CHƯƠNG 1

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
CÁC ĐA THỨC
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Chẳng khác gì quy tắc nhân một
số với một tổng!
A.(B + C) = A.B + A.C

1. Quy tắc:
?1 - Hãy viết một đơn thức và một đa

thức tuỳ ý.

- Hãy nhân đơn thức đó với từng
hạng tử vừa viết
- Hãy cộng các tích vừa tìm được.

5x.(3x2 − 4x +1)
2
= 5 x.3 x +5 x.( −4 x) +5 x.1

Chẳng hạn:

= 15x −20x
3

2

+5x

Muèn
nh©n mét ®¬n thøc
víi mét ®a thøc ta
nh©n ®¬n thøc víi
tõng h¹ng tö cña ®a
thøc råi céng chóng
víi nhau.
Quy t¾c:

2. Áp dụng:
?2

Làm tính nhân:

1 2 1 
 3
3
 3 x y − x + xy  .6 xy
2
5 

1 2
1
3
3
= 3 x y.6 xy − x .6 xy + xy.6 xy
2
5
3

3

6 2 4
= 18 x y − 3x y + x y
5
4

4

3

3

?3 Một mảnh vườn hình thang có
đáy lớn bằng (5x + 3) mét, đáy nhỏ
bằng (3x + y) mét, chiều cao bằng
2y mét.
- Hãy viết biểu thức tính diện tích
mảnh vườn nói trên theo x và y.
- Tính diện tích mảnh vườn nếu
cho x = 3 mét và y = 2 mét.

- Diện tích mảnh vườn:
( 5 x + 3 + 3x + y ) .2 y = 8 x + 3 + y y
(
)
2
2
2
= 8 xy + 3 y + y ..........(m )
- Thay x = 3 m và y = 2 m vào đa
thức trên, ta được:

8.3.2+ 3.2 + 2 = 48 +6 +4 8.=5....(m )
2

2

Bµi tËp
cñng cè:
• 1. Lµm bµi tËp 2c

(4 x − 5 xy + 2 x).(− xy )
3

= 4 x .( xy
− ) (+ 5 xy
− ).( xy )− 2 x .(+
3

= −2x y + x y − x y
4

2

2

2

2.Bµi 2a trang 5 ( Rót gän
råi tÝnh )
2
2
2
x(x - y) + y(x + y) = x - xy + xy + y x= - y

Thay x = - 6 , y = 8

2

2

2

2

x - y = (-6) - 8 = 36 - 64 = -28

x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15
2

2

5x - 2x + 2x - 2x = 15
3x

= 15

x

=5

2

VÒ nhµ
- Lµm bµi tËp 1, 2, 3 ( trang 5 )
- Häc thuéc quy t¾c
Bµi tËp lµm
1 thªm
3

1/

xy.(x - 2x - 6)

2
2
3/ x.(x + 3x - 5)

;
;

3

2/ -1.(x - 2x - 6)
4/

2

3.(
x + 3x - 5)