P. 1
Huong dan bo cuc tieu luan 2009

Huong dan bo cuc tieu luan 2009

|Views: 497|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3853371

More info:

Published by: api-3853371 on Nov 28, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Trang bìa TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP T.

P HOÀ CHÍ MINH KHOA TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN ------------------------------------------

VAI TROØ CUÛA NGUYEÃN AÙI QUOÁC ÑOÁI VÔÙI QUAÙ TRÌNH VAÄN ÑOÄNG THAØNH LAÄP ÑAÛNG CSVN
(Tieåu luaän moân hoïc Lòch söû Ñaûng CSVN)

T.P BIÊN HOÀ- NAÊM 2009

(Trang loùt)

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP T.P HOÀ CHÍ MINH KHOA TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN ------------------------------------------

VAI TROØ CUÛA NGUYEÃN AÙI QUOÁC ÑOÁI VÔÙI QUAÙ TRÌNH VAÄN ÑOÄNG THAØNH LAÄP ÑAÛNG CSVN
(Tieåu luaän moân hoïc Lòch söû Ñaûng CSVN)
NHOÙM SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: GIAÛNG VIEÂN: VUÕ VAÊN QUEÁ

TP BIÊN HOÀ - NAÊM 2009

Boá cuïc cuûa tieåu luaän:

Phaàn I PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

-

Lyù do choïn ñeà taøi (Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi) (Khoaûng ¼ trang) Muïc ñích cuûa ñeàtaøi. (Khoaûng 5 – 10 doøng) Nhieäm vuï cuûa ñeà taøi. (Khoaûng 5 – 10 doøng) Giôùi haïn cuûa ñeà taøi. (Khoaûng 5 doøng) Keát caáu cuûa ñeà taøi. (Khoaûng 510 doøng)

Phaàn II PHAÀN NOÄI DUNG
(Trình baøy thöù töï caùc noäi dung: I. II. III. …… (Toái thieåu 5 trang ñaùnh maùy A4, toái ña 10 trang)

Phaàn III TOÅNG KEÁT
Nhöõng vaán ñeà ruùt ra veà lyù luaän vaø thöïc tieãn töø ñeà taøi nghieân cöùu. - Nhöõng kieán nghò ñeà nghò (neáu coù). (Khoaûng 1- 2 trang)
-

Phaàn IV PHAÀN PHUÏ LUÏC
- Hình tö lieäu (Ñöôïc trình baøy theo töøng vaán ñeà (Phuï luïc 1, 2, …), coù trích daãn nguoàn tö lieäu vaø chuù thích noäi dung hình tö lieäu ñoù). - Caùc vaên kieän cuûa ñaûng, buùt tích cuûa Hoà Chuû Tòch hoaëc caùc nhaân vaät lòch söû… (Coù chuù daãn).

Phaàn V TÖ LIEÄU TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
- Hoï teân taùc giaû, teân taùc phaåm, nhaø xuaát baûn, nôi xuaát baûn, naêm xuaát baûn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->