Së Gi¸o dôc §µo t¹o VÜnh Phóc

Kú thi so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö

TiÕt 42:

Bµi so¹n

Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ
c¸ch gi¶i.
Gi¸o viªn thiÕt kÕ: Hoµng

V¨n Tµi
®¬n vÞ: Tr­êng THCS Yªn l¹c

0 0 0 0 0HuyÖn
0 0 yªn
0 l¹c.
0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Néi dung bµi häc
1. KiÓm tra bµi cò.
2. ®Þnh nghÜa ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
3. Hai quy t¾c biÕn ®æi ph­¬ng tr×nh.
4. C¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
5. Cñng cè.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

KiÓm tra bµi cò

C©u hái: Sè 3 cã ph¶i lµ nghiÖm
cña ph­¬ng tr×nh sau hay kh«ng:
a) 5(2x - 1) = 8x
Tr¶ lêi: Cã,+v×
1; khi thay x = 3 vµo hai
vÕ cña ph­¬ng tr×nh ta thÊy c¶ hai
vÕ ®Òu b»ng
b) (x25.
- 4)(x + 4)
Tr¶ lêi: Kh«ng,
= 7. v× khi thay x = 3 vµo
hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh ta thÊy: VT
= - 7 kh¸c VT = 7.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

1. ®Þnh nghÜa ph­¬ng tr×nh
bËc nhÊt mét Èn

Ph­¬ng tr×nh d¹ng ax + b =
0, víi a vµ b lµ hai sè ®· cho
vµ a kh¸c 0, ®­îc gäi lµ ph­
¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.

Trong ®ã: x lµ Èn sè,a vµ b gäi lµ
c¸c hÖ sè cña ph­¬ng tr×nh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

VÝ dô
Ph­¬ng tr×nh sau ®©y cã lµ ph­¬ng
tr×nh bËc nhÊt mét Èn kh«ng ? NÕu
kh«ng,

? tr×nh bËc
1)
2x – gi¶i
1 =thÝch
§¸p ¸n:
Lµ sao
ph­¬ng

nhÊt Èn x
0;
2) 3 – 5y = §¸p ¸n:Lµ ph­¬ng tr×nh bËc
nhÊt Èn y
0;
3) 3x + 5y =§¸p ¸n: Kh«ng ph¶i, v× lµ PT
hai Èn
0;
4) 0x - 5
=§¸p
0 ¸n: Kh«ng ph¶i, v× hÖ sè cña Èn x

b»ng 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

2. Hai quy t¾c biÕn ®æi ph­¬ng tr×nh

a) Quy t¾c chuyÓn
Trong
vÕ: mét ph­¬ng tr×nh, ta cã thÓ
chuyÓn mét h¹ng tö tõ vÕ nµy sang
vÕ kia vµ ®æi dÊu h¹ng tö ®ã.
VÝ dô: Gi¶i ph­¬ng tr×nh: x – 4
Lêi
= 0.
Ta cã: x – 4 = 0 ⇔
x=
gi¶i:
4ChuyÓn – 4 tõ vÕ tr¸i sang vÕ ph¶i

thµnh 4, Suy ra PT cã nghiÖm x = 4.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

2. Hai quy t¾c biÕn ®æi ph­¬ng tr×nh

b) Quy t¾c nh©n víi
mét sè:
Quy t¾c nh©n: Trong mét ph­¬ng
tr×nh, ta cã thÓ nh©n c¶ hai vÕ víi
cïng mét sè kh¸c 0.
Quy t¾c chia: Trong mét ph­¬ng
tr×nh, ta cã thÓ chia c¶ hai vÕ cho
cïng mét sè kh¸c 0.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

3. C¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét
Èn.

VÝ dô 1: Gi¶i ph­¬ng tr×nh 3x
– 9 = 0.
Lêi
Ta cã: 3x – 9 gi¶i:

= 0⇔ 3x = 9 (ChuyÓn -9 sang vÕ ph¶i vµ
®æi dÊu)
⇔ x = 3 (Chia c¶ hai vÕ cho
3)
KÕt luËn: Ph­¬ng
tr×nh cã

nghiÖm
0duy
0 nhÊt:
0 0 0 x0 =03 1

0 0
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

3. C¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét
Èn.

7
VÝ dô 2: Gi¶i ph­¬ng 1 − x = 0
3
Lêi
tr×nh:
Ta cã:
gi¶i:
7
7
3
7


1 − x = 0 ⇔ − x = − 1 ⇔ x = ( − 1) :  −  ⇔ x =
3
3
7
 3
KÕt luËn: Ph­¬ng tr×nh cã tËp
3
nghiÖm:
S= 
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

C«ng thøc tæng qu¸t gi¶i ph­¬ng tr×nh
bËc nhÊt mét Èn

Ph­¬ng tr×nh ax + b = 0 (víi a kh¸c
0)
®­îc gi¶i nh­ sau: b
ax + b = 0 ax = -b x = −

a

VËy ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt ax + b

b
x =nhÊt
− là:
= 0 lu«n cã nghiÖm duy
a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Cñng cè

Bµi tËp 1: Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 4x
– 20 = 0
Bµi tËp 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh:
7 – 3x = 9 - x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Bµi tËp 1: Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 4x – 20 = 0
Lêi gi¶i:

Ta cã: 4x – 20
=⇔
0 4x = 20⇔ x = 5

KÕt luËn: Ph­¬ng tr×nh cã
nghiÖm
duy nhÊt:
x =cã
5 tËp
Hay ph­¬ng
tr×nh
nghiÖm:

S = { 5}

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Bµi tËp 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 7 – 3x
=9-x
Lêi gi¶i:
Ta cã: 7 – 3x = 9 x ⇔ 7 – 9 = 3x ⇔ -2 = 2x⇔ x = -1
KÕt
- x luËn: Ph­¬ng tr×nh cã
nghiÖm
duy nhÊt:
x =cã
-1 tËp
Hay ph­¬ng
tr×nh
nghiÖm:

S = { − 1}

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

H­íng dÉn c«ng viÖc ë nhµ

Häc thuéc ®Þnh nghÜa ph­
¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
Häc thuéc hai quy t¾c biÕn
®æi ph­¬ng
tr×nh.
Lµm c¸c bµi tËp trong SGK vµ
SBT.
§äc tr­íc bµi “Ph­¬ng tr×nh ®­
a ®­îc vÒ d¹ng ax + b = 0”

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5