Ñoäi Xaây Laép Ñieän Haøng -Haûi

:
Ñ .C : 18/9 G Ñöôøng Phaïm Vaên Chieâu Phöôøng 12 Q .Vaáp
ÑT : 090.3765171

Phieáu Baùo Giaù
Coâng Trình : Las vegas sun CASINO - HOTEL
Haïng muïc :
Stt
Teân Vaät Tö
1
Ống STK DN 90 - Hai đầu răng ngoài
2
Ống STK DN 49
3
Co STK 90
4
Giảm 90/76
5
Nối răng ngoài STK 76
6
Giảm rung 76
7
Y lọc 90
8
Giảm rung 49
9
Tê STK 49
10
Giảm STK 60/49
11
Nối răng ngoài STK 49
12
Nối răng trong STK 49
13
Van gạt DN 60
14
Van gạt DN 49
15
Van gạt DN 21
Ống 60/21 gắn đồng hồ đo áp suất - dài 10cm
16
- Hai đầu răng 60 và 1 đầu răng 21
17
Đồng hồ đo áp DN 21 - 10 Bar
18
Vật tư thi công đường ống
19
Ống STK DN 60
20
Tê STK 60
21
Co STK 60
22
Lơi STK 60
23
Nối răng trong STK 60
24
Nối răng ngoài STK 60
25
Rắc co răng DN 60
26
Len
27
Băng keo lụa
28
Ống nhựa PVC -34
29
Co nhựa PVC - 34
30
Lơi nhựa PVC - 34
31
Nối nhựa PVC - 34
32
Tê nhựa PVC - 34
33
Van nhựa PVC - 34

Ñvt Soá löôïng
Giaù Tieàn
m
2
195,000
2
97,500
m
2
91,650
Cái
2
57,850
Cái
2
42,250
Cái
Cái
2
200,200
Cái
2
###
Cái
2
140,400
Cái
3
26,390
3
24,700
Cái
4
15,600
Cái
6
15,600
Cái
10
416,000
Cái
Cái
2
130,000
Cái
1
39,000
Cái

1

65,000

Cái

1

m
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cuộn
Cuộn
m
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

186
5
20
20
40
5
5
100
100
20
10
10
10
4
2

65,000
119,600
52,000
36,400
36,400
25,610
15,600
78,000
2,600
3,900
14,586
7,800
6,500
6,500
10,400
65,000

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2
65,000
Van nhựa PVC - 27
Cái
Van nhựa PVC - 21
Cái
2
52,000
Giảm nhựa PVC - 34/27
Cái
4
7,800
Giảm nhựa PVC - 27/21
Cái
4
6,500
Nối răng ngoài nhựa PVC - 34
Cái
4
10,400
4
9,100
Nối răng ngoài nhựa PVC - 27
Cái
4
6,500
Nối răng ngoài nhựa PVC - 21
Cái
2
250,000
Đồng hồ nước - DN 34
Cái
2
136,500
Keo dán ống nước
Kg
Cùm Omega - DN 60
Cái
100
11,050
Tắc kê nhựa 8 ly
Cái
1000
2,600
Nhân Công Lắp Đặt
Toång Coäng
Chi phí vaät chuyeån qua cuûa khaåu
3%
Toång Coäng
Ngaøy 28 thaùng 08 naêm 2008
Duyeät
Xaùc Nhaän

Thaønh Tieàn Ghi Chuù
390,000
195,000
183,300
115,700
84,500
400,400
2,116,400
280,800
79,170
74,100
62,400
93,600
4,160,000
260,000
39,000
65,000
65,000
###
260,000
728,000
728,000
1,024,400
78,000
390,000
260,000
390,000
291,720
78,000
65,000
65,000
41,600
130,000

130,000
104,000
31,200
26,000
41,600
36,400
26,000
500,000
273,000
1,105,000
2,600,000
8,000,000
###
1,449,387

###

8
Ngöôøi Baùo Giaù

Nguyeãn Vaên Haûi