Vietkey 2000 Huong dan cai dat Sau khi cai dat xong, chep file VKNT.

LIC vao thu muc vua cai dat. La chuong trinh ban phim cho phep go tieng Viet va mot so tieng nuoc ngoai khac trong moi truong MS Windows. Cac dac tinh co ban cua Vietkey: 1- Vietkey co kich thuoc rat nho va chi can 1 File duy nhat de chay, Vietkey co chua san font chu noi tai de hien thi dung tieng Viet trong giao dien. Co kha nang thay doi giao dien Viet � Anh. 2- Vietkey Co kha nang chay duoc tren nhieu moi truong khac nhau: Windows 95/98/NT3.5/4.0. 3- Ho tro go tieng Viet tren tat ca cac loai ban phim vat ly cung nhu ban phim cua Windows (Anh, Phap, Duc...) (cac phien ban truoc chi ho tro tieng Viet cho ban phim tieng Anh chuan). Ho tro 8 kieu go tieng Viet khac nhau: Telex, VNI, VIQR...; Cho phep bo dau cuoi; Cho phep go theo kieu tu do (Free style): dau thanh va dau mu co the go o bat ky vi tri nao (tuong tu nhu kieu New VNI cua Vietware). 4- Vietkey ho tro 40 bang ma tieng Viet ( 40 loai font chu khac nhau), Vietkey cho phep tich hop voi Vietnamese local cua MS de go tieng Viet Unicode trong cac san pham cua Microsoft, tu dong cai dat VN Support khi nguoi dung chon font chu Unicode. Voi font Unicode cac ban co the dung chu hoa, chu thuong trong cung 1 font chu, nhan shift, hoac bat caps lock de go chu hoa trong cac font Arial, Time New Roman, Tahoma... Va them vao do la tieng Nga, tieng Phap, tieng Duc... van trong cung 1 font chu. 5- Vietkey co nhieu tinh nang nang cao nham tro giup toi da cho nguoi su dung trong viec go tieng Viet va cac ngoai ngu khac: Kiem tra chinh ta trong khi go, lap dau, hoan dau. Khong can chuyen che do go lien tuc. 6- Vietkey ho tro go them cac ngon ngu: Nga, Duc, Phap. Co kha nang dang ky go nhieu ngoai ngu cung 1 luc va co kha nang dung phim nong hoac mouse de chuyen qua lai giua cac ngon ngu can go. Doi voi tieng Phap va Duc, co san huong dan cach go ngay trong Vietkey Panel, rieng doi voi tieng Nga do ban phim tieng Nga khac han ban phim tieng Anh nen trong phien ban nay cac ban co the bat chuc nang "Hien thi so do ban phim", mot chi dan cach go tieng Nga se luon noi tren man hinh de giup nguoi su dung de dang hon khi go tieng Nga. Chi dan nay co the tat di hoac tu dong tat khi nguoi dung chuyen sang go bang cac ngon ngu khac. 7- Vietkey cho phep go tat voi so luong de muc khong han che va co the thay doi cac file go tat 1 cach de dang. File go tat co khuon dang rat don gian (dang Txt) co the thay doi sua doi, them bot bang cac chuong trinh soan thao thong thuong: Word, Notepad, Wordpad... 8- Co kha nang tu tao bieu tuong len Desktop va Start Menu (chuc nang nay cung voi cac chuc nang "Tu dong khoi dong VK khi bat may", "Cai dat font he thong", Vietkey 2000 thuc su khong can chuong trinh setup va nguoi su dung co the tuy bien theo nhu cau 1 cach linh hoat.