DANH MỤC VĂN BẢN

VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Từ năm 2004 – 2008)
12/2008/TTLT-BYT-BNV - Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương
Ban hành : 30/12/2008 -

117/2008/QĐ-BNN - Quyết định ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất,
kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Ban hành : 11/12/2008 -

118/2008/QĐ-BNN - Quyết định ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản
Ban hành : 11/12/2008 -

147/2008/QĐ-TTg - Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh
thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO
Ban hành : 17/11/2008 -

99/2008/QĐ-BNN - Quyết định ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và
chè an toàn
Ban hành : 15/10/2008 -

79/2008/NĐ-CP - Nghị định quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm
về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ban hành : 18/07/2008 -

08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT - Thông tư hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực
phẩm trong các cơ sở giáo dục
Ban hành : 08/07/2008 -

12/2008/TTLT-BTC-BYT - Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010
Ban hành : 31/01/2008 -

04/2008/QĐ-BNN - Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn
phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động
thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm thông báo và hỏi đáp về SPS thuốc các
Bộ, ngành
Ban hành : 10/01/2008 -

01/2008/QĐ-BNN - Quyết định quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực
phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh
Ban hành : 04/01/2008 -

106/2007/QĐ-BNN - Quyết định ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau
an toàn
Ban hành : 28/12/2007 -

149/2007/QĐ-TTg - Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiếu quốc gia vệ sinh
an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010
Ban hành : 10/09/2007 -

77/2007/CT-BNN - Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng
sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng
hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu
Ban hành : 06/09/2007 -

43/2007/QĐ-BNN - Quyết định ban hành Quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng
nhận chè an toàn
Ban hành : 16/05/2007 -

03/2007/QĐ-BTS - Quyết định lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi
trường nuôi trồng thuỷ sản
Ban hành : 03/04/2007 -

1

23/2007/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng
vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu"
Ban hành : 29/03/2007 -

06/2007/CT-TTg - Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm
Ban hành : 28/03/2007 -

22/2007/QĐ-BYT - Quyết định về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
Ban hành : 20/03/2007 -

21/2007/QĐ-BYT - Quyết định ban hành "Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những
người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực
phẩm ăn ngay"
Ban hành : 12/03/2007 -

05/2007/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện
kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
Ban hành : 07/03/2007 -

18/2007/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ
sinh an toàn thực phẩm"
Ban hành : 27/02/2007 -

04/2007/QĐ-BNN - Quyết định về việc ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và chứng
nhận rau an toàn"
Ban hành : 19/01/2007 -

39/2006/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm"
Ban hành : 13/12/2006 -

15/2006/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và
nhà tiêu hộ gia đình
Ban hành : 30/11/2006 -

57/2006/QĐ-BTC - Quyết định về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm tại quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính
Ban hành : 19/10/2006 -

66/2006/CT-BNN - Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông,
lâm sản, vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh, an toàn nông sản thực phẩm.
Ban hành : 25/08/2006 -

154/2006/QĐ-TTg - Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm,
an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015"
Ban hành : 30/06/2006 -

42/2006/TT-BNN - Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại QĐ số 394/QĐ-TTg ngày
13/ 3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở
giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công
nghiệp
Ban hành : 01/06/2006 -

11/2006/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ
cao"
Ban hành : 09/03/2006 -

12/2006/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và
tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế"
Ban hành : 09/03/2006 -

43/2006/QĐ-TTg - Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010
Ban hành : 20/02/2006 -

01/2006/TTLT-BYT-BNN - Thông tư hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

2

Ban hành : 04/01/2006 -

43/2005/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an
toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"
Ban hành : 20/12/2005 -

42/2005/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành "Quy chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm
thực phẩm"
Ban hành : 08/12/2005 -

24/2005/TTLT-BYT-BTS - Thông tư hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ
sinh an toàn thực phẩm thủy sản
Ban hành : 08/12/2005 -

80/2005/QĐ-BTC - Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản
lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Ban hành : 17/11/2005 -

37/2005/CT-TTg - Chỉ thị về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh
dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Ban hành : 28/10/2005 -

30/2005/CT-TTg - Chỉ thị tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm
Ban hành : 26/09/2005 -

18/2005/TTLT-BYT-BTM - Thông tư về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ban hành : 12/07/2005 -

16/2005/TTLT-BYT-BCN - Thông tư hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ban hành : 20/05/2005 -

48/2005/QĐ-TTg - Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn
thực phẩm
Ban hành : 08/03/2005 -

01/2005/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát
Ban hành : 07/01/2005 -

02/2005/QĐ-BYT - Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm
Ban hành : 07/01/2005 -

3235/2004/QĐ-BYT - Quyết định về việc cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm
kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Ban hành : 21/09/2004 -

163/2004/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh
an toàn thực phẩm
Ban hành : 07/09/2004 -

08/2004/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng
Ban hành : 23/08/2004 -

Loại văn bản: Quốc hội-UBTVQH
31/2007/PLUBTVQH11

08/03/2007 Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm

Loại văn bản: Chính phủ
Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
79/2008/NĐ-CP 18/07/2008 Nghị định 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ

132/2008/NĐ_CP 31/12/2008

3

188/2007/NĐ-CP 27/12/2007
12/2007/CT-TTg 10/05/2007
21/2006/NĐ-CP 27/02/2006
43/2006/QĐ-TTg 20/02/2006
37/2005/CT-TTg 28/10/2005
243/2005/QĐ05/10/2005
TTg
30/2005/CT-TTg 26/09/2005
212/2005/QĐ26/08/2005
TTg
45/2005/NĐ-CP 06/04/2005
48/2005/QĐ-TTg 08/03/2005
179/2004/NĐ-CP 21/10/2004
175/2004/NĐ-CP 10/10/2004
163/2004/NĐ-CP 07/09/2004

thống tổ chức quản lý, thanh tra kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn
thực phẩm
Nghị định 188 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của
Bộ Y tế
Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vể việc tăng
cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nghị định về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh
dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm đến năm 2010
Một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng
cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình
hình mới
Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm
Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen;
sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực
phẩm
Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (Trích một
số điều có liên quan đến lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an
toàn thực phẩm

Loại văn bản: Bộ Y tế
2008/TTLT30/12/2008
BYT-BNV
38/2008/QĐBYT
46/2007/QĐBYT
11/2007/QĐBYT
23/2007/QĐBYT
22/2007/QQ-

11/12/2008
19/12/2007
07/11/2007
29/03/2007
20/03/2007

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y Tế - Bộ Nội
Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở
y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quy định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực
phẩm
Quyết định Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh
học và hóa học trong thực phẩm”
Quyết định hướng dẫn xử lý tiêu huỷ mắm tôm ô nhiễm mầm bệnh
tiêu chảy cấp nguy hiểm
Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với
thực phẩm nhập khẩu
Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh
4

BYT
21/2007/QĐ12/03/2007
BYT
20/2007/QĐ08/03/2007
BYT
19/2007/QĐ08/03/2007
BYT
05/2007/TT07/03/2007
BYT
818/QĐ-BYT 05/03/2007
18/2007/QĐBYT
39/2006/QĐBYT
11/2006/QĐBYT
12/2006/QĐBYT

27/02/2007 Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm
13/12/2006 Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm
09/03/2006
09/03/2006

343/QĐ-BYT 06/02/2006
05/2006/QĐBYT
01/2006/QĐBYT
45/2005/QĐBYT
43/2005/QĐBYT
44/2005/QĐBYT
42/2005/QĐBYT
41/2005/QĐBYT
39/2005/QĐBYT

an toàn thực phẩm nhập khẩu (Chi nhánh Công ty Vinacontrol tại TP
HCM)
Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong
quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm
ăn ngay
Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm nhập khẩu (TTYTDP Tây Ninh)
Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm nhập khẩu (TTYTDP Đà Nẵng)
Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm
tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực
phẩm theo mã số HS

17/01/2006
09/01/2006
22/12/2005
20/12/2005

Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
Quy chế phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về
vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế
Cho phép lưu hành 12 bộ kit kiểm tra nhanh vệ sinh an toàn thực
phẩm
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực
phẩm
Giao Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị trách nhiệm kiểm tra
nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

20/12/2005 Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế
08/12/2005 Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh
doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống
Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực
28/11/2005
phẩm
Về việc giao nhiệm vụ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng
3850/QĐ-BYT 19/10/2005
rào kỹ thuật trong thương mại TBT liên quan đến y tế
26/2005/QĐQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
09/09/2005
BYT
Trung tâm y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
08/12/2005

5

3222/QĐ-BYT 05/09/2005

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn
thực phẩm

05/2005/CT08/06/2005 Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố
BYT
Phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác liên
1967/QĐ-BYT 02/06/2005
ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
11/2005/QĐ25/03/2005 Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào
BYT
01/2005/QĐQuy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,
07/01/2005
BYT
chế biến nước giải khát
02/2005/QĐQuy định về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nước khoáng thiên
07/01/2005
BYT
nhiên đóng chai
4871/2004/QĐ
31/12/2004 Ban hành Tiêu chuẩn ngành Y tế
-BYT
4282/2004/QĐ
Ban hành Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở
01/12/2004
-BYT
sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
3616/2004/QĐ
Ban hành Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng
14/10/2004
-BYT
phương pháp chiếu xạ
3235/2004/QĐ
Cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất
16/09/2004
-BYT
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Phê duyệt dự án kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hoá chất
2985/QĐ-BYT 30/08/2004
(bao gồm cả phụ gia thực phẩm) trong sản phẩm thực phẩm
2964/2004/QĐ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn
27/08/2004
-BYT
phòng, Thanh tra Bộ Y tế
08/2004/TT23/08/2004 Hướng dẫn quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng
BYT
3072/2004/QĐ
Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học
09/06/2004
-BYT
trong thực phẩm

Loại văn bản: Bộ, ngành liên quan
Số/Ký hiệu

Ngày ban
hành

Tên băn bản

Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BYT- BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ
08/2008/TTLT08/07/2008 Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn vệ sinh
BYT-BGDĐT
thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
44/2007/TTLT07/05/2007 Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN
BTC-BKHCN

6