P. 1
on tap dai so chuong 3 lop 8

on tap dai so chuong 3 lop 8

|Views: 513|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19615357

More info:

Published by: api-19615357 on Nov 24, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CHAØO CAÙC EM

CHAØO CAÙC EM

HOÂM NAY THAÀY CUØNG
CAÙC EM OÂN TAÄP TIEÁT 2
CUÛA CHÖÔNG III-ÑAÏI SOÂ
GV : HỒ NGỌC NAM – THCS ĐỒNG NAI – CÁT TIÊN

Tieát 56 : OÂN TAÄP
Tieát 56 : OÂN TAÄP
CHÖÔNG 3 (TT)
CHÖÔNG 3 (TT)
AT!A"C NHIEÄM
AT!A"C NHIEÄM
:
:
Thaày cho caùc caâu hoûi. Caùc em duøng
baûng ñen ñeå traû lôøi. Neáu ai traû lôøi sai
ôû caâu naøo th !haûi b" loa#i $nh%ng &a'n
ñ%ô#c traû lôøi (. )a#n naøo traû lôùi ñeán caâu
hoûi cuoái cuøng se* ñ%ô#c !haàn th%ôûng.
Chuùc caùc em traû
lôøi toát+

Phöông tình baäc nhaät moät aån soá coù Phöông tình baäc nhaät moät aån soá coù
daïng ax + b = 0, trong ñoù a, b laø caùc soá daïng ax + b = 0, trong ñoù a, b laø caùc soá
ñaõ b!át "a #haùc 0$% ñaõ b!át "a #haùc 0$%
Caâu 1 Caâu 1 :H#$% &'( )# *'+,-. :H#$% &'( )# *'+,-.
/)0-' 1#2& -'#2/ 342/ #5- 647 /)0-' 1#2& -'#2/ 342/ #5- 647
/)4-. &#8& *'+,-. /)0-' 6#9 /)4-. &#8& *'+,-. /)0-' 6#9
2: ; < = > 2: ; < = > ?@A ?@A
>: B C = > >: B C = > ?2A ?2A
<: <:
2 2
BD BD ?<A ?<A
2% = > 2% = > ?EA ?EA
C: B <% ; E = > C: B <% ; E = > ?DA ?DA
2: B <: BD = > 2: B <: BD = > ?FA ?FA
N'+$-. *'+,-. /)0-' G#H
*'+,-. /)0-' 1#2& -'#2/
342/ #5- G#H :
2: ; < = > 2: ; < = >
2% = > 2% = >
2: B <: BD = 2: B <: BD =
> >
E3 '#$% &'( )# 'I2 647 #J 1 K
?# = 2J 1 = ?# = 2J 1 =
-<A -<A
?# = 2J 1= >A ?# = 2J 1= >A
?# = DJ 1= ?# = DJ 1=
DA DA

Caâu 2 : T#2*
-.'LI23 &9M#
*'+,-. /)0-'
:?: -@A?: ; 2A = >
&48 1#4 -'LIN9
*'#O- /+M K
Phöông trình &"x$%'"x$ = 0  &"x$ = 0 hoa(c '"x$ = 0
P'+,-. /)0-' :?: -@A?: ; 2A =
>
P'L : => '4#Q& : - @ = > '4#Q&
: -2 = >
R : ; @ = > S=T : = @
R :- 2 = > S=T :
= 2
R : = >
U4 V48 : S = W>X @X 2Y
V#2% /#2* -.'LI23
&9M# *'+,-. /)0' &48 3
*'#O- /+M

Caâu 3 :P'#8/ 1LI59 -#H4 6#9 V#N% G#H 6#L :
A P'+,-. /)0-' : B2>>Z = 2>>Z B : &48 [4N
647 -.'LI23
\ P'+,-. /)0-' : - 2>>Z = 2>>Z B : [4N
-.'LI23
C P'+,-. /)0-' :
2
= ] &48 '#L -.'LI23
UP'+,-. /)0-' F% ; D = E: BC &48 342/
-.'LI23 : = F
A T# /'#7% */
/+,-. V+,-.
[,8L
: - : = 2>>Z-
2>>Z

>: = >
V#2% 6 = !
\ T# /'#7% */
/+,-. V+,-.
[,8L
: - : =
2>>ZB2>>Z

>: = E>@F
V#2% */ [4N
-.'LI23
2
2
9
9 0
( 3)( 3) 0
3 0 3
3 0 3
x
x
x x
x x
x x
=
⇔ − =
⇔ − + =
− = =
 
⇔ ⇔
 
+ = = −
 

Caâu 4 : T)4-. &#8&
*'+,-. /)0-' 6#9J
*'+,-. /)0-' -#H4
/+,-. V+,-. [,8L -'#9
: ; < = > ?@A
:?: ; < A = >
?2A
?<A
?EA
2
6 9 0
0
3
x x
x
x
− + −
=

)a *höông trình ñöôïc goï laø töông
ñöông +ôù nha, n!á, ch,ùng coù ch,ng
taä* ngh!äm%
S#9 ^'L .L#ML *'+,-.
/)0-' /# &48
?@A S = W<Y
?2A S = W>X <Y
?<A S = W<Y
?EA S = W>Y
V#2% ?@A  ?<A

Caâu 5 :H#L *'+,-. /)0-' [4N
-.'LI23 &48 /+,-. V+,-. [,8L
-'#9 ^'4N-. K
VIO -'#H &#8& I3 69% -.'(
:I3 '#L *'+,-. /)L-' &48 [4N 647
-.'LI23 &48 /+,-. V+,-. [,8L -'#9
^'4N-.K _#7% 342/ [#HL [` a9b 3L-'
'4b#c

M
H#L *'+,-. /)0-' [4N
-.'LI23 /'0 /+,-.
V+,-. [,8L -'#9

Caâu 6 : C'4 *'+,-.
/)0-'
ÑLIO9 ^LI2- :#8& Vd-'
&9M# *'+,-. /)0-' G#H
A % ≠ <
\ % ≠ -<
C % ≠ < [#H % ≠ -<
U V,8L 34bL .L#8 /)d &9M# %
2
3 5 2
9 3 3 y y y

+ =
− − +
T# /'#7% :
2
3 5 2
9 3 3
3 5 2
( 3)( 3) 3 3
y y y
y y y y

+ =
− − +
− −
<=> + =
− + − +
-a ña(t ñ!., #!än cho aån ñ!å taát ca/
caùc ma0, trong *höông trình ñ!., #haùc 0
+aø ñoù laø ñ!., #!än xaùc ñ1nh c,/a
*höông trình

Caâu 7 : C'4 *'+,-. /)0-' M42/
1#b- '4b& 6L-' V#$ .L#ML -'+ 6#9
2
3 5 2
9 3 3 y y y

+ =
− − +
2
3 5( 3) 2( 3)
9 ( 3)( 3) ( 3)( 3)
y y
y y y y y
− + −
+ =
− − + + −
B!"# 1 :
B!"# 2 : -<BD%B@D = 2% -F
B!"# 3 : D%-2% = -F -@2
B!"# 4 : <% = -@Z =T % =
-F
\#b- '4b& 6L-' /)IN- .L#ML V98-. '#% 6#LK NI79 6#L /'0
6#L ,M 1+,8& -#H4K
$% Ba&' (a)* +ai ,a) +ai !- .!"# 1
Ñ#N% G#H 1#HL .L#ML
V98-. :
2
3 5( 3) 2( 3)
9 ( 3)( 3) ( 3)( 3)
y y
y y y y y
− − + −
+ =
− − + + −
 -<-D% - @D = 2% -F
 -D%-2% = -F B @Z
 -C% = @2 =T % = -@2eC V#2% S = W-@2eCY

Caâu / : NIN9 /#2* -.'LI23 &9M#
*'+,-. /)0-' 6#9 :
:
2
B D: B F = >
2 3öa *höông trình +!. daïng *höông trình t4ch
ba5ng caùch *ha6n t4ch +!á traù thaønh
nha6n tö/
$% 0 1 $32 $23
Ba)i 4ia-i :
:
2
B D: B F = >

:
2
B 2: B <: BF =
>

?:
2
B 2: AB ?<: BF A =
>

:?: B 2A B <?:B2A
= >

?: B 2A ?: B<A = >

: B2 = > '4#Q& : B <
= >
V#2% S = W -<X
-2Y

Caâu 5 : P'+,-.
/)0-' 6#9 &48 1#4
-'LIN9 -.'LI23
- 2>>Z ; 2: ; :
2
= >
Phöông trình
naø7 +o6
ngh!äm 2
Ba)i Gia-i : -2>>Z ; 2: ; :
2
= >

-2>>C ; @ -2: ; :
2
= >

- 2>>C ; ? @ B 2: B :
2
A = >

- 2>>C ; ?@ B : A
2
= >

-2>>C = ?@B:A
2
T# /'#7% [I7 /)#8L 1#f-. - 2>>C
3#H [I7 *'#ML 1#f-. >
V#2% */ [4N -.'LI23

PH6N
PH6N
TH78NG
TH78NG
M!)i bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

PH6N
PH6N
TH78NG
TH78NG
Tràng
vỗ tay
M!)i bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

PH6N
PH6N
TH78NG
TH78NG
3 g! "#o
M!)i bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

PH6N
PH6N
TH78NG
TH78NG
$% 9ie:*
M!)i bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

PH6N
PH6N
TH78NG
TH78NG
3 g! "#o
Tràng
vỗ tay
1;9ie:*
M!)i bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

B< TÖ= >?AÄN :
Ba)i
54(+4@)
Tieát 56 : OÂN TAÄP
CHÖÔNG 3 (TT)
V#2- /47& T',HL
.L#-
g9#$-.
V+,H-.
h94NL
a4H-.
N.+,b&
a4H-.
NI79 .4bL :?^3e'A G#H [#2- /47& /'+b& &9M# &#
-4N E3 '#$% VLIO- [#H4 1#M-. 6#9 :
T# &48 */ : E?:B2A = E?:B2A = D?:-2A D?:-2A
D?: - 2A D?: - 2A
E?: B E?: B
2A 2A
: - 2 : - 2
: B2 : B2
D D
E E

V#2- /47& T',HL
.L#-
g9#$-.
V+,H-.
h94NL
a4H-.
: B2 E E?:B2A
N.+,b&
a4H-.
: - 2 D D?:-2A
GAABA
G4bL :?^3e'A G#H [#2- /47&
/'+b& &9M# &#-4N
" x 8 9$
: B2 : B2
G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii iiiiiiiiii
&a,n toác cuûa canoâ luùc -uoâi
doøng
: -2 : -2
G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii iiiiiiiiii
&a,n toác cuûa canoâ luùc
ng%ô#c doøng
E?: B2 A E?: B2 A
G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii iiiiiiii
.ua*ng ñ%ôøng cuûa canoâ luùc
-uoâi doøng
D?: -2 A D?: -2 A
G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii G#Hiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii iiiiiiii
.ua*ng ñ%ôøng cuûa canoâ luùc
ng%ô#c doøng
V0 j9#$-. V+,H-. :94NL [#H -.+,b& a4H-. 1#f-.
-'#9 -IN- /# &48 */:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii
E?: B 2A = D?: ; 2A
E: B Z = D: ; @>  : = @Z
?&'4b-A V#2- /47& /'+b& &9M# &#N4N
1#f-. ii P'4#M-. &#8&' /+H A VI7- \ 1#f-. i
?i B2A = ^3
@Z?^3e'A
E @Z Z>


TCOD CHÔA OÂ CHÖE : E3 '#$% .L#ML &#8&
*'+,-. /)0-' /+,-. +8-. [,8L &#8& &'+$
&#8L V+8-. /)+,8& -48 )4OL VLIO- &#8& &'+$
&#8L -#H% /+,-. +8-. [,8L -.'LI23 &9M#
-48 /# V+,b& /IN- \AØI HAÙT
-F D -C -<
@2
> -2
@>
-@2eC -CeD
2 @ D C <
T I EÂ N _ EÂ N Ñ O A N V
I EÂ N
A D: B C = >
Ñ : = @>
T 2: ; D = E: B C
I 2D ; @>: B :
2
N ?:
2
; ]A?:
2
; EA =
>
EÂ ?: - CA:?: B CA
= >
2
3 1
.
2 5 10
12
. 0
3 5 2
.
9 3 3
x x
V
x
L
x
o
y y y

+ =

=

− =
− − +
F!)i
.a&'
'4Ge
.a)i
Ga"t

TIEÁT OÂN TAÄP HEÁT !OÀI
TIEÁT OÂN TAÄP HEÁT !OÀI
CAÙC EM VEÀ NHAØ OÂN
CAÙC EM VEÀ NHAØ OÂN
TAÄP TOÁTc
TAÄP TOÁTc
CHUÙC CAÛ _ÔÙP _AØM \AØI PIEkM
CHUÙC CAÛ _ÔÙP _AØM \AØI PIEkM
T!A TOÁT cccccccccccc
T!A TOÁT cccccccccccc

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->