b)§KX§ cña ph­¬ng
tr×nh lµ:
x - 2 ≠ 0 =>
x≠2

x −2

3.Gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë
mÉu:
VÝ dô 2: Gi¶i ph­¬ng
tr×nh :
x +2
2 x +3
=
(1)
x
2( x − 2)

Gi¶i:
-§KX§ cña ph­¬ng
x≠ 0 vµ x ≠ 2
tr×nh:
2( x −2)( x+ 2) x(2−
x 3)
=
(1)⇒
(2 (Quy
2 x( x −2)
2 x( x− 2)
) ®ång)
=> 2(x-2)(x+2) =
(Khö
x(2x+3)
(3)
mÉu)
<=>
2(x2-4) =
2x2 +


2
2
(Gi¶i ph­
3x
(4)
<=> 2x -8 = 2x +3x 
8

¬ng


<=> -3x = 8 <=> x =
3
tr×nh
)
8
(5)
x − Th¶o m·n §KX§
3
8
=
(KÕt
VËy x −
Lµ nghiÖm cña PT
3
luËn)
=
(1)
 8
TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh
 − S = 3

C¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu:

B­íc 1: T×m §KX§ cña ph­¬ng tr×nh
B­íc 2: Quy ®ång mÉu hai vÕ cña
ph­¬ng tr×nh råi khö mÉu
B­íc 3: Gi¶i ph­¬ng tr×nh võa nhËn
®­îc
B­íc 4:(KÕt luËn) Trong c¸c gi¸ trÞ
cña Èn t×m ®­îc, c¸c gi¸ trÞ tháa
m·n §KX§ chÝnh lµ nghiÖm cña ph­
¬ng tr×nh ®· cho

4) LuyÖn tËp:
Bµi 1:
1 Nèi sè víi ch÷ ®Ó ®­îc kh¼ng
®Þnh ®óng.
x −1
=1
(1)
x +5
x +3
6
+1=
(2)
x −2
x+ 3
2 x −1
− 5= 14
(3)
2
x +1
x
x− 2
=
0
(4)
x −x − 6
1
2
=
( 5)
( x −1) (x+ 2 ) −1 x

A)§KX§ mäi x


R

B)§KX§ x≠ -2 vµ x ≠
3
C)§KX§ x≠ 1 vµ x ≠
-2
D)§KX§ x≠ -5
E)§KX§ x≠ 2 vµ x ≠
-3

Bµi tËp 2:
2 − 3x
3x + 2
=
Khi g¶i ph­¬ng tr×nh

2
x

3
2
x
+
1
b¹n Hµ lµm nh­ sau:
2 − 3x 3x + 2
=
⇔ (2 − 3x )(2 x + 1) = (3x + 2)( −2 x − 3)
−2 x − 3 2 x + 1
⇔ −6 x 2 + x + 2 = −6 x 2 − 13 x − 6
⇔ 14 x = −8
4
⇔x=−
7
4
x =

VËy ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm
7
Em h·y cho biÕt ý kiÕn vÒ lêi gi¶i cña
b¹n Hµ!

Ghi nhí
B­íc 1: T×m §KX§ cña ph­¬ng tr×nh
B­íc 2: Quy ®ång mÉu hai vÕ cña
ph­¬ng tr×nh råi khö mÉu
B­íc 3: Gi¶i ph­¬ng tr×nh võa nhËn
®­îc
B­íc 4:(KÕt luËn) Trong c¸c gi¸ trÞ
cña Èn t×m ®­îc, c¸c gi¸ trÞ tháa
m·n §KX§ chÝnh lµ nghiÖm cña ph­
¬ng tr×nh ®· cho.

H­íng dÉn vÒ nhµ
• N¾m v÷ng §KX§ cña ph­¬ng tr×nh lµ t×m
c¸c gi¸ trÞ cña Èn ®Ó tÊt c¶c c¸c mÉu cña
ph­¬ng tr×nh ®Òu kh¸c 0.
• N¾m v÷ng c¸c b­íc gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa
Èn ë mÉu (chó ý b­íc 1 vµ b­íc 4)
• Lµm bµi tËp 27/b,d ; 28/a,b SGK T22

Gi¸o ¸n ®iÖn tö

§¹i sè líp 8
TiÕt 47 ph­¬ng tr×nh chøa
Èn ë mÉu

Gi¸o viªn: NguyÔn §øc Lîi
Tr­êng THCS X­¬ng L©m