M· sè

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

BM:03.04

LÇn ban hµnh
Ngµy ban
hµnh

01
15/9/2008

Biªn b¶n nghiÖm thu söa ch÷a
C¨n cø lÖnh söa ch÷a Sè:........./QLCG ngµy......th¸ng......n¨m … Cña Tæng gi¸m
®èc c«ng ty.
T¹i: ............................................................................Chóng t«i gåm cã :
1/ ¤ng:.........................................................C¸n bé chuyªn qu¶n.
2/ ¤ng:.........................................................§¹i diÖn ®¬n vÞ söa ch÷a.
3/
¤ng:.........................................................§¬n


dông:
………………………...............
4/
¤ng:.........................................................§¹i
diÖn…………………....
…….......................
5/ ¤ng:.........................................................Ngêi trùc tiÕp vËn hµnh.
I/
Tªn
m¸y:…….……………………….........KiÓu........................Sè
m¸y:.............................
Níc
s¶n
xuÊt:............................................N¨m
s¶n
xuÊt:
…..............................................
II/ Néi dung nghiÖm thu:
1/ C«ng viÖc ®· thùc hiÖn:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
....................................
2/ Phô tïng ®· thay thÕ:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
....................................
.3/ Nh©n c«ng:
Thêi gian söa ch÷a:
B¾t ®Çu:.........giê ngµy.........th¸ng........n¨m …………
KÕt thóc:........giê ngµy.........th¸ng........n¨m …………
..............................................................................................................................
...............
4/ §¸nh gi¸ chÊt lîng söa ch÷a:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................
5/ KÕt luËn:
..............................................................................................................................
...............
..............................................................................................................................
...............
Biªn b¶n ®îc mäi ngêi th«ng qua nhÊt trÝ ký tªn.
Thî vËn hµnh

§¬n vÞ sö dông

®¬n vÞ söa ch÷a

1

phßng QLcG

Tæng Gi¸m ®èc

2