P. 1
Giay moi hop lop

Giay moi hop lop

|Views: 4,155|Likes:
Được xuất bản bởiapi-26623592

More info:

Published by: api-26623592 on Dec 02, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT HÀ NỘI

LỚP KINH TẾ XÂY DỰNG A – K42
-----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
GIẤY MỜI HỌP LỚP
Thể theo nguyện vọng của toàn thể thành viên lớp KTXDA-K42, ti !in ph"p thay #$t%
Thân mời: Bạn và người !ư"ng
Tới dự buổi !" #ớ" $i% &' ()* dự%+ A , $-. / &012%+ Đ3i !4 Gi56 &7%+ V8% &9i H: N;i
#$% &i'(< $u du #=4 >i% T?i , X@ Mi% $5i , Hu*A% TB CiDE , H: N;iF
&c' () *+ ch, -.n /0# theo1
T!ời gi%n< GGHH %+:* G.IH-I.HHJ K4L %8&MF
Sự hiện diện của bạn là niềm vui của chúng !i" l#p $inh % &â' dựng ( – $)*+
Xin )!*n !àn! )+( "n,-,
2hi ch3% 45u 67n /hng 6i5t *89ng, t:p t;ung t7i <=ng t;89ng >?2T@T l3c ABhBB, cCn 6D
lớp (E -.n 67n tới *Fa *iể# họp lớpG
?à 4Di, ngày BH thCng B4 nI# 2BBHG
#ại .i/n KTXDA – K42
Ki01 213 45ng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->