M· sè

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM

BM:05.01

LÇn ban hµnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Ngµy ban
hµnh

01
15/9/2008

…….Ngày …. tháng …năm ……

PHIẾU YÊU CẦU CẤP VẬT TƯ
ĐƠN VỊ YÊU CẦU: …………...............................................................................……...........
CÔNG TRÌNH:........................................................................................................................
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:...................................................................................................
HỢP ĐỒNG SỐ:.....................................................................................................................
TT

Tên,quy cách vật

Chủng

loại

Tổng Giám đốc

ĐVT

SL theo

Hao

dự toán

hụt%

Phòng Vật tư

Đề nghị
Tổng

Họ tên

Ngày cấp

Ghi chú

này

Phòng KTKT
Duyệt

cấp đợt

Kiểm soát

Đơn vị yêu cầu
Trưởng ĐV

Người lập

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful