Mẫu biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HÒA GIẢI
V/v ……………………………………………
Hôm nay vào lúc …. giờ … phút, ngày …. tháng …. năm ……..
Tại : ………………………………………………………………
Thành phần gồm có :
Ông (bà) : …………..……………… Chức vụ : …………………
Ông (bà) : …………..……………… Chức vụ : …………………
Ông (bà) : …………..……………… Chức vụ : …………………
Với sự tham dự của các bên tranh chấp :
Ông (bà) : …………..…… .. Địa chỉ : ………………………….
Ông (bà) : …………..……… Địa chỉ : .………………………….
Nội dung tranh chấp :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Ý kiến của các bên tranh chấp :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Ý kiến đóng góp :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Kết luận hòa giải :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào lúc ……. giờ …… cùng ngày và đọc
lại các bên nghe và ký tên.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

CÁC BÊN THAM DỰ KÝ TÊN