BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
---- ----

CHU VĂN HUY
HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHÓA: 2009-2011

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
TRONG NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS, TS. VŨ TRỌNG DUNG – TRƯỞNG KHOA TRIẾT HỌC
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

HẢI PHÒNG, THÁNG 11/2009

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

CHƯƠNG II: NỘI DUNG

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. PGS, TS. Vũ Trọng Dung - PGS, TS Lê Doãn Tá (đồng chủ biên) - Giáo trình Triết
học Mác - Lênin, Tập I Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Nxb Lao động - Xã hội, Hà
Nội, 2009.
[2]. PGS, TS. Vũ Trọng Dung - PGS, TS Lê Doãn Tá (đồng chủ biên) - Giáo trình Triết
học Mác - Lênin, Tập II Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội,
2009.
[3]. PGS, TS. Vũ Trọng Dung (chủ biên) - Giáo trình Mỹ học Mác - Lênin, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội, 2008.
[4]. PGS, TS. Vũ Trọng Dung (chủ biên) - Giáo trình Đạo đức học Mác - Lênin, Nxb
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008
[5]. PGS, TS. Vũ Trọng Dung (chủ biên) - Đạo đức sinh thái và giáo dục đạo đức sinh
thái, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009
[6]. Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ: VI, VII,
VIII, IX, X.
[7]. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997, các tập:
4,20,...
[8]. V.I.Lênin:

Toàn

tập,

18,29,33,36,39,41,44,45,...

NXB

Tiến

bộ,

Mátxcơva,

1981,

các

tập: