P. 1
Bang bao gia ong kem Mr Diem

Bang bao gia ong kem Mr Diem

|Views: 909|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19907798

More info:

Published by: api-19907798 on Dec 02, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Ñoäi Xaây Laép Ñieän Haøng -Haûi

:
Ñ .C : 18/9 G Ñöôøng Phaïm Vaên Chieâu Phöôøng 12 Q .Vaáp
ÑT : 9.!"#$1"1
Phieáu Baùo Giaù
C%âng T&'nh : (a) *ega) )un C+,-./ 0 1/T2(
1aïng muï3 :
Stt Teân Vaät Tö Ñt !oá "ö#$ng Giaù Tie%n
1 Ống STK DN 90 - Hai đầu răng ngoài m 2 195,000
2 Ống STK DN 49 m 2 97,500
3 Co STK 90 Cái 2 91,650
4 Giảm 90/76 Cái 2 57,850
5 Ni răng ngoài STK 76 Cái 2 42,250
6 Giảm rung 76 Cái 2 200,200
7 ! "#$ 90 Cái 2 ###
8 Giảm rung 49 Cái 2 140,400
9 T% STK 49 Cái 3 26,390
10 Giảm STK 60/49 Cái 3 24,700
11 Ni răng ngoài STK 49 Cái 4 15,600
12 Ni răng &rong STK 49 Cái 6 15,600
13 'an g(& DN 60 Cái 10 416,000
14 'an g(& DN 49 Cái 2 130,000
15 'an g(& DN )* Cái 1 39,000
16
Cái 1 65,000
17 +,ng -, đo á. DN )* - *0 /ar Cái 1 65,000
18 Vật tư thi công đường ống -
19 Ống STK DN 60 m 186 119,600
20 T% STK 60 Cái 5 52,000
21 Co STK 60 Cái 20 36,400
22 01i STK 60 Cái 20 36,400
23 Ni răng &rong STK 60 Cái 40 25,610
24 Ni răng ngoài STK 60 Cái 5 15,600
25 23$ $o răng DN 60 Cái 5 78,000
26 04n Cu5n 100 2,600
27 /ăng 64o "7a Cu5n 100 3,900
28 Ống n-8a 9'C -:4 m 20 14,586
29 Co n-8a 9'C - :4 Cái 10 7,800
30 01i n-8a 9'C - :4 Cái 10 6,500
31 Ni n-8a 9'C - :4 Cái 10 6,500
32 T% n-8a 9'C - :4 Cái 4 10,400
33 'an n-8a 9'C - :4 Cái 2 65,000
Ống 60/)* g3n đ,ng -, đo á. ;u<& - =ài *0$m
- Hai đầu răng 60 >à * đầu răng )*
34 'an n-8a 9'C - )7 Cái 2 65,000
35 'an n-8a 9'C - )* Cái 2 52,000
36 Giảm n-8a 9'C - :4/)7 Cái 4 7,800
37 Giảm n-8a 9'C - )7/)* Cái 4 6,500
38 Ni răng ngoài n-8a 9'C - :4 Cái 4 10,400
39 Ni răng ngoài n-8a 9'C - )7 Cái 4 9,100
40 Ni răng ngoài n-8a 9'C - )* Cái 4 6,500
41 +,ng -, n?@$ - DN :4 Cái 2 250,000
42 K4o =án ng n?@$ Kg 2 136,500
43 CAm Bm4ga - DN 60 Cái 100 11,050
44 T3$ 6% n-8a C "D Cái 1000 2,600
N-En CFng 03. +G&
To&ng 'oäng
'hi ph( aät )huye&n *ua )uûa +ha&u 3%
To&ng 'oäng
,gaøy -. thaùng /. na01 -//.
2uyeät Xaù) ,haän
Phieáu Baùo Giaù
C%âng T&'nh : (a) *ega) )un C+,-./ 0 1/T2(
1aïng muï3 :
Thaønh Tie%n Ghi 'huù
390,000
195,000
183,300
115,700
84,500
400,400
2,116,400
280,800
79,170
74,100
62,400
93,600
4,160,000
260,000
39,000
65,000
65,000
-
###
260,000
728,000
728,000
1,024,400
78,000
390,000
260,000
390,000
291,720
78,000
65,000
65,000
41,600
130,000
130,000
104,000
31,200
26,000
41,600
36,400
26,000
500,000
273,000
1,105,000
2,600,000
8,000,000
###
*H449H:C7
###
,gaøy -. thaùng /. na01 -//.
,gö#øi Baùo Giaù
,guye3n Va0n Haûi

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->