P. 1
Nhan don thuc voi da thuc 8

Nhan don thuc voi da thuc 8

|Views: 449|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19615357

More info:

Published by: api-19615357 on Nov 24, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CHƯƠNG 1

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
CÁC ĐA THỨC
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
Chẳng khác gì quy tắc nhân một
số với một tổng!
A.(B + C) = A.B + A.C

1. Quy t!: 1. Quy t!:
" H#y $%&t '(t )*+ t,-! $. '(t )/
t,-! tu0 1.
21
" H#y +,3+ )*+ t,-! )4 $5% t6+7
,8+7 t9 $6/ $%&t
" H#y !(+7 !:! t;!, $6/ t<' )=>!.

C,?+7 ,8+:
2
5 .(3 4 1) x x x − +
2
5 .3 x x =
3 2
15 20 5 x x x = − +
.( ) 5 4 x x + − 1 5 . x +

Quy t¾c: Muèn
nh©n mét ®¬n thøc
víi mét ®a thøc ta
nh©n ®¬n thøc víi
tõng h¹ng tö cña ®a
thøc råi céng chóng
víi nhau.

@. ÁA BC+7: @. ÁA BC+7:
2 3 3
1 1
3 .
2 5
6 x y x x xy y
 
− +
 
 
3 2 3 3 3
1 1
3 . . 6 6
2
6 .
5
x xy x y y x xy y x = − +
2@
Làm tính nhân:
4 4 3 3 2 4
6
18 3
5
x y x y x y = − +

?3 Một mảnh vườn hình thang có
đáy lớn bằng (5x + 3) mt! đáy nh"
bằng (3x + y) mt! ch#$% ca& bằng
'y mt(
) *+y v#,t b#-% th.c t/nh 0#1n t/ch
mảnh vườn nó# t23n th4& x v5 y(
) 6/nh 0#1n t/ch mảnh vườn n,%
ch& x 7 3 mt v5 y 7 ' mt(

" D%E+ t;!, 'F+, $=G+:
( )
( )
2 2
5 3 3 .2
8 3
2
8 .......... 3 ( )
x x y y
x y y
xy y y m
+ + +
= + +
= + +
" T,/y H = I ' $. y = @ ' $.J )/
t,-! tKL+M t/ )=>!:
2 2
8.3.2 3.2 2 48 6 4 5 . 8 .. ( . ) . m + + = + + =

!i t"#
cñng cè:

1. Lµm bµi tËp 2c
3
(4 5 2 ).( ) x xy x xy − + −
3
4 .( ) ( 5 ).( ) 2 .( ) x xy xy xy x xy = − + − − + −
4 2 2 2
2x y x y x y = − + −

$.!i $a trang % & 'ót g(n
råi t)nh *
2 2 2 2
2 2 2 2
x(x - y) + y(x + y) = x - xy + xy + y = x - y
Thay x = - 6 , y = 8
x - y = (-6) - 8 = 36 - 64 = -28 ⇒
2 2
x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15
5x - 2x + 2x - 2x = 15
3x = 15
x = 5

+, nh!
- Lµm bµi tËp 1, 2, 3 ( trang 5 )
- Häc thuéc quy t¾c
3 3
2 2
1
1/ xy.(x - 2x - 6) ; 2/ -1.(x - 2x - 6)
2
3/ x.(x + 3x - 5) ; 4/ 3.( x + 3x - 5)
!i t"# .!m
th/m

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->