C«ng ty cp xnk hoµ an

45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

§øc Giang, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i ……………………………………………………………………………. chóng
t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cæ phÇn xnk hoµ an (bªn göi hµng)
§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn Do·n TiÕn
- Chøc vô: C¸n bé Cty

§iÖn tho¹i sè: 0982.644.619 / 043 7667731

Bªn B: trung t©m kho ®øc giang – c«ng ty ®iÖn m¸y, xe ®¹p, xe m¸y(bªn
nhËn tr«ng hµng)
§Þa chØ: Ngâ …… §øc Giang, tæng kho §øc Giang.
®¹i diÖn: Bµ …………………………
– Chøc vô: Thñ kho.

§iÖn tho¹i sè: ………………………..
Bªn göi hµng ®· giao ®ñ vµ bªn nhËn tr«ng hµng ®· nhËn ®ñ hµng
ho¸ nhËp kho chi tiÕt nh sau:

MÆt hµng

§VT

H¹t nhùa Nguyªn sinh PP S1003
XuÊt xø: §µi Loan

TÊn

Sè bao
( 25Kg/Ba
o)

Sè lîng

………..

…….. tÊn

(B»ng ch÷: .………………… ………………
………………………………………)
……………………………………………………………………………………..

Ngêi nhËn tr«ng hµng
(Ký nhËn)

Ngêi göi hµng
(Ký nhËn)

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

H¶I phßng, ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i C¶ng H¶i phßng chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cp xnk hoµ an (bªn göi hµng)
§Þa chØ: Sè 40 §µo TÊn, Ba §×nh, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn TrÝ §¾c
- Chøc vô: C¸n bé XNK

§iÖn tho¹i sè: 0903 484830/ 043 7667731
Bªn B: l¸I xe BKS sè:……………..( bªn nhËn chuyÓn hµng)
®¹i diÖn: ¤ng …………………
– Chøc vô: L¸i xe
CMND sè…………………….do C«ng an………………cÊp ngµy……......
§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..
BiÓn kiÓm so¸t sè:…………………………………………………………...
1. Bªn A thuª bªn B vËn chuyÓn vµ giao hµng cho ngêi nhËn hµng
lµ:
- Tªn ngêi nhËn hµng: «ng tuþ (ng· ba qu¸n bÇu)
§Þa chØ: 50 nguyÔn tr·I, thµnh phè vinh, nghÖ an.
Sè ®iÖn tho¹i: 0912435639.
2. Chi tiÕt hµng ho¸:
MÆt hµng

§VT

Sè bao
25kg/bao

Sè lîng

H¹t nhùa nhËp khÈu LDPE
XuÊt xø: Hµn Quèc

TÊn

80

2 tÊn

(B»ng ch÷: Hai tÊn h¹t nhùa LDPE, t¬ng ®¬ng 80 bao x
25kg/ bao)
3. GÝa c¶, thanh to¸n:
- Hai bªn thèng nhÊt ®¬n gi¸ trän gãi cho viÖc vËn chuyÓn vµ giao
nhËn lµ 190.000®/tÊn.
- Thanh to¸n: Bªn A thanh to¸n ngay cho bªn B.
4. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn:
- Bªn A: Th«ng b¸o vµ yªu cÇu ngêi nhËn hµng tæ chøc dì hµng nhanh gän
®Ó gi¶i phãng xe. Thanh to¸n ®óng, ®ñ tiÒn c«ng cho bªn B.
- Bªn B:
• Giao ®ñ sè lîng hµng cho ngêi nhËn nªu t¹i ®iÓm 1. Yªu cÇu ngêi
nhËn hµng x¸c nhËn ®· nhËn ®ñ hµng vµ lu l¹i trong vßng 01 th¸ng,
göi l¹i cho bªn A nÕu bªn A yªu cÇu.

• ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn,
kh«ng ®Ó hµng ho¸ bÞ r¸ch, Èm ít, thiÕu hôt, r¬i v·i hµng ho¸. NÕu
bªn B ®Ó x¶y ra mÊt hµng, háng hµng, Èm ít hµng th× bªn bªn B ph¶i
chÞu tr¸ch nhiÖm ®Òn bï ngay cho bªn A thiÖt h¹i ph¸t sinh./.
Bªn nhËn vËn chuyÓn hµng

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Bªn göi hµng ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

H¶I phßng, ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i C¶ng H¶i phßng chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cp xnk hoµ an (bªn göi hµng)
§Þa chØ: Sè 40 §µo TÊn, Ba §×nh, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn TrÝ §¾c
- Chøc vô: C¸n bé XNK

§iÖn tho¹i sè: 0903 484830/ 043 7667731
Bªn B: l¸I xe BKS sè:……………..( bªn nhËn chuyÓn hµng)
®¹i diÖn: ¤ng …………………
– Chøc vô: L¸i xe
CMND sè…………………….do C«ng an………………cÊp ngµy……......
§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..
BiÓn kiÓm so¸t sè:…………………………………………………………...
1. Bªn A thuª bªn B vËn chuyÓn vµ giao hµng cho ngêi nhËn hµng
lµ:
- Tªn ngêi nhËn hµng: anh trung
§Þa chØ: 101 lª lai, phêng ®«ng s¬n, TP. Thanh ho¸.
Sè ®iÖn tho¹i: 0913026356.
2. Chi tiÕt hµng ho¸:
MÆt hµng

§VT

Sè bao
25kg/bao

Sè lîng

H¹t nhùa nhËp khÈu LDPE
XuÊt xø: Hµn Quèc

TÊn

200

5 tÊn

(B»ng ch÷: N¨m tÊn h¹t nhùa LDPE, t¬ng ®¬ng 200 bao x
25kg/ bao)
3.

4.

GÝa c¶, thanh to¸n:
- Hai bªn thèng nhÊt ®¬n gi¸ trän gãi cho viÖc vËn chuyÓn vµ giao
nhËn lµ 190.000®/tÊn.
- Thanh to¸n: Bªn A thanh to¸n ngay cho bªn B.
Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn:
- Bªn A: Th«ng b¸o vµ yªu cÇu ngêi nhËn hµng tæ chøc dì hµng nhanh
gän ®Ó gi¶i phãng xe. Thanh to¸n ®óng , ®ñ tiÒn c«ng cho bªn B.
- Bªn B:

Giao ®ñ sè lîng hµng cho ngêi nhËn nªu t¹i ®iÓm 1. Yªu cÇu ngêi
nhËn hµng x¸c nhËn ®· nhËn ®ñ hµng vµ lu l¹i trong vßng 01 th¸ng, göi
l¹i cho bªn A nÕu bªn A yªu cÇu.
• ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn,
kh«ng ®Ó hµng ho¸ bÞ r¸ch, Èm ít, thiÕu hôt, r¬i v·i hµng ho¸. NÕu bªn B
®Ó x¶y ra mÊt hµng, háng hµng, Èm ít hµng th× bªn bªn B ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm ®Òn bï ngay cho bªn A thiÖt h¹i ph¸t sinh./.
Bªn nhËn vËn chuyÓn hµng

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Bªn göi hµng ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

………………, ngµy

th¸ng

n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i

chóng t«i gåm:

Bªn A: C«ng ty cp xnk hoµ an (bªn b¸n hµng)
§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn Do·n TiÕn
- Chøc vô: C¸n bé XNK

§iÖn tho¹i sè: 0982644619/ 043 7667731
Bªn B: ……………………………………………………………… ( bªn mua hµng)
®¹i diÖn: ¤ng …………………………..
– Chøc vô:
§iÖn tho¹i sè: ……………………………………………….
1. Bªn A giao cho bªn B sè lîng hµng ho¸ chi tiÕt nh sau:
MÆt hµng
……………………………………………………….
………………………………………………………

Sè lîng

Ghi chó

…………..TÊ
n

(B»ng ch÷:………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………….
……………………………….)
Bªn b¸n hµng
(Ký nhËn)

Bªn mua hµng
(Ký nhËn)

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

Nam §Þnh, ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
H«m nay, t¹i kho c«ng ty TNHH Nhùa Quang Toµn chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cæ phÇn xnk hoµ an (bªn b¸n hµng)
§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn Do·n TiÕn
- Chøc vô: TPKD

§iÖn tho¹i sè: 0982.644.619 / 043 7667731
Bªn B: c«ng ty tnhh nhùa Quang toµn (bªn mua hµng)
§Þa chØ:
®¹i diÖn: ¤ng
`
– Chøc vô: C¸n bé c«ng ty
§iÖn tho¹i:
®¹i diÖn: ¤ng …………………
– Chøc vô: ……………………..
§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..
Hai bªn nhÊt trÝ lµm biªn b¶n nh sau:
I-Bªn A ®· giao hµng cho bªn B víi sè lîng chi tiÕt nh sau:
MÆt hµng

§VT

H¹t nhùa nguyªn sinh PP
400S
XuÊt xø: Th¸i Lan
ChÊt lîng tèt
(B»ng ch÷:

TÊn

)
II- Thanh to¸n
• Ph¬ng thøc thanh to¸n:
• Thêi h¹n thanh to¸n:

Sè lîng

§¬n gi¸
(cha bao
gåm VAT)

23.500.000
®

B»ng tiÒn mÆt
ngµy
/09/2009

Thµnh tiÒn
(cha bao
gåm VAT)

Bªn B cam kÕt thanh to¸n 100% trÞ gi¸ tiÒn hµng cho bªn A
tríc ngµy
/09/2009. NÕu sai bªn B ph¶i hoµn toµn chÞu
tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt.
III- Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 02 b¶n, mçi bªn gi÷ 01 b¶n cã gi¸ trÞ
ph¸p lý nh nhau.
Bªn b¸n hµng
(Ký tªn)

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Bªn mua hµng
(Ký nhËn)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

………., ngµy …. th¸ng ….. n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
H«m nay, t¹i kho c«ng ty …………………………………………………………….
chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cæ phÇn xnk hoµ an (bªn b¸n hµng)
§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn Do·n TiÕn
- Chøc vô: C¸n bé C«ng ty

§iÖn tho¹i sè: 0903 484830/ 043 7667731
Bªn B: c«ng ty ……………………………………….. (bªn mua hµng)
§Þa chØ: ……………………………………………………………….
®¹i diÖn: ………………
– Chøc vô: C¸n bé c«ng ty
§iÖn tho¹i: …………….
®¹i diÖn: ¤ng …………………
– Chøc vô: ……………………..
§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..
Bªn A b¸n hµng cho bªn B víi sè lîng chi tiÕt nh sau:
MÆt hµng

§VT

Sè lîng

§¬n gi¸
(cha bao
gåm VAT)

Thµnh tiÒn
(cha bao
gåm VAT)

H¹t nhùa nguyªn sinh PP,
TÊn
3
2.250.000 67.500.000
S1003
®
®
XuÊt xø: TAIWAN
(B»ng ch÷: S¸u m¬i bÈy triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång)
• §Þa ®iÓm giao nhËn hµng: 518 Hµ Huy TËp, Yªn Viªn
• Ph¬ng thøc thanh to¸n:
B»ng tiÒn mÆt
• Th¬× h¹n thanh to¸n:
ngµy 11/07/2009
Bªn b¸n hµng
(Ký tªn)

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Bªn mua hµng
(Ký nhËn)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

Hµ Néi, ngµy …. th¸ng ….. n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
H«m nay, t¹i kho c«ng ty CP bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng, t¹i khu c«ng
nghiÖp QuÕ Vâ – B¨c Ninh:
Bªn A: C«ng ty cæ phÇn xnk hoµ an (bªn giao hµng)
§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn TrÝ §¾c
- Chøc vô: C¸n bé XNK

§iÖn tho¹i sè: 0903 484830/ 043 7667731
Bªn B: c«ng ty cæ phÇn bãng ®Ìn phÝch níc r¹ng ®«ng (bªn nhËn hµng)
§Þa chØ: QuÕ Vâ – B¾c Ninh
®¹i diÖn: ……………………
– Chøc vô: ……………………
®¹i diÖn: ¤ng …………………
– Chøc vô: ……………………..
§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..
Bªn A b¸n hµng cho bªn B víi sè lîng chi tiÕt nh sau:

MÆt hµng

§VT

Sè lîng

H¹t nhùa nguyªn sinh ABS, AG15A1
XuÊt xø: TAIWAN

TÊn

05

(B»ng ch÷: N¨m tÊn nhùa nguyªn sinh t¬ng ®¬ng 200 bao x 25k/bao)
• §Þa ®iÓm giao nhËn hµng: Khu c«ng nghiÖp QuÕ Vâ – B¾c
Ninh
• Chøng tõ kÌm theo:
Ho¸ ®¬n GTGT sè BR/2009B
0057644 ngµy 7/8/09
Bªn giao hµng
(Ký tªn)

C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170
Email: Honexim@viettel.vn

Bªn nhËn hµng
(Ký nhËn)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------

§øc Giang, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009

Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i ……………………………………………………………………………. chóng
t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cæ phÇn xnk hoµ an (bªn göi hµng)
§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn Do·n TiÕn
- Chøc vô: C¸n bé Cty

§iÖn tho¹i sè: 0982.644.619 / 043 7667731
Bªn B: trung t©m kho ®øc giang – c«ng ty ®iÖn m¸y, xe ®¹p, xe m¸y(bªn
nhËn tr«ng hµng)
§Þa chØ: Ngâ …… §øc Giang, tæng kho §øc Giang.
®¹i diÖn: Bµ …………………………
– Chøc vô: Thñ kho.

§iÖn tho¹i sè: ………………………..
Bªn göi hµng ®· giao ®ñ vµ bªn nhËn tr«ng hµng ®· nhËn ®ñ hµng
ho¸ nhËp kho chi tiÕt nh sau:

MÆt hµng

§VT

H¹t nhùa Nguyªn sinh PP S1003
XuÊt xø: §µi Loan

TÊn

Sè bao
( 25Kg/Ba
o)

Sè lîng

………..

…….. tÊn

(B»ng ch÷: .………………… ………………
………………………………………)
……………………………………………………………………………………..

Ngêi nhËn tr«ng hµng
(Ký nhËn)

Ngêi göi hµng
(Ký nhËn)