TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT HÀ NỘI

LỚP KINH TẾ XÂY DỰNG A – K42
-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

GIẤY MỜI HỌP LỚP
Thể theo nguyện vọng của toàn thể thành viên lớp KTXDA-K42, tôi xin phép thay mặt:
Thân mời: Bạn và người thương
Tới dự buổi họp lớp Kinh tế xây dựng A – K42 , trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Địa điểm: Khu du lịch Sinh Thái – Xã Minh Khai – Huyện Từ Liêm – Hà Nội.
(có sơ đồ chỉ dẫn kèm theo)
Thời gian: 11h00 ngày 12/04/2009 (chủ nhật).
Sự hiện diện của bạn là niềm vui của chúng tôi, lớp Kinh tế xây dựng A – K42.
Xin chân thành cảm ơn./.
Ghi chú: Nếu bạn không biết đường, tập trung tại Cổng trường ĐHGTVT lúc 10h00, cán bộ
lớp sẽ dẫn bạn tới địa điểm họp lớp.
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009.
Đại diện KTXDA – K42
Kiều Quý Công