TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM

Sè :

/QLCG-CT

tháng

BM:03.06

LÇn ban hµnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Quang Minh, ngày

M· sè

năm ….

Ngµy ban
hµnh

01
15/9/200
8

...................., Ngµy.… th¸ng….. n¨m …..

biªn b¶n sù cè kü thuËt
H«m nay vµo håi…giê… , Ngµy......th¸ng......n¨m 2008.
T¹i:.............................................
Chóng t«i gåm cã:
1/ ¤ng: …………………………………….......
C¸n bé chuyªn qu¶n.
2/ ¤ng:......................................................... §¹i diÖn tæ söa ch÷a.
3/ ¤ng:......................................................... §¬n vÞ sö
dông……………………............
4/ ¤ng:......................................................... §¹i
diÖn…………………………….............
Cïng lËp biªn b¶n t×nh tr¹ng kü thuËt cô thÓ nh sau:
Tªn m¸y: ....................................................KiÓu:......................Sè
m¸y:.............................
Níc s¶n xuÊt:.............................................N¨m ®a vµo sö
dông:....................................
1/ DiÔn gi¶i:
…………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………….....................................
2/ Quy tr¸ch nhiÖm:
…………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………….....................................
3/ BiÖn ph¸p sö lý:
…………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………….....................................
4/ §¬n vÞ thùc hiÖn:
…………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………….....................................
Biªn b¶n ®îc mäi ngêi th«ng qua nhÊt trÝ ký tªn.
thî vËn hµnh

®¬n vÞ sö dông

tæ söa ch÷a

Tæng gi¸m ®èc
1

phßng qlCG

2