P. 1
Danh Muc Van Ban ATVSTP

Danh Muc Van Ban ATVSTP

|Views: 368|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3745495

More info:

Published by: api-3745495 on Nov 28, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

DANH MỤC VĂN BẢN

VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Từ năm 2004 – 200!
12/2008/TTLT-BYT-BNV - Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, !"#n h$n, c% c&! t'
chức v( )i*n ch+ c,- .hi cục /n t0(n vệ 1inh th2c 3h4m t52c th!6c 78 Y t+ c9c t:nh, th(nh
3h; t52c th!6c t5!ng ư%ng
B-n h(nh < =0/12/2008 -
11>/2008/?@-BNN - ?!"+t ABnh )-n h(nh !" ch+ CiDm t5- v( công nhEn c% 18 1Fn G!&t,
Cinh d0-nh th," 1Fn A, Ai#! Ciện AFm )F0 vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 11/12/2008 -
118/2008/?@-BNN - ?!"+t ABnh )-n h(nh !" ch+ CiDm t5- v( chứng nhEn ch&t HưIng, vệ
1inh -n t0(n th2c 3h4m h(ng hJ- th," 1Fn
B-n h(nh < 11/12/2008 -
1K>/2008/?@-TTg - ?!"+t ABnh v# việc 3h* d!"ệt C+ h0$ch h(nh A6ng !;c gi- A4" nh-nh
th2c hiện c-m C+t A;i với Liệ3 ABnh v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m v( CiDm dBch A6ng th2c vEt
A93 ứng nghM- vụ th(nh vi*n NTO
B-n h(nh < 1>/11/2008 -
PP/2008/?@-BNN - ?!"+t ABnh )-n h(nh !" ABnh !Fn HQ 1Fn G!&t, Cinh d0-nh 5-!, !F v(
chR -n t0(n
B-n h(nh < 1S/10/2008 -
>P/2008/N@-.T - NghB ABnh !" ABnh hệ th;ng t' chức !Fn HQ, th-nh t5- v( CiDm nghiệm
v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 18/0>/2008 -
08/2008/TTLT-BYT-BUV@T - Thông tư hướng dẫn công t9c )F0 AFm vệ 1inh -n t0(n th2c
3h4m t50ng c9c c% 18 gi90 dục
B-n h(nh < 08/0>/2008 -
12/2008/TTLT-BT.-BYT - Thô ng tư hướng dẫn !Fn HQ v( 1W dụng Cinh 3hX th2c hiện
chư%ng t5Ynh mục ti*! !;c gi- vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m gi-i A0$n 200Z-2010
B-n h(nh < =1/01/2008 -
0K/2008/?@-BNN - ?!"+t ABnh )-n h(nh ?!" ch+ t' chức v( 3h;i hI3 h0$t A6ng gi[- Văn
3h\ng thông )90 v( AiDm h]i A93 !;c gi- v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m v( CiDm dBch A6ng
th2c vEt ^7T7_ c,- Việt N-m với m$ng Hưới c9c AiDm thông )90 v( h]i A93 v# 7T7 th!;c c9c
B6, ng(nh
B-n h(nh < 10/01/2008 -
01/2008/?@-BNN - ?!"+t ABnh !" ABnh v# ghi nh`n, m$ )ăng v( 1W dụng 3hụ gi- th2c
3h4m t50ng ch+ )i+n 1Fn 3h4m c9 Aông H$nh
B-n h(nh < 0K/01/2008 -
10Z/200>/?@-BNN - ?!"+t ABnh )-n h(nh ?!" ABnh v# !Fn HQ 1Fn G!&t v( Cinh d0-nh 5-!
-n t0(n
B-n h(nh < 28/12/200> -
1KP/200>/?@-TTg - ?!"+t ABnh v# việc 3h* d!"ệt .hư%ng t5Ynh mục ti+! !;c gi- vệ 1inh
-n t0(n th2c 3h4m gi-i A0$n 200Z-2010
B-n h(nh < 10/0P/200> -
>>/200>/.T-BNN - .h: thB v# việc ti+3 tục A4" m$nh h0$t A6ng CiDm 109t hJ- ch&t, Ch9ng
1inh c&m t50ng n!ôi t5ang, Ch-i th9c, )F0 !Fn th!b 1Fn 1-! th! h0$ch v( CiDm 109t dư HưIng
hJ- ch&t, Ch9ng 1inh t50ng c9c Hô h(ng th," 1Fn G!&t nhE3 Ch4!
B-n h(nh < 0Z/0P/200> -
K=/200>/?@-BNN - ?!"+t ABnh )-n h(nh ?!" ABnh !Fn HQ 1Fn G!&t, ch+ )i+n v( chứng
nhEn chR -n t0(n
B-n h(nh < 1Z/0S/200> -
0=/200>/?@-BT7 - ?!"+t ABnh Hư! h(nh th!;c thc " th!b 1Fnd 1Fn 3h4m GW HQ, cFi t$0 môi
t5ưeng n!ôi t5ang th!b 1Fn
B-n h(nh < 0=/0K/200> -
1
2=/200>/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ch+ CiDm t5- nh( nước v# ch&t HưIng
vệ 1inh -n t0(n A;i với th2c 3h4m nhE3 Ch4!f
B-n h(nh < 2P/0=/200> -
0Z/200>/.T-TTg - .h: thB v# việc t5iDn Ch-i c9c )iện 3h93 c&3 )9ch )F0 AFm vệ 1inh -n
t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 28/0=/200> -
22/200>/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc ch: ABnh t' chức th2c hiện CiDm t5- nh( nước v# ch&t
HưIng, vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m nhE3 Ch4!
B-n h(nh < 20/0=/200> -
21/200>/?@-BYT - ?!"+t ABnh )-n h(nh f?!" ABnh v# Ai#! Ciện 1ức Ch0g A;i với nh[ng
ngưei ti+3 Gcc t52c ti+3 t50ng !9 t5Ynh ch+ )i+n th2c 3h4m )-0 gJi 1hn v( Cinh d0-nh th2c
3h4m ăn ng-"f
B-n h(nh < 12/0=/200> -
0S/200>/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn v# Ai#! Ciện v( th, tục ch: ABnh t' chức th2c hiện
CiDm t5- nh( nước v# ch&t HưIng, vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m nhE3 Ch4!
B-n h(nh < 0>/0=/200> -
18/200>/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ch+ !Fn HQ Git nghiệm nh-nh vệ
1inh -n t0(n th2c 3h4mf
B-n h(nh < 2>/02/200> -
0K/200>/?@-BNN - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ABnh v# !Fn HQ 1Fn G!&t v( chứng
nhEn 5-! -n t0(nf
B-n h(nh < 1P/01/200> -
=P/200Z/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ch+ Ai#! t5- ng6 A6c th2c 3h4mf
B-n h(nh < 1=/12/200Z -
1 S/200Z/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn việc CiDm t5- vệ 1inh nước 1$ch, nước ăn !;ng v(
nh( ti*! h6 gi- AYnh
B-n h(nh < =0/11/200Z -
S>/200Z/?@-BT. - ?!"+t ABnh v# việc 1W- A'i mức th! 3hX, Hệ 3hX !Fn HQ ch&t HưIng vệ
1inh -n t0(n th2c 3h4m t$i !"+t ABnh 1; 80/200S/?@-BT. ng(" 1>/11/200S c,- B6 t5ư8ng
B6 T(i chXnh
B-n h(nh < 1P/10/200Z -
ZZ/200Z/.T-BNN - .h: thB v# việc tăng cưeng công t9c !Fn HQ, njng c-0 ch&t HưIng nông,
Hjm 1Fn, vEt tư nông nghiệ3 v( AFm )F0 vệ 1inh, -n t0(n nông 1Fn th2c 3h4mk
B-n h(nh < 2S/08/200Z -
1SK/200Z/?@-TTg - ?!"+t ABnh v# việc 3h* d!"ệt @# 9n f?!Fn HQ nh( nước v# dưIc 3h4m,
-n t0(n vệ 1inh th2c 3h4m, ml 3h4m gi-i A0$n 200Z - 201Sf
B-n h(nh < =0/0Z/200Z -
K2/200Z/TT-BN N - Thông tư hướng dẫn th2c hiện m6t 1; Ai#! t$i ?@ 1; =PK/?@-TTg ng("
1=/ =/200Z c,- Th, tướng .hXnh 3h, v# Ch!"+n ChXch Am! tư Gj" d2ng mới, m8 56ng c% 18
gi+t m', )F0 !Fn ch+ )i+n gi- 1cc, gi- cmm v( c% 18 chăn n!ôi gi- cmm tE3 t5!ng, công
nghiệ3
B-n h(nh < 01/0Z/200Z -
11/200Z/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ch+ c&3 Ui&" chứng nhEn A, Ai#!
Ciện vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m A;i với c% 18 1Fn G!&t, Cinh d0-nh th2c 3h4m cJ ng!" c%
c-0f
B-n h(nh < 0P/0=/200Z -
12/200Z/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ABnh 3hjn c&3 nhiệm vụ !Fn HQ v(
th-m gi- !Fn HQ nh( nước v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m t50ng ng(nh Y t+f
B-n h(nh < 0P/0=/200Z -
K=/200Z/?@-TTg - ?!"+t ABnh v# việc 3h* d!"ệt n+ h0$ch h(nh A6ng !;c gi- )F0 AFm vệ
1inh -n t0(n th2c 3h4m A+n năm 2010
B-n h(nh < 20/02/200Z -
01/200Z/TTLT-BYT-BNN - Thông tư hướng dẫn 3hjn công 3h;i hI3 th2c hiện chức năng
!Fn HQ nh( nước v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
2
B-n h(nh < 0K/01/200Z -
K=/200S/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ABnh "*! cm! Ci+n thức v# vệ 1inh -n
t0(n th2c 3h4m A;i với ngưei t52c ti+3 1Fn G!&t, Cinh d0-nh th2c 3h4mf
B-n h(nh < 20/12/200S -
K2/200S/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh f?!" ch+ công ); ti*! ch!4n 1Fn 3h4m
th2c 3h4mf
B-n h(nh < 08/12/200S -
2K/200S/TTLT- BYT-BT7 - Thông tư hướng dẫn 3hjn công, 3h;i hI3 !Fn HQ nh( nước v# vệ
1inh -n t0(n th2c 3h4m th," 1Fn
B-n h(nh < 08/12/200S -
80/200S/?@-BT. - ?!"+t ABnh !" ABnh mức th!, n63, !Fn HQ v( 1W dụng 3hX, Hệ 3hX !Fn
HQ ch&t HưIng vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 1>/11/200S -
=>/200S/.T-TTg - .h: thB v# m6t 1; )iện 3h93 tăng cưeng !Fn HQ h09 ch&t, Ch9ng 1inh
dong ch0 1Fn G!&t, Cinh d0-nh th2c 3h4m
B-n h(nh < 28/10/200S -
=0/200S/.T-TTg - .h: thB tăng cưeng công t9c !Fn HQ gi+t m' gi- 1cc, gi- cmm )F0 AFm -n
t0(n vệ 1inh th2c 3h4m
B-n h(nh < 2Z/0P/200S -
18/200S/TTLT-BYT-BTp - Thông tư v# !-n hệ 3h;i hI3 t50ng việc th2c hiện chức năng
!Fn HQ nh( nước v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 12/0>/200S -
1Z/200S/TTLT-BYT-B.N - Thông tư hướng dẫn 3hjn công, 3h;i hI3 th2c hiện chức năng
!Fn HQ nh( nước v# vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 20/0S/200S -
K8/200S/?@-TTg - ?!"+t ABnh v# việc th(nh HE3 B-n .h: A$0 Hi*n ng(nh v# vệ 1inh -n t0(n
th2c 3h4m
B-n h(nh < 08/0=/200S -
01/200S/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh ?!" ABnh Ai#! Ciện vệ 1inh -n t0(n th2c
3h4m A;i với c% 18 1Fn G!&t, ch+ )i+n nước giFi Ch9t
B-n h(nh < 0>/01/200S -
02/200S/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc )-n h(nh ?!" ABnh v# !Fn HQ ch&t HưIng vệ 1inh -n
t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 0>/01/200S -
=2=S/200K/?@-BYT - ?!"+t ABnh v# việc ch0 3hi3 93 dụng t5*n th2c AB- S thW nghiệm
CiDm t5- nh-nh ch&t HưIng vệ 1inh -n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 21/0P/200K -
1Z=/200K/N@-.T - NghB ABnh !" ABnh chi ti+t thi h(nh m6t 1; Ai#! c,- Th93 Hệnh Vệ 1inh
-n t0(n th2c 3h4m
B-n h(nh < 0>/0P/200K -
08/200K/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn việc !Fn HQ c9c 1Fn 3h4m th2c 3h4m chức năng
B-n h(nh < 2=/08/200K -
"#$% &ăn '(n) *+,- ./%01BTV*H
31/2007/PL-
UBTVQH11
08/03/2007 Sửa đổi một số điều ca P!"# $%&! 'ử $( )i #!*m
"#$% &ăn '(n) C.2n. 3.4
132/2008/+,-.P 31/12/2008
+/!0 đ0&! 132/2008/+,-.P ca .!1&! #! )ề )i%c 2u3 đ0&! c!i
ti4t t!i !5&! một số điều ca Lu6t .!7t $89&/ s:& #!;m< !5&/ !=a
7>/2008/+,-.P 18/07/2008 +/!0 đ0&! 7>/2008/+,-.P ca .!1&! #! )ề )i%c 2u3 đ0&! !%
3
t!ố&/ tổ c!?c 2u:& $(< t!a&! t@a AiBm &/!i%m )ề )% si&! a& tC5&
t!Dc #!;m
188/2007/+,-.P 27/12/2007
+/!0 đ0&! 188 2u3 đ0&! c!?c &E&/< &!i%m )F< cG c7u tổ c!?c ca
Bộ H t4
12/2007/.T-TT/ 10/0I/2007
.!J t!0 số 12/2007/.T-TT/ ca T! t8K&/ .!1&! #! )B )i%c tE&/
c8L&/ c"c !C*t độ&/ #!M&/< c!ố&/ t"c !*i ca t!uốc $"
21/200N/+,-.P 27/02/200N
+/!0 đ0&! )ề )i%c Ai&! OCa&! )5 sử OF&/ c"c s:& #!;m Oi&!
O8P&/ OQ&/ c!C t@R &!S
T3/200N/Q,-TT/ 20/02/200N
P!U Ou3%t A4 !C*c! !5&! độ&/ 2uốc /ia V:C đ:m )% si&! a& tC5&
t!Dc #!;m đ4& &Em 2010
37/200I/.T-TT/ 28/10/200I
Wột số Vi%& #!"# tE&/ c8L&/ 2u:& $( !C" c!7t< A!"&/ si&! OQ&/
c!C s:& 'u7t< Ai&! OCa&! t!Dc #!;m
2T3/200I/Q,-
TT/
0I/10/200I
Ba& !5&! c!8G&/ t@X&! !5&! độ&/ ca .!1&! #! t!Dc !i%& +/!0
2u34t số TN-+Q/TY &/53 23/02/200I ca Bộ .!1&! t@0 )ề cZ&/
t"c V:C )%< c!Em s=c )5 &[&/ caC s?c A!CR &![& O[& t@C&/ tX&!
!X&! mKi
30/200I/.T-TT/ 2N/0>/200I
TE&/ c8L&/ cZ&/ t"c 2u:& $( /i4t mổ /ia s\c< /ia c]m V:C đ:m a&
tC5& )% si&! t!Dc #!;m
212/200I/Q,-
TT/
2N/08/200I
Qu3 c!4 2u:& $( a& tC5& si&! !^c đối )Ki c"c si&! )6t Vi4& đổi /_&`
s:& #!;m< !5&/ !C" c= &/ua& /ốc tb si&! )6t Vi4& đổi /_&
TI/200I/+,-.P 0N/0T/200I Qu3 đ0&! )ề 'ử #!*t )i #!*m !5&! c!1&! t@C&/ $c&! )Dc 3 t4
T8/200I/Q,-TT/ 08/03/200I
Về )i%c t!5&! $6# Ba& .!J đ*C $iU& &/5&! )ề )% si&! a& tC5& t!Dc
#!;m
17>/200T/+,-.P 21/10/200T Qu3 đ0&! 2u:& $( &!5 &8Kc )ề c!7t $89&/ s:& #!;m< !5&/ !C"
17I/200T/+,-.P 10/10/200T
dử #!*t )i #!*m !5&! c!1&! t@C&/ $c&! )Dc t!8G&/ m*i eT@1c! một
số điều c= $iU& 2ua& đ4& $c&! )Dc V% si&! a& tC5& t!Dc #!;mf
1N3/200T/+,-.P 07/0>/200T
Qu3 đ0&! c!i ti4t t!i !5&! một số điều ca P!"# $%&! V% si&! a&
tC5& t!Dc #!;m
"#$% &ăn '(n) B/ 5 67
2008/TTLT-
BHT-B+V
30/12/2008
T!Z&/ t8 $iU& t0c! 12/2008/TTLT-BHT-B+V ca Bộ H T4 - Bộ +ội
VF )ề )i%c !8K&/ Og& c!?c &E&/< &!i%m )F< 2u3ề& !*&< cG c7u tổ
c!?c )5 ViU& c!4 ca c!i cFc a& tC5& )% si&! t!Dc #!;m t@Dc t!uộc sh
3 t4 c"c tJ&!< t!5&! #!ố t@Dc t!uộc t@u&/ 8G&/
38/2008/Q,-
BHT
11/12/2008
Qu3 đ0&! m?c /iKi !*& tối đa ca W_$ami&_ &!iim c!jC t@C&/ t!Dc
#!;m
TN/2007/Q,-
BHT
1>/12/2007
Qu34t đ0&! Về )i%c Va& !5&! kQu3 đ0&! /iKi !*& tối đa Z &!iim si&!
!^c )5 !=a !^c t@C&/ t!Dc #!;ml
11/2007/Q,-
BHT
07/11/2007
Qu34t đ0&! !8K&/ Og& 'ử $( tiUu !um mnm tZm Z &!iim m]m V%&!
tiUu c!:3 c7# &/u3 !iBm
23/2007/Q,-
BHT
2>/03/2007
Qu3 c!4 AiBm t@a &!5 &8Kc )ề c!7t $89&/< )% si&! a& tC5& đối )Ki
t!Dc #!;m &!6# A!;u
22/2007/QQ- 20/03/2007 .!J đ0&! tổ c!?c t!Dc !i%& AiBm t@a &!5 &8Kc )ề c!7t $89&/ )% si&!
T
BHT
a& tC5& t!Dc #!;m &!6# A!;u e.!i &!"&! .Z&/ t3 Vi&acC&t@C$ t*i TP
H.Wf
21/2007/Q,-
BHT
12/03/2007
Qu3 đ0&! )ề điều Ai%& s?c A!CR đối )Ki &/8Li ti4# '\c t@Dc ti4# t@C&/
2u" t@X&! c!4 Vi4& t!Dc #!;m VaC /=i so& )5 Ai&! OCa&! t!Dc #!;m
E& &/a3
20/2007/Q,-
BHT
08/03/2007
.!J đ0&! tổ c!?c t!Dc !i%& AiBm t@a &!5 &8Kc )ề c!7t $89&/ )% si&!
a& tC5& t!Dc #!;m &!6# A!;u eTTHTpP T[3 +i&!f
1>/2007/Q,-
BHT
08/03/2007
.!J đ0&! tổ c!?c t!Dc !i%& AiBm t@a &!5 &8Kc )ề c!7t $89&/ )% si&!
a& tC5& t!Dc #!;m &!6# A!;u eTTHTpP ,5 +o&/f
0I/2007/TT-
BHT
07/03/2007
H8K&/ Og& )ề điều Ai%& )5 t! tFc c!J đ0&! tổ c!?c t!Dc !i%& AiBm
t@a &!5 &8Kc )ề c!7t $89&/ )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m
818/Q,-BHT 0I/03/2007
pa&! mFc !5&/ !C" &!6# A!;u #!:i AiBm t@a )ề )% si&! a& tC5& t!Dc
#!;m t!_C mq số HS
18/2007/Q,-
BHT
27/02/2007 Qu3 c!4 2u:& $( 'jt &/!i%m &!a&! )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m
3>/200N/Q,-
BHT
13/12/200N Qu3 c!4 điều t@a &/ộ độc t!Dc #!;m
11/200N/Q,-
BHT
0>/03/200N
Qu3 c!4 c7# ri73 c!?&/ &!6& đ điều Ai%& )% si&! a& tC5& t!Dc
#!;m đối )Ki cG sh s:& 'u7t< Ai&! OCa&! t!Dc #!;m c= &/u3 cG caC
12/200N/Q,-
BHT
0>/03/200N
Qu3 c!4 #![& c7# &!i%m )F 2u:& $( )5 t!am /ia 2u:& $( &!5 &8Kc )ề
)% si&! a& tC5& t!Dc #!;m t@C&/ &/5&! H t4
3T3/Q,-BHT 0N/02/200N
.!C #!j# $8u !5&! 12 Vộ Ait AiBm t@a &!a&! )% si&! a& tC5& t!Dc
#!;m
0I/200N/Q,-
BHT
17/01/200N
Qu3 đ0&! c!?c &E&/< &!i%m )F< 2u3ề& !*& )5 cG c7u tổ c!?c ca
T@u&/ t[m 3 t4 OD #!M&/ tJ&!< t!5&! #!ố t@Dc t!uộc T@u&/ 8G&/
01/200N/Q,-
BHT
0>/01/200N
Qu3 đ0&! c!4 độ V"C c"C )5 mgu V"C c"C )ề )% si&! a& tC5& t!Dc
#!;m
TI/200I/Q,-
BHT
22/12/200I
riaC T@u&/ t[m 3 t4 OD #!M&/ tJ&! Qu:&/ T@0 t@"c! &!i%m AiBm t@a
&!5 &8Kc )ề c!7t $89&/ )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m &!6# A!;u
T3/200I/Q,-
BHT
20/12/200I
Qu3 đ0&! 3Uu c]u Ai4& t!?c )ề )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m đối )Ki
&/8Li t@Dc ti4# s:& 'u7t< Ai&! OCa&! t!Dc #!;m
TT/200I/Q,-
BHT
20/12/200I Qu3 đ0&! )ề /i:i 2u34t A!i4u &*i t@C&/ $c&! )Dc 3 t4
T2/200I/Q,-
BHT
08/12/200I Qu3 c!4 )ề cZ&/ Vố tiUu c!u;& s:& #!;m t!Dc #!;m
T1/200I/Q,-
BHT
08/12/200I
Qu3 đ0&! điều Ai%& )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m đối )Ki cG sh Ai&!
OCa&!< O0c! )F< #!Fc )F E& uố&/
3>/200I/Q,-
BHT
28/11/200I
Qu3 đ0&! )ề c"c điều Ai%& )% si&! c!u&/ đối )Ki cG sh s:& 'u7t t!Dc
#!;m
38I0/Q,-BHT 1>/10/200I
Về )i%c /iaC &!i%m )F .G 2ua& t!Z&/ V"C )5 ,iBm !Si đ"# )ề !5&/
@5C As t!u6t t@C&/ t!8G&/ m*i TBT $iU& 2ua& đ4& 3 t4
2N/200I/Q,-
BHT
0>/0>/200I
Qu3 đ0&! c!?c &E&/< &!i%m )F< 2u3ề& !*& )5 cG c7u tổ c!?c ca
T@u&/ t[m 3 t4 OD #!M&/ !u3%&< 2u6&< t!0 'q< t!5&! #!ố t!uộc tJ&!
I
3222/Q,-BHT 0I/0>/200I
Qu3 c!4 $5m )i%c ca Ba& .!J đ*C $iU& &/5&! )ề )% si&! a& tC5&
t!Dc #!;m
0I/200I/.T-
BHT
08/0N/200I TE&/ c8L&/ cZ&/ t"c V:C đ:m )% si&! a& tC5& t!?c E& đ8L&/ #!ố
1>N7/Q,-BHT 02/0N/200I
P!U Ou3%t Oa&! s"c! t!5&! )iU& ca Ba& .!J đ*C )5 Tổ .Z&/ t"c $iU&
&/5&! )ề )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m
11/200I/Q,-
BHT
2I/03/200I Qu3 đ0&! )ề !5m $89&/ 3-W.Pp t@C&/ &8Kc t8G&/< 'X O]u< O]u !5C
01/200I/Q,-
BHT
07/01/200I
Qu3 đ0&! điều Ai%& )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m đối )Ki cG sh s:& 'u7t<
c!4 Vi4& &8Kc /i:i A!"t
02/200I/Q,-
BHT
07/01/200I
Qu3 đ0&! )ề 2u:& $( c!7t $89&/ )% si&! a& tC5& &8Kc A!C"&/ t!iU&
&!iU& đ=&/ c!ai
T871/200T/Q,
-BHT
31/12/200T Ba& !5&! TiUu c!u;& &/5&! H t4
T282/200T/Q,
-BHT
01/12/200T
Ba& !5&! Qu3 đ0&! điều Ai%& V:C đ:m )% si&!< a& tC5& đối )Ki cG sh
s:& 'u7t< c!4 Vi4& sta )5 c"c s:& #!;m tb sta
3N1N/200T/Q,
-BHT
1T/10/200T
Ba& !5&! Qu3 đ0&! )% si&! a& tC5& đối )Ki t!Dc #!;m V:C 2u:& Vu&/
#!8G&/ #!"# c!i4u '*
323I/200T/Q,
-BHT
1N/0>/200T
.!C #!j# "# OF&/ t@U& t!Dc đ0a I t!ử &/!i%m AiBm t@a &!a&! c!7t
$89&/ )% si&! a& tC5& t!Dc #!;m
2>8I/Q,-BHT 30/08/200T
P!U Ou3%t OD "& AiBm sC"t Z &!iim )i si&! )6t )5 ta& O8 !C" c!7t
eVaC /am c: #!F /ia t!Dc #!;mf t@C&/ s:& #!;m t!Dc #!;m
2>NT/200T/Q,
-BHT
27/08/200T
Qu3 đ0&! c!?c &E&/< &!i%m )F< 2u3ề& !*& ca c"c VF< .Fc< VE&
#!M&/< T!a&! t@a Bộ H t4
08/200T/TT-
BHT
23/08/200T H8K&/ Og& 2u:& $( c"c s:& #!;m t!Dc #!;m c!?c &E&/
3072/200T/Q,
-BHT
0>/0N/200T
.!C #!j# "# OF&/ 12 t!ử &/!i%m #!"t !i%& &!a&! Z &!iim !C" !^c
t@C&/ t!Dc #!;m
"#$% &ăn '(n) B/8 n9:n. ;%<n =+>n
Số/v( !i%u
+/53 Va&
!5&!
TU& VE& V:&
08/2008/TTLT-
BHT-Brp,T
08/07/2008
T!Z&/ t8 $iU& t0c! 08/2008/TTLT-BHT- Brp,T ca Bộ H t4 )5 Bộ
ri"C OFc )5 ,5C t*C )ề !8K&/ Og& cZ&/ t"c V:C đ:m a& tC5& )% si&!
t!Dc #!;m t@C&/ c"c cG sh /i"C OFc
TT/2007/TTLT-
BT.-BvH.+
07/0I/2007 T!Z&/ t8 $iU& t0c! TT/2007/TTLT-BT.-BvH.+
N

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->