CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Chính thức: [ x ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] 1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ĐẶNG MINH PHƯƠNG 2. Mã số thuế: 3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: CÔNG TY TNHH THẦN HỘ 4. Mã số thuế:
Stt
1 2 3 ... ... Tổng cộng

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

0
Ngày sinh
01/01/1944

3

0

3

0

1

8

6

0

9

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)
01/2009

Họ và tên
PHẠM THỊ ÉN

Mã số thuế

Số CMND/ hộ chiếu

Quan hệ với đối tượng nộp thuế
Mẹ

Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
TP HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2008
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Phương 40

Ghi chú: 1/ Mã số thuế cá nhân nộp thuế:

Mã số thuế:
2/ Thông tin người phụ thuộc: - Mã số thuế: nếu có MST thì ghi vào không có thì để trống - Thời điểm tính giảm trừ: 01/2009 - Thời điểm kết thúc giảm trừ: để trống

Phần này để trống

41