hoc Dept.

of Biology and medicine genetics
Bài 3 SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CÁC CHẤT HOÀ TAN QUA MÀNG TẾ BÀO

MỤC TIÊU
1.

2.

3.

Thấy được một trong những hoạt động sinh lý của tế bào là sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường. Làm được thí nghiệm, quan sát các hiện tượng co nguyên sinh, phản co nguyên sinh; teo bào và tan bào. Viết tường trình, mô tả và giải thích được các hiện tượng thí nghiệm

Néi dung
I. ThÝ nghiÖm co vµ ph¶n co nguyªn sinh. II. ThÝ nghiÖm teo bµo vµ tan bµo. III. Viết báo cáo thí nghiệm.

I. ThÝ nghiÖm co vµ ph¶n co nguyªn sinh. 1. §èi t­îng: Tế bào biểu bì lá Sß huyÕt.
2. ho¸ chÊt, dông cô

Ho¸ chÊt, dông cô.

A- Làm tiêu bản, quan sát tế bào biểu bì ở trạng thaí bình thừơng
- Nhá mét giät n­íc cÊt vµo gi÷a lam kÝnh -Tước mảnh biểu bì lá 3 × 3 mm ở mặt sau lá - §Æt mÉu vËt vµo ®óng vÞ trÝ giät n­íc - §Ëy lamen lên trên mẫu vật

2. ThÝ nghiÖm

- Quan s¸t h×nh th¸i tÕ bµo biÓu b× d­íi kÝnh hiÓn vi (VK

H×nh th¸i tÕ bµo biÓu b× l¸ Sß huyÕt
TÕ bµo biÓu b× l¸ sß huyÕt bình thường cã h×nh ®a gi¸c, s¸t vµo nhau.

TÕ bµo biÓu b× l¸ sß huyÕt

-

B. HiÖn t­îng co nguyªn sinh.

Gi÷ nguyªn vÞ trÝ tiªu b¶n trªn m©m kÝnh. - Nhá 1 giọt NaCl 20‰ vµo s¸t mét mÐp cña lamen, ®èi diÖn ®Æt giÊy thÊm. - Quan sát hiÖn t­îng co nguyên sinh trªn kÝnh hiÓn vi vµ Ghi lại khoảng thời gian từ khi nhỏ nước muối cho đến khi quan sát thấy hiện tượng thay đổi của tế bào

Giấy thấm

D2 NaCl 20‰

HiÖn t­îng co nguyªn sinh

D2 NaCl 20‰

TÕ bµo biÓu b× b×nh th­êng (10x.10x)

TÕ bµo co nguyªn sinh (10x.10x)

Cã hai kiÓu co nguyªn sinh: Co nguyªn sinh lồi vµ co nguyªn sinh lõm

TÕ bµo co nguyªn sinh

C. HiÖn t­îng ph¶n m©m kÝnh. - Gi÷ nguyªn vÞ trÝ tiªu b¶n trªnco nguyªn sinh - Nhá 1 giọt n­íc cÊt vµo mét mÐp cña lamen, phÝa ®èi diÖn ®Æt giÊy thÊm. - Quan s¸t hiÖn t­îng ph¶n co NS vµ Ghi lại khoảng thời gian từ khi nhỏ nước cất đến khi xảy ra hiện tượng phản co nguyên sinh.
Giấy thấm Nước cất

Ph¶n co nguyªn sinh
N­íc cÊt

TÕ bµo co nguyªn sinh (10x.10x) TÕ bµo ph¶n co nguyªn sinh (10x.10x)

HiÖn t­îng ph¶n co nguyªn sinh
Cuèi cïng mµng sinh chÊt ¸p s¸t mµng xenlulo, tÕ bµo trë l¹i tr¹ng th¸i nh­ ban ®Çu.

N­íc cÊt

N­íc cÊt

II. ThÝ nghiÖm teo bµo vµ tan bµo.

- §èi t­îng:

Hång cÇu thá

Ho¸ chÊt, dông cô

2. ThÝ nghiÖm.
A- Làm tiêu bản và quan sát tế bào hồng cầu ở trạng thái bình thường
- Nhá mét giät m¸u thá lªn gi÷a lam kÝnh.

- §Ëy lamen lªn mÉu vËt

- Quan s¸t h×nh th¸i tÕ bµo hång cÇu trªn kÝnh hiÓn vi (VK 40X).

H×nh th¸i tÕ bµo hång cÇu Thá

TÕ bµo hång cÇu thá cã d¹ng h×nh ®Üa lâm hai mÆt.

TÕ bµo hång cÇu thá

B- HiÖn t­îng teo bµo
- Gi÷ nguyªn vÞ trÝ tiªu b¶n trªn m©m kÝnh. -Nhá 1 giät dung dÞch NaCl 15‰ vµo mét mÐp cña lamen vµ dÆt giÊy thÊm ë phÝa ®èi diÖn, -Theo dâi hiÖn t­îng teo bµo trªn kÝnh hiÓn vi vµ ghi lại khoảng thời gian từ khi nhỏ nước muối cho đến khi thấy hiện tượng teo tế bào.

HiÖn t­îng teo bµo

D2 NaCl 15‰

Õ bµo hång cÇu b×nh th­êng (10x.40x)

TÕ bµo hång cÇu bÞ teo (10x.40x)

C- HiÖn t­îng tan bµo
- Gi÷ nguyªn vÞ trÝ tiªu b¶n trªn m©m kÝnh. -Nhá 1 giät n­íc cÊt vµo mét mÐp cña lamen và ®Æt giÊy thÊm ë mÐp ®èi diÖn. - Theo dâi hiÖn t­îng tan tế bµo vµ ghi lại khoảng thời gian từ khi nhỏ nước cất cho đến khi thấy hiện tượng tan bào.

HiÖn t­îng tan bµo Sau mét thêi gian quan sát thÊy cã nh÷ng tÕ bµo tr­¬ng phång lªn sau đó tan vì. KÕt qu¶ quan s¸t thÊy nh÷ng m¶nh x¸c tÕ bµo víi nh÷ng h×nh d¹ng kh¸c nhau.

X¸c tÕ bµo hång cÇu (10x.40x)

1. 2. 3.

III. ViÕt t­êng tr×nh M« t¶ thÝ nghiệm

4.

Ghi kÕt qu¶ vµ tÝnh thêi gian c¸c hiÖn t­îng x¶y ra. Gi¶i thÝch ®­îc c¸c hiÖn t­îng dùa vµo lý thuyÕt ®· häc vµ rót ra ®­îc sù kh¸c biÖt gi÷a tÕ bµo thùc vËt víi tÕ bµo ®éng vËt. T×m vÝ dô trong thùc tÕ vÒ c¸c hiÖn t­îng nµy vµ øng dông trong y häc.

Chú ý: . Các thí nghiệm xảy ra nhanh, nên cần làm liên tục
và khẩn trương. . Không để nước muối dây ra kính. . Không dùng khăn lau kính để lau tiêu bản ( Bài TH 4 :

Các hình thức phân chia tế bào)