P. 1
Bo cuc tranh phong canh

Bo cuc tranh phong canh

|Views: 141|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19987737

More info:

Published by: api-19987737 on Dec 03, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

Quy tắc bố cục tranh phong cảnh

Tác giả: Johannes Vloothuis - Nguyễn Việt !ch

1. Một bức tranh phong cảnh cần phải có một trung
tâm chú ý, một điểm nhấn, là hu !"c đ#p nhất.
$iểm nhấn có thể đ%&c nhấn m'nh ( !) tr* c+a nó !à
b,ng màu -.c !à độ t%/ng phản.
Một điểm nhấn t0t th%1ng có2
* Màu mạnh nhất.
* Thay đổi đột ngột về độ tương phản.
* Nên nhưng không nhất thiết hiếm một ph!n tương đ"i #$n %a &' t(anh.
* Nh)ng ấu t(* +, ,n ngư-i tạ, nên. động v/t h,0 h1nh +2ng ,n ngư-i.
* 3hu v4 ph5 t(6 hư$ng ngư-i 78m đến đi9m nhấn &:ng một h; &2, h,0
một đư-ng +<n =78m h1nh > ? @A
* Bi9m nhấn không nên đ0t C hDnh gi)a &' t(anh. t"t nhất #à C tE #F >GH.
* Bi9m nhấn không nên &I h8 khuất. +J h; #à một h*t.
* Một đi9m nhấn đư6 hKn t"t LM thu h*t tNm t(D ngư-i 78m.
O1nh @P QNy gR t(,ng &' ảnh này đư6
đ0t C vI t(D phJ h6p #àm đư-ng +<n h,
mSt ngư-i 78m hư$ng t$i đi9m nhấnP
O1nh HP T(,ng &' t(anh này đư-ng viền mT
nư$ #à đư-ng +<n h, ngư-i 78m hư$ng t$i
Ny !u #à nhNn v/t hDnh t(,ng &' t(anh.

3. 45n tr6nh đ78 ng%1i 9:m ra ngoài bức tranh
b,ng c6ch có nh;ng thành t0 ch< ra !i=n tranh
ho>c ch'8 ra ngoài tranh, !* ?@ câ8 gA, con
đ%1ng, ?Bng -Cng ch'8 ra ngoài bức tranh. DE có
mà hó tr6nh đ%&c thF đ>t một c6i gF đó ch>n
hCng cho ng%1i 9:m đi ra ngoài tranh. Gu8 t.c
t0i thiểu là ng%1i !à động !Ht n5n h%Ing !=
ng%1i 9:m !à !ào ph*a gi;a bức tranh.
O1nh UP OVy h* W đến ,n ng4a C &ên phải &' t(anh này. Qh* W hKa LX đV
#àm giảm gi2 t(I ,n ng4a này &:ng 2h vM nY màu L<m và nhZa và, v$i &5i
Ny. Nếu ,n ng4a này màu L2ng hơn và tương phản v$i nền th1 ([ (àng nY đV
hư$ng ngư-i 78m hạy th\ng (a ngZai &' t(anh.
JFnh Ka. JL8 nhFn bức tranh thứ 1 ?%Ii đâ8.
QNy gR ]u2 th\ng và h; th\ng
(a ng,ài &' t(anh.
^' th' @ đV đư6 L_a. một vài
ành gVy. nh2nh Ny đư6 thêm
và, đ9 giảm t" độ ngư-i 78m
hạy đi mất.
Nh1n và, &' th' H. Ny gR
đư6 đưa (a kh`i &' t(anh và
ngư-i 78m &Ny gi- LM hư$ng
th8, đư-ng mTp nư$ đ9
thưCng th' &' t(anh.

M. NCng, -u0i, đ%1ng n5n !ào bức tranh th:o hFnh
ch; ONO ho>c ch* *t thF cPng là hFnh u0n cong ch;
OQO. Rr6nh đ%1ng thSng b,ng mTi gi6 !F nó Uu6
nhanh. JL8 để cho ng%1i 9:m Ođi bộO chầm chHm
!ào bức tranh
O1nh a. bZng Lu"i này &" 5 th8, h) c. h/m
hạp và #ư-i &iếng.
O1nh d. c, L2nh h1nh a v$i &' này u"n h1nh h) Q.
^ạn LM thấy &' L" a h, phTp ngư-i 78m đi h/m
hơn và thưCng th' ke hơn.
O1nh f. ^" 5 Lai. ,n đư-ng #à
một đư-ng th\ng. Bư-ng +<n ]u2
nhanh
O1nh g. T"t hơn v1 Y kh* ]uanh

K. 4ghV thuHt nhi=u hi hCng cần logic. R6c động b,ng hFnh ảnh là đi=u
Uuan trTng nhất.
O1nh >h. Qh* W hàng Ny #àm h, ngư-i ta ảm gi2 giY thii tj &ên phải Lang &ên
t(2i. Thế nhưng hư$ng %a mưa th1 #ại h, thấy giY thổi ngư6 #ại.

W. $>t c6c ch+ thể Uuan trTng !ào điểm nhấn, đXng để hT ch'8 lung tung !F nh%
thY hT -Z c'nh tranh -" chú ý c+a ng%1i 9:m.
O1nh >>. Tất ả ngư-i t(,ng &' t(anh này
n:m t(,ng &2n kDnh %a đi9m nhấn C gY
+ư$i &ên phải.
O1nh >@. Q,n ng4a này đ0t Lai hR. ki2 mà
hKa Le đ0t nY ạnh 2i ghế &lng th1 &" 5
đV đmp hơn.

[. \'n có thể m1i ng%1i 9:m tham gia !ào bức tranh. $ể cho ng%1i 9:m
t" lang thang !à tFm ra điểm thú !), -u8 ng]m, t%(ng t%&ng.
O1nh >H. cau kh* ]uanh này #à 2i g1n QY phải #à một 2i hi
nư$ hay một thành ph"n NghF Le đ9 h, ngư-i 78m t4 Luy tưCng

^. Qhi=u -âu. 4ghV -_ có lúc cần -` ?@ng m>t giấ8 phSng a chi=u để t'o ảo ảnh ba chi=u.
Qhúng ta phải làm -ao cho ng%1i 9:m tin nh;ng gF hT nhFn thấ8 là thHt.
Nau đâ8 là !ài m#o nhb để t'o ảo ảnh 3 chi=u.
* B0t h% th9 hing #ên nhau một ph!n.
* Qảm gi2 về không gian. Màu LS nhạt
hơn về phDa h/u ảnh. đ/m hơn về phDa tiền
ảnh.
* Q2 thành t" àng C 7a th1 àng nh` hơn
và m- nhạt hơn.
* Tạ, Dt nhất H #$p. tiền ảnh. t(ung ảnh.
h/u ảnh.
* OVy 78m #ại h1nh >H. o t(anh này Y ảm
gi2 7a g!n (ất ([. QNy thông C phDa t(ư$
ngKn n*i tạ, ảm gi2 ngKn n*i C 7a hơn.
Màu LS vàng C tiền ảnh ấm hơn t(,ng khi
đY h/u ảnh nhạt nhZa hơn và #ạnh hơn.
^Yng C t(ên ngKn n*i C 7a nhạt hơn và 7anh
hơn C t(ung ảnh. p[ (àng Y H #$p C &'
t(anh này.
O1nh >q. Nhiều #$p LM
tlng ư-ng ảm gi2 7a
g!n nếu &ạn #àm t"i tiền
ảnh.
O1nh >U. cương mJ tạ,
ảm gi2 7a.

c. N` ?@ng màu !à độ t%/ng phản m'nh nhất cho điểm nhấn. d ngoài điểm nhấn
thF giảm độ t%/ng phản để giảm -" chú ý !ào c6c điểm hCng Uuan trTng.
O1nh >aP ^" 5 Lai. Q2i Ny C &ên t(2i
]u2 L<m #àm giảm h* W và, đi9m
nhấn.
O1nh >dP ^" 5 t"t hơn. Q2i Ny &I St
đi và độ tương phản giảm. Ngư-i 78m
h* W và, ,n t(Nu hơn.
O1nh >f. ^ộ ]u!n 2, L<m màu %a
ngư-i đàn ông #àm h, anh ta nổi &/t.
OVy nh$ mm, này gi"ng như t(,ng nhà
h2t ngư-i ta +Jng đrn (Ki hiếu và,
nhNn v/t hDnh hay a LX t(ên Làn +isn.

1e. \ức tranh c+a b'n trCng -Z hCng Uu6 r0i m.t nYu b'n t'o cho ng%1i 9:m một chA
ngh<, t0t nhất là ( tr%Ic điểm nhấn. Qho ng%1i ta một *t hCng gian để th(.
O1nh >g. Mảng tuyết t(Sng t(ư$ Ny thông tạ, một hR ngh; th`ai m2i.

11. 4Yu đ%&c thF đ%a !ào tranh một *t chu8ển động ?Tc, ngang ho>c chfo. Qh< n5n có 1
8Yu t0 có độ ?ài nhất. $%1ng chfo là ha8 nhất !F hCng -ong -ong !Ii hung hFnh. $i=u
nà8 -Z t'o cho ng%1i 9:m có cảm gi6c != h%Ing.
O1nh @h. QNy thông th8, hiều +K. ` th1 th8, đư-ng hT,. đư-ng mT
nư$ C 7a th1 n:m ngang. Qh* WP mấy 2i Ny thông &T gi*p &` ảm gi2
Y một h1nh tam gi2 7anh C &ên phải.

1a. ghi đ%a !ào tranh nh;ng ch+ thể mà bản chất là chu8ển động, nYu đ%&c thF t'o cảm
gi6c ch+ thể đang chu8ển động mà hCng đ>t ch+ thể !ào tr'ng th6i nh% là đang t'o ?6ng.
O1nh @>. NghF Le h, thấy #à ,n ng4a đang đi
&:ng 2h vM &5i &" #ên và vM +2ng đuôi ng4a.

13. 4Yu b'n hCng Uu8Yt đ)nh đ%&c b.t đầu đ%1ng ?]n !ào điểm nhấn c+a tranh h!* ?@ nh%
một ?Bng -Cng, con đ%1ngi tX đâu, n5n để ý đYn Uu8 t.c nà8. Jầu hYt chúng ta đ=u đTc tX
tr6i -ang phải, !F thY đa -0 m.t đ=u có thói Uu:n b.t đầu nhFn tX ph*a b5n tr6i bức tranh.

14. "Lối vào" của tranh cũng có thể bắt đầu từ góc trên bên trái giống như !t trang
"ách v#$.

1K. $Xng b.t đầu l0i !ào tX góc bức tranh.
O1nh @@. BNy #à một &" 5 tii. Như 2 &ạn
thấy. +Zng Lông hạy tj gY +ư$i &ên t(2i
&' t(anh.
O1nh @H. ^:ng 2h #àm (ộng thêm h1nh _a
Lông h*ng ta đV giải ]uyết đư6 vấn đề
+Zng Lông hạy tj gY t(anh.

1W. Rr6nh l>p l'i hFnh ?6ng, đ%1ng thSng, chu8ển động !à *ch th%Ic. Dàm
nh% thY -Z gâ8 ra 9ung đột gi;a c6c ch+ thể gần gi0ng nhau.
O1nh @q vM hai 2i Ny g!n gi"ng
nhau. đ2ng #M mRi Ny phải nghiêng
về một hư$ng kh2 nhau và kDh
thư$ tng nên kh2 nhau
O1nh @U. Oai ,n ng4a t, &:ng nhau và C vI
t(D gi"ng nhau.

1[. Rr6nh !Z nhóm ng%1i ha8 động !Ht có -0 chjn. Rr%1ng h&p mu0n !Z thành đCi thF
n5n tha8 đki *ch th%Ic !à !) tr*.
O1nh @a. ^" 5 Lai. Oai ,n hươu
ạnh t(anh v$i nhau v1 Y vI t(D.
kDh thư$ và tư thế gi"ng nhau.
O1nh @d. ^" 5 này t"t hơn. Q,n
hươu &ên tay phải Y tư thế và kDh
thư$ kh2.
O1nh @f. ^' t(anh này &" 5 t"t
hơn n)a khi Y thêm > ,n hươu
n)a C h/u ảnh

1^. ghCng n5n !Z c6c !Ht thể nghi5ng ra ph*a ngoài bức tranh. QPng hCng n5n !Z !Ht
thể -ong -ong !Ii mfp tranh. lZ !Ht thể nghi5ng !ào ph*a trong.
O1nh @g. cai. Qột +Ny điFn th,ại
nghiêng (a ng,ài.
O1nh Hh. ^" 5 này tng +C. Qột
điFn th,ại L,ng L,ng v$i viền t(anh.
O1nh H>. ^" 5 này t"t hơn. Q2i ột
nghiêng và, phDa t(,ng. gi) ngư-i
78m C #ại v$i &' t(anh.

1c. Rr6nh !Z đ%1ng thSng trX hi rất ng.n. Q0 g.ng t'o nh;ng !Ht ch: huất bIt
đ%1ng thSng để làm cho nó có !Z hCng thSng l.m.
O1nh H@. O!u kết 2 đư-ng th\ng
đư6 h8 &Ci h,a. Qh* W &' tư-ng
đV u"n ,ng.
O1nh HH. Q2i m2i nhà tng ,ng. BZn nY
tng phải ,ng th8, th-i

ae. $Xng trFnh bà8 nh;ng hFnh hFnh hTc nh% hFnh !uCng, hFnh ch; nhHt hc`a -k, c`a ra
!àoi, hFnh tam gi6c hcâ8 thCngi, hFnh C !an ha8 hFnh trBn hcâ8 c0i, mâ8i ?m nh;ng hFnh
nà8 có ( trong th"c tY. uD +5 nếu t(,ng &' t(anh Y _a Lổ. t1m 2h ph2 vv h1nh kh"i đY
&:ng một ành Ny hay một h/u h,a.
O1nh Hq. cai. &Yng đổ h1nh tam gi2. O1nh HU. Như thế này t"t hơn. h1nh tam gi2 %a
&Yng đổ đV &I ph2 vv.

a1. ghCng bao gi1 chia bức tranh thành nh;ng phần b,ng nhau !F bức tranh trCng -Z Uu6
nhân t'o !à tn nh't. 4Yu có đ%1ng chân tr1i hCng bao gi1 để nó ( gi;a bức tranh.
O1nh Ha. Bư-ng hNn t(-i hạy ]ua hDnh gi)a
t(anh.
O1nh Hd. bs ,i hơn. Một ph!n %a &!u t(-i đV &I 7Tn đi.

aa. $Xng ch'm !ào !i=n, điểm cu0i.
O1nh Hf. cai. Q2i mt %a h* a, &ii này
hạm và, đư-ng viền %a ]uả đii C phDa
h/u ảnh.
O1nh Hg. T"t hơn. ^' t(anh t(ông Nn
đ"i hơn.
O1nh qh. cai. NgKn Ny thông hạm
và, mTp t(ên %a t(anh. Nếu không
mC (ộng t(anh đư6 th1 đành phải St
&$t ngKn Ny đi.

a3. JFnh ch; OoO trCng hCng đ#p m.t.
O1nh q>P Oai 2i Ny gia, nhau h1nh h) w

aM. $Xng để c`a đóng. JL8 m1i ng%1i 9:m !ào.
O1nh q@. cai. NghF Le vM _a đYng và &ả,
ngư-i 78m đi hR kh2 hơi.
O1nh qH. T"t hơn. Ngư-i 78m ảm thấy đư6
m-i mK và h,an nghênh.

aK. ghCng cần thiYt phải !Z tXng chi tiYt nhb nh% hBn g'ch, tảng đ6, !!. trX hi b'n thuộc
tr%1ng ph6i -i5u tả th"c. Qh< cần !Z một phần để tru8=n đ't ý t%(ng, -` ?@ng _ thuHt ấn
t%&ng.
O1nh qq. Ngư-i 78m +s +àng nh/n (a hất #iFu
%a m2i gi2, đư-ng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->