M· sè

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM

BM:05.01

LÇn ban hµnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Ngµy ban
hµnh

01
15/9/2008

…….Ngày …. tháng …năm ……

PHIẾU YÊU CẦU CẤP VẬT TƯ
ĐƠN VỊ YÊU CẦU: …………...............................................................................……...........
CÔNG TRÌNH:........................................................................................................................
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:...................................................................................................
HỢP ĐỒNG SỐ:.....................................................................................................................
TT

Tên,quy cách vật

Chủng

loại

Tổng Giám đốc

ĐVT

SL theo

Hao

dự toán

hụt%

Phòng Vật tư

Đề nghị
Tổng

Họ tên

Ngày cấp

Ghi chú

này

Phòng KTKT
Duyệt

cấp đợt

Kiểm soát

Đơn vị yêu cầu
Trưởng ĐV

Người lập