trang 2

Trang 41
Bìa cui
Trang 64
Trang 17
Trang 12
Trang 13
Trang 27
ĐU TƯI
TƯI NH GIT
BO HÀNH
THAM KHO
VAN NƯC
PH KIN
TƯI XOAY (ROTORS)
H THNG ĐIU KHIN
Gii pháp thông minh
DÀNH
CHO
Nhà chuyên nghip
®
SÁCH GII THIU SN PHM
w
w
w
.
a
n
h
u
y
g
a
r
d
e
n
.
c
o
m
STATEMENT OF TRADE WARRANTY
The Irrigation Professional’s
Protection Package from Weathermatic:
NO HASSLES. NO QUESTIONS.
OVER-THE-COUNTER EXCHANGE.
10 Years 11000CR and 8200CR valves and S24B solenoids
5 Years Rotors, spray equipment, nozzles, 21000 Valves and S20P solenoids
2 Years N-100 and 12000 Series Valves; SmartLine
®
and Valcon controller products and all other
catalogued products not specifically listed, or under the 5 or 10 year extended warranties.
SmartLine controllers (SL800, SL1600 Series and SL4800) and SLW weather stations
are covered under warranty for lightning damage.
All trade warranties are effective from the original date of sale. The trade warranties extend only to the
original professional installer of the Weathermatic products and do not extend to repairs, replacements
or adjustments of Weathermatic products due to misuse, negligence, alteration, modification, tampering
or improper installation and maintenance of the product and/or system. Contact your local Weathermatic
authorized distributor for all warranty claims.
Weathermatic’s obligation is to repair or replace its products found to have defects in material or
workmanship. There are no other warranties, expressed or implied, including warranties of merchant-
ability and fitness for a particular purpose. Weathermatic will not be liable to any party in strict
liability, tort, contract or any other manner for damages caused or claimed to be caused as a result of
any design or defect in Weathermatic’s products, or any special incidental or consequential damages
of any nature.
PRODUCT CHANGES
Weathermatic reserves the right to alter, modify or redesign its products, pricing and warranty at all times
without creating any liability for the obsolescence of customer inventory of such parts or products.
ASAE CERTIFICATION STATEMENT
Weathermatic certifies that pressure, flow rate and radius data for these products were determined
and listed in accordance with ASAE Standard S398.1, Procedure for Testing and Performance
Reporting, and are representative of performance of production sprinklers at the time of publication.
Actual product performance may differ from the published specifications due to normal manufacturing
variations and sample selection.
Visit our websites:
You’ll find all of the latest new product information and
industry news. Download product specs, typical installation
drawings, product literature, and performance comparison
tables. Join our email list to receive up-to-date information
from the company that is powering your industry to new
levels of advancement in water management technology.
888-4 THE PRO
Weathermatic’s toll-free number
exclusively for irrigation professionals
a smart family
la bô san phâm trong hê thông san phâm tưoi tiêu WEATHERMATIC.
Nhung phat minh moi cua Weathermatic trong lĩnh vuc công nghê điêu khiên đang ngay cang mo rông. voi nhung
san phâm moi co tinh năng tiêt kiêm nưoc đã co mát trong moi loai san phâm cua hê thông Smartline.
Nhung san phâm hang đâu trong hê thông Smartline. đo la bô điêu khiên Smartline va tram khi tưong (Weather
Station). đây la nhung san phâm điên hinh cho bưoc nhay vưot bâc trong công nghê tưoi tiêu - Điêu đôc đao cua
hê thông nay la so voi nhung hê thông phun tưoi khac. hê thông tu điêu chinh cua no chi cho phep tu điêu chinh
4 lân trong 1 năm. va nêu co su thay đôi bât thưong vê thoi tiêt thi ngưoi ta phai tu điêu chinh báng tay. Nhưng voi
hê thông Smartline cua Weathermatic thi viêc tu điêu chinh cua no lên đên 365.000 lân 1 năm. Hay cu 8 giây 1 lân.
hê thông weathermatic së kiêm tra điêu kiên thoi tiêt rôi điêu chinh viêc phun tưoi căn cu vao tinh trang đât. loai
cây trông va điêu kiên khi hâu. Không co hê thông nao co cach xu ly du liêu giông như cua Weathermatic).
Nhung san phâm moi nhât cua bô điêu khiên Smartline bao gôm:
- SL800 – Thiêt bi điêu khiên tiêt kiêm va hiêu qua nhât - tu trưoc toi nay
- SL4800 – San phâm cua Smartline dung trong cac du an thương mai lon
- SmartWire
TM
- Hê thông 2 dây đâu tiên đưoc kêt hop va hoan chinh tu cac cac thiêt bi co mát trưoc
- ET la san phâm lam viêc theo lich trinh. va la hê thông 2 dây co gia canh tranh nhât trong nganh công nghiêp tưoi
tiêu
- SLW15 – Tram du bao thoi tiêt không dây; va SLRC – Điêu khiên câm tay không dây.
Cac nha thâu chuyên nghiêp chi cân hoc 1 chương trinh la co thê ung dung cho moi công trinh.
+
=
a sm
www.anhuygarden.com
smart new additions
Weathermatic + Salco + Ecologic = H Thng Tưi Thông Minh Tn Ti Hơn 100 năm
Voi viêc sat nhâp hãng Salco năm 2007. ngay nay Weathermatic ra mát cac nha chuyên nghiêp trong lĩnh vuc
tưoi tiêu dong san phâm Tưoi nho giot bao gôm: Thiêt bi truyên nưoc nho giot (drip emitters). ông dân nưoc
nho giot (inline drip tubing). đâu phun cuc nho (microsprays). bô loc (Iilters). kiêm soat cac khu vuc (control
zones). phu kiên (Iittings). ông dân (tubing). va phu tung.
Sau 40 tân tâm va nô luc. Salco luôn cam kêt ôn đinh chât lưong san phâm va luôn dân đâu trong nganh công
nghiêp tưoi vê viêc cai tiên. cach tân hê thông tưoi tiêt kiêm nưoc. Net đát trưng cua Salco thê hiên qua tung san
phâm tu nhung san phâm đôc nhât vô nhi như may phat Pro-Spec voi công nghê đôc quyên cua Trucheck. cho
toi viêc ra mát rông rãi cua ông dân cao su IPS đan hôi va ông dân nho giot. la môt trong nhung san phâm đưoc
su dung phô biên va rông rãi nhât trong lĩnh vuc tưoi tiêu công nghiêp.
Cung voi dong san phâm Tưoi nho giot cua Salco. la san phâm cua Ecolog-
ic. nha thiêt kê hê thông cam ung thông minh RainBrain
TM
đã san xuât ra
nhung dong san phâm tương tu như SMARTLINE. Weathermatic đã hoan
thiên đê đem đên cho cac chuyên gia tưoi tiêu nhung san phâm chât lưong
cao nhât. su dung nưoc hiêu qua nhât.
+
art future.
408 Nguyên Kim, P. 3, Q. Phu Nhun, Tp. HCM
Tel.: 848 3995 6873/ 74/ 75 - Fax.: 848 3995 6876
Website: www.anhuy.vn - www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
ĐU TƯI
www.weathermatic.com
TRANG 2

ƯU TH CA CHT CHN
1
• Dê nhâc. lam báng vât liêu đan hôi. Keo lên
va xoay đê mo ma không cân phai noi ôc.
• Đơn gian. không mât thoi gian va suc luc.
Chi cân keo chôt lên va gán đâu tưoi vao.
11 ĐIM NI BT CA SN PHM LX
11 ly do tai sao dong san phâm LX đưoc goi Giai Phap Thông Minh!
NP ĐY CÓ VÀNH CHC
2
• Không so trơn trưot
• Co thê gán bên trên nhãn canh bao vê
tinh trang nưoc.
BÁNH RĂNG CHC CHN
4
• Hai vong banh răng chác chán ap vao nhau
giu cô đinh đâu tưoi. banh răng không qua
chác đê ban dê dang xoay chuyên hưong đâu
tưoi.
• Hãy thu va so sanh!
VAN MT CHIU
(Ready Check™, Check Valve = CV)
5
• Ngăn su thoat nưoc khi đâu tưoi ha xuông.
nên gán thêm thiêt bi CV cho thân tưoi LX
• Voi kha năng giu nưoc o muc 9.5’÷ 1.2bar.
LX-CV la san phâm công nghiêp tiêt kiêm &
it hao nưoc.
• Đê giu nưoc. san phâm LX co van môt chiêu
CV (Check Valve). con san phâm tưoi xoay
(Rotor) thi co van môt chiêu Ready Check
TM
.
6
• Weathermatic su dung 100° hoan toan
nguyên liêu moi - không qua tai chê.
• Tăng thêm đô cung: gia cô thêm 8 nganh bên
trong va bên ngoai.
NGUYÊN LIU TT NHT
ZON CHN SIÊU BN
3
• 10 năm. chôi sut 11.000 lân trong long cat.
• Voi môt Zon ngăn đưoc nưoc ri xuông thân
• Zon cuc kin. tưoi đưoc voi ap luc 5 psi. gán
đưoc nhiêu đâu tưoi hơn trên cung môt hang
• Thiêt kê Zon chán dai hơn së bên hơn va giu
vung đâu tưoi trong môi trưong khác nghiêt
ĐU TƯI LX
GÓC TƯI C ĐNH
7
• Sác xao đên tung goc canh. hiêu qua cao
• Môi loai đâu đưoc đát riêng tung tui
• Nhân diên đâu tưoi qua mau sác.
ĐU TƯI BNG ĐNG LX B
9
• La loai đâu tưoi đưoc
thiêt kê tôt nhât.
• Voi nhiêu đưong kinh
tưoi khac nhau 3'. 10'. 12'.
15'. 18'. 20'. cung voi viêc tưoi kêt
hop giam tưoi chông lên nhau.
• Tưoi đưoc cac khuôn viên khac nhau. voi
it đâu tưoi tiêt kiêm đưong ông. dây điên...
BO HÀNH 5 NĂM
10
• Voi hang triêu thân va đâu tưoi đã đưoc láp trên toan thê gioi. ty
lê san phâm tra lai it hơn 1°. voi 5 năm bao hanh.
GIÁ TR CA SN PHM TƯI LX
11
• Hãy suy xet tât ca nhung loi ich nay. ban së không khoi ngac
nhiên khi mua bô san phâm tưoi LX voi gia cuc ky canh tranh.
• Hãy thu dung san phâm LX va cam nhân su khac biêt cua no!
ĐU TƯI LX
GÓC TƯI ĐIU CHNH
8
• Su dung linh hoat va giam sô lưong đâu
tưoi trên cung 1 pham vi.
• Chinh goc tưoi dê dang báng tay. đông xu.
hay tuôc nơ vit
• Nhân diên đâu tưoi qua mau sác.
www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 3
DÒNG SN PHM LX
DÒNG SN PHM LX
D LIU VN HÀNH
• Ap luc: 15-70 psi (1-4.8 bars)
• Flow-by: Ap luc nho nhât cho phep
Zero ( 5 psi (0.3 bars) hoác cao hơn
• Van điêu hưong láp đát sán: 9.5
It/hd ( 18 psi (2.9 m/hd ( 1.2
bar). Đác biêt: LX4-CV. LX6-CV
hay LX12-CV
• Tương thich voi tât ca đâu tưoi co
ren trong theo chuân công nghiêp
• Thân tưoi LX6 va LX12 co đưong
câp nưoc vao nám bên hông va dưoi
đay*
* Đưong câp nưoc vao nám bên hông LX6 va
LX12 không thich hop o khi khâu băng gia
LXS ĐU NI GIM
• ½" ren trong
• Lam báng nhua bên
• Ren nôi co thê láp đưoc cac loai đâu
tưoi MPR. đâu điêu chinh đưoc goc
tưoi. đâu đông LX B. tât ca cac đâu
theo chuân công nghiêp
• Láp đưoc tât ca cac đâu tưoi LX co
mang loc
Chiu cao
Vòi tưi
Chiu cao
Vòi tưi

Loi

LX THÔNG S K THUT

H mét
LX3 3" 7,6 cm
LX4 4" 10 cm
LX6 6" 15 cm
LX12 12" 30 cm
LX4-CV 4" 10 cm
LX6-CV 6" 15 cm
LX12-CV 12" 30 cm
LX-NP Nhãn canh bao
LX-EXT Voi tưoi 6" co thê cao hơn
Sn phm Tưi Chuyên dng
LX
Điêu chinh đưoc goc tưoi
LX4-8A
LOI LP SN ĐU TƯI
Đc đim thân LX điu chnh đưc góc tưi
Loi Din gii
LX4-8A LX4 with 8'
LX4-10A LX4 with 10'
LX4-12A LX4 with 12'
LX4-15A LX4 with 15'
LX4-17A LX4 with 17'
KÍCH THƯC THÂN TƯI
ĐƯNG DN NƯC VÀO CÓ REN TRONG ½"
Loi
LX3
5 ¼" (13,3 cm)
LX4 6 ¼" (15,9 cm)
LX6 8 ½" (21,6 cm)
LX12 15 ¼" (38,7 cm)
Exposed Cover 2 ¼" (5,7 cm)
LX3
LX-NP
NHÃN CNH BÁO
NƯC KHÔNG UNG ĐƯC
VAN ĐIU
HƯNG LX-CV
VÒI TƯI LX-EXT
6" CÓ TH CAO HƠN
LX4 LX6 LX12
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Vòi tưi
đưng
cp
nưc
vào nm
bên
hông và
dưi
đáy
Thân tưi
Đu tưi
H mét
Chiu cao
Vòi tưi
www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
ĐU TƯI
www.weathermatic.com
TRANG 4
ĐU TƯI LX MPR (GÓC TƯI C Đ NH)
ĐU TƯI LX MPR
ĐC ĐIM
• Ky hiêu báng mau sác. dê nhân diên
• Dung lai đưoc. bao đung co 2 ngăn tiên
cho viêc sáp xêp đâu va mang loc
• Đap ung đu lưong nưoc đi qua lưoi va
qua khe tưoi đưoc đanh sô trên môi đâu
tưoi
• Mang loc LX không lam thay đôi ban
kinh tưoi đưoc chon
• Oc vit nơi điêu chinh ban kinh lam báng
thep không ri.
NG DNG
• Dung đưoc voi tât ca cac loai voi tưoi LX
• Phu hop voi tât ca cac voi tưoi theo
chuân công nghiêp
• Vua voi đâu nôi giam LXS. đâu nôi sô 72
va sô 73
D LIU VN HÀNH
• Ty lê kêt tua: 1.67-5.33’’ trong 1 gio (37-
144mm/gio)
• Khoang cach: 5-15’ (1.5-4.6m)
• Ap luc: 15-30 psi (1.0 – 2.1 bars)
• Hiêu suât cua MPR đưoc đinh rõ khi đâu
tưoi đưoc nâng lên o đô cao 4’’ (10.2 cm).
Tiêu chuân cua ASAE 0.01” trong môi gio
trên ban kinh bao phu đã xac đinh.
8 SÊRI
Đưng cong ca tia nưc 5° Radius
Flow Precip. Precip.

Đưng cong ca tia nưc 5°
Nozzle Arc Pressure Radius Flow Precip.
Precip.

psi ft gpm in/hr ■ in/hr ▲
8 F 360 15 5 1.2 4.62 5.33
20 6 1.3 3.48 4.01
25 7 1.4 2.75 3.18
30 8 1.6 2.41 2.78
8 H 180 15 5 0.6 4.62 5.33
20 6 0.7 3.74 4.32
25 7 0.7 2.75 3.18
30 8 0.8 2.41 2.78
8 T 120 15 5 0.4 4.62 5.33
20 6 0.4 3.21 3.70
25 7 0.5 2.95 3.40
30 8 0.5 2.26 2.60
8 Q 90 15 5 0.3 4.62 5.33
20 6 0.3 3.21 3.70
25 7 0.4 3.14 3.63
30 8 0.4 2.41 2.78
8 SÊRI H MÉT
bar m m
3
/h mm/hr ■ mm/hr▲
8 F 360 1,0 1,5 0,27 120 139
1,4 1,8 0,30 93 107
1,7 2,1 0,32 73 84
2,1 2,4 0,36 63 72
8 H 180 1,0 1,5 0,14 124 144
1,4 1,8 0,16 99 114
1,7 2,1 0,16 73 84
2,1 2,4 0,18 63 72
8 T 120 1,0 1,5 0,09 120 139
1,4 1,8 0,09 83 96
1,7 2,1 0,11 75 86
2,1 2,4 0,11 57 66
8 Q 90 1,0 1,5 0,07 124 144
1,4 1,8 0,07 86 100
1,7 2,1 0,09 82 94
2,1 2,4 0,09 63 72
■ Hinh vuông dua trên 50° đưong kinh
± Hinh tam giac dua trên 50° đưong kinh. Giam
ban kinh đên tôi đa báng vit điêu chinh la 25°
■ Hinh vuông dua trên 50° đưong kinh
± Hinh tam giac dua trên 50° đưong kinh. Giam
ban kinh đên tôi đa báng điêu chinh ôc vit la 25°
10 SÊRI
psi ft gpm in/hr ■ in/hr ▲
10 F 360 15 7 1.2 2.36 2.72
20 8 1.3 1.96 2.26
25 9 1.4 1.66 1.92
30 10 1.6 1.54 1.78
10 H 180 15 7 0.6 2.36 2.72
20 8 0.7 2.11 2.43
25 9 0.7 1.66 1.92
30 10 0.8 1.54 1.78
10 T 120 15 7 0.4 2.36 2.72
20 8 0.4 1.80 2.08
25 9 0.5 1.78 2.06
30 10 0.5 1.44 1.67
10 Q 90 15 7 0.3 2.36 2.72
20 8 0.3 1.80 2.08
25 9 0.4 1.90 2.20
30 10 0.4 1.54 1.78
10 SÊRI H MÉT
bar m m
3
/h mm/hr ■ mm/hr▲
10 F 360 1,0 2,1 0,27 61 71
1,4 2,4 0,30 52 60
1,7 2,7 0,32 44 51
2,1 3,0 0,36 40 46
10 H 180 1,0 2,1 0,14 63 73
1,4 2,4 0,16 56 64
1,7 2,7 0,16 44 51
2,1 3,0 0,18 40 46
10 T 120 1,0 2,1 0,09 61 71
1,4 2,4 0,09 47 54
1,7 2,7 0,11 45 52
2,1 3,0 0,11 37 42
10 Q 90 1,0 2,1 0,07 63 73
1,4 2,4 0,07 49 56
1,7 2,7 0,09 49 57
2,1 3,0 0,09 40 46
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đưng cong ca tia nưc 15°
Nozzle Arc Pressure Radius Flow
Precip. Precip.
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đưng cong ca tia nưc 15°
Nozzle Arc Pressure Radius Flow
Precip. Precip.
■ Hinh vuông dua trên 50° đưong kinh
± Hinh tam giac dua trên 50° đưong kinh. Giam
ban kinh đên tôi đa báng điêu chinh ôc vit la 25°
www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 5
15/9 STRIP SERIES
Áp
nưc kt
ta*
Dài x Lưu lưng
nưc kt
ta*
Dài x Lưu lưng
Đu
tưi
psi
Rng (m)
Rng (ft) gpm in/hr
15EST 15 4 x 13 0.5 1.85
20 4 x 14 0.5 1.72
25 4 x 14 0.6 2.06
30 4 x 15 0.6 1.93
15CST 15 4 x 26 0.9 1.67
20 4 x 28 1.0 1.72
25 4 x 28 1.1 1.89
30 4 x 30 1.2 1.93
15SST 15 4 x 26 0.9 1.67
20 4 x 28 1.0 1.72
25 4 x 28 1.1 1.89
30 4 x 30 1.2 1.93
9SST 15 9 x 15 1.3 1.85
20 9 x 16 1.5 2.01
25 9 x 18 1.6 1.90
30 9 x 18 1.7 2.02
H MÉT
bar m
3
/h mm/hr
15 EST 1,0 1,2 x 4,0 0,11 46
1,4 1,2 x 4,3 0,11 43
1,7 1,2 x 4,3 0,14 54
2,1 1,2 x 4,6 0,14 51
15 CST 1,0 1,2 x 7,9 0,20 42
1,4 1,2 x 8,5 0,23 45
1,7 1,2 x 8,5 0,25 49
2,1 1,2 x 9,1 0,27 50
15 SST 1,0 1,2 x 7,9 0,20 42
1,4 1,2 x 8,5 0,23 45
1,7 1,2 x 8,5 0,25 49
2,1 1,2 x 9,1 0,27 50
9 SST 1,0 2,7 x 4,6 0,30 48
1,4 2,7 x 4,9 0,34 51
1,7 2,7 x 5,5 0,36 49
2,1 2,7 x 5,5 0,39 53
* Lưong nưoc kêt tua tuy theo pham vi tưoi. tuy theo
khoang cach giua cac đâu.
15 SÊRI
psi ft gpm in/hr ■ in/hr ▲
15 F 360 15 11 2.6 2.07 2.39
20 12 3.0 2.01 2.32
25 14 3.3 1.62 1.87
30 15 3.7 1.58 1.83
15 H 180 15 11 1.3 2.07 2.39
20 12 1.5 2.01 2.32
25 14 1.7 1.67 1.93
30 15 1.9 1.63 1.88
15 T 120 15 11 0.9 2.15 2.48
20 12 1.0 2.01 2.32
25 14 1.1 1.62 1.87
30 15 1.2 1.54 1.78
15 Q 90 15 11 0.7 2.23 2.57
20 12 0.8 2.14 2.47
25 14 0.8 1.57 1.81
30 15 0.9 1.54 1.78
15 TT 240 15 11 1.6 1.96 2.39
20 12 1.9 1.90 2.00
25 14 2.1 1.55 1.47
30 15 2.3 1.47 1.28
15 TQ 270 15 11 2.1 2.24 2.39
20 12 2.5 2.20 3.00
25 14 2.8 1.82 1.47
30 15 3.0 1.70 1.28
15 SÊRI H MÉT
bar m m
3
/h mm/hr ■ mm/hr▲
15 F 360 1,0 3,4 0,59 51 59
1,4 3,7 0,68 50 57
1,7 4,3 0,75 41 47
2,1 4,6 0,84 40 46
15 H 180 1,0 3,4 0,30 52 60
1,4 3,7 0,34 50 57
1,7 4,3 0,39 42 49
2,1 4,6 0,43 41 47
15 T 120 1,0 3,7 0,20 52 60
1,4 3,7 0,23 50 58
1,7 4,3 0,25 41 47
2,1 4,6 0,27 38 44
15 Q 90 1,0 3,4 0,16 55 64
1,4 3,7 0,18 53 61
1,7 4,3 0,18 39 45
2,1 4,6 0,20 38 44
15 TT 240 1,0 3,4 0,38 49 60
1,4 3,7 0,44 48 58
1,7 4,3 0,48 39 48
2,1 4,6 0,53 38 46
15 TQ 270 1.0 3,4 0,49 57 60
1,4 3,7 0,57 56 58
1,7 4,3 0,64 46 48
2,1 4,6 0,68 43 46
12 SÊRI
psi ft gpm in/hr ■ in/hr ▲
12 F 360 15 9 1.8 2.14 2.47
20 10 2.1 2.02 2.33
25 11 2.4 1.91 2.20
30 12 2.6 1.74 2.01
12 H 180 15 9 0.9 2.14 2.47
20 10 1.0 1.93 2.22
25 11 1.2 1.91 2.20
30 12 1.3 1.74 2.01
12 T 120 15 9 0.6 2.14 2.47
20 10 0.7 2.02 2.33
25 11 0.8 1.91 2.20
30 12 0.9 1.80 2.08
12 Q 90 15 9 0.5 2.38 2.74
20 10 0.5 1.93 2.22
25 11 0.6 1.91 2.20
30 12 0.7 1.87 2.16
12 TT 240 15 9 1.1 1.93 2.46
20 10 1.3 1.85 2.00
25 11 1.5 1.73 1.65
30 12 1.6 1.59 1.39
12 TQ 270 15 9 1.3 2.07 2.46
20 10 1.5 1.96 2.00
25 11 1.7 1.83 1.65
30 12 1.8 1.63 1.39
12 SÊRI H MÉT
bar m m
3
/h mm/hr ■ mm/hr▲
12 F 360 1,0 2,7 0,41 56 65
1,4 3,0 0,48 53 62
1,7 3,3 0,55 51 58
2,1 3,7 0,59 43 50
12 H 180 1,0 2,7 0,20 55 63
1,4 3,0 0,23 51 59
1,7 3,3 0,27 50 57
2,1 3,7 0,30 44 51
12 T 120 1,0 2,7 0,14 58 67
1,4 3,0 0,16 53 62
1,7 3,3 0,18 50 57
2,1 3,7 0,20 44 51
12 Q 90 1,0 2,7 0,11 60 70
1,4 3,0 0,11 49 56
1,7 3,3 0,14 51 59
2,1 3,7 0,16 47 54
12 TT 240 1.0 2,7 0,25 51 65
1,4 3,0 0,29 48 53
1,7 3,3 0,33 45 43
2,1 3,7 0,37 41 35
12 TQ 270 1,0 2,7 0,30 55 65
1,4 3.0 0,35 52 53
1,7 3,3 0,40 49 43
2,1 3,7 0,42 41 35
(1) Ban kinh đưoc điêu chinh theo ap luc
(2) Lưu lưong tuy theo ban kinh đưoc chon 5It (1.5m)
5 SERIAL TƯI CHM
Đưng cong ca tia
nưc 0°
psi ft (1) gpm (2)
5 FB 15 5 1.5
20 5 1.5
25 5 1.5
30 5 1.5
5 HB 15 5 1.0
20 5 1.0
25 5 1.0
30 5 1.0
5 QB 15 5 0.5
20 5 0.5
25 5 0.5
30 5 0.5
5 CST-B 15 5 0.5
20 5 0.5
25 5 0.5
30 5 0.5
H MÉT
Áp Bán kính LL
bar m (1) m
3
/h (2)
1,0 1,5 0,34
1,4 1,5 0,34
1,7 1,5 0,34
2,1 1,5 0,34
1,0 1,5 0,23
1,4 1,5 0,23
1,7 1,5 0,23
2,1 1,5 0,23
1,0 1,5 0,11
1,4 1,5 0,11
1,7 1,5 0,11
2,1 1,5 0,11
1,0 1,5 0,11
1,4 1,5 0,11
1,7 1,5 0,11
2,1 1,5 0,11
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đu Áp Bán kính LL
tưi
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đu Góc Áp Bán kính LL nưc kt ta
tưi tưi
Đưng cong ca tia nưc 30°
Radius Flow Precip. Precip.

Đưng cong ca tia nưc 30°
Radius Flow Precip. Precip.

Đưng cong ca tia nưc 30°
Radius Flow Precip. Precip.

Đưng cong ca tia nưc 30°
Radius Flow Precip. Precip.

■ Hinh vuông dua trên 50° đưong kinh
± Hinh tam giac dua trên 50° đưong kinh. Giam
ban kinh đên tôi đa báng ôc vit điêu chinh la 25°
■ Hinh vuông dua trên 50° đưong kinh
± Hinh tam giac dua trên 50° đưong kinh. Giam
ban kinh đên tôi đa báng ôc vit điêu chinh la 25°
Đu
tưi
Áp
Đưng cong ca tia nưc 30°
Radius Flow Precip. Precip.

Đưng cong ca tia nưc 30°
Radius Flow Precip. Precip.

www.anhuygarden.com
ĐU TƯI LX MPR (GÓC TƯI C Đ NH)
ĐU TƯI
ĐU TƯI
www.weathermatic.com
TRANG 6
ĐU TƯI LX (ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI)
ĐU LX ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI (AAN)
San phâm đâu tưoi Weathermatic loai điêu chinh đưoc goc tưoi. co rãnh xoay giup điêu chinh goc
tưoi dê dang. không so trơn trưot. Mâu đâu tưoi thiêt kê giông nhau. Lưu lưong nưoc nhiêu hay it.
tuy thuôc vao viêc điêu chinh ban kinh đê duy tri ty lê kêt tua (MPR) giua cac goc trong pham vi
ban kinh tưoi.
ĐC ĐIM
• Đát 1 đông xu vao trong khe điêu chinh. xoay đê
tăng giam goc tưoi tu 0 – 360°
• Láp đưoc voi cac voi tưoi LX. đâu nôi giam 72. 73. va LXS
• Mã mau riêng rât dê nhân diên
• Oc vit điêu chinh ban kinh lam báng thep không ri
• Mang loc. đông xu điêu chinh kem theo đâu tưoi
• Dung lai đưoc. bao đung co 2 ngăn tiên cho viêc sáp xêp
đâu va mang loc
D LIU VN HÀNH
• Ty lê kêt tua: 1.18 – 5.74’’ trên 1 gio ( 30 – 146 mm/gio) • Ap luc: 20 -40 psi (1.4 – 2.8 bars)
ĐU TƯI LX ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI (AAN)
ĐU 8A ĐU 10A ĐU 12A ĐU 15A ĐU 17A
Đưng cong tia nưc: 0˚ Đưng cong tia nưc: 5˚ Đưng cong tia nưc: 15˚ Đưng cong tia nưc: 30 Đưng cong tia nưc: 30˚
Mã màu: MÀU VÀNG Mã màu:MÀU Đ Mã màu: MÀU XANH LÁ Mã màu: MÀU ĐEN Mã màu: MÀU XÁM
Góc
tưi
Áp lc Bán kính Lưu lưng
psi ft gpm ft gpm ft gpm ft gpm ft gpm
45° 20 8 0.57 10 0.59 12 0.50 15 0.51 16 0.41
25 8 0.62 10 0.66 12 0.61 15 0.62 16 0.48
30 8 0.68 10 0.74 12 0.64 15 0.72 16 0.53
35 9 0.72 11 0.80 13 0.71 16 0.76 17 0.57
40 9 0.78 11 0.86 13 0.72 16 0.79 17 0.61
90° 20 8 0.82 10 0.93 12 0.75 15 0.82 16 0.84
25 8 0.88 10 1.00 12 0.93 15 0.93 16 0.95
30 8 0.97 10 1.11 12 1.00 15 1.04 16 1.03
35 9 1.03 11 1.19 13 1.10 16 1.10 17 1.08
40 9 1.13 11 1.27 13 1.16 16 1.20 17 1.14
120° 20 8 0.90 10 1.10 12 0.87 15 1.10 16 1.02
25 8 1.15 10 1.31 12 1.04 15 1.21 16 1.09
30 8 1.25 10 1.41 12 1.13 15 1.33 16 1.19
35 9 1.35 11 1.50 13 1.22 16 1.44 17 1.24
40 9 1.41 11 1.60 13 1.32 16 1.50 17 1.34
180° 20 8 1.35 10 1.45 12 1.21 15 1.42 16 1.36
25 8 1.47 10 1.61 12 1.28 15 1.65 16 1.53
30 8 1.61 10 1.78 12 1.59 15 1.75 16 1.68
35 9 1.74 11 1.87 13 1.73 16 1.89 16 1.82
40 9 1.83 11 2.02 13 1.87 16 2.06 16 1.95
240° 20 8 1.73 10 1.90 12 1.46 15 1.55 16 1.62
25 8 1.97 10 2.12 12 1.63 15 1.75 16 1.83
30 8 2.20 10 2.30 12 1.80 15 1.91 16 2.04
35 9 2.40 11 2.52 13 1.94 16 2.04 16 2.22
40 9 2.56 11 2.67 13 2.14 16 2.15 16 2.37
270° 20 8 1.87 10 2.00 12 1.54 15 2.02 16 1.96
25 8 2.10 10 2.26 12 1.73 15 2.32 16 2.21
30 8 2.26 10 2.47 12 1.93 15 2.51 16 2.47
35 9 2.40 11 2.70 13 2.11 16 2.74 16 2.64
40 9 2.63 11 2.98 13 2.30 16 2.97 16 2.80
360° 20 8 2.21 10 2.31 12 1.67 15 2.38 16 2.53
25 8 2.52 10 2.61 12 1.89 15 2.66 16 2.86
30 8 2.84 10 2.87 12 2.11 15 2.96 16 3.30
35 9 2.99 11 3.13 13 2.27 16 3.26 16 3.43
40 9 3.20 11 3.37 13 2.44 16 3.46 16 3.83
THÔNG S K THUT ĐU TƯI LX
ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI
Loi Bán kính in./hr.
8A 8' – 9' 4.27 – 5.23
10A 10' – 11' 2.76 – 3.43
12A 12' – 13' 1.41 – 1.54
15A 15' – 16' 1.27 – 1.42
17A 16' – 17' 1.24 – 1.64
H MÉT
Bng sáng ch
s: 6.769.633
8A 2,4 – 2,7 m 108 – 133
10A 3,0 – 3,4 m 70 – 87
12A 3,7 – 4,0 m 36 – 39
15A 4,6 – 4,9 m 32 – 36
17A 5,2 – 5,5 m 31 – 42
Loi Bán kính in./hr.
Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng
www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 7
ĐU TƯI LX (ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI)
Bar m m
3
/h m m
3
/h m m
3
/h m m
3
/h m m
3
/h
45° 1,38 2,4 0,13 3,0 0,13 3,7 0,11 4,6 0,12 4,9 0,09
1,72 2,4 0,14 3,0 0,15 3,7 0,14 4,6 0,14 4,9 0,11
2,07 2,4 0,15 3,0 0,17 3,7 0,15 4,6 0,16 4,9 0,12
2,41 2,7 0,16 3,4 0,18 4,0 0,16 4,9 0,17 5,2 0,13
2,76 2,7 0,18 3,4 0,20 4,0 0,16 4,9 0,18 5,2 0,14
90° 1,38 2,4 0,19 3,0 0,21 3,7 0,17 4,6 0,19 4,9 0,19
1,72 2,4 0,20 3,0 0,23 3,7 0,21 4,6 0,21 4,9 0,22
2,07 2,4 0,22 3,0 0,25 3,7 0,23 4,6 0,24 4,9 0,23
2,41 2,7 0,23 3,4 0,27 4,0 0,25 4,9 0,25 5,2 0,25
2,76 2,7 0,26 3,4 0,29 4,0 0,26 4,9 0,27 5,2 0,26
120° 1,38 2,4 0,20 3,0 0,25 3,7 0,20 4,6 0,25 4,9 0,23
1,72 2,4 0,26 3,0 0,30 3,7 0,24 4,6 0,27 4,9 0,25
2,07 2,4 0,28 3,0 0,32 3,7 0,26 4,6 0,30 4,9 0,27
2,41 2,7 0,31 3,4 0,34 4,0 0,28 4,9 0,33 5,2 0,28
2,76 2,7 0,32 3,4 0,36 4,0 0,30 4,9 0,34 5,2 0,30
180° 1,38 2,4 0,31 3,0 0,33 3,7 0,28 4,6 0,32 4,9 0,31
1,72 2,4 0,33 3,0 0,37 3,7 0,29 4,6 0,37 4,9 0,35
2,07 2,4 0,37 3,0 0,40 3,7 0,36 4,6 0,40 4,9 0,38
2,41 2,7 0,40 3,4 0,42 4,0 0,39 4,9 0,43 4,9 0,41
2,76 2,7 0,42 3,4 0,46 4,0 0,42 4,9 0,47 4,9 0,44
240° 1,38 2,4 0,39 3,0 0,43 3,7 0,33 4,6 0,35 4,9 0,37
1,72 2,4 0,45 3,0 0,48 3,7 0,37 4,6 0,40 4,9 0,42
2,07 2,4 0,50 3,0 0,52 3,7 0,41 4,6 0,43 4,9 0,46
2,41 2,7 0,55 3,4 0,57 4,0 0,44 4,9 0,46 4,9 0,50
2,76 2,7 0,58 3,4 0,61 4,0 0,49 4,9 0,49 4,9 0,54
270° 1,38 2,4 0,42 3,0 0,45 3,7 0,35 4,6 0,46 4,9 0,45
1,72 2,4 0,48 3,0 0,51 3,7 0,39 4,6 0,53 4,9 0,50
2,07 2,4 0,51 3,0 0,56 3,7 0,44 4,6 0,57 4,9 0,56
2,41 2,7 0,55 3,4 0,61 4,0 0,48 4,9 0,62 4,9 0,60
2,76 2,7 0,60 3,4 0,68 4,0 0,52 4,9 0,67 4,9 0,64
360° 1,38 2,4 0,50 3,0 0,52 3,7 0,38 4,6 0,54 4,9 0,57
1,72 2,4 0,57 3,0 0,59 3,7 0,43 4,6 0,60 4,9 0,65
2,07 2,4 0,65 3,0 0,65 3,7 0,48 4,6 0,67 4,9 0,75
2,41 2,7 0,68 3,4 0,71 4,0 0,52 4,9 0,74 4,9 0,78
2,76 2,7 0,73 3,4 0,77 4,0 0,55 4,9 0,79 4,9 0,87
D dàng
điu chnh
góc tưi
bng đng
xu hoc
bng tay
OR BY
HAND
Điêu chinh đưoc goc tưoi
LX4-8A
LOI LP SN ĐU TƯI
Đc đim thân LX điu chnh đưc góc tưi
Loi Din gii
LX4-8A LX4 with 8'
LX4-10A LX4 with 10'
LX4-12A LX4 with 12'
LX4-15A LX4 with 15'
LX4-17A LX4 with 17'
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Điêu chinh đưoc goc tưoi
ĐU TƯI LX ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI (HE MET)

ĐU 8A
Đưng cong tia nưc: 0˚
Mã màu: MÀU VÀNG
ĐU 10A ĐU 12A ĐU 15A ĐU 17A
Đưng cong tia nưc: 5˚ Đưng cong tia nưc: 30 Đưng cong tia nưc: 30˚
Mã màu:MÀU Đ Mã màu: MÀU XANH LÁ Mã màu: MÀU ĐEN Mã màu: MÀU XÁM
Đưng cong tia nưc: 15˚
Góc
tưi
Áp lc Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng Bán kính Lưu lưng
www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
ĐU TƯI
www.weathermatic.com
TRANG 8
ĐU TƯI BNG ĐNG B SÊRI
ĐU TƯI BNG ĐNG B SERIES (TRƯC ĐÂY LÀ SERIES 5500)
ĐC ĐIM
Đâu tưoi lam báng đông cung câp lưong kêt tua đông đêu. tiêt kiêm thiêt bi va giam bot
thoi gian thiêt kê. Goc tưoi va goc xoay đap ung đưoc moi mát báng cua khu vuc cân
tưoi. Nho gia cô thêm vanh trên đinh đâu tưoi. kêt hop voi phân dôc ngay lô phun nên
khi tưoi không cân phai đâu nay tưoi phu lên đâu kia. Đâu B series cung câp lưong kêt
tua nho nhât 0 .25" môi gio voi ban kinh bao phu la 1 Ioot.
• Đâu tưoi B sêri láp đưoc voi cac voi tưoi LX. đâu nôi LXS. 72. 73
cũng như cac đâu nôi co ren trong đat chuân công nghiêp
• Ap luc hoat đông thâp nhât la 20 psi (1.4 bar)
• Đâu tưoi B3 thich hop trong viêc phun sương
ĐU TƯI & LƯI LC
TƯI TOÀN PHN (360
O
) TƯI TNG PHN
ĐU TƯI GÓC HP
Đâu tưoi B3 va B10 chi danh cho
tưoi goc hep. Đâu B12 cho toi
B20 loai H. Q va loai 195
0
vua
dung cho tưoi thông thưong vua
cho tưoi goc hep. Riêng đâu B24
chi dung cho tưoi thông thưong.
Cac loai đâu tưoi goc hep luôn co
con sô phia sau. Đâu tưoi goc hep
tu loai B12 đên B20. không gian
tưoi giam tôi đa la 15°.
MT Đ TƯI CA
ĐU NHA
MT Đ TƯI CA ĐU B SERIES TIÊU CHUAN 30 VÀ GÓC HP 15
ĐƯNG CONG CA TIA NƯC/ Đ KT TA THÍCH HP
B3 B10 B12 B15 B18 B20 B24
Không gian
ln nht 3 - 5 Feet 10 Feet 12 Feet 15 Feet 18 Feet 20 Feet 24 Feet
Góc Loi psi gpm Bán kính
360° 20 1.7 9 2.4 11 3.4 12 4.2 13 6.2 16
F 25 1.9 9 2.7 12 3.8 13 4.8 14 6.8 17
30 2.1 11 3.0 12 4.2 13 5.3 15 7.5 18
180° 20 0.3 5 0.6 8 1.0 9 1.4 11 2.0 12 2.4 13 3.3 16
H 25 0.3 6 0.7 8 1.1 9 1.6 12 2.3 13 2.7 14 3.5 17
30 0.3 7 0.7 9 1.2 11 1.8 12 2.5 13 2.9 15 4.0 18
90° 20 0.3 5 0.3 8 0.5 9 0.7 11 1.0 12 1.2 13 1.8 16
Q 25 0.3 6 0.4 8 0.6 9 0.8 12 1.1 13 1.4 14 1.9 17
30 0.3 7 0.4 9 0.7 11 0.9 12 1.2 13 1.5 15 2.1 18
120° 20 0.3 5 0.4 8 0.7 9 1.0 11 1.3 12 1.6 13 2.2 16
T 25 0.3 6 0.5 8 0.7 9 1.1 12 1.4 13 1.8 14 2.4 17
30 0.3 7 0.6 9 0.8 11 1.2 12 1.6 13 2.0 15 2.7 18
240° 20 0.8 8 1.3 9 2.2 11 2.7 12 3.3 13 4.6 16
TT 25 0.9 8 1.5 9 2.4 12 3.2 13 3.7 14 5.2 17
30 1.0 9 1.7 11 2.6 12 3.5 13 4.1 15 5.7 18
270° 20 0.3 5 0.9 8 1.4 9 2.4 11 3.1 12 3.8 13 5.2 16
TQ 25 0.3 6 1.0 8 1.6 9 2.6 12 3.5 13 4.3 14 5.5 17
30 0.3 7 1.1 9 1.8 11 2.9 12 3.8 13 4.7 15 6.1 18
105° 20 0.8 11 1.1 12 1.4 13
105 25 1.0 12 1.3 13 1.6 14
30 1.1 12 1.5 13 1.8 15
135° 20 0.3 5 0.5 8 0.7 9 1.0 11 1.5 12 1.8 13 2.5 16
135 25 0.3 6 0.6 8 0.8 9 1.2 12 1.7 13 2.1 14 2.9 17
30 0.3 7 0.6 9 0.9 11 1.4 12 1.9 13 2.3 15 3.2 18
165° 20 1.3 11 1.8 12 2.3 13
165 25 1.5 12 1.9 13 2.6 14
30 1.7 12 2.3 13 2.9 15
195° 20 1.0 9 1.5 11 2.2 12 2.8 13 3.9 16
195 25 1.1 9 1.7 12 2.5 13 3.2 14 4.4 17
30 1.3 11 1.9 12 2.8 13 3.5 15 4.9 18
225° 20 0.7 8 1.3 9 2.0 11 2.5 12 3.0 13 4.3 16
225 25 0.9 8 1.4 9 2.3 12 2.9 13 3.4 14 4.9 17
30 0.9 9 1.6 11 2.6 12 3.2 13 3.8 15 5.4 18
gpm Bán kính gpm Bán kính gpm Bán kính gpm Bán kính gpm Bán kính gpm Bán kính
www.anhuygarden.com
ĐU TƯI
DANH MC SN PHM
TRANG 9
ĐU TƯI BNG ĐNG B SÊRI
ĐU TƯI DI
H MÉT
B10 B15
m
3
/h R+D (m) m
3
/h R+D (m)
1.4 0,07 1,2 x 2,4 0,14 1,2 x 3,4
EST 1.7 0,09 1,2 x 2,7 0,16 1,2 x 3,7
2.1 0.11 1,2 x 3,0 0,18 1,2 x 4,0
1.4 0,16 1,2 x 4,8 0,32 1,2 x 6,7
CST 1.7 0,18 1,2 x 5,5 0,36 1,2 x 6,9
2.1 0,20 1,2 x 6,1 0,41 1,2 x 7,9
1.4 0,16 1,2 x 4,8 0,32 1,2 x 6,7
SST 1.7 0,18 1,2 x 5,5 0,36 1,2 x 6,9
2.1 0,20 1,2 x 6,1 0,41 1,2 x 7,9
ĐU TƯI DI B SÊRI
B10 B15
Arc
Áp
Bar
Áp
PSI
Góc
tưi
gpm R+D (ft) gpm R+D (ft)
20 .3 4 x 8 .6 4 x 11
EST 25 .4 4 X 9 .7 4 X 12
30 .5 4 x 10 .8 4 x 13
20 .7 4 x 16 1.4 4 x 22
CST 25 .8 4 x 18 1.6 4 x 24
30 .9 4 x 20 1.8 4 x 26
20 .7 4 x 16 1.4 4 x 22
SST 25 .8 4 x 18 1.6 4 x 24
30 .9 4 x 20 1.8 4 x 26
H MÉT ĐƯNG CONG TIA NƯC 30˚ VÀ GÓC TƯI
HP 15˚/ T L NƯC KT TA TƯƠNG NG
B3 B10 B12 B15 B18 B20 B24 Không gian
tưi ti đa
:
0,9 - 1,5 m 3,0 m 3,6 m 4,4 m 5,4 m 6,0 m 7,2 m
Góc Loi Áp
tưi Bar
Bán
kính
m
3
/h m
3
/h m
3
/h m
3
/h m
3
/h m
3
/h m
3
/h
360° 1,4 0,39 2,7 0,55 3,3 0,77 3,6 0,95 3,9 1,34 4,8
F 1,7 0,43 2,7 0,61 3,6 0,86 3,9 1,09 4,2 1,41 5,1
2,1 0,48 2,7 0,68 3,6 0,95 3,9 1,20 4,5 1,59 5,4
180° 1,4 0,07 1,5 0,14 2,4 0,23 2,7 0,32 3,3 0,45 3,6 0,55 3,9 0,75 4,8
H 1,7 0,07 1,8 0,16 2,4 0,25 2,7 0,36 3,6 0,52 3,9 0,61 4,2 0,79 5,1
2,1 0,07 2,1 0,16 2,7 0,27 3,3 0,41 3,6 0,57 3,9 0,66 4,5 0,91 5,4
90° 1,4 0,07 1,5 0,07 2,4 0,11 2,7 0,16 3,3 0,23 3,6 0,27 3,9 0,41 4,8
Q 1,7 0,07 1,8 0,09 2,4 0,14 2,7 0,18 3,6 0,25 3,9 0,32 4,2 0,43 5,1
2,1 0,07 2,1 0,09 2,7 0,16 3,3 0,20 3,6 0,27 3,9 0,34 4,5 0,48 5,4
120° 1,4 0,07 1,5 0,09 2,4 0,16 2,7 0,23 3,3 0,30 3,6 0,36 3,9 0,50 4,8
T 1,7 0,07 1,8 0,11 2,4 0,16 2,7 0,25 3,6 0,32 3,9 0,41 4,2 0,55 5,1
2,1 0,07 2,1 0,14 2,7 0,18 3,3 0,27 3,6 0,36 3,9 0,45 4,5 0,61 5,4
240° 1,4 0,18 2,4 0,30 2,7 0,50 3,3 0,61 3,6 0,75 3,9 1,04 4,8
TT 1,7 0,20 2,4 0,34 2,7 0,55 3,6 0,73 3,9 0,84 4,2 1,18 5,1
2,1 0,23 2,7 0,39 3,3 0,59 3,6 0,79 3,9 0,93 4,5 1,29 5,4
270° 1,4 0,20 2,4 0,32 2,7 0,55 3,3 0,70 3,6 0,86 3,9 1,18 4,8
TQ 1,7 0,23 2,4 0,36 2,7 0,59 3,6 0,79 3,9 0,98 4,2 1,25 5,1
2,1 0,25 2,7 0,41 3,3 0,66 3,6 0,86 3,9 1,07 4,5 1,39 5,4
105° 1,4 0,18 3,3 0,25 3,6 0,32 3,9
105 1,7 0,23 3,6 0,30 3,9 0,36 4,2
2,1 0,25 3,6 0,34 3,9 0,41 4,5
135° 1,4 0,07 1,5 0,11 2,4 0,16 2,7 0,25 3,3 0,34 3,6 0,41 3,9 0,57 4,8
135 1,7 0,07 1,8 0,14 2,4 0,18 2,7 0,27 3,6 0,39 3,9 0,48 4,2 0,66 5,1
2,1 0,07 2,1 0,14 2,7 0,20 3,3 0,32 3,6 0,43 3,9 0,52 4,5 0,73 5,4
165° 1,4 0,30 3,3 0,41 3,6 0,52 3,9
165 1,7 0,34 3,6 0,43 3,9 0,59 4,2
2,1 0,39 3,6 0,52 3,9 0,66 4,5
195° 1,4 0,23 2,7 0,34 3,3 0,50 3,6 0,64 3,9 0,89 4,8
195 1,7 0,25 2,7 0,39 3,6 0,57 3,9 0,73 4,2 1,00 5,1
2,1 0,30 3,3 0,43 3,6 0,64 3,9 0,79 4,5 1,11 5,4
225° 1,4 0,16 2,4 0,30 2,7 0,45 3,3 0,57 3,6 0,68 3,9 0,98 4,8
225 1,7 0,20 2,4 0,32 2,7 0,52 3,6 0,66 3,9 0,77 4,2 1,11 5,1
2,1 0,20 2,7 0,36 3,3 0,59 3,6 0,73 3,9 0,86 4,5 1,23 5,4
CHÚ Ý MU B SÊRI
• Nhiu nhà thit k cho gim
không gian tưi do khí hu và
gió. Bán kính đã thit lp đưc
xác đnh theo tiêu chun đo
lưng công nghip ASAE là
0,1’’ (0,3mm) trên mi gi.
• Đ kt ta: 1,2’’ (31mm) trên
mi gi đi vi đu tưi bán
phn (180
o
)/ 20psi (1.4 bar)/
không gian tưi ti đa
• Đu tưi B sêri chính là
Đu tưi 5500 sêri trưc
đây. Đưc thay đi tên
đ d nhn din. Ví d:
B15H = 5515-18
ĐU NI BNG ĐNG
Gn va vi đu tưi B sêri
và đu tưi LX MPR (loi
không chnh đưc góc tưi)
S 72 ½"
COPPER
S 73 ½" IPS
Bán
kính
Bán
kính
Bán
kính
Bán
kính
Bán
kính
Góc
tưi
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
ĐU TƯI
ĐU TƯI
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 10
ĐU TƯI BI 100 SÊRI
ĐU NI S 93
Láp nôi đưoc tât ca đâu tưoi bui ban phân
100 sêri voi ông nâng đô cao ½" IPS
risers.
NG ĐNG TĂNG Đ CAO
S 901
Chiêu dai 3" (7.6 cm).
Gán vua voi đâu tưoi bui 100 sêri. đâu nôi 92 va
đâu nôi 93.
ĐU NI S 92
Dung nôi đâu tưoi bui 100 sêri
voi ông đông ½" tăng đô cao.
100 SERIES ĐU TƯI BI
Tinh năng cua đâu tưoi bui 100 series giông hêt
như đâu tưoi bui báng đông B sêri.
“Ban kinh tưoi hiêu qua (ER)” (xem chu thich
thu 3 o cuôi trang) đưoc san xuât nhám minh
chung đô tưoi nghiêng cuc ky tôt cua cac đâu
tưoi dang series. Su khac biêt nho giua “ Ban
kinh tưoi hiêu qua (ER) ” va ban kinh la o chô
canh dôc bao phu lô phun. Điêu nay loai bo đưoc
yêu câu khoang cach tu đâu nay đên đâu kia.
Láp đưoc voi đâu nôi giam sô 92 va 93.
TIÊU CHUAN ĐƯNG CONG TIA NƯC CA GÓC TƯI HP10°/ Đ KT TA PHÙ HP

3 – 5' Không gian tưoi
10' Không gian tôi đa 12' Không gian tôi đa 15' Không gian tôi đa 18' Không gian tôi đa 20' Không gian tôi đa

Đu tưi
(Thay đôi theo ung dung)
(1) (1) (1) (1) (1)
Góc
tưi
S
Áp
psi
S
Áp
psi
S
ER

Bán
kính
gpm


(2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3)
180° 20 100H .3 5 4 110H .6 8 7 112H 1.0 9 8 115H 1.4 11 10 118H 2.0 12 11 120H 2.4 13 12
25 .3 6 5 .7 8 7 1.1 9 8 1.6 12 10 2.3 13 12 2.7 14 13
30 .3 7 5 .7 9 8 1.2 11 9 1.8 12 11 2.5 13 12 2.9 15 14
90° 20 100Q .3 5 4 110Q .3 8 7 112Q .5 9 8 115Q .7 11 10 118Q 1.0 12 11 120Q 1.2 13 12
25 .3 6 5 .4 8 7 .6 9 8 .8 12 10 1.1 13 12 1.4 14 13
30 .3 7 5 .4 9 8 .7 11 9 .9 12 11 1.2 13 12 1.5 15 14
120° 20 100A .3 5 4 115A 1.0 11 10 120A 1.6 13 12
25 .3 6 5 1.1 12 10 1.8 14 13
30 .3 7 5 1.2 12 11 2.0 15 14
270° 20 100E .3 5 4 110E .9 8 7 112E 1.4 9 8 118E 3.1 12 11 120E 3.8 13 12
25 .3 6 5 1.0 8 7 1.6 9 8 3.5 13 12 4.3 14 13
30 .3 7 5 1.1 9 8 1.8 11 9 3.8 13 12 4.7 15 14
H MÉT
0,9 – 1,5m Không gian tưoi 3,0m Không gian tôi đa 3,6m Không gian tôi đa 4,4m Không gian tôi đa 5,4m Không gian tôi đa 6,0m Không gian tôi đa
(1) (1) (1) (1) (1)

(2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3)
180° 1,4 100H 0,07 1,5 1,2 110H 0,14 2,4 2,1 112H 0,23 2,7 2,4 115H 0,32 3,3 3,0 118H 0,45 3,6 3,3 120H 0,55 3,9 3,6
1,7 0,07 1,8 1,5 0,16 2,4 2,1 0,25 2,7 2,4 0,36 3,6 3,0 0,52 3,9 3,6 0,61 4,2 3,9
2,1 0,07 2,1 1,5 0,16 2,7 2,4 0,27 3,3 2,7 0,41 3,6 3,3 0,57 3,9 3,6 0,66 4,5 4,2
90° 1,4 100Q 0,07 1,5 1,2 110Q 0,07 2,4 2,1 112Q 0,11 2,7 2,4 115Q 0,16 3,3 3,0 118Q 0,23 3,6 3,3 120Q 0,27 3,9 3,6
1,7 0,07 1,8 1,5 0,09 2,4 2,1 0,14 2,7 2,4 0,18 3,6 3,0 0,25 3,9 3,6 0,32 4,2 3,9
2,1 0,07 2,1 1,5 0,09 2,7 2,4 0,16 3,3 2,7 0,20 3,6 3,3 0,27 3,9 3,6 0,34 4,5 4,2
120° 1,4 100A 0,07 1,5 1,2 115A 0,23 3,3 3,0 120A 0,36 3,9 3,6
1,7 0,07 1,8 1,5 0,25 3,6 3,0 0,41 4,2 3,9
2,1 0,07 2,1 1,5 0,27 3,6 3,3 0,45 4,5 4,2
270° 1,4 100E 0,07 1,5 1,2 110E 0,20 2,4 2,1 112E 0,32 2,7 2,4 118E 0,70 3,6 3,3 120E 0,86 3,9 3,6
1,7 0,07 1,8 1,5 0,23 2,4 2,1 0,36 2,7 2,4 0,79 3,9 3,6 0,98 4,2 3,9
2,1 0,07 2,1 1,5 0,25 2,7 2,4 0,41 3,3 2,7 0,86 3,9 3,6 1,07 4,5 4,2
(1) Không gian goc tưoi tôi đa: khi thiêt kê không gian tưoi cân phai tinh đên cac yêu tô như: khi hâu. gio
va tinh năng cua đâu tưoi. Vi du: Nhiêu nha thiêt kê chi tinh khoang 90° kha năng tưoi trong điêu
kiên binh thưong.
(2) Ban kinh bao phu đưoc xac đinh theo tiêu chuân sô đo công nghiêp ASAE la 0.1’’ (0.3mm) trên
môi gio. Đâu tưoi gán trên voi tưoi chiêu cao12" (30 cm).
(3) ER (EIIective Radius) “ban kinh tưoi hiêu qua ” cho biêt điêm phun xa nhât. tai điêm nay đô
kêt tua la 0.25’’ (6mm) trên môi gio.
• Đôi voi đâu tưoi bui toan phân (360
o)
. đâu tưoi B series la điên hinh.
• Đô kêt tua: 1.2’’ (31mm) trên môi gio đôi voi đâu tưoi ban phân (180
o
)/ 20psi (1.4 bar)/ không
gian tôi đa
S
ER

Bán
kính
gpm

m
3
/h
Bán
kính
S
ER

Bán
kính
gpm

S
ER

Bán
kính
gpm

S
ER

Bán
kính
gpm

S
ER

Bán
kính
gpm

(Thay đôi theo ung dung)
Góc
tưi
Đu tưi
ER

m
3
/h
Bán
kính
ER

m
3
/h
Bán
kính
ER

m
3
/h
Bán
kính
ER

m
3
/h
Bán
kính
ER

m
3
/h
Bán
kính
ER

S S S S
ĐU TƯI
DANH MC SN PHM
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 11
ĐU TƯI DNG SI BT & ĐU TƯI ĐM
ĐU TƯI S 102 & 133 - D LIU THC HIN
ÁP LC LƯU LƯNG
Nh nht* Ln nht
psi kg/cm
2
gpm lpm gpm lpm
20 1,4 1.3 4,9 3.0 11,4
30 2,2 1.6 6,1 4.0 15,1
45 3,2 2.0 7,6 4.5 17,0
*Tôc đô dong chay đưoc điêu chinh boi nha san xuât
ĐU TƯI BÙ ÁP DNG SI BT
(ĐIU CHNH ĐƯC GÓC TƯI) - S 102 & 133
ĐU TƯI S 102 & 133
Đâu tưoi sô 102 va 133 la su lua chon hoan hao đê tưoi cho
nhung nơi cân tiêt kiêm nưoc hoác cân lưu lưong cao hơn. Ly
tưong khi dung tưoi châu cây. bôn cây. hay nhung khu vuc
tương tu co sán rãnh thoat nưoc.
LOI
102 Điêu chinh báng tua vit
133 Điêu chinh báng náp xoay
ĐC ĐIM
• Phun dang hinh du 360
o
• Đưoc lam báng nhua voi kêt câu siêu bên.
• Mang loc bên trong ngăn cán bân.
• Dung cho tưoi bôn cây. luông hoa va vưon rau.
CU TRÚC
Lam báng nhua ABS rât bên voi ôc vit điêu chinh báng thep
không ri (Gán voi đâu nôi ½" IPS)
D LIU VN HÀNH
• Lưu lưong: 1.1 – 2.3 gpm 0,25 – 0,52 m
3
/h
• Khoang cach: 1 – 3' 0,3 – 0,9 m
• Ap luc: 10 – 60 psi 0,7 – 4,2 bar
102 133
ĐU TƯI BÙ ÁP DNG SI BT - S 106
ĐU TƯI S 106
Đâu tưoi sô 106 phun nưoc nhe nhang. dang phun giông như
bong bong nưoc lam cho nưoc thâm sâu vao đât. Ly tưong cho
tưoi châu cây. bôn cây. hay nhung khu vuc tương tu co sán
rãnh thoat nưoc
LOI
106-50 .5 gpm
106-100 1.0 gpm
ĐC ĐIM
• Đâu tưoi bu ap voi dong chay nho.
• Mang loc bên trong ngăn cán bân.
• Đưoc lam báng nhua voi kêt câu siêu bên.
• Co 2 loai ½ gpm va 1 gpm
• Dung cho tưoi bôn cây. luông hoa va vưong rau.
CU TRÚC
Lam báng nhua ABS rât bên. Bô phân cân báng ap luc đưoc
lam cao su Buna-N rât bên (Gán voi đâu nôi ½" IPS)
D LIU VN HÀNH
1,9 – 3,8 lpm
• Khoang cach: 1 – 3' 0,3 – 0,9 m
• Lưu lưong:
15 – 45 psi 1,1 – 3,2 Kg/cm
2
Áp lc (psi)
Model 106-100
Model 106-50
L
ư
u

l
ư

n
g

(
l
p
m
)
L
ư
u

l
ư

n
g

(
g
p
m
)
Áp lc (Kg/cm
2
)
0
1 1,5 2 2,5 3
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
0.8
1.2
15 30 45
0.4
ĐU TƯI ĐM - S 105
• Đâu tưoi sô 105 phun cô đinh. phun
ngang pháng
• Chi co loai goc tưoi 360
o
• Loai đâu tưoi nay phu hop cho nhung
khu vuc nho hơn va đưoc chăm soc
đác biêt.
• Láp đưoc voi cac đâu nôi giam sô 92
va 93
• Chu y: đưong kinh tưoi bao phu dua
trên chiêu cao cua thân gán đâu tưoi.

Đưng
kính (m)
Đưng
kính (ft)
Đu
tưi
Kiu psi gpm

360
o

10 11 0.9
15 13 1.1
18 14 1.2
H MÉT
bar m
3
/h
0,70 3,3 0,20
1,00 3,9 0,25
1,25 4,2 0,27
.5 – 1.0 gpm
Đu
tưi
Kiu
• Ap luc:
360
o

360
o

360
o

360
o

360
o

PH TÙNG TƯI
PH TÙNG TƯI
www.weathermatic.com
TRANG 12

SmartPipe™ Ong khuyu nôi
SPSA-65050-3L 6" ½" x ½"
SPSA-65075-3L 6" ½" x ¾"
SPSA-125050-3L 12" ½" x ½"
SPSA-125075-3L 12" ½" x ¾"
SPSA-127575-3L 12" ¾" x ¾"
SPSA-65050-4L 6" ½" x ½"
SPSA-65075-4L 6" ½" x ¾"
SPSA-125050-4L 12" ½" x ½"
SPSA-125075-4L 12" ½" x ¾"
SPSA-127575-4L 12" ¾" x ¾"
SPSA-125075-4L
Bên trong
ngoài ng
Chiu dài
SPSA-125050-3L
Ong khuyu nôi va đâu tưoi LX đưoc
ban riêng
NG MM
ĐC ĐIM
• Đưoc san xuât tu nhua tông hop chưa qua tai chê
voi mât đô thâp. voi thương hiêu FINGERPRINT
TM

RESIN cua công ty hoa chât Dow.
• Đưong kinh bên trong: 0.49" (1.25cm)
• Cuôn co chiêu dai 100’ (31m)
SPC-100 NG MM CHU ÁP LC CAO
• Chiu đưoc ap luc cao. lên đên 150 psi
• Láp rap dê dang va nhanh
SPCX-100 NG CC MM
• Cac nha thâu khoan
rât thich loai ông nay
• Bê mát nham dê nám
chát ngay ca khi bi ưot
• Chiu đưoc ap luc
cao. lên đên 80 psi
LOI
SPC-100 Ong mêm chiu ap luc cao
SPCX-100 Ong cuc mêm
SPC-100
Thương hiêu cua công ty hoa chât Dow
PH KIN
ĐC ĐIM
• Dê gán. không cân keo
hoác nep giu
• Nhiêu nganh xoán –
chông tuôt
• Nganh xoán đưoc lam
báng nhua chiu nhiêt. rât
cung.
LOI
Loi Din gii
SASB-COUP Nganh nôi ½" x Răng nôi ½"
SASBA-050 Răng nôi ½" (15/21) x Nganh nôi ½"
SASBA-075 Răng nôi ¾" (20/27) x Nganh nôi ½"
SASB-ELBOW-050 Co răng nôi ½" (15/21) x Nganh nôi ½"
SASB-ELBOW-075 Co răng nôi ¾" (20/27) x Nganh nôi ½"
SASB-TEE Tê nganh nôi ½" x nganh nôi ½"
ĐC ĐIM
• Ong khuyu Marlex™ co thê đưoc điêu chinh moi hưong không so ro ri
• Dang “3L” co 1 khuyu Marlex
TM
o đâu cuôi. dung phu hop voi mát báng pháng.
• Dang “4L” co 2 khuyu Marler
TM
o 2 đâu. cuc ky đa dung. phu hop voi mát báng
pháng. nghiêng. hay dôc đung.
• Đã đưoc thu nghiêm voi ap luc lon hơn 100 PSI
• Đưoc lam báng nguyên liêu FINGERPRINT
TM
RESIN cua công ty hoa chât Dow.
MODELS
Model
B KHUU LP RÁP
TƯI XOAY
DANH MC SN PHM
TRANG 13
BO HÀNH 5 NĂM
"KHÁCH HÀNG LUÔN
HÀI LÒNG"
9
• Ty lê phan hôi nho hơn 2°
• Hiêu qua đã đưoc chung minh tu
hơn 20 năm qua
GIÁ TR BT NG!
10
• Đô bên va hiêu qua cao cua đâu
tưoi xoay mang lai loi ich cho
ban nhiêu hơn gia ban phai tra.
• Hãy thu dung san phâm tưoi xoay
(Turbo Rotor) va cam nhân su
khac biêt cua no!
PHM VI TƯI
RNG
3
ZON CHN CHU
ÁP LC
• 1 bô co 14 đâu tưoi. tu 7-16m
• Bao gôm 4 SmartAngle (tưoi goc
hep) va cac đâu tưoi 2 luông nưoc
cho đâu tưoi xoay co đưong kinh
đâu la 3cm va ông câp nưoc f 27
• Đâu tưoi đưoc láp sán
• Son
ic we
5
• Chât liêu cuc ky tôt va kich thưoc
phu hop. chiu đưoc môi trưong
khác nghiêt như môi trưong cat
• Đô bên 10 năm voi chu trinh hoat
đông hơn 6.000 lân.
• khi nâng nơi zon së thâp hơn 20 psi
NP BC CAO
SU DÀY GP ĐÔI
1
• Trong kinh doanh su rán chác
nghĩa la đô bên cho san phâm va
loi ich cho khach
• Ky hiêu dâu “¹” va dâu “-” tăng
giam goc xoay cua đâu tưoi
• Náp co go canh bao quanh – giup
giu chát náp khi chinh goc tưoi
VAN 1 CHIU
READY-CHECK™
CHECK VALVE (CV)
7
• Van đưoc láp sán ma không tinh
thêm phi.
• Van đưoc nâng cao 30cm đê
tranh nưoc ri ra khi ha thâp.
CHNH GÓC KHÔNG
CN DNG C
ADJUSTMENT
2
• Vong điêu chinh goc co dâu chi
dân. dê dang điêu chinh goc tưoi
theo y muôn - chi cân nám chát
vong va xoay!
• Thuân tiên nhât la chinh goc
xoay ma không cân dung cu. Chi
cân giu vong điêu chinh va xoay
phân náp boc cao su trên đinh.
• Cac banh răng cũng giông như
môt đâu tưoi tao goc xoay.
Không cân chôt chán
• Goc xoay la 180°
• Vandal-resistant slip clutch and
strong sonic weld prevent brea
MÀNG LC T LÀM
SCH CC MN S
DNG CÔNG NGH CAO
4
• Mang loc 20 micrômet loai dung
bao vê may moc thiêt bi chuyên
dung trong lĩnh vuc y khoa.
LÒ XO ĐY CNG DY
GI CHC V TRÍ TRI
ST CA VÒI TƯI
6
• Luc đây la 4.5/ 9kg
KIM TRA K TRƯC
KHI XUT XƯNG
8
• Môi đâu tưoi xoay (rotor) đêu đưoc
kiêm tra vong xoay. tôc đô xoay
thuân nghich trưoc khi xuât xưong
TUABIN 10 ĐIM NI BT
10 ly do vi sao chon đâu tưoi xoay tuabin (Turbo Rotor) đưoc goi la
Giai phap Thông minh!
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TƯI XOAY
TƯI XOAY
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 14
T35 – ĐU TƯI XOAY TUABIN
T3 / T35 HIU SUT
H MÉT
Đu
tưi
Lưu
lưng
Bán
kính
Bán
kính
Áp lc
psi ft. gpm in/hr ■ in/hr ▲ bar m m
3
/hr mm/hr ■ mm/hr ▲
GÓC CHUN 26° ĐƯNG TIA NƯC
30 28 0.7 0.17 0.20 2,1 8,5 0,16 44 5
40 32 0.8 0.15 0.17 2,8 9,8 0,18 4 4

1
50 33 0.9 0.16 0.18 3,4 10,1 0,20 4 5
60 33 1.0 0.18 0.20 4,1 10,1 0,23 4 5
30 31 1.0 0.20 0.23 2,1 9,4 0,23 5 6
40 35 1.4 0.19 0.22 2,8 10,7 0,27 5 6

1.5
50 36 1.6 0.24 0.27 3,4 11,0 0,36 6 7
60 36 1.8 0.27 0.31 4,1 11,0 0,41 7 8
30 28 1.2 0.29 0.34 2,1 8,5 0,27 7 9
40 35 1.4 0.22 0.25 2,8 10,7 0,32 6 6

2
50 35 1.9 0.30 0.34 3,4 10,7 0,43 8 9
60 35 2.3 0.36 0.42 4,1 10,7 0,52 9 11
30 30 1.7 0.36 0.42 2,1 9,1 0,39 9 11
40 38 2.0 0.27 0.31 2,8 11,6 0,45 7 8

3
50 39 2.4 0.30 0.35 3,4 11,9 0,55 8 9
60 41 2.8 0.32 0.37 4,1 12,6 0,64 8 9
40 41 3.5 0.40 0.46 2,8 12,5 0,79 10 12
3.5 50 42 3.7 0.40 0.47 3,4 12,8 0,84 10 12
60 43 4.3 0.45 0.52 4,1 13,1 0,98 11 13
40 44 4.0 0.40 0.46 2,8 13,4 0,91 10 12
4 50 45 4.3 0.41 0.47 3,4 13,7 0,98 10 12
60 46 5.0 0.45 0.53 4,1 14,0 1,14 11 13
40 45 5.5 0.52 0.60 2,8 13,7 1,25 13 15
6 50 46 6.3 0.57 0.66 3,4 14,0 1,43 15 17
60 47 6.9 0.60 0.69 4,1 14,3 1,57 15 18
40 45 6.3 0.60 0.69 2,8 13,7 1,43 15 18
8 50 47 7.5 0.65 0.75 3,4 14,3 1,70 17 19
60 51 8.1 0.60 0.69 4,1 15,5 1,84 15 18
Góc hp - SmartAngle 13° ĐƯNG TIA NƯC GÓC HP
30 29 1.6 0.37 0.42 2,1 8,8 0,36 9 11
2.0LA 40 33 1.9 0.34 0.39 2,8 10,1 0,43 9 10
50 34 2.1 0.35 0.40 3,4 10,4 0,48 9 10
30 31 2.1 0.42 0.49 2,1 9,4 0,48 11 12
2.5LA 40 35 2.6 0.41 0.47 2,8 10,7 0,59 10 12
50 36 2.9 0.43 0.50 3,4 11,0 0,66 11 13
30 31 2.7 0.54 0.62 2,1 9,4 0,61 14 16
3.5LA 40 35 3.2 0.50 0.58 2,8 10,7 0,73 13 15
50 37 3.5 0.49 0.57 3,4 11,3 0,79 13 14
30 33 3.0 0.53 0.61 2,1 10,1 0,68 13 16
4.5LA 40 37 3.4 0.48 0.55 2,8 11,3 0,77 12 14
50 37 4.1 0.58 0.67 3,4 11,3 0,93 15 17
LƯU LƯNG + Đ BAO PH 26° ĐƯNG TIA NƯC
50 50 9.5 0.73 0.84 3,4 15,2 2,16 19 21
9 60 54 10.8 0.71 0.82 4,1 16,5 2,45 18 21
70 55 11.7 0.74 0.86 4,8 16,8 2,66 19 22
50 57 12.4 0.73 0.85 3,4 17,4 2,82 19 22
15 60 59 13.8 0.76 0.88 4,1 18,0 3,13 19 22
70 61 14.9 0.77 0.89 4,8 18,6 3,38 20 23
■ Khoang cach vuong dua trên đưong kinh 50º
▲ Khoang cach tam giac dua trên đưong kinh 50º
`hu v. Tat ca cac tv lê kêt tua o trên đêu đưoc tinh cho hoat đong 180o. Joi 360
o
thi chia lam 2.
T3 / T35 – ĐU TƯI
XOAY TUABIN
ĐC ĐIM
• 5 năm bao hanh va 100° kiêm tra khi xuât xưong
• Lop cao su boc ngoai day chiu luc đat tiêu chuân;
mũi tên điêu chinh goc tưoi dâu ¹ va – dê thây
• Ban kinh điêu chinh co thê
giam xuông toi 25°
• “Punch-thru” ôc xiêt xuyên qua đâu
tưoi giu đâu tưoi không bi rơi ra do
cán bân
• Náp boc co ren va rãnh dê su dung
• 14 đâu tưoi voi chuc năng khac nhau
co thê thay đôi gôm: goc hep va lưu
lưong ¹ tât ca nám trên môt thanh
• Khop an toan chông pha
hoai; cac banh răng láp
như đâu tưoi
• Loai goc tưoi ban phân
điêu chinh goc tưoi tu
40-360
o
; không cân dung cu
• “su dung trưoc khi đao chiêu” giup cho phân
ria đưoc tưoi đây đu nưoc
• Zon chán chiu ap luc va loxo đan hôi báng thep bên
trong cac đâu tưoi trôi sut đam bao tuyêt đôi cho vi
tri trôi sut.
• Mang loc rât min ap dung công nghê cao đê bao
vê cơ chê đao chiêu
• Lưu lưong dong chay trong ông lon giup giam
thiêu su mât ap khi tưoi
• Bô điêu hoa suc đây cua dong chay së tu đông điêu
khiên vong xoay cho phu hop voi đâu tưoi đưoc
chon (gán vao).
• Su truyên đông banh răng đây nhe nhang giup
cho lưong nưoc tưoi đưoc đông đêu.
• Thiêt bi loc dang rô. không gian rông co thê thao
ra đưoc giup ngăn cán bân.
• Loai van môt chiêu đat tiêu chuân trên kiêu đâu
tưoi T3 va T35 dê dang dich chuyên lên xuông
trong thân đê giu muc nưoc. Van 1 chiêu giu muc
nưoc cao 12’ (3.7 m/hd)
CU TRÚC
• Nhua dung lam đâu tưoi la loai vât liêu bên
không co tinh ăn mon.
• Cac banh răng đưoc bôi trơn va đưoc bit kin
han toan giup keo dai tuôi tho đâu tưoi
LINH KIN KÈM THEO (LAP ĐAT SAN)
• Nhãn canh bao “Nưoc không uông
đưoc” (viêt tát “N”)
• Khoa chông pha hoai (viêt tát “XV”)
• Van môt chiêu (viêt tát “CV”)
PH TÙNG
• Đâu T3ST co láp vong đêm
T3 KÍCH THƯC
(closed):
7
5
/
8" (19,4 cm)
Chiu cao (vòi) :
4" (10,2 cm)
Đu vào :
Chiu cao (thân):
¾" IPS
T3S KÍCH THƯC
8
3
/
16" (20,8 cm)
Đu vào :
Tng chiu cao :
¾" IPS
THÔNG S K THUT
T3
T3-36
T3S

T3SS
T3-36SS
Voi trôi sut. điêu chinh đưoc goc tưoi
Voi trôi sut. goc tưoi 360
0

Thân cô đinh. điêu chinh đưoc
goc tưoi.
Voi trôi sut báng thep không
ri. điêu chinh đưoc goc tưoi
Voi trôi sut báng thep không
ri. goc tưoi 360
0
D LIU VN HÀNH H MÉT
10-15mm/gio
@ 3,5 bar
7,0 - 18,6 m
1,4 - 4,8 bar
0,11 - 3,39 m
3
/gio
gal/phut
Lưu lưng
Khoang 0.4 – 0.6"/gio
@ 50 psi
23 – 61'
20 – 70 psi
0.5 – 14.9 gal/phut
Lưu lưng
Đ kt ta
T l
Bán kính
Áp lc
Lưu lưng
T3
T3SS
Lưu
lưng Đ kt ta
T3S
Áp lc Đ kt ta
TƯI XOAY
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 15
T35 – ĐU TƯI XOAY TUABIN
D LIU VN HÀNH H MÉT
Đ kt ta khoang 0.4 – 0.6"/ gio 10 – 15 mm/ gio
T l @ 50 psi @ 3,5 bar
Bán kính 23 – 61' 7,0 – 18,6 m
Áp lc 20 – 70 psi 1,4 – 4,8 bar
Lưu lưng 0.5 – 14.9 gpm 0,11 – 3,39 m
3
/h
THÔNG S K THUT
Goc tưoi điêu chinh
T35-36

T35
Goc tưoi 360
o
T35SS Voi tưoi báng INOX. goc tưoi điêu chinh đưoc
T35-36SS Voi tưoi báng thep không ri. Goc tưoi 360
o
Ky hiêu quôc tê: kem chu ISO
T35 – ĐU TƯI XOAY
TUABIN
CU TRÚC
• Đô bên cao. san phâm không chua chât ăn
mon nhua va kim loai.
• Vo boc trơn bong va đưoc bit kin toan bô
giup nâng cao đô bên đâu tưoi.
LINH KIN KÈM THEO (ĐƯOC LAP
ĐAT SAN)
• Nhãn canh bao “Nưoc không uông
đưoc” (viêt tát “N”)
• Khoa chông pha hoai (viêt tát “XV”)
• Van môt chiêu (viêt tát “CV”)
PH TÙNG
• Đâu tưoi T3ST co gán vong đêm
T35 - KÍCH THƯC
Chiu cao (toàn b):
8
13
/ 16" (22,4 cm)
Chiu cao vòi tưi:
4" (10,2 cm)
Đưng cp nưc: 1" IPS (tiêu chuân ISO)
Đưng kính đnh đu: 1 ¾" (4,4 cm)
D LIU VN HÀNH
Giông đâu tưoi T3.
T35
www.anhuygarden.com
TƯI XOAY
TƯI XOAY
www.weathermatic.com
TRANG 16
S dng ph bin, phù hp vi
Sân vn đng, Công viên, và
nhng cnh quan rng ln
CT70 – ĐU TƯI XOAY TUABIN THƯƠNG MI
“POINT AND SHOOT”
ARC ADJUSTMENT
WITHOUT TOOLS
CT70 ĐU TƯI XOAY
ĐT ĐIM
• 5 năm bao hanh va 100° kiêm tra trưoc khi xuât xưong
• Lop cao su boc ngoai day chiu luc đat tiêu chuân; cac mũi tên điêu
chinh dâu ¹ va – goc tưoi dê nhin thây
• Ban kinh điêu chinh co thê giam xuông toi 25°
• “Punch-thru” ôc xiêt xuyên qua giu đâu tưoi không bi rơi ra do
cán bân
• Náp boc co ren va rãnh dê su dung
• 5 đâu tưoi đê thay đôi
• Khop an toan bao vê chông pha hoai; cac banh răng láp như đâu
tưoi
• Loai goc tưoi ban phân điêu chinh goc tưoi tu 40-360o; không cân
dung cu
• “Su dung trưoc khi đao chiêu” giup cho phân ria đưoc tưoi đây đu
nưoc
• Zon chán chiu ap luc va loxo đan hôi báng thep bên trong cac đâu
tưoi trôi sut đam bao tuyêt đôi cho vi tri trôi sut.
• Mang loc rât min ap dung công nghê cao đê bao vê cơ chê đao
chiêu
• Lưu lưong dong chay trong ông lon giup giam thiêu su mât ap khi
tưoi
• Bô điêu hoa suc đây cua dong chay së tu đông điêu khiên vong
xoay cho phu hop voi đâu tưoi đưoc chon (gán vao).
• Su truyên đông banh răng đây nhe nhang giup cho lưong nưoc
tưoi đưoc đông đêu.
• Thiêt bi loc dang rô. không gian rông co thê thao ra đưoc giup
ngăn cán bân.
• Loai van môt chiêu đat tiêu chuân trên kiêu đâu tưoi CT70 va
CT70 36 dê dang dich chuyên lên xuông trong thân đê giu muc
nưoc. Van 1 chiêu giu lai muc nưoc cao 15’ (4.6 m/hd)
KIU THÔNG S K THUT
Điêu chinh đưoc goc tưoi
Goc tưoi 360
o
Điêu chinh đưoc goc tưoi. thep không ri
Báng thep không ri. Goc tưoi 360
o
CT70
CT70-36
CT70SS
CT70SS-36
Ren răng quc t: Kèm ch ISO
D LIU HOT ĐNG
H MÉT
40 – 90 psi 2,8 – 6,2 bar
Flow
CU TRÚC
• Nhua dung lam đâu tưoi la loai vât
liêu bên không co tinh ăn mon.
• Cac banh răng đưoc bôi trơn va đưoc bit
kin hoan toan giup tăng đô bên đâu tưoi.
LINH KIN KÈM THEO (LAP ĐAT SAN)
• Nhãn canh bao “Nưoc không uông đưoc”
(viêt tát “N”)
• Khoa chông pha hoai (Viêt tát “XV”)
PH TÙNG
• Đâu CT70 co láp vong đêm
KÍCH THƯC
Chiu cao (thân): 8
13
/ 16" (22,4 cm)
Chiu cao vòi : 4" (10,2 cm)
Đu vào :1" IPS (specify ISO for international)
Đu tip xúc : 1 ¾" (4,4 cm)
CT70 HIU SUT
Nozzle
Lưu
lưng
Đu
tưi
Áp lc
Bán
kính*
Lưu
lưng
psi ft. gpm bar m m
3
/hr
40 49 8.1 2,8 14,9 1,84
50 51 9.1 3,4 15,5 2,07
71 60 53 10.0 4,2 16,2 2,27
70 55 11.0 4,8 16,8 2,50
80 56 11.8 5,5 17,0 2,68
50 54 10.7 3,4 16,5 2,43
60 55 11.8 4,2 16,8 2,68

72
70 57 12.6 4,8 17,4 2,86
80 58 13.8 5,5 17,7 3,13
50 57 14.0 3,4 17,4 3,18
60 58 15.3 4,2 17,7 3,48

73
70 60 16.8 4,8 18,3 3,82
80 61 17.8 5,5 18,6 4,04
60 59 16.6 4,2 18,0 3,77
70 62 18.1 4,8 18,9 4,11

74
80 63 19.2 5,5 19,2 4,36
90 65 20.4 6,2 19,8 4,63
60 66 22.5 4,2 20,1 5,11
70 67 24.7 4,8 20,4 5,61

75
80 72 26.5 5,5 21,9 6,02
90 74 28.0 6,2 22,6 6,36
Đưong cong tia nưoc đau tưoi: 26°
* Muc đo ban kinh bao phu đưoc trinh bav la trong moi trưong
khong khi tĩnh. Oc điêu chinh Giam toi đa ban kinh la 25º
Lưu v. Dù liêu hiêu suat thu đưoc tù cac lan thu nghiêm đam bao
theo tiêu chuan ASAE S398.1. Dù liêu su kêt tua đong đêu phat
triên voi phan mêm evperspace ™ la theo vêu cau o trên.
Ghi chu. xem trang 40 đê biêt đưoc cong thuc tinh khoang cach va
tv lê kêt tua
CT70SS
CT70
15,8 – 22,6mm/gio
@ 4,2 bar
14,9 – 22,6 m'
2,8 – 6,2 bar
1,84 – 6,36 m
3
/gio
Khoang 0.6 – 1.0"/gio
@ 60 psi
49 – 74'
40 – 90 psi
8.1 – 28.0 gal./phut


Đ kt ta
T l
Bán kính Áp
lc
Lưu lưng
ĐU TƯI CT70
H MÉT
Áp lc
Bán
kính*
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 17
S SERIES – S20P
PHƯƠNG PHÁP Đ KEO
BÍT KÍN
6
Bit kin báng cach đô keo đưoc su dung hơn 60 năm trong
nganh công nghiêp điên đôi voi cac thanh phân điên tu
chông thâm nưoc. Viêc đô keo lam cô đác bên trong giup
cho S20P đưoc “bao vê gâp đôi” trong viêc chông thâm
nưoc.
HIU SUT ĐIN NĂNG
CAO HƠN
5
Lõi tu S20P hoan toan đưoc bao boc xung quanh báng
khung thep ma niken nhám đat đưoc hiêu suât điên
năng cao hơn trong viêc cai tiên hiêu suât điên năng:
S20P Dong điên la 215mA ngưoc voi M24E – 250 mA
S20P Điên ap ngát la 16.5V ngưoc voi M24E – 21V
Loai Van công nghiêp tôt nhât luôn đưoc cai tiên!
V BC CNG
CHC
3
• Vo boc lõi tu S20P lam báng soi
ni lông/ pôliexte. đã qua kiêm
nghiêm. chiu đưoc đô nong lên
đên 400
o
F
• Chông thâm nưoc giup bao vê
cuôn nam châm bên trong
• Gia cô báng chât liêu thuy tinh
nhám tăng thêm đô rán chán khi
bi kep chát báng kêm khoa
ZON CHN
HÌNH TRÒN
4
Zon chán đác biêt nám giua vo boc
va đâu ren chôt ngăn nưoc đi qua
Van thâm ngưoc vao lõi nam châm
bên trong sôlênôit.
V BC DÂY
ĐIN CHC CHN
1
• Ngăn nưoc thâm vao sôlênôit
khi hôp Van bi ngâp nưoc.
• Dây điên đưoc boc mau tráng
đê dê nhân diên.
• 18’’ (0.46mm) – dây dai hơn
3’’ dê su dung hơn.
• Su dung đưoc voi tât ca cac
loai dây điên đat tiêu chuân.
ĐU REN CHT
BNG SI NI LÔNG
THY TINH
2
• Đâu ren chôt mau tráng. lam
báng soi nilông thuy tinh thich
hop cho viêc chông nưoc thâm
vao lõi tu bên trong sôlênôit
• Dê gán va phu hop voi tât ca
cac loai Van cua Weather-
matic
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
VAN NƯC
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 18
NITRO NINE
Xem xet 9 nguyên nhân thuyêt phuc tai sao chon Van
series Nitro N-100 la Gii Pháp Thông Minh!
NGUYÊN LIU BN 1
• 100° nguyên liêu moi. giup cho van Nitro cung hơn so
voi nhua PVC thông thưong.
• Cac thi nghiêm thuy tĩnh chung minh đô chiu luc cua Van
Nitro đat đên "điêm gây" o muc ap luc hơn 700 psi.
D DÀNG THÁO LP 2
• Su kêt hop giua canh. rãnh trên đinh va răng sác canh
cua ôc vit giup thao láp đưoc nhiêu lân va siêt chát đên
ap luc 150 psi
• Theo nhung nha thâu khoan thi Van Nitro cua
Weathermatic rât it khi phai mo ra đê sua chua.
“ĐC BIT”
X BNG TAY
BLEED
3 4
8
9
7
NHIU KIU
ĐU NI
5
• 3 dang đâu nôi: đâu nôi ren
trong. đâu nôi trưot.đâu nôi
trưot x đâu nôi ren ngoai.
MÀNG NGĂN
CHU ÁP LC
DIAPHRAGM
6
• Mang ngăn chiu ap luc bao
đam hoat đông tôt không bi
ro ri o ap luc trên 150 psi.
NGNH CHNG
VA ĐP
• Van Nitro co cac nganh cung
xung quanh lam tăng đô chiu
luc cua van.
• Nganh cung xung quanh
lam dong nưoc chay tu tu
hơn la cac mang ngăn khac.
giup van đong nhanh ma
không bi anh hưong boi luc
cua nưoc.
• Đơn gian chi cân keo cân
gat la co thê xa nưoc.
• Xa nưoc bên trong báng tay
ngăn nưoc không tran ra hôp
đung Van khi thao láp. giup
hôp đung Van luôn khô rao.
• Không cân mo ôc hay
điên đê kich mo solênôi
CUC CÁCH MNG TRONG
THIT K DÒNG CHY NGƯC
Vi thit k dòng chy ngưc và vi nhng thành tích
ca Weathermatic đưc ghi nhn trong sut 45 năm qua,
s mang đn cho bn nhiu li ích:
• Thiêt kê dong chay ngưoc nghĩa la van co xu hưong hư o nut
đong nhiêu hơn la nut mo trong trưong hop mang ngăn bi hong.
ngưoc lai voi van dong chay xuôi thưong hư o nut mo.
• Ap suât cân báng o mang ngăn giup keo dai tuôi tho cua van vưot
xa so voi van dong chay xuôi.
• Chuc năng tu lam sach đat đưoc khi mang ngăn thuc su gâp lai
trong qua trinh hoat đông së đưa cán bân theo dong nưoc ra
ngoai ma không cân phai lo láng vê lõi loc va mang loc.
GIÁ R BT NG!
• Theo cac nha láp rap day dan kinh nghiêm thi van la khâu cuôi
cung đê cát giam chi phi. chi cân khach hang goi lai la mât đi
1 khoan tiên lë ra tiêt kiêm đưoc.
• Thêm vao đo. Van điên tu mau Bac khác phuc đưoc điêu
đo dê dang - ban co thê láp rap van chât lưong cua
Weathermatic voi gia cua van thưong!
THÀNH TÍCH ĐT ĐƯC
TRONG 5 NĂM
• Thanh tich đang tin cây cua Van điên tu Nitro thê hiên o
chô sô lưong san phâm tra lai it hơn 1° trong hơn 5 năm
co mát trên thi trưong.
VAN NƯC
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 19
N-100 SÊRI - NITRO
N-100 SÊRI - VAN NITRO
ĐIU KHIN T XA
REMOTE CONTROL
VALVE
ĐT ĐIM
• 100° Kiêm tra trưoc khi xuât xưong
• Muc chiu ap 150 psi (10.3 bar)
• Thiêt kê “dong chay ngưoc” duy nhât cho phep cân báng ap
suât o ca 2 mát cua mang ngăn. bât châp ap suât trên đưong
ông. nhám giam giât đên báng 0 giup giup ngăn “su keo căng”.
la nguyên nhân lam hư van phô biên
• Thiêt kê dong chay ngưoc đê bao tôn nguôn nưoc trong trưong
hop bi hong
• Mang ngăn tu lam sach gâp liên tuc. ngăn cat va bun đong lai
trong van
• Đưong go tăng đô cung hinh non giup qua trinh hoat đông êm
hơn va giam tac đông cua luc nưoc
• Dê dang xa nưoc bên trong báng tay; Cân xa co đinh vi tri đong
va mo.
• Sôlênôit S20P báng thep không ri
• Thân đưoc lam báng nhua PVC kÿ thuât cao. đưoc gán vao
nhau báng ôc vit
• Loai van điêu chinh lưu lưong co num điêu chinh đong mo tăng
giam lưu lưong
ĐIN NĂNG
• Dây điên yêu câu la dây đơn dân tu bô điêu khiên đên môi
sôlênôit. voi môt dây trung tinh cho tât ca cac sôlênôit; loai
dây UF. tiêu chuân U.L đưoc đê ra cho nôi dây
24VAC/60Hz 24VAC/50Hz
Inrush: 9.48 VA Inrush: 10.66 VA
Holding: 5.11 VA Holding: 5.97 VA
• Không su dung danh sach điên ap đưoc liêt kê o trên đê
đinh kich thưoc dây cua Van
KIU
1" Răng trong
1" Răng trong voi điêu
chinh lưu lưong
1" Đâu trơn x Trơn
1" Đâu trơn x Trơn voi
điêu chinh lưu lưong
Răng ngoai x Nganh
Răng ngoai x Nganh
voi điêu chinh lưu
lưong
N-100-H
N-100F-H
N-100S-H
N-100SF-H
N-100MB-H
N-100MBF-H
Mt áp
MTÁP TRÊN VAN
N-100 SÊRI
H MÉT

Lưu
lưng
gpm psi m
3
/h bar
0-4 1.2 max 0-1,0 0,09 max
4 1.2 1,0 0,09
6 1.7 1,5 0,14
8 2.5 2,0 0,19
10 3.0 2,5 0,22
12 3.4 3,0 0,25
14 3.8 3,5 0,28
16 4.1 4,0 0,30
18 4.4 4,5 0,32
20 4.6 5,0 0,33
22 4.8 5,5 0,35
24 5.1 6,0 0,38
26 5.4 6,5 0,41
28 5.8 7,0 0,45
30 6.3 7,5 0,47
32 6.6 8,0 0,50
35 7.3 8,5 0,51
N-100MB-H
N-100S-H
N-100-H
N-100F-H
N-100SF-H
N-100MBF-H
Mt áp
Lưu
lưng
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
VAN NƯC
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 20

VAN ĐIN T BNG BC
Xem xet 7 nguyên nhân thuyêt phuc vi sao chon dong san phâm
Van điên tu mau Bac 12000 đưoc goi la Giai Phap Thông Minh!
NGUYÊN LIU TT NHT 1
• Câu truc soi thuy tinh giup cho Van điên tu mau Bac co
đô bên hơn hán cac van lam báng nhua PVC.
• Hãy thu! 1 tay câmVan điên tu mau Bac. tay kia câm bât
ky van nao đê thây su khac biêt.
• Bu-lông (ôc) chôt báng thep không ri. dê dang thao láp voi
tan giu bên trong báng đông thau loai tôt.
• Cac chuyên gia láp rap cua Weathermatic noi ráng. ho rât it
khi phai mo van ra. Tuy nhiên. nêu cân phai mo thi no cũng
dê mo va láp lai hơn nhung loai van su dung đinh vit hay náp
ván - vi nhung loai nay dê bi lon. bong troc...
THÀNH TÍCH ĐT ĐƯC TRONG
15 NĂM
6
• Thanh tich đang tin cây cua Van điên tu mau Bac thê hiên
o chô sô lưong san phâm tra lai it hơn 1° trong hơn 15
năm co mát trên thi trưong.
GIÁ R BT NG! 7
• Theo cac nha láp rap day dan kinh nghiêm thi van la khâu
cuôi cung đê cát giam chi phi. chi cân khach hang goi lai
la mât đi 1 khoan tiên lë ra tiêt kiêm đưoc.
• Thêm vao đo. Van điên tu mau Bac khác phuc đưoc điêu
đo dê dang - ban co thê láp rap van chât lưong cua
Weathermatic voi gia van thưong!
VAN DUY NHT
X NƯC BNG
TAY
3
• Đơn gian chi cân keo cân
gat la co thê xa nưoc.
• Xa nưoc bên trong báng tay
ngăn nưoc không tran ra hôp
đung Van khi thao láp. giup
hôp đung Van luôn khô rao.
• Không cân phai mo ôc
vit hay không cân điên
đê kich mo solênôi
CUC CÁCH MNG TRONG
THIT K DÒNG CHY NGƯC
5
Vi thit k dòng chy ngưc và vi nhng thành tích ca
Weathermatic đưc ghi nhn trong sut 45 năm qua, s
mang đn cho bn nhiu li ích:
• Thiêt kê dong chay ngưoc nghĩa la van co xu hưong hư o nut
đong nhiêu hơn la nut mo trong trưong hop mang ngăn bi
hong. ngưoc lai voi van dong chay xuôi thưong hư o nut mo.
• Ap suât cân báng o mang ngăn giup keo dai tuôi tho cua van
vưot xa so voi van dong chay xuôi.
• Chuc năng tu lam sach đat đưoc khi mang ngăn thuc su gâp lai
trong qua trinh hoat đông së đưa cán bân theo dong nưoc ra
ngoai ma không cân phai lo láng vê lõi loc va mang loc.
NGNH CHNG
VA ĐP
4
• Van điên tu mau Bac co cac
nganh cung xung quanh lam
tăng đô chiu luc cua van.
• Nganh cung xung quanh
lam dong nưoc chay tu tu
hơn la cac mang ngăn khac.
giup van đong nhanh ma
không bi anh hưong boi luc
cua nưoc.
BU-LÔNG (C) CHT 2
VAN NƯC
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 21
12000 SÊRI– VAN ĐIN T MÀU BC
12000 SÊRI– VAN ĐIN T MÀU BC ĐIU KHIN T XA
ĐC ĐIM
• 100° Kim tra trưc khi xut xưng
• Muc chu Ap luc 150 psi (10,3 bar)
• Thit k “dong chy ngưc” duy nht cho phep cân báng áp
sut c 2 mát ca màng ngăn, bt chp áp sut trên đưong
ng, nhám gim giât đn báng 0 giup giup ngăn “su keo
căng”, là nguyên nhân làm hư van phô bin
• Thit k dong chy ngưc đ bo tôn nguôn nưc trong
trưong hp b hong
• Màng ngăn tu làm sch gâp liên tc, ngăn cát và bun đong li
trong van.
• Đưong go tăng đ cung hinh non giup quá trinh hot đng
êm hơn và gim tác đng ca luc nưc
• Dê dàng x nưc bên trong báng tay; cn x co đnh v
trí đong và m.
• Lõi Sôlênôít S20P báng thep không r
• Thân máy báng si ni lông thy tinh co đ bn cao vi c vít
cht /” báng thep không r và tán giu bên trong báng đông
thau loi tt.
• Loi van điu chnh lưu lưng co num điu chnh đong m
tăng gim lưu lưng.
ĐIN NĂNG
• Dây đin yêu cu là dây đơn dn t b điu khin đn mi
sôlênôít, vi mt dây trung tính cho tt c các sôlênôít; loi dây
UF, tiêu chun U.L đưc đ ngh s dng
24VAC/60Hz 24VAC/50H
Inrush: 9.48 VA Inrush: 10.66 VA
Holding: 5.11 VA Holding: 5.97 VA
• Không s dng danh sách đin áp đưc lit kê trên đ đnh
kích thưc dây ca Van
KIU
12024E-10-H 1" Răng trong*
12024EF-10-H 1" Răng trong vi điu chnh lưu lưng*
12024EF-15-H 1 ½" Răng trong vi điu chnh lưu lưng*
12024EF-20-H 2" Răng trong vi điu chnh lưu lưng*
* Theo tiêu chun Quc t ISO
VAN 12000 SÊRI H MÉT
MT ÁP PSI

12024E-10-H 12024EF-15-H 12024EF-20-H 12024E-10-H 12024EF-15-H 12024EF-20-H
gpm 1" 1 ½" 2" m
3
/h 1" 1 ½" 2"
0-4 1.2 max 0-0,9 0,09 max
6 1.4 1,0 0,09
8 1.6 2,0 0,19
10 1.7* 2,5 0,22
15 2.0 3,0 0,25
20 2.3 1.3* 5,0 0,33 0,10*
25 3.0 1.6 6,0 0,38 0,12
30 4.3 1.9 7,0 0,45 0,14
35 6.0 2.4 8,0 0,50 0,17
40 3.0 2.3* 9,0 0,21 0,16*
45 3.8 2.4 10,0 0,26 0,17
50 4.6 2.6 11,0 0,31 0,17
55 5.6 2.7 12,0 0,37 0,18
60 6.7 2.9 14,0 0,51 0,20
70 9.5 3.3 16,0 0,68 0,23
80 13.0 3.4 18,0 0,90 0,23
90 4.2 20,0 0,29
100 5.2 22,0 0,34
110 6.7 24,0 0,42
120 7.7 26,0 0,50
130 8.8 30,0 0,62
*Lưu lưong ti thiêu đưoc đê nghi cho van voi thit bi XPR hoàc Phu kiên PRK-24
12024E-10-H
12024EF-10-H
12024EF-15-H
Lưu
lưng
MT ÁP BAR
12024EF-20-H
Lưu
lưng
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
VAN NƯC
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 22
VAN ĐIN T MÀU ĐEN – 21000 SÊRI
VAN 21000 SÊRI H MÉT
MT ÁP PSI MT ÁP BAR
21024E-10-H 21024E-15-H 21024E-20-H 21024E-10-H 21024E-15-H 21024E-20-H
gpm 1" 1 ½" 2" m
3
/h 1" 1 ½" 2"
0-4 1.2 max 0-0,9 0,08 max
6 1.4 1,0 0,10
8 1.6 2,0 0,12
10 1.7* 2,5 0,13*
15 2.0 3,0 0,14
20 2.3 1.3* 5,0 0,18 0,10*
25 3.0 1.6 6,0 0,24 0,12
30 4.3 1.9 7,0 0,32 0,14
35 6.0 2.4 8,0 0,43 0,17
40 7.7 3.0 2.3* 9,0 0,54 0,21 0,16*
45 9.5 3.8 2.4 10,0 0,64 0,26 0,17
50 11.5 4.6 2.6 11,0 0,77 0,31 0,17
55 5.6 2.7 12,0 0,37 0,18
60 6.7 2.9 14,0 0,51 0,20
70 9.5 3.3 16,0 0,68 0,23
80 13.0 3.4 18,0 0,90 0,23
90 4.2 20,0 0,29
100 5.2 22,0 0,34
110 6.7 24,0 0,42
120 7.7 26,0 0,50
130 8.8 30,0 0,62
* Lưu lưong ti thiêu đưoc đê nghi cho van voi thit bi XPR hoàc Phu kiên PRK-24
21000 SÊRI – VAN ĐIN T MÀU ĐEN ĐIU KHIN T XA
ĐC ĐIM
• 100° đã đưoc kiêm tra trưoc khi xuât xưong
• Muc chiu Ap luc 200 psi (13.8 bar)
• Thiêt kê “dong chay ngưoc” duy nhât cho phep cân báng ap
suât o ca 2 mát cua mang ngăn. bât châp ap suât trên đưong
ông. nhám giam giât đên báng 0 giup giup ngăn “su keo căng”.
la nguyên nhân lam hư van phô biên
• Thiêt kê dong chay ngưoc đê bao tôn nguôn nưoc trong trưong
hop bi hong
• Mang ngăn tu lam sach gâp liên tuc. ngăn cat va bun đong lai
trong van
• Đưong go tăng đô cung hinh non giup qua trinh hoat đông êm
hơn va giam tac đông cua luc nưoc
• Dê dang xa nưoc bên trong báng tay; Cân xa co đinh vi tri
đong va mo.
• Lõi Sôlênôit S20P báng thep không ri
• Thân van báng soi ni lông thuy tinh co đô bên cao voi ôc vit
chôt /” báng thep không ri va tan giu bên trong báng đông
thau loai tôt
• Loai van điêu chinh lưu lưong co num điêu chinh đong
mo tăng giam lưu lưong.
• Thât tuyêt voi khi dung thiêt bi nay cho viêc tưoi nho giot
• Chông bam cau cán (CR)
• Màng ngăn chu đưc clo và chloramin
LINH KIN KÈM THEO (ĐƯOC LAP ĐAT SAN)
• Thiêt bi điêu ap XPR – Thiêt bi điêu ap XPR Weathermatic đo
ap luc theo hưong đâu vao va duy tri ap luc o đâu ra (xem PRK-
24 o muc phu tung Van đê biêt thông sô kÿ thuât)
• Nhãn canh bao “Nưoc không uông đưoc” co thê đưoc thay
thê cho nhãn lưu lưong chuân. Viêt tt –NP.
ĐIN NĂNG
• Dây điên yêu câu la dây đơn dân tu bô điêu khiên đên môi
sôlênôit. voi môt dây trung tinh cho tât ca cac sôlênôit; loai
dây UF. tiêu chuân U.L đưoc đê nghi su dung
24VAC/60Hz 24VAC/50Hz
Inrush: 9.48 VA Inrush: 10.66VA
Holding: 5.11 VA Holding: 5.97 VA
• Không su dung danh sach điên ap đưoc liêt kê o trên đê
đinh kich thưoc dây cua Van
LP ĐT
• Su dung băng lua (cao su non)
• 1" FIP* co thê đát ông lot đên ¾"
• 1 ½" FIP* co thê đát ông lot đên 1 ¼"
KIU
21024E-10-H
21024E-15-H
21024E-20-H
1" Răng trong**
1 ½" Răng trong**
2" Răng trong**
* *Theo tiêu chun Quc t ISO * FIP: răng trong
VAN 21000 VÀ THIT B ĐIU ÁP
21024E-15-H
Lưu
lưng
Lưu
lưng
VAN NƯC
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 23
VAN ĐIN T MÀU ĐEN – 11000CR SÊRI
VAN 11000CR SÊRI H MÉT
MT ÁP PSI MT ÁP BAR
11024FCR-10 11024FCR-15 11024FCR-20 11024FCR-10 11024FCR-15 11024FCR-20
gpm 1" 1 ½" 2" m
3
/h 1" 1 ½" 2"
0-4 1.2 max 0-0,9 0,08 max
6 1.4 1,0 0,10
8 1.6 2,0 0,12
10 1.7* 2,5 0,13*
15 2.0 3,0 0,14
20 2.3 1.3* 5,0 0,18 0,10*
25 3.0 1.6 6,0 0,24 0,12
30 4.3 1.9 7,0 0,32 0,14
35 6.0 2.4 8,0 0,43 0,17
40 7.7 3.0 2.3* 9,0 0,54 0,21 0,16*
45 9.5 3.8 2.4 10,0 0,64 0,26 0,17
50 11.5 4.6 2.6 11,0 0,77 0,31 0,17
55 5.6 2.7 12,0 0,37 0,18
60 6.7 2.9 14,0 0,51 0,20
70 9.5 3.3 16,0 0,68 0,23
80 13.0 3.4 18,0 0,90 0,23
90 4.2 20,0 0,29
100 5.2 22,0 0,34
110 6.7 24,0 0,42
120 7.7 26,0 0,50
130 8.8 30,0 0,62
11000CR SÊRI – VAN ĐIN T MÀU ĐEN ĐIU KHIN T XA
ĐC ĐIM
• 10 năm bao hanh 100° đã đưoc kiêm tra trưoc khi xuât xưong
• Muc chiu Ap luc 200 psi (13.8 bar)
• Sôlênôit S24B hiêu suât cao dung đê mo van o ap luc cao; voi
lõi báng thep không ri va ren răng báng đông giup nâng cao đô
bên.
• Thiêt kê “dong chay ngưoc” duy nhât cho phep cân báng ap
suât o ca 2 mát cua mang ngăn. bât châp ap suât trên đưong
ông. nhám giam giât đên báng 0 giup giup ngăn “su keo căng”.
la nguyên nhân lam hư van phô biên
• Thiêt kê dong chay ngưoc đê bao tôn nguôn nưoc trong trưong
hop bi hong
• Mang ngăn tu lam sach gâp liên tuc. ngăn cat va bun đong lai
trong van
• Đưong go tăng đô cung hinh non giup qua trinh hoat đông êm
hơn va giam tac đông cua luc nưoc
• Dê dang xa nưoc bên trong báng tay; Cân xa co đinh vi tri
đong va mo.
• Thân van báng soi ni lông thuy tinh co đô bên cao voi ôc vit
chôt /” báng thep không ri va tan giu bên trong báng đông
thau loai tôt
• Loai van điêu chinh lưu lưong co num điêu chinh đong mo
tăng giam lưu lưong.
• Thât tuyêt voi khi dung thiêt bi nay cho viêc tưoi nho giot
• Chông bam cau cán (CR)
• Mang ngăn chiu đưoc Clo va chloramin
LINH KIN KÈM THEO (ĐƯOC LAP ĐAT SAN)
• Thiêt bi điêu ap XPR – Thiêt bi điêu ap XPR Weathermatic đo ap
luc theo hưong đâu vao va duy tri ap luc o đâu ra (xem PRK-24 o
muc phu tung Van đê biêt thông sô kÿ thuât)
• Nhãn canh bao “Nưoc không uông đưoc” co thê đưoc thay thê
cho nhãn lưu lưong chuân. Viêt tt –NP.
ĐIN NĂNG
• Dây điên yêu câu la dây đơn dân tu bô điêu khiên đên môi
sôlênôit. voi môt dây trung tinh cho tât ca cac sôlênôit; loai dây
UF. tiêu chuân U.L đưoc đê nghi su dung
24 VAC/60Hz 24VAC/50Hz
Inrush: 9.86 VA Inrush: 10.7 VA
Holding: 5.69 VA Holding: 7.5 VA
• Không su dung danh sach điên ap đưoc liêt kê o trên đê đinh
kich thưoc dây cua Van
LP ĐT
• Su dung băng lua (cao su non)
• 1" FIP* co thê đát ông lot đên ¾"
• 1 ½" FIP* co thê đát ông lot đên 1 ¼"
KIU
11024FCR-10
11024FCR-15
11024FCR-20
VAN 11000CR VÀ THIT B ĐIU ÁP
11024FCR-15
1" Răng trong**
1 ½" Răng trong**
2" Răng trong**
* *Theo tiêu chun Quc t ISO * FIP: răng trong
Lưu
lưng
Lưu
lưng
* Lưu lưong ti thiêu đưoc đê nghi cho van voi thit bi XPR hoàc Phu kiên PRK-24
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
VAN NƯC
www.weathermatic.com
TRANG 24
VAN ĐIN T BNG ĐNG THIT – 82000CR SÊRI
82000CR SÊRI – VAN ĐIN T
BNG ĐNG THIT
ĐC ĐIM
• 10 năm bao hanh 100° đã đưoc
kiêm tra trưoc khi xuât xưong
• Muc chiu Ap luc 225 psi (13.8 bar)
• Sôlênôit S24B hiêu suât cao
dung đê mo van o ap luc cao;
voi lõi báng thep không ri va
ren răng báng đông giup nâng
cao đô bên.
• Thân van báng đông thiêt va
ôc vit chôt báng thep không ri
• Nguyên liêu đông voi 82°
đông đo chông ăn mon tôt
hơn la đông thau
• Thiêt kê “dong chay ngưoc”
duy nhât cho phep cân báng
ap suât o ca 2 mát cua mang
ngăn. bât châp ap suât trên
đưong ông. nhám giam giât
đên báng 0 giup giup ngăn “su keo căng”. la nguyên nhân lam
hư van phô biên
• Thiêt kê dong chay ngưoc đê bao tôn nguôn nưoc trong trưong
hop bi hong
• Mang ngăn tu lam sach gâp liên tuc. ngăn cat va bun đong lai
trong van
• Đưong go tăng đô cung hinh non giup qua trinh hoat đông êm
hơn va giam tac đông cua luc nưoc
• Dê dang xa nưoc bên trong báng tay; Cân xa co đinh vi tri đong
va mo.
• Thiêt bi kiêm soat lưu lưong báng đông thau (Báng thep không
ri đôi voi loai c 2 ½’’ va 3’’) điêu khiên đong va mo van
• Thât tuyêt voi khi dung thiêt bi nay cho viêc tưoi nho giot
• Chông bam cau cán (CR)
• Mang ngăn chiu đưoc Clo va chloramin
LINH KIN KÈM THEO (ĐƯOC LAP ĐAT SAN)
• Thiêt bi điêu ap XPR – Thiêt bi điêu ap XPR Weathermatic
đo ap luc theo hưong đâu vao va duy tri ap luc o đâu ra (xem
PRK-24 o muc phu tung Van đê biêt thông sô kÿ thuât)
• Nhãn canh bao “Nưoc không uông đưoc” co thê đưoc thay
thê cho nhãn lưu lưong chuân. Viêt tt –NP.
ĐIN NĂNG
• Dây điên yêu câu la dây đơn dân tu bô điêu khiên đên môi
sôlênôit. voi môt dây trung tinh cho tât ca cac sôlênôit; loai
dây UF. tiêu chuân U.L đưoc đê nghi su dung
24VAC/60Hz 24VAC/50 Hz
Inrush: 9.86 VA Inrush: 10.7 VA
Holding: 5.69 VA Holding: 7.5 VA
• Không su dung danh sach điên ap đưoc liêt kê o trên đê
đinh kich thưoc dây cua Van
LP ĐT
• Su dung băng lua (cao su non)
• Tiêu chuân quôc tê: ISO
MT ÁP PSI
8200CR-10 8200CR-12 8200CR-15 8200CR-20 8200CR-25 8200CR-30
gpm 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3"
0 – 10 1.5 max
12 1.8*
16 2.4 1.9*
20 3.1 2.3 1.4*
25 4.0 3.0 1.7
30 4.9 3.5 2.1
35 5.9 4.1 2.5
40 7.2 4.7 2.9 1.1*
45 5.5 3.3 1.3
50 6.3 3.7 1.5
55 4.2 1.8
60 4.8 2.0 1.0* 0.5*
70 6.2 2.6 1.4 0.7
80 7.9 3.4 1.8 0.9
90 10.1 4.3 2.1 1.1
100 5.3 2.6 1.3
120 8.0 3.6 1.8
140 12.0 4.8 2.4
160 18.2 6.1 3.1
180 7.5 3.8
200 9.1 4.6
250 14.0 7.1
300 19.6 10.1
350 13.8
400 19.3
H MÉT
MT ÁP BAR
8200CR-10 8200CR-12 8200CR-15 8200CR-20 8200CR-25 8200CR-30
m
3
/h 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3"
0 – 2,3 0,10 max
3,0 0,14*
4,0 0,19 0,15*
5,0 0,25 0,19 0,11*
6,0 0,30 0,22 0,13
7,0 0,35 0,26 0,15
8,0 0,42 0,30 0,17
9,0 0,50 0,33 0,20 0,08*
10,0 0,37 0,23 0,08
11,0 0,43 0,25 0,10
12,0 0,28 0,12
14,0 0,35 0,15 0,08* 0,04*
16,0 0,43 0,19 0,10 0,05
18,0 0,54 0,24 0,12 0,06
20,0 0,68 0,29 0,15 0,08
24,0 0,42 0,20 0,10
28,0 0,61 0,27 0,13
32,0 0,84 0,34 0,17
36,0 1,23 0,42 0,21
40,0 0,51 0,27
50,0 0,77 0,40
60,0 1,09 0,56
70,0 1,45 0,76
80,0 1,00
90,0 1,34
8200CR
WITH XPR
OPTION
Lưu
lưng
Lưu
lưng
* Lưu lưong ti thiêu đưoc đê nghi cho van voi thit bi XPR hoàc Phu kiên PRK-24
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
DANH MC SN PHM
www.weathermatic.com
TRANG 25
VAN LY NƯC NHANH
CÁC KIU B NI
QV75L ¾" Mau vang/ khoa CH75
¾" răng ngoai x
½" răng trong QV75L-NP Mau tim/ khoa CH75
QV100L 1" Mau vang/ khoa CH100 1" răng ngoai x
¾" răng trong
QV100L-NP Mau tim/ khoa CH100
QV151L 1 ½" Mau vang/ khoa CH151 1 ½" răng ngoai x
1 ¼" răng trong
QV151L-NP Mau tim/ khoa CH151
• Tiêu chuan ren răng quoc tê cho Jan 1’’ va 1 /’’. Co chù ISO trên phu kiên
• Răng cua van /" cũng theo tiêu chuan quoc tê ISO
• Cac bo noi chi đưoc san xuat voi loai răng NPT
• Nhàn canh bao “nưoc khong uong đưoc” (NP) va kiêu van cò /’’ chi san xuat
theo đơn đàt hang đàc biêt
B NI
• Môi bô nôi đêu co tay câm báng inox
• Thân bô nôi báng đông đo theo chuân
công nghiêp
• ¾’’ va 1’’co gia đ đơn. 1 ½’’ co gia
đ đôi
VAN LY NƯC NHANH
• Van lây nưoc nhanh cua Weathermatic rât
thuân loi cho viêc kêt nôi báng tay cac ông nôi
xoay va cac đâu tưoi ep nôi trên mát đât.
• Tât ca cac van lây nưoc nhanh đêu co np khoa
báng nhua chiu nhiêt. Rât dê lua chon voi np
mau vang hay np mau tim la nhãn canh bao
“nưoc không uông đưoc”. Thân van báng đông
đo theo chuân công nghiêp
• Chia khoa đê khoa np ban riêng
• Van lây nưoc nhanh ¾’’ co thân ghep. Van Nôi
Nhanh 1’’ va ½’’ co thân liên
Kiu
Khp ni C ng đu ra
C ng
đu vào
Kiu Màu np
Khp ni Kích c ren răng
10SHL Sêri CH75 ¾" răng ngoai
11SHL Sêri CH100 ¾" răng ngoai
12SHL Sêri CH100 1" răng ngoai
CÁC KIU NG NI XOAY
Gn vua voi sêri bô nôi CH
cua Weathermatic
RLK-2 NP KHÓA VAN LY NƯC NHANH
Lp đưoc voi tât ca cac van lây nưoc
nhanh (QV)
Lp đưoc voi tât ca cac van lây nưoc
nhanh (QV)
MT ÁP PSI MT ÁP BAR
QV75L QV100L QV151L QV75 L QV100L QV151L
gpm ¾" 1" 1 ½" m
3
/h ¾" 1" 1 ½"
10 1.5 2,27 0,11
15 3.1 3,41 0,22
20 5.3 1.1 4,54 0,37 0,08
25 8.5 2.2 5,68 0,60 0,16
30 3.6 6,81 0,25
35 5.7 7,95 0,40
40 8.0 1.0 9,09 0,56 0,07
50 1.7 11,36 0,12
60 2.6 13,63 0,18
70 3.6 15,90 0,25
85 5.6 19,31 0,39
100 8.8 22,71 0,62
www.anhuygarden.com
VAN NƯC
VAN NƯC
www.anhuygarden.com www.weathermatic.com
TRANG 26
PH TÙNG VAN NƯC
PRG-24 ĐNG H ĐO ÁP
• Mát sô hiên th ap sut đâu ra
• Đu ni nhanh phù hp vi
van Schrader ca thit b
điu áp PRK-24 (XPR)
Weathermatic
• Đng h đo chính xác áp lc đu
ra theo thang chia 0 – 160 psi
hoc theo thang chia 0 – 1100
KPA; chiu dài cho phép ca ng
đo áp lc là 36’’ (91 cm)
NP VAN S 906 & 906L
• Cung cp đưng vao cho van tay
• Náp đông co ban lê
• Thân van đúc báng nhua co đô bên
cao cho phép han gán voi ông nhua
PVC 2’’
• 906L co náp khoa. Chìa khoa
(RLK-1) đưoc ban riêng
THIT B KT NI DÂY VAN
• Lam gn ch nôi
• D dang. nhanh chong va không thm nưoc
• WC-14 phu hop cõ dây 10. 12 hoác 14
• WC- phu hop cõ dây 16. 18 hoác 22
WC-14 WC-18
NO. 910 VAN X T ĐNG
• Nho. chác. đưoc thiêt kê đát tai lên lo xo môt
cach đác biêt đê xa nưoc cua hê thông tưoi.
• Co 1 lop lưoi o đâu nưoc vao va đâu nưoc
xa ra nhám ngăn tát nghën
• Có 1 bô (lo xo) báng đông 5 oz. dung đê mo
van dua vao chiêu cao muc nưoc 6’ (1.8
m/hd). đê bao đam xa hêt nưoc trong toan bô hê
thông
• Van xa nưoc së đong kin voi ap luc 3 pao.
• Không khyên khich su dung cho hê thông ông ap luc liên tuc.
Đâu nôi răng ngoai ½’’ IPS
PRK-24 (XPR) THIT B ĐIU ÁP
Thit b điu áp PRK-24 (XPR*) có
th gn đưc vi các loi van sau:
8200CR Sêri
11000CR Sêri
21000 Sêri
* XPR đưc lp sn bi nhà sn xut
• Thit b điu áp XPR – Thit b điu áp XPR ca Weathermatic
đo áp lc theo hưng đu vào và duy trì áp lc đu ra (xem
PRK-24 mc ph tùng Van đ bit thông s k thut)
• Áp luc đâu vao tôi đa: 150 psi (10.3bar)
• Lưu lưong nho nht (xem bang van)
• Lưu lưong lon nht (xem bang van)
• Áp luc chênh lêch gia đâu vao va đâu ra nho nht: 10 psi (0.7
bar)
• Mc điêu ap nơi đâu ra: 15 – 110 psi (±5 psi) 1,0
– 7,6 bar (± 0,35 bar)
• Co nút điêu chnh lưu lưong va xa báng tay
• Điêu ap khi van đưoc điêu khiên báng tay hoác báng điên
• Xac đnh ap luc chinh xac theo hưong dong chay
• Van schrader dung co ch gán đông hô đo ap
CHÌA KHÓA VAN S 907 & 907B
• Chìa khoa van rt thun tin đi vi loi van điêu khin
bng tay hoác van tu đng vi “tay nám ngang” điêu chnh
lưu lưong
• S 907 là 33’’ (83.9 cm); 907B là 60’’ (152cm)
ĐIU KHIN TƯI MGMT
DANH MC SN PHM
www. .com
TRANG 27
T đng hóa tưi tiêu đưc
cung cp bi Công ngh điu
khin đi đu ca các ngành công
nghip… Gi trong tm tay ca
mi ngưi
Thi gian là tt c!
Môt xu hưong hôi tu đang hưong đn nhu câu then
chôt nhám đem li môt hê thông quan lý nguôn
nưoc hiêu qua va hu ich hơn. Bây gi la thi điêm
cho công nghiêp tưoi tiêu tin xa hơn so voi “cach
tinh thi gian” theo lôi c truyên va Tin vao môt ky
nguyên thông minh hơn đưoc h tro boi su đôt pha
vê công nghê quan lý nưoc cua Weathermatic:
(Bng sáng ch s: 6,314,340)
làm đưc:
Nhng gì
Smartline điu chnh thi gian biu tưi phù
hp vi nhu cu khác nhau v lưng nưc
ca cnh quan qua các mùa khác nhau trong
năm, không ging như thi gian biu tưi đin
hình - loi lch trình không bao gi thay đi.
Cách làm vic ca
Smartline đc d
liu thi tit như
nhit đ và lưng
mưa, c mi 8
giây li đưa ra 1
thi gian biu tưi
tiêu tt nht cho
cây trng và cnh
quan. Và thc hin
điu chnh hng
năm 365 ln, ch
không phi là 0 -12 ln điu chnh, Smartline
tit kim nưc t 25-50%, giúp cho cây phát
trin tt hơn, tươi hơn, chng tht thoát
nưc, và chm dt ni lo v nưc. Mun
bit thêm thông tin v Smartline xin vui truy
cp Website: www. .com hay
www.anhuygarden.com
=
Li ích ca qun lý nưc vi
YÊU CU NƯC THC T
CA CÁC CNH QUAN
THI GIAN BIU TƯI ĐIN HÌNH
BIU Đ TIT KIM NƯC VI
L
Ư

N
G

N
Ư

C

S

D

N
G

M

I

P
H
Ú
T
M

c

t
r
u
n
g

b
ì
n
h

t
r

c
h
o

c
á
c

c
h
u
y
ê
n

g
i
a

M

c

t
r
u
n
g

b
ì
n
h

c

a

h

g
i
a

đ
ì
n
h
365
ln
mi
năm
4 ln
mi năm
Điu chnh tưi tiêu
Chi phí
tăng
Nhu cu
cnh quan
MÙA ĐÔNG MÙA XUÂN
Hi t
Ngun
nưc
có hn
Các
Quy đnh
Áp lc tăng
dân s
Thi tit
thay đi
MÙA HÈ MÙA THU
Xu hưng
12 ln
mi năm
H THNG ĐIU KHIN
H THNG ĐIU KHIN
www. .com
TRANG 28
MÔĐUN M RNG 1
SLM2 MÔĐUN
Có sn 4 cng điu
khin, có th m
rng thành 8 cng
bng cách gn thêm
môđun m rng (mi
môđun có 2 cng)
KIM TRA BNG TAY
ĐƯC THC HIN
TRÊN TNG GIÂY
2
Đ kim tra quy trình tưi đã cài
đt. Chn chc năng “MANUAL
TEST” vi thi lưng t 10 giây
đn 10 phút.
TƯI DA VÀO B
CM BIN THI TIT
3
SLW10/SLW15
(Bng sáng ch s: 6,314,340)
THI GIAN & LCH THC
T/ B NH CHƯƠNG
TRÌNH N ĐNH
PROGRAM MEMORY
4
KHÔNG CN PIN! Chip nh trên mch
chính ghi li thi gian, d liu chương
trình ngay c khi không có đin.
THI GIAN/ NGÀY THÁNG
& K HN NGƯNG TƯI
5
Tu đông tuân theo nhung yêu câu tiêt
kiêm nưoc cua đia phương. Tu đông
tưoi vao nhung ngay nong đê bu lai
lưong nưoc đã bôc hơi. së không tưoi
vao nhung ngay bao dưõng sân vưon.
ghi nho va không bao gio tưoi vao
nhung ngay nay hang năm.
NƯC TƯI ĐI
6
Ti lê phân trăm lưong nưoc tưoi trong
thang. co thê cai đát báng chương trinh
tu đông điêu chinh thoi gian tưoi trên
khu vuc. theo su thay đôi cua thoi vu.
T L % NƯC TƯI ĐIU
CHNH THEO THI V
HÀNG THÁNG
THIT B ĐO
DÒNG ĐIN
MULTI-
METER
10
TÁI KHI ĐNG
(CH Đ NGÂM)
7
Tái khi đng h thng tưi bng cách
quy đnh thi gian tưi ti đa và thi
gian ngâm (ngng tưi) ti thiu.
ĐNH V VAN
11
V trí van đưc xác đnh bng
cách nghe ting kêu “lách cách”
ca valve đin t đưc to ra bi
tn s riêng ca dòng đin.
CÀI ĐT MÁY BƠM
& VAN CHÍNH
SETTINGS
8
Bô điêu khiên thuy luc hoan hao cung
voi su cai đát luân hoan giua cac khu
vuc. đinh gio cho van chinh. điêu khiên
van chinh đong mo cho tung khu vuc.
CHC NĂNG LƯU
TR CHƯƠNG TRÌNH
PROGRAM™
FEATURE
9
Cho phép nhà thu phc hi li chương
mc đnh, tìm và sa li chương trình
khách hàng cài đt không đúng trên b
điu khin SL800
SL800
B điu khin tưi
đa chc năng và
Tit kim nht
SL800
THE ELEVEN
Xem xét 11 lý do vì sao chn H Thng điu
khin ca Smartline là mt Gii Pháp Thông!
Minh!!
Su hiên thi dong điên hiên hanh cua
môi khu vuc së giup khác phuc va sua
chua cac hong hoc môt cach nhanh
chong. kip thoi.
B điu khin Smartline là s kt
hp hai b điu khin trong mt;
hot đng theo phương thc tiêu
chun hay theo ch đ t đng điu
chnh,
bng cách
đơn gin đt
thêm thit b cm
ng thi
tit SLW
đ lp
lch tưi
theo thi
tit.
TƯI DA VÀO B
CM BIN THI TIT
WATER MGMT CONTROLS WATER MGMT CONTROLS
WATER MGMT CONTROLS
PRODUCT CATALOG
www. .com www. .com
WATER MGMT CONTROLS ĐIU KHIN TƯI MGMT
DANH MC SN PHM www. .com www. .com
TRANG 29
SLM2 MÔĐUN 2 CNG
The Most
Feature-Rich,
Economical
Controller
EVER!
B ĐIU KHIN – SL800
ĐC ĐIM
•Loi chun 4 khu vuc, m rng thành 8 khu vuc bng cách
gn thêm môđun 2 m rng SLM2 (su dung trong nhà)
•Biên thê ri bên ngoài có chu cm điên bên trên
•Mch điên đưoc ngăn cách và các câu chì bao vê voi các
đèn led tin hiêu đo/xanh.
•Mch điên đưoc cách quãng và các câu chì bao vê voi các
đèn led tin hiêu đo/xanh.
•2 chê đ hot đng: Chê đ tiêu chun ngưi su dung cài đát
thi gian tưoi; Chê đ tu đng điu chnh cân gn trm thi tiêt
SLW đ tinh toán thi gian tưoi theo thi tiêt căn c trên thi
gian tưoi ban đâu mà ngưi su dung cài vào.
•Cam biên mưa/đông voi nút m/tt đưoc đát trên mát bang điu
khin voi đèn Led 3 màu (màu đo biu hi ên không cho phép
tưoi, màu cam biu hiên tình trng trì hoãn tưoi sau khi trm thi
tiêt cho phép tưoi, màu xanh biu hiên hot đng bình thưng.
•4 chương trình A, B, C, D có th hot đng cung lúc.
•8 thi đim khi đng cho mi chương trình.
•B nho n đnh và đông hô thi gian/lch thuc tê duy trì
chinh xác thi gian ngày, gi mà không cân đên pin.
•Các khu vuc hot đng n đnh t 1 phút đên 9h 55 phút. Hin
th hot đng đêm ngưoc theo gi, phút, giây. (Nhng khu vuc
tưoi chông lên nhau dua trên giá tr tinh toán cua trm thi tiêt
trong chê đ tu đng điu chnh.)
•Su lua ch n ngày t ưoi là sô ngà y c ua mi tuân, ngày
chn/l, nhng ngày tm ngưng.
•Cài đát thi gian bo qua: Thi gian gia các ngày, các ngày
trong tuân
•Chương trình điu chnh % theo mua, theo tháng ch o lưong
nưoc quy đnh cua năm (t lê phân trăm chông lên hàng tháng là
trong chê đ tu đng điu chnh)
CHC NĂNG M RNG
•Xem li li së hin th tt ca các li, bao gôm ca khu vuc đang
tưoi và sp tưoi.
•Chc năng kim tra dong điên su dung b cam biên gn trên
mch điu khin së đo và hin th điên và cưng đ dong điên
cho mi khu vuc
•Chc năng đnh v van đơn gian bng tiêng kêu lách cách phát
ra t sôlênôit đưoc to ra bi tân sô dong điên.
•Xem li mc tich lũy thiêu hut ET trên các khu vuc (theo inch)
và thi gian tưoi tương ng cho các khu vuc tiêp theo
•Xem li thi gian tưoi dài nht và thi gian ngâm ngn nht
trong chê đ tu đng điu chnh.
•Xem li nhiêt đ (cao/thp hàng ngày) cua 5 ngày trưoc đó
•Xem li tng thi gian tưoi tich lũy mi khu vuc t ngày cuôi
cung cài đát li
•Xem li xóa thiêu hut cho các khu vuc
•Trì hoãn mưa cua 1-7 ngay có thê đưoc lua chn (đê tm ngưng
va tu khôi phuc li hot đông)
•Cai đát mo rông thoi gian tri hoãn mưa cua Tram thoi tiêt
SLW tu 0 – 99 gio.
•Chi co chu ky tưoi/ngâm trong chê đô chuân la cho phep cai
đát thoi gian tưoi dai nhât va thoi gian ngâm ngán nhât.
•Co thê Khoi đông bơm/van chinh cho tng khu vucun/Soak
cyclesallowsettingofmaximumruntimeandminimumsoaktimeby
programforuseinStandardmodeonly
•Zone-to-zonedelayprogrammablefor1min.–3hrs.toaccommodateslow
closingvalvesandrechargingofwatersupply
•Mastervalvetimingsequencewithzonevalveprogrammableby“OnDelay”
(1sec.–1min.;2sec.default)and“OffDelay”(1sec.–3min.;
•Cài đt chương trình trì hoãn tưi khu vc t 1 phút - 3 gi
đ chm đóng van và cp li nưc.
•Cài đát phôi hop thi gian Van chinh và van khu vuc “Bt trì hoãn” (1
giây - 1 phút; 2 giây là mác đnh) và “Tt trì hoãn” (1 giây - 3 phút, 5
giây là mác đnh) đ nưoc vào đây ông và van đóng chm li.
•Chc năng xoa chương trình dung xoa đi 1 chương trình riêng
•Chc năng xoa tt ca dung đê xoa toan bô chương trình
•Tinh năng lưu li cac chương trình cho phép ngưi su dung d dang
phuc hôi li chương trình mác đnh va ly li chương trình đã lưu
trong trưng hop cai đát moi không đúng trên Bô điêu khiên SL800
CHC NĂNG T ĐNG ĐIU CHNH
•Mã vung (5 ch sô) hoác Vĩ đô (+ 60 ° t xich đo) đê thiêt lp
v tri cua khu vuc theo tinh toan bc x mát tri
•Kiêu đâu tưoi cho phép lua chn loi đâu tưoi trên khu vuc (Tưoi
bui. tưoi xoay. tưoi nho git. tưoi sui bt) voi ty lê kêt tua cai sán hoác
nhp vao ty lê kêt tua cu thê cho cac khu vuc (0.2 - 3.0”/gi)
•Kiêu cây cho phép lua chn cac loi cây trông trên mi khu vuc (Đât
lanh. đât âm. bui cây. hoa. cây xanh. cây ban đia) voi hê sô cai sán
hoác nhp vao hê sô cây trông cho cac khu vuc (10 - 300%)
•Kiêu đt cho phép lua chn cho cac loi đt (đt sét. đt cat. đt bun)
va đô dôc (0 - 25 °) cho muc đich tinh toan môt cach tu đông thi gian
Tưoi/ngâm đê tranh nưoc chay tran.
•% tăng/giam la cai đát trên cac khu vuc ( -50% đên 25%) nhám tinh
chnh thi gian tưoi tu đông điêu chnh theo cac yêu tô như bong râm.
gio. va su kém hiêu qua cua đâu tưoi
KHI ĐNG TH CÔNG
•Kiêm tra thu công trên khu vuc voi t. gian tu 10 giây-10 phut
•Khoi đông thu công riêng tng khu vuc (t.gian t 1 phút-9g55 phút)
•Nhân nut “Manual start” trên mát bang điêu khiên
LINH KIN KÈM THEO
•Môđun 2 khu vuc SLM2
•Trm thi tiêt SLW (xem trang 34-35)
•SLRC va Điêu khiên t xa Sidekick (xem trang 36)
•Cam ng mưa Rain Brain (xem trang 35)
ĐIN NĂNG CHO SL800
Điên vao: 120VAC/60Hz@250mAcho3van
Điên ra :28VAC,720mAlon nhât
D ây chì :1.0A
XUT KHU KÍCH THƯC
E-SL800(Châu âu)230VAC/50Hz 7"Rôngx7¾"Caox1¾"D ai
E-SL800A(Úc)230VAC/50Hz17,8cmx19,7cmx4,4cm
KIU MÔ T
SL800B điu khin 4 khu vuc có th m rng
thành 8 khu vuc
SLM22 khu vuc dung cho b điu khin SL800
BNG SÁNG CH S: 6,314,340
B ĐIU KHIN SL800
H THNG ĐIU KHIN
www. .com
TRANG 30
KIM TRA BNG TAY
ĐƯC THC HIN
TRÊN TNG GIÂY
SECONDS
2
3
B CM
BIN THI
TIT
THE ELEVEN
THI GIAN/ NGÀY THÁNG
/K HN NGƯNG TƯI
10
1
S dng cho mi cnh quan, có sn 4 cng
điu khin, m rng thành 16 cng ch cn
gn thêm môđun SLM4. Khi cn nhiu hơn
16 cng, dùng b điu khin SL1620 hay
SL1624, lp đt rt d và đơn gin – ch cn
cm dây đin vào là s dng.
4 5 6 8
11
SL1600
MÀN HÌNH LCD/THI GIAN,
LCH THC T/ B NH
CHƯƠNG TRÌNH N ĐNH
9
Không cn đèn chiu sáng vì màn
hình luôn sáng. KHÔNG CN PIN!
Chip nh trên mch chính ghi li
thi gian, d liu chương trình ngay
c khi không có đin.
7
Xem xét 11 lý do vì sao chn H Thng điu
khin ca Smartline là mt Gii Pháp Thông!
Minh!!
MÔĐUN M RNG
SLM4 MÔĐUN
Đ kim tra quy trình tưi đã
cài đt. Chn chc năng
“MANUAL TEST” vi thi
lưng t 10 giây đn 10 phút.
TƯI DA VÀO B
CM BIN THI TIT
B điu khin
Smartline là s
kt hp hai b
điu khin trong
mt; hot đng
theo phương thc
tiêu chun hay
theo ch đ t
đng điu chnh,
bng cách đơn
gin đt
thêmTrm thi
tit SLW đ lp
lch tưi theo thi
tit.
B ĐIU KHIN SL1600 SÊRI
T L % NƯC TƯI
ĐIU CHNH THEO THI
V HÀNG THÁNG
Ti lê phân trăm lưong nưoc tưoi
trong thang. co thê cai đát báng
chương trinh tu đông điêu chinh thoi
gian tưoi trên khu vuc. theo su thay
đôi cua thoi vu.
Tu đông tuân theo nhung yêu câu tiêt
kiêm nưoc cua đia phương. Tu đông
tưoi vao nhung ngay nong đê bu lai
lưong nưoc đã bôc hơi. së không
tưoi vao nhung ngay bao dưõng sân
vưon. ghi nho va không bao gio tưoi
vao nhung ngay nay hang năm.
NƯC TƯI ĐI
ĐNH V
VAN
V trí van đưc xác đnh bng
ting kêu “lách cách” ca van
đin t đưc to ra bi tn s
riêng ca dòng đin.
THIT B ĐO
DÒNG ĐIN
MULTI-
METER
Su hiên thi dong điên hiên
hanh cua môi khu vuc së
giup khác phuc va sua chua
cac hong hoc môt cach nhanh
chong. kip thoi.
TÁI KHI ĐNG
(CH Đ NGÂM)
Tái khi đng h thng tưi
bng cách quy đnh thi gian
tưi ti đa và thi gian ngâm
(ngng tưi) ti thiu.
CÀI ĐT MÁY BƠM
& VAN CHÍNH
SETTINGS
Bô điêu khiên thuy luc hoan
hao cung voi su cai đát luân
hoan giua cac khu vuc. đinh gio
van chinh. điêu khiên van chinh
đong mo cho tung khu vuc.
CHC NĂNG LƯU
TR CHƯƠNG TRÌNH
PROGRAM™
Cho phép nhà thu phc hi li
chương mc đnh, tìm và sa
li chương trình khách hàng cài
đt không đúng trên b điu
khin SL800
(Bng sáng ch s: 6,314,340)
H THNG ĐIU KHIN
WATER MGMT CONTROLS WATER MGMT CONTROLS
WATER MGMT CONTROLS
PRODUCT CATALOG
www. .com www. .com
WATER MGMT CONTROLS KIM SOÁT TƯI TIÊU
WATER MGMT CONTROLS
DANH MC SN PHM
www. .com www. .com
TRANG 31
SL1600 controLLer
B ĐIU KHIN – SL1600
XUT KHU KÍCH THƯC

Xem lai thông tin cung câp kha năng đê xoa thiêu hut cho các
khu vuc
• Cài đát phi hop thoi gian Van chinh và van khu vc “Bât tri
hoãn” (1 giây – 1 phut; 2 giây là mác đnh) và “Tt tri hoãn” (1
giây – 3 phut, 5 giây là mác đnh) đ cho nưc vào đy ng và
van đóng châm li.
• Chuc năng xóa tung chương trinh đã cài đát
• Chuc năng xóa tât ca dung đ xóa toàn b chương trinh
• Tinh năng lưu li các chương trinh cho phep ngưoi su dung d
dàng phuc hôi li chương trinh mác đnh và lây li chương trinh
đã lưu trong trưong hop cài đ át mi không đung trên B điu
khin SL1600
CHC NĂNG T ĐNG ĐIU CHNH
• Mã vung (5 chu s) hoác Vĩ đ (± 60° tu xich đo) đ thiêt
lâp v tri cua khu vc theo tinh toán buc x mát troi
• Kiu đu tưi cho phep la chn các loi đu tưi trên môi khu
vc (Tưi bui, Tưi xoay, tưi nh git, tưi sui bt) vi t l kêt
tua cài sn hoác nhâp vào t l kêt tua cu th cho các khu vc
(0.2 -3,0” môi gio)
• Kiu cây trông cho phep la chn các loi cây trông trên môi khu
vc ( Đât lnh, đât âm, bui cây, hoa, cây xanh, cây ban đa) vi
h s cây trông cài sn hoác nhâp vào h s cây trông cho các khu
vc (10 - 300°)
• Kiu đât cho phep la chn cho các loi đât (đât set, đât cát, đât
bun) và đ dc (0 - 25°) cho muc đich tinh toán mt cách t
đngthoi gian Tưi/ngâm đ tránh nưc chay tràn.
• ° tăng/giam là cài đát trên các khu vc (-50° đên 25°) cho muc
tiêu tinh chinh thoi gian tưi t đng điu chinh theo các yêu t
như bóng râm, gió, và s kem hiu qua cua đu tưi
KHI ĐNG TH CÔNG
•Kim tra thu công trên môi khu vc vi thoi gian tưi tu
10 giây – 10 phut
•Khi đng thu công riêng tung khu vc (thoi gian tu 1 phut –
9 gio 55 phut)
•Nhân nut “Manual start” trên mát bang điu khin
LINH KIN KÈM THEO
•Môđun 4 khu vc SLM4
• Trm thoi tiêt SLW (xem trang 34-35)
•SLRCvà Điu khin tu xa Sidekick (xem trang 36)
•Các chung loi cam ung Rain Brain (xem trang 35)
ĐIN NĂNG
Đin vào :120VAC/60Hz@400mAcho 3 van chương
Đin ra :28VAC,lon nhât 1.0A
Dây chi :1.0AnBrainUniversalSensors(seepage35)
E-SL1600(Châu Âu)230VAC/50Hz9
1
/8"Rông x10½"Cao x4"Day
E-SL1600A(Úc)230VAC/50Hz23,2cmx25,7cmx10,2cm
KIU MÔ T
SL1600
Loi 4 khu vc, có th m rng thành 16 khu vc
Loi 20 khu vc, môđun có khung gn c đnh
Loi 20 khu vc, môđun có khung gn c đnh
Môđun 4 khu vc, dành cho b điu khin SL1600
SL1620
SL1624
SLM4
MÔ ĐUN SLM4 B ĐIU KHIN SL1600
BNG SÁNG CH S: 6,314,340
ĐC ĐIM

4 khu vc, m rng thành 16 khu vc bng
cách gn thêm môđun
trao đi nhit 4 khu vc SLM4 (s dng trong nhà/ngoài tri)

Biên thê đát bên trong vi dây cm dài 1,8m (Có th tháo
roi đ lp
ng bc dây)

Màn hinh hin th LCD ln

2 chê đ hot đng : Chê đ ti êu chuân ngưoi su dung cài đát
thoi
gian tưi; Chê đ t đng điu chinh cn gn trm thoi tiêt SLW đ
tinh toán thoi gian tưi theo thoi tiêt căn cu trên thoi gian tưi ban
đu mà ngưoi su dung cài vào.

Cam biên mưa/đông vi nut m/tt đưoc đát trên mát bang
điu
khin vi đèn LED 3 màu (màu đ biu hin không cho phep tưi,
màu cam biu hin tinh trng tri hoãn tưi sau khi trm thoi tiêt cho
phep tưi, màu xanh biu hiên hot đng binh thưong.

4 chương trinh A, B, C, D có th hot đng cung luc.

8 thoi đim khi đng cho môi chương trinh.

B nh n đnh và đông hô thoi gian/lch thc tê duy tri chinh
xác
thoi gian ngày, gio mà không cn đên pin.

Các khu vc hot đng n đnh tu 1 phut đên 9h 55 phut. Hin
th
hot đng đêm ngưoc theo gio, phut, giây (Nhung khu vc tưi
chông lên nhau da trên giá tr tinh toán cua trm thoi tiêt trong chê
đ t đng điu chinh).

S la chn ngày tưi là s ngày cua môi tun, ngày chn/l,
nhung
ngày tm ngưng.

Cài đát thoi gian b qua: Thoi gian giua các ngày
trong tun.

Chương trinh điu chinh ° theo mua, theo tháng cho lưong
nưc
quy đnh cua năm (ti l phn trăm chông lên hàng tháng là trong chê
đ t đng điu chinh)
CHC NĂNG M RNG

Xem lai lôi së hin th tât ca các lôi. bao gôm ca khu vuc đang
tưi
va sáp tưi.

Chuc năng kim tra dòng đin su dung bô cam biên gán trên
mach
điêu khin së đo va hin th hiu đin thê va cưong đô dòng đin cho
môi khu vuc

Chuc năng đnh v van đơn gian báng tiêng kêu lách cách phát
ra tu
Sôlênôit đưoc tao ra bi tn s dòng đin.

Xem lai muc tich lũy thiêu hut ET trên các khu vuc (theo inch)
va
thoi gian tưi tương ung cho các khu vuc tiêp theo.

Xem lai thoi gian tưi dai nhât va thoi gian ngâm ngán nhât
trong
chê đô tu đông điêu chinh.

Xem lai nhit đô (cao/thâp hang ngay) cua 5 ngay
trưc đo

Xem lai tng thoi gian tưi tích lũy mi khu vc t ngày cui cùng
cài đt li

Tri hoãn mưa cua 1-7 ngày có th đưoc la chn (đ tm
ngưng và t
khôi phuc li hot đng)
• Cai đát m rông thoi gian tri hoãn tưoi khi mưa cua Tram thoi tiêt
SLW tu 0 – 99 gio.
• Chi có Chu ky tưi/ngâm trong chê đ chuân là cho phep cài đát thoi
gian tưi dài nhât và thoi gian ngâm ngn nhât.
• Cài đát chương trinh tri hoãn tưi khu vc tu 1 phut – 3 gio đ châm
đóng van và câp li nưc.
• Có th Khi đng bơm/van chinh cho tung khu vc
www.anhuygarden.com
KIM SOÁT TƯI TIÊU
KIM SOÁT TƯI TIÊU
www. .com
TRANG 32
B ĐIU KHIN – SL4800
B ĐIU KHIN – SL4800
E-SL4800 230VAC/50Hz
15" Rng x 16 ½" Cao x 5
7
/ 16" Dày

38,1 cm x 41,9 cm x 13,8 cm
KIU MÔ T
SL4800
Chuân 12 khu vc, co thê m rng
48 khu vc
SLM48 Môđun 12 khu vc, cho b điêu khiên SL4800.
SLM12 12-zone module for SL4800
BNG SÁNG CH S: 6,314,340
ĐC ĐIM

Loai chuân 12 khu vc, m rng thành 48 khu vc bng cách
gn
thêm môđun trao đi nhit 12 khu vc SLM12 (s dng
trong nhà/ngoài tri)

Biên thê đát bên trong vi đu khóa, Nut bât/tt nguôn và đèn
Led
báo tinh trng

Màn hinh hin th LCD ln

2 chê đ hot đng: Chê đ tiêu chuân ngưoi su dung cài đát
thoi
gian tưi; Chê đ t đng điu chinh cn gn trm thoi tiêt
SLW đ tinh toán thoi gian tưi theo thoi tiêt căn cu trên thoi
gian tưi ban đu mà ngưoi su dung cài vào.

Cam biên mưa/đông vi nut m/tt đưoc đát trên mát bang
điu
khin vi đèn LED 3 màu (màu đ biu hin không cho phep tưi,
màu cam biu hin tinh trng tri hoãn tưi sau khi trm thoi tiêt
cho phep tưi, màu xanh biu hiên hot đng binh thưong.

4 chương trinh A, B, C, D có th hot đng cung luc.

8 thoi đim khi đng cho môi chương trinh.

B nh n đnh và đông hô thoi gian/lch thc tê duy tri chinh
xác
thoi gian ngày, gio mà không cn đên pin.

Các khu vc hot đng n đnh tu 1 phut đên 9h 55 phut. Hin th
hot
đng đêm ngưoc theo gio, phut, giây. (Nhung khu vc tưi chông lên
nhau da trên giá tr tinh toán cua trm thoi tiêt trong chê đ t đng
điu chinh.)

S la chn ngày tưi là s ngày cua môi tun, ngày chn/l,
nhung
ngày tm ngưng.

Cài đát thoi gian b qua: Thoi gian giua các ngày
trong tun.

Chương trinh điêu chinh ° theo mua. theo năm cu th vi lưong
nưc quy đnh.
CHC NĂNG M RNG

Xem lai lôi së hin th tât ca các lôi. bao gôm ca khu vuc đang tưi
va sáp tưi.

Chuc năng kim tra dòng đin su dung bô cam biên gán trên mach
điêu khin së đo va hin th đin & cưong đô dòng đin môi khu vuc

Chuc năng đnh v van đơn gian báng tiêng kêu lách cách phát ra
tu sôlênôit đưoc tao ra bi tn s dòng đin.

Xem lai muc tich lũy thiêu hut ET trên các khu vuc (theo inch)
va
thoi gian tưi tương ung cho các khu vuc tiêp theo.

Xem lai thoi gian tưi dai nhât va thoi gian ngâm ngán nhât
trong
chê đô tu đông điêu chinh.

Xem lai nhit đô (cao/thâp hang ngay) cua 5 ngay
trưc đo

Xem lai tng thoi gian tưi tích lũy mi khu vc t ngày cui cùng
cài đt li

Tri hoãn mưa cua 1-7 ngày có th đưoc la chn (đ tm
ngưng và t
khôi phuc li hot đng)
• Cai đát m rông thoi gian tri hoãn tưoi khi mưa cua Tram thoi tiêt
SLW tu 0 – 99 gio.
• Chi có Chu ky tưi/ngâm trong chê đ chuân là cho phep cài đát thoi
gian tưi dài nhât và thoi gian ngâm ngn nhât.
• Cài đát chương trinh tri hoãn tưi khu vc tu 1 phut – 3 gio đ châm
đóng van và câp li nưc.
• Có th Khi đng bơm/van chinh cho tung khu vc
• Cài đát phi hop thoi gian Van chinh và van khu vc “Bât tri hoãn” (1
giây – 1 phut; 2 giây là mác đnh) và “Tt tri hoãn” (1 giây – 3 phut, 5
giây là mác đnh) đ cho nưc vào đy ng và van đóng châm li.

Xem lai thông tin cung câp kha năng đê xoa thiêu hut cho các
khu vuc
• Chuc năng xóa tung chương trinh đã cài đát
• Chuc năng xóa tât ca dung đ xóa toàn b chương trinh
• Tinh năng lưu li các chương trinh cho phep ngưoi su dung d
dàng phuc hôi li chương trinh mác đnh và lây li chương trinh
đã lưu trong trưong hop cài đ át mi không đung trên B điu
khin SL4800
CHC NĂNG T ĐNG ĐIU CHNH
• Mã vung (5 chu s) hoác Vĩ đ (± 60° tu xich đo) đ thiêt
lâp v tri cua khu vc theo tinh toán buc x mát troi
• Kiu đu tưi cho phep la chn các loi đu tưi trên môi khu
vc (Tưi bui, Tưi xoay, tưi nh git, tưi sui bt) vi t l
kêt tua cài sn hoác nhâp vào t l kêt tua cu th cho các khu vc
(0.2 -3,0” môi gio)
• Kiu cây trông cho phep la chn các loi cây trông trên môi khu
vc ( Đât lnh, đât âm, bui cây, hoa, cây xanh, cây ban đa) vi
h s cây trông cài sn hoác nhâp vào h s cây trông cho các
khu vc (10 - 300°)
• Kiu đât cho phep la chn cho các loi đât (đât set, đât cát, đât
bun) và đ dc (0 - 25°) cho muc đich tinh toán mt cách t
đngthoi gian Tưi/ngâm đ tránh nưc chay tràn.
• ° tăng/giam là cài đát trên các khu vc (-50° đên 25°) cho
muc tiêu tinh chinh thoi gian tưi t đng điu chinh theo các
yêu t như bóng râm, gió, và s kem hiu qua cua đu tưi
KHI ĐNG TH CÔNG
•Kim tra thu công trên môi khu vc, thoi gian tu 10 giây-10
phut
•Khi đng thu công riêng tung khu vc (thoi gian tu 1 phut –
9 gio 55 phut)
•Nhân nut “Manual start” trên mát bang điu khin
LINH KIN KÈM THEO
•Môđun 4 khu vc SLM4
• Trm thoi tiêt SLW (xem trang 34-35)
•SLRCvà Điu khin tu xa Sidekick (xem trang 36)
•Các loi cam ung Rain Brain (xem trang 35)
ĐIN NĂNG
Đin vào :120VAC/60Hz@400mAcho 5 van
Đin ra :28VAC,lon nhât 1.2A)
XUT KHU KÍCH THƯC
MÔ ĐUN SLM12
B ĐIU KHIN SL4800
KIM SOÁT TƯI TIÊU
DANH MC SN PHM
www. .com
TRANG 33
H THNG 2 DÂY
MÔ ĐUN GII MÃ 2 DÂY SLM48DM
SLCAM – KP CHO THIT B ĐO AMP
• Ly tưng cho thuân tin va nhanh chong xu ly su c trên
h thng dân 2 dây.
SLGDT – THIT B
CHNG SÉT CHO H THNG DN 2 DÂY
DÂY
• Chông set cho hê thông dân 2 dây.
Đưoc đê nghi su dung trên hê thông
SmartWire™

ĐC ĐIM
• Đoc tin hiêu tu môđun
giai mã SLM48DM đê
mo va đong van
• Bao vê tăng ap
• Chông rung
• 14 môi dây boc nhua
PVC
• Đưoc boc kin đê
chông nưoc va bui bân
• Chương trinh ghi nhân đia chi van đang su dung boi môđun
giai mã SLM48DM
• Điên ap đâu vao 24 - 28VAC tu hê thông 2 dây
• Chông đông cung / chiu nhiêt (-20° đên 60°C)
• Khoang cach tu van toi bô giai mã van tôi đa 30m
• Chân đoan va bao lôi sôlênôit vê môđun giai mã SLM48DM
• Tu đông tát nêu mât tin hiêu tu môđun giai mã SLM48DM

LINH KIN B GII MÃ
SLDEC1 cho 1 van
SLDEC2 cho 2 van
SLDEC4 cho 4 van
DÂY DN - SLWIRE
• 2 dây dân. boc nhua. tiêu chuân UL/UF
• Chiu náng
SLWIRE142-1000 14 môi dây. 300m (1000')
SLWIRE142-2500 14 môi dây. 750m (2500')
SLWIRE122-1000 12 môi dây. 300m (1000')
SLDEC-
Bao hành thông thưòng 1 năm cua SmartWire sê
đưoc kéo dài đên 3 năm bao gôm: Hê thông bao vê
chông sét su dung dây dân SLWIoE và thiêt bi chông
sét SLGDT đưoc tiêp đât đúng cách. Viêc bao hành sê
không có hiêu luc nêu hê thông không su dung thiêt bi
chông sét SLGDT đưoc tiêp đât đúng cách.
B GII MÃ VAN
SLDEC4 B GII
MÃ VAN
SLM48DM – MÔ ĐUN
GII MÃ DÀNH CHO H THNG DN 2 DÂY
SmartWire ™ la hê thông điêu khiên thât su tro thanh bô điêu khiên va
hê thông điêu khiên 2-dây thông minh đâu tiên trong nganh công nghiêp.
SmartWire cung câp tât ca cac cach thuc tiêt kiêm nưoc nho tưoi dua trên
điêu kiên thuân loi cua thoi tiêt kêt hop voi viêc tiêt kiêm chi phi báng hê
thông dân 2-dây. SmartWire la hê thông dân 2-dây kinh tê nhât trong
nganh công nghiêp tưoi tiêu hiên nay. voi gia chi báng 1 nua so voi cac
san phâm cung tinh chât co mát trên thi trưong. Va rât tiêt kiêm đôi voi
hê thông tưoi tu 18 khu vuc tro lên. SmartWire ™ giup tiêt kiêm nguyên
vât liêu (dây điên) va chi phi nhân công; đâu nôi đơn gian. lâp trinh va xu
ly su cô dê dang; đông thoi rât dê mo rông khi thêm khu vuc.
CÁCH THC HOT ĐNG
Bô giai mã Van SmartWire SLDEC đưoc nôi voi tung Van. Môi bô
giai mã đêu co mã chương trinh riêng (thưong la sô khu vuc). mã nay
së giup cho mô đun giai mã 2 –dây SmartWire SLM48DM đưoc cai
đát trên bô điêu khiên SmartLine ® SL1600 nhân biêt bô giai mã Van
SLDEC. Mô đun giai mã SLM48DM 2-dây së truyên mênh lênh đê
kich hoat môt môt đia chi hoác khu vuc nao đo. Tât ca cac bô giai mã
trên cung môt đưong không nhung đoc cac tin hiêu. ma con phan hôi tin
hiêu phu hop đê bât va tát van. Cac bô giai mã së bao vê cho mô đun
giai mã vi tri van đang hoat đông hoác su cô.
ĐC ĐIM
• Chuyên đi qua h thng 2 dây cho b điu khin SmartLine
® SL1600 ti đa 48 khu vuc công thêm 1 van chinh
• Thiêt bi tan nhiêt
• Kêt nôi voi 3 hê thông 2 dây. tinh linh hoat cao.
• Chương trinh va hoat đông cua bô giai mã SmartWire ™ SLDEC
• Đan LED hiên thi va thông bao tinh trang chương trinh. tinh trang
hoat đông. va tiên trinh xu cac lôi.
www.anhuygarden.com
KIM SOÁT TƯI TIÊU
KIM SOÁT TƯI TIÊU
www. .com
TRANG 34
LCH TƯI THÔNG MINH
1
SLW kêt hop voi cac bô điêu khiên SmartLine cua Weathermatic së
tiêt kiêm đưoc tu 20-50° lưong nưoc su dung hang năm. báng viêc
su dung tram thoi tiêt điêu chinh tu đông thoi gian tưoi cua môi khu
vuc trong 365 ngay môi năm. voi du liêu thoi tiêt thuc tê.
SLW
3 TM CHN ÁNH
NNG
Voi kÿ thuât cao. va thiêt kê đác biêt đê bao vê bô phân cam ung
nhiêt đô. vi thê bô cam ung thoi tiêt co thê đát bât ky đâu: ngoai troi
hay trong bong râm.
D LP ĐT
2
Tram thoi tiêt SLW rât nhe. co thê gán dê dang vao thanh. go tưong
hay mai hiên. Voi cân điêu chinh báng ôc. rât dê xoay chuyên đên
vi tri thich hop.
Không cân mua thêm thiêt bi cam ung Mưa. Tram thoi tiêt SLW së
ngưng hê thông tưoi khi troi mưa (1/8 – 1") báng cach cach su
dung cac dĩa hut âm. Tinh trang nay đưoc keo dai cho đên khi dĩa
hut âm khô hoan toan. điêu nay giup ban tiêt kiêm đưoc nưoc do hê
thông së không tưoi ngay khi troi mưa vua ngưng.
Không cn mua thit b cm ng Lnh đ ngưng thit b tưi. Trm
thi tit SLW s ngưng h thng tưi khi nhit đ h xung 37
o
F
(3
o
C), vì th bn không phi lo lng khi tit tri băng giá.
4
CM NG MƯA
5
CM NG LNH (MÙA ĐÔNG)
Xem xét 5 lý do vì sao chn SLW đưc gi là Gii Pháp Thông Minh!
TRM THI TIT
KIM SOÁT TƯI TIÊU
DANH MC SN PHM
www.anhuygarden.com www. .com
TRANG 35
SÊRI SLW - TRM THI TIT
SÊRI SLW
TRM THI TIT
SLW10/ SLW15
SLW20
LOI DIN GII
SLW10 B cm ng thi tit
SLW15 B cm ng thi tit không dây, Hot
đng 2 chiu, tn s 2.4 GHz
SLW20 B cm ng thi tit dành cho thương mi
CÁC LOI CM NG
THÔNG DNG
Cm ng cc nhy
LOI DIN GII
420GLS Cm ng mưa
420LS Cm ng mưa/ Lnh lnh
201E Cm ng mưa tit kim
U.S. BNG SÁNG CH S: 6,314,340
ĐC ĐIM
• Ghi nhân báng chip vi xu ly va phương thuc xu
ly du liêu thoi tiêt phu hop chê đô Điêu chinh
tu đông cua bô điêu khiên SmartLine
®

• Ngưng tưoi khi lưu lưong mưa tu
1
/ 8 – 1" ( 3–25mm)
• Keo dai thêm thoi gian ngưng tưoi sau khi hêt mưa
• Bô điêu khiên Smartline së tưoi bu thêm vua đu lưong nưoc
cho cây trông kêt hop voi lưong nưoc mưa vua rơi xuông. Vi
vây së tiêt kiêm đưoc rât nhiêu nưoc
• Ngưng tưoi khi nhiêt đô ha thâp xuông 37°F (3.0°`)
• Tâm chán náng vua cho phep không khi lưu thông vua ngăn
không cho bô phân cam ung tiêp xuc truc tiêp voi anh náng mát
troi. giup luôn ghi nhân chinh xac nhiêt đô va không cân phai
bao dưõng. vê sinh thưong xuyên bô cam ung thoi tiêt.
• Thiêt bi co thê gán ngoai troi. trong bong râm. sat noc nha
• Có thê gán cach bô điêu khiên SmartLine
®
báng dây điên xa
nhât khoang 3.000’ (914m)
• Khoang cach không dây xa nhât tu bô điêu khiên đên bô cam
ung thoi tiêt la 600’ (182m).
• Bô phat tin hiêu không dây SLHUB-RF
gôm co SLW15. Phân mêm hê thông
cho bô điêu khiên SmartLine
®

phiên ban 1.08 hay moi hơn.
• Pin trên bo mach đê thông bao tinh
trang thiêt bi
• Pin đê tăng đô điêu khiên tu xa tu bô
điêu khiên SmartLine
®
• SLW10/ SLW15: co cân điêu
chinh voi ngam đõ báng nhua đê
treo hoác gán lên tưong;
• SLW20: co gia đõ la tâm thep cung.
• SLW15: Hoat đông 2 chiêu. tân sô 2.4 GHz.
KÍCH THƯC
LW10/ SLW15:
5 ¾" H x 3 ¾" D (14.6cm x9.5cm)
5" (12.7cm) Ngam treo
SLW20:
9 ½" H x 6" D (24cm x 15.3cm)
17" (43cm) Ngam treo
THÔNG S K THUT ĐIN
• Pin kim (Alkaline) 9V (2 pin AAA
Lithium cho SLW15)
LINH KIN
SLC100 100’ (30m) dây din vi đu
ni cách đin
SLC1000 1000’ (300m) dây đin vi
10 đu ni cách đin.
420GLS (THAY CHO KIU 955)
• Có th cài đt vi lưu lưng mưa
ph bin nht:
1
/ 8", ¼", ½" & ¾"
• V bc nhua chng tia cuc tim, không
ng vàng trong sut quá trinh su dung.
• Giá đõ báng nhôm không có sát – gán bt ky đâu
• Công tác không thm nưc
• Su dung dòng đin 1 chiu 24V
420LS
• Gia đõ báng nhôm dai hơn 7” (21cm)
• Co bô điêu nhiêt lanh
• Chiu đưoc moi thoi tiêt
• Điêu chinh đô nhây theo lưong mưa rơi
• Đưoc kiêm nghiêm trưoc khi xuât xưong
• Dĩa hâp thu co thê thay đưoc
• Su dung dong điên 1 chiêu 24V
• Phu hop voi tât ca cac cam ung voi
nhu câu thông thưong
201E
• Thit k dùng cho có/ không có dây đin.
• Không cn bo dưng
• Điu chnh đ nhy theo lưng mưa rơi
• Phù hp vi tt c các cm ng vi
nhu cu thông thưng
• Lp đưc vi công tc thông thưng
• Giá đ bng nhôm cng chc.
KIM SOÁT TƯI TIÊU
KIM SOÁT TƯI TIÊU
www. .com
TRANG 36

SIDEKICK
Thiêt bi nhân tin hiêu SideKick rât ly tưong nêu đưoc gán thêm vao voi bô điêu khiên SmartLine® cua ban thêm
vao SmartLine® khiên. Dê dang cai đát va vân hanh đơn gian. lam cho SideKick tro thanh 1 giai phap tiêt kiêm
nhân công cuôi cung cho cac hoat đông điêu khiên không dây cua nhung nha thâu chuyên nghiêp. Thiêt bi nhân
tin hiêu cho phep vân hanh truc tiêp cac hoat đông cua bô điêu khiên đê bât ky luc nao ma không cân phai đung
đên bô điêu khiên. Thiêt bi nhân tin hiêu SideKick danh cho SmartLine đưoc thiêt kê đê vân hanh báng Thiêt bi
phat tin hiêu điêu khiên tu xa SideKick. Thiêt bi phat tin hiêu điêu khiên tu xa SideKick la thiêt bi truyên tin không
dây xach tay chuyên nghiêp.Bao hanh 3 năm. cac san phâm điêu khiên tưoi tiêu tu xa TRC đưoc cac chuyên gia
tưoi tiêu cam kêt 1 năm không hong hoc.
ĐC ĐIM
• Kêt nôi cuc ky đơn gian “cám va chay”. chi cân cám hôp nhân tin hiêu
vao bô điêu khiên qua zác cám điên thoai co sán trên tât ca cac bô điêu
khiên SmartLine.
• Hê thông truy câp tu xa – hoat đông đơn gian thông qua đưong điên
thoai tu bô điêu khiên Smartline gán bên ngoai tưong đê truy câp tu xa.
• Nhiêu khoang cach - PDTFM co kha năng truyên tin hiêu trong pham vi
8km (trung binh 3.2km tuy thuôc vao điêu kiên khu vuc va loai anten/ vi
tri đát anten)
• Tu đông tát may an toan - tu đông
tát khu vuc sau 20 phut
• Không co gioi han khu vuc - SideKick së hoat đông theo
nhung khu vuc đã cai đát trên Bô điêu khiên SmartLine
• Khi hoat đông đen Led bât sang mau xanh
• Bao hanh 3 năm
• Co san phâm danh cho ngưoi mu thông qua nha phân
phôi đưoc uy quyên TRC. Liên hê TRC: 1-800-275-
8558 hay www.irrigationremotes.com.
SLPED
HP GN B ĐIU KHIN
• Danh cho sêri bô điêu khiên
SL1600 va SL4800
• Báng inox voi bê mát đã đưoc
đanh bong
• Hôp đung cô đinh
• Chia khoa
• Chiu đưoc náng mưa
• Mã hiêu SLPED-1600 cho bô điêu
khiên SL1600. loai SLPED-4800
cho bô điêu khiên SL4800
SLPED-ENC HP ĐNG
B ĐIU KHIN
• Chua đưoc tât ca cac bô
điêu khiên
• Báng inox voi bê mát đã đưoc
đanh bong
• Hôp đung cô đinh
• Chia khoa
• Chiu đưoc náng mưa
• Không thâm nưoc
• Mã hiêu SLPED- ENC
• Kich cõ 16 /" rông x 30" cao x 8 /"
sâu (42.55 cm rông x 76.20 cm cao x
20.96 cm sâu)
ĐC ĐIM
• Thiêt bi điêu khiên tu xa câm tay danh cho cac khu vuc không dây
cua tât ca bô điêu khiên SmartLine ® như: SL800. SL1600 Sêri hoác
SL4800 – Yêu câu phân mêm điêu khiên phiên ban 1.08 hoác phiên
ban moi hơn va hôp nhân tin hiêu không dây SLHUB-RF (kem theo
bô điêu khiên tu xa)
• Hoat đông theo 2 hưong. tân sô 2.4 Gez cho cac pham vi
rông va đô tin cây
• Hoat đông tâm xa 180m (600 ' )
• Man hinh LCD hiên thi sô cua khu vuc. tin hiêu radio. va
biêu tưong đông hô cat cho thoi gian tưoi.
• Dê su dung. chiu đưoc đô âm
• Cho phep lua chon khu vuc va Điêu khiên Tát/mo riêng
tung khu vuc
• Phu ki ên Smart Li nk ™ đê kêt nôi voi hôp nhân t i n
hi êu SLHUB-RF bên ngoai t oa nha báng Bô kêt
nôi SLRC -ADAPTER
• Phu kiên dây đeo đê thuân tiên trong viêc di chuyên

ĐIN
Gm 2 pin AAA
KIU
SLRC-KIT
SLRC-HH Chi co thiêt bi câm tay điêu khiên tu xa
SLRC-CLIP Dây đeo đê mang theo điêu khiên tu xa câm tay
SLHUB-RF Hp nhn tín hiu không dây t thit b điu khin
t xa cm tay nhn cho các trung tâm giao tip
vi các t xa cm tay (cũng có th dùng đ giao
tip vi trm thi tit không dây SLW15)
SLRC-LINK
SLRC-ADAPTER
SmartLink gm dây đin thoi 7.5m và cng kt
ni ngoài tri dùng vi b kt ni SLRC
-ADAPTER và hp nhn tín hiu radio SLHUB -RF
Khung đ gn hp nhn tín hiu radio SLHUBRF
vi cng kt ni ngoài tri SLRC -LINK

Coming
in 2008
SLRC - THIT B ĐIU KHIN KHÔNG DÂY T XA CM TAY
ĐIU KHIN T XA
& HP ĐNG
Gm thit b điu khin t xa cm tay và hp
nhn tín hiu radio SLHUB