P. 1
4. Phân tích giá vốn hàng bán

4. Phân tích giá vốn hàng bán

|Views: 15,896|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19803608

More info:

Published by: api-19803608 on Nov 29, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Phân tích giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp

PHÂN TÍCH GIÁ VỐN HÀNG BÁN
*************
Một số chỉ tiêu trong Báo cáo thu nhập của KDC ĐVT:tr đồng
2003 2004 2005 2006
Doanh thu bán hàng
625,88
8 721,170
803,69
2
1,001,86
7
Các khoản giảm trừ
oanh thu !2818" (2663) !4942" !3717"
Doanh thu thu#n
623,07
0 718,507
798,75
0 998,150
$%a &'n hàng bán
462,39
7 515,879 568689 716,854
()i nhu*n g+,
160,67
3 202,628
230,06
1 281,296
Phân tích
Như vậy có thể thy r!ng "# $oanh thu h#ng n%& t' (án h#ng của KDC t%ng
"ên &ột cách )*u )+n,c-ng như "# )ư.c $/ (áo s0 ti1p t2c $uy tr3 tốc )ộ t%ng
trư4ng $oanh thu trong nh5ng n%& s6p t7i8 9i:c gia t%ng $oanh thu (iểu hi:n 4
số "ư.ng h#ng hoá s;n ph<& )ư.c tiêu th2 trên th= trư>ng trong v# ngo#i nư7c
)ư.c gia t%ng )*u )+n8 9i:c n#y c-ng $?n )1n giá vốn h#ng (án của KDC t%ng
trư4ng "ên )*u )+n trong &@i n%& $o ph;i &ua v# nhập Ah<u nguyên vật "i:u
B chi1& CDEFDGH giá th#nh s;n ph<& của KDC h#ng n%&, ngo#i ra giá vốn h#ng
(án &@i n%& c-ng t%ng "ên $o s/ gia t%ng trong hoIt )ộng s;n Jut AKo thLo s/
gia t%ng trong chi phM nhNn cOng, chi phM Ahu hao, chi phM (án h#ng v# chi phM
Pu;n "Q $oanh nghi:p trong hoIt )ộng s;n Jut8 Rể có thể hiểu rS hTn giá vốn
h#ng (án )U thay )Vi như th1 n#o, nó chi1& tW trXng "# (ao nhiêu trong tVng
$oanh thu (án h#ng c-ng như "# hi:u Pu; Pu;n "Q trong $oanh nghi:p trong vi:c
c6t gi;& chi phM th3 chYng ta hUy c-ng JL& JKt s/ (i1n )ộng trong (;ng phNn
phối thLo tW trXng $ư7i )Ny8
Bảng cơ cấu tỷ trọng theo doanh thu bán hàng:
2003 2004 2005 2006
Doanh thu bán hàng
100-00
.
100-00
.
100-00
.
100-00
.
Các khoản giảm trừ
oanh thu 0-45. 0-37. 0-61. 0-37.
Doanh thu thu#n 99-55. 99-63. 99-39. 99-63.
Z[
Phân tích giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp
$%a &'n hàng bán 73-88. 71-53. 70-79. 71-55.
()i nhu*n g+, 25-67. 28-10. 28-59. 28-08.
Như vậy có thể thy r!ng giá vốn h#ng (án chi1& &ột tW trXng Ahá Vn )=nh
v# trên F\G so v7i tVng $oanh thu (án h#ng, trong th>i A] Z\\^EZ\\C th3 tW
trXng giá vốn h#ng (án AhOng có nhi*u thay )Vi, tuy nhiên trong n%& Z\\_ v#
Z\\D th3 tW trXng n#y )U gi;& Juống so v7i Z\\^ )i*u n#y thể hi:n &ột hi:u Pu;
Pu;n "Q tốt trong nV "/c gi;& chi phM của KDC8 `rong n%& Z\\C th3 tW trXng
trong Aho;n &2c n#y có gia t%ng "ên tuy nhiên s/ gia t%ng n#y AhOng ph;i thể
hi:n trong vi:c gi;& chi phM AK& hi:u Pu;, &# "# $o trong n%& Z\\C th3 có s/
gia t%ng )ột ngột trong $oanh thu (án h#ng so v7i nh5ng n%& trư7c,s/ gia t%ng
n#y tt y1u s0 AKo thLo s/ gia t%ng trong giá vốn h#ng (án88
C/ c0u giá &'n hàng
bán 2003 2004 2005 2006
12ng g%a &'n hàng bán 462,397 515,879 568943 716,854
$%a &'n c3a thành ,h4m
56 bán 500,743 628,165
$%a &'n c3a hàng h7a 56
bán 68,200 88,113
D8 ,h9ng hàng t:n kho 576
`uy nhiên $o hIn ch1 v* số "i:u giá (án c-ng như chi phM trên &@i )Tn v=
s;n ph<& nên chYng ta AhOng thể phNn tMch c2 thể hTn )ư.c nh5ng (i1n )Vi c-ng
như Ju hư7ng chung của các th#nh phan trong giá vốn h#ng (án8 Do )ó chYng ta
chỉ có thể phNn tMch )ư.c nh5ng Ju hư7ng chung của giá vốn h#ng (án c-ng như
nh5ng Aho;n &2c trong (;ng trên8 bay (;ng thể hi:n Ju hư7ng (i1n )ộng trong
th>i A] Z\\^EZ\\C trong các Aho;n &2c $ư7i )Ny8
Zc
Phân tích giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp
2003 2004 2005 2006
Doanh thu bán hàng
100-00
.
115-22
.
111-44
.
124-66
.
Các khoản giảm trừ
oanh thu
100-00
. 94-50.
185-58
. 75-21.
Doanh thu thu#n
100-00
.
115-32
.
111-17
.
124-96
.
$%a &'n hàng bán
100-00
.
111-57
.
110-29
.
126-00
.
()i nhu*n g+,
100-00
.
126-11
.
113-41
.
122-41
.
Như vậy có thể thy r!ng Aho;n &2c giá vốn h#ng (án của KDC có tốc )ộ
t%ng trư4ng )*u )+n v# có tốc )ộ t%ng trư4ng (!ng v7i tốc )ộ t%ng trư4ng trong
$oanh thu (án h#ng của KDC8 `rong n%& Z\\C th3 giá vốn h#ng (án t%ng trư4ng
cao hTn so v7i nh5ng n%& trư7c s/ t%ng trư4ng n#y chủ y1u "# $o t%ng trư4ng
trong giá th#nh ph<& )U (án, vi:c t%ng trư4ng trong giá vốn th#nh ph<& )U (án
)dng nghea v7i vi:c t%ng trư4ng trong $oanh thu (án h#ng $?n )1n ".i nhuận gộp
c-ng t%ng trư4ng thLo v7i &ột tW ": Ahá cao so v7i n%& Z\\D8
Lợi nhuận gộp:
Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần – giá !n hàng bán
Do )ó vi:c phNn tMch giá vốn h#ng (án c-ng )dng nghea v7i vi:c phNn tMch ".i
nhuận gộp, s/ thay )Vi trong giá vốn h#ng (án nói chung hay s/ thay )Vi t'ng
Aho;n chi phM nói riêng )*u $?n t7i s/ thay )Vi trong ".i nhuận gộp8
fua (;ng số "i:u cT cu tW trXng thLo $oanh thu 4 trên th3 có thể thy r!ng ".i
nhuận gộp của KDC có s/ gia t%ng "ên )áng Aể trong n%& Z\\_ so v7i Z\\^, v#
Z\\C so v7i Z\\D8 `uy nhiên $o AhOng thể có số "i:u trong nh5ng n%& trư7c nên
vi:c t%ng trư4ng ".i nhuận gộp trong th>i A] n#y Ahó có thể $ign gi;i c2 thể
)/Tc8 h/ t%ng rtư4ng ".i nhuận gộp trong n%& Z\\C có thể )/Tc "Q gi;i "# $o s/
t%ng trư4ng )ột (i1n trong giá vốn th#nh ph<& )U (án B)dng nghea v7i $oanh thu
(án h#ngH so v7i n%& Z\\D nên $?n )1n $oanh thu (án h#ng, giá vốn h#ng (án
v# ".i nhuận gộp trong n%& Z\\C )*u t%ng trư4ng Ahá cao so v7i Z\\D8
Rd th= thể hi:n Ju hư7ng các Aho;n &2c chMnh trong vi:c tIo ra ".i nhuận gộp
^\
Phân tích giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2003 2004 2005 2006
Doanhthu bán
hàng
Gía vốnhàng bán
Lợi nhuận gộp
!"t #$ nhân t$ c% th& 'nh h()n* +,n *-. /$n h0n* 1.n c23 45C
iiá vốn h#ng (án của KDC )/Tc Jác )=nh (4i các Aho;n chi phM nguyên
vật "i:u, chi phM nhNn cOng, chi phM (án h#ng v# Pu;n "Q $oanh nghi:pj`rong )ó
th3 chi phM nguyên vật "i:u "# chi1& &ột tW trXng "7n nht8 Như vậy y1u tố &ka
v2 s0 có tác )ộng rt "7n "ên giá vốn h#ng (án của KDC, ngo#i ra nguyên vật
"i:u )au v#o của KDC chủ y1u "# nhập Ah<u $o )ó s/ thay )Vi trong tW giá hối
)oái c-ng góp phan tIo nên &ột s/ (i1n )ộng &Inh trong giá vốn h#ng (án của
KDC8 Do AhOng có )ư.c $5 "i:u cho yêu cau phNn tMch các nhNn tố ;nh hư4ng
)1n giá vốn h#ng (án v# ".i nhuận gộp nên chYng tOi AhOng thể $ign gi;i )ư.c
s/ (i1n )ộng trong giá vốn h#ng (án v# ".i nhuận gộp của KDC Pua h#ng n%&
)/Tc8
^l

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->