TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LEÂ QUÝ ĐÔN

GV: Mai Thuy Hoa

KIỂM TRA BÀI CŨ:

? Haõy phaùt bieåu tröôøng hôïp baèng nhau thöù hai cuûa tam giaùc c-g -c Neáu 2 caïnh vaø goùc xen giöõa cuûa tam giaùc naøy baèng 2 caïnh vaø goùc xen giöõa cuûa tam giaùc kia thì 2 tam giaùc ñoù baèng nhau
Traû lôøi

NGƯỜI PHẢN HỒI TÍCH CỰC
• Cho HS lắng nghe phần phát biểu của các bạn và đưa ra những nhận xét, những phản hồi tích cực mới. • GV chốt lại vấn đề.

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Cho ∆ DEF vaø ∆ MPQ nhö hình veõ.:
D 700 3 450 F

Hai tam giaùc có bằng nhau không? Chúng không rơi vào 2 TH mình đã học ph¶i kh«ng?

M 700 3 450 P Q

E

PHẦN TỰ KHÁM PHÁ
• Ngoài 2 trường hợp bằng nhau của tam giác, còn trường hợp nào khác nữa? • Với các dữ kiện trên hình vẽ thì hai tam gíac đó có bằng nhau không?

PHẦN HOẠT ĐỘNG NHÓM
• Gv cho HS chia nhóm và thực hiện những công việc đo đạc để kiểm nghiệm. • HS tự rút ra một tính chất mới về các trường hợp tam giác bằng nhau.

TIEÁT 25 BAØI 4:

TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ BA CUÛA TAM GIAÙC GOÙC - CAÏNH - GÓC (G-CG)

PHẦN CHIA SẺ VÀ KĨ NĂNG TƯ DUY, KĨ NĂNG ĐÁNH GIÁ
• Phần chia sẻ: vậy là chúng ta có được 3 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác, vậy với TH tam giác có góc vuông thì sao? • Phần các kĩ năng tư duy:c-c-c, c-g-c,g-c-g, liệu có thêm trường hợp g-g-g hay không? • Phần các kĩ năng đánh giá: vậy 2 tam giác chỉ có thể bằng nhau theo 3 TH là: con gà cồ, gân cổ gáy, cúc cúc cu….