P. 1
BM.05.01 - Phieu yeu cau cap vat tu

BM.05.01 - Phieu yeu cau cap vat tu

|Views: 685|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3734448

More info:

Published by: api-3734448 on Nov 27, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
M· sè BM:05.01
LÇn ban hµnh 01
Ngµy ban
hµnh
15/9/2008
…….Ngày …. tháng …năm ……
PHIẾU YÊU CẦU CẤP VẬT TƯ
ĐƠN VỊ YÊU CẦU: …………...............................................................................……...........
CÔNG TRÌNH:........................................................................................................................
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:...................................................................................................
HỢP ĐỒNG !:.....................................................................................................................
TT
Tên,quy cách vật

Chủng
l!"
#VT
$% th&
'( tán
H)
h*t+
T,ng
#- ngh.
c/0 12t
n3y
4g3y c/0 5h" ch6
T"#$ G%&' ()* P+,#$ V-. ./ P+,#$ 0T0T Đ1# 23 456 *76
08
964:. 0%;' <=&. T>/?#$ ĐV N$/@% A-B
HC .5#

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->