P. 1
Bien ban giao nhan hang hoa

Bien ban giao nhan hang hoa

|Views: 1,688|Likes:
Được xuất bản bởiapi-19993003

More info:

Published by: api-19993003 on Dec 03, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

C«ng ty cp xnk hoµ an

45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
§øc Giang, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i ……………………………………………………………………………. chóng
t«i gåm:
Bªn A: C«ng t c! ph"n #n$ hoµ an %bªn g&i hµng'
§(a ch): *+ ,-B./01 2h3ng T45ng6 Thanh 758n6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n 7o.n T(8n 2 Ch9c +:" C;n <- Cty
=(1n tho>( ?@" #AB2,644,61A / #4% $66$$%1
Bªn B: t45ng t8: $ho ;<c giang – c«ng t ;i9n :¸6 #= ;¹p6 #= :¸%bªn
nhËn t4«ng hµng'
§(a ch): >g? @@ §<c Aiang6 t!ng $ho §<c AiangB
;¹i di9n: Bµ CCCCCCCCCC D Ch9c +:" Th/ kho,
=(1n tho>( ?@" CCCCCCCCC,,
Bªn g&i hµng ;C giao ;D Eµ bªn nhËn t4«ng hµng ;C nhËn ;D hµng
ho¸ nhËp $ho chi tiFt nh Ga5:
HIt hµng §JT
*+ bao
% 0-2g.Ba
o'
*+ lKng
)>t nhEa 5guyFn ?(nh GG H1##%
XuIt x9" =µ( Joan
TIn
CCC,, CC,, tIn
(B»ng ch÷: .………………… ………………
………………………………………)
……………………………………………………………………………………..
>gLi nhËn t4«ng hµng
(Ký nhËn)
>gLi g&i hµng
(Ký nhËn)
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
H! "h#ng, ngµy 1$ th¸ng 0$ n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i %ng Hi "h#ng chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng t cp #n$ hoµ an %bªn g&i hµng'
§(a ch): *+ ,M §µo TNn6 Ba §Onh6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n TrK =Lc 2 Ch9c +:" C;n <- X5K
=(1n tho>( ?@" #A#% 4B4B%#/ #4% $66$$%1
Bªn B: l¸P #= B2* G+:@@@@@BB% bªn nhËn ch5Qn hµng'
;¹i di9n: 4ng CCCCCCC D Ch9c +:" J;( xe
CM57 ?@CCCCCCCC,No C«ng anCCCCCCcIp ngµyCC,,,,,,
=(1n tho>( ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,
B(On k(O' ?o;t ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,,
/B Bªn A th5ª bªn B EËn ch5Qn Eµ giao hµng cho ngLi nhËn hµng
lµ:
2 TFn ngP( nhQn hµng" «ng t5R (ng· ba qu¸n bÇu)
=Ra chS" -M ng5Sn t4CP6 thµnh ph+ Einh6 ngh9 anB
H@ T(1n tho>(" MT/0,U-1UTB
0B Chi tiFt hµng ho¸:
HIt hµng §JT
*+ bao
0-$g.bao
*+ lKng
)>t nhEa nhQp khUu J7G&
XuIt x9" )µn Vu@c
TIn B# 2 tIn
(B»ng ch÷: Hai tÊn h¹t nhùa LD!" t#ng $#ng %& ba' (
)*+g, ba')
UB AVa c¶6 thanh to¸n:
2 )a( <Fn th@ng nhIt T¬n g(; trWn gX( cho +(1c +Qn chuyOn +µ g(ao
nhQn µ 1A#,###T/tIn,
2 Thanh to;n" BFn Y thanh to;n ngay cho <Fn B,
,B T4¸ch nhi9: cDa c¸c bªn:
W Bªn A: Th«ng <;o +µ yFu cZu ngP( nhQn hµng t[ ch9c N\ hµng nhanh gWn
TO g(]( phXng xe, Thanh to;n T^ng, T/ t(_n c«ng cho <Fn B,
W Bªn B:
• `(ao T/ ?@ ang hµng cho ngP( nhQn nFu t>( T(O' 1, bFu cZu ngP(
nhQn hµng x;c nhQn T. nhQn T/ hµng +µ u >( trong +cng #1 th;ng,
gd( >( cho <Fn Y n8u <Fn Y yFu cZu,
• ChRu tr;ch nh(1' <]o eu]n hµng ho; trong eu; trfnh +Qn chuyOn,
kh«ng TO hµng ho; <R r;ch, U' gt, th(8u h:t, r¬( +.( hµng ho;, 58u
<Fn B TO x]y ra 'It hµng, hhng hµng, U' gt hµng thf <Fn <Fn B ph](
chRu tr;ch nh(1' T_n <i ngay cho <Fn Y th(1t h>( ph;t ?(nh,/,
Bªn nhËn EËn ch5Qn hµng Bªn g&i hµng ho¸
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
H! "h#ng, ngµy 1$ th¸ng 0$ n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i %ng Hi "h#ng chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng t cp #n$ hoµ an %bªn g&i hµng'
§(a ch): *+ ,M §µo TNn6 Ba §Onh6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n TrK =Lc 2 Ch9c +:" C;n <- X5K
=(1n tho>( ?@" #A#% 4B4B%#/ #4% $66$$%1
Bªn B: l¸P #= B2* G+:@@@@@BB% bªn nhËn ch5Qn hµng'
;¹i di9n: 4ng CCCCCCC D Ch9c +:" J;( xe
CM57 ?@CCCCCCCC,No C«ng anCCCCCCcIp ngµyCC,,,,,,
=(1n tho>( ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,
B(On k(O' ?o;t ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,,
/B Bªn A th5ª bªn B EËn ch5Qn Eµ giao hµng cho ngLi nhËn hµng
lµ:
2 TFn ngP( nhQn hµng" anh t45ng
=Ra chS" /M/ lª lai6 phLng ;«ng G3n6 TXB Thanh ho¸B
H@ T(1n tho>(" MT/UM01U-1B
0B Chi tiFt hµng ho¸:
HIt hµng §JT
*+ bao
0-$g.bao
*+ lKng
)>t nhEa nhQp khUu J7G&
XuIt x9" )µn Vu@c
TIn 2## 5 tIn
(B»ng ch÷: -./ tÊn h¹t nhùa LD!" t#ng $#ng )&& ba' (
)*+g, ba')
UB AVa c¶6 thanh to¸n:
2 )a( <Fn th@ng nhIt T¬n g(; trWn gX( cho +(1c +Qn chuyOn +µ g(ao
nhQn µ 1A#,###T/tIn,
2 Thanh to;n" BFn Y thanh to;n ngay cho <Fn B,
,B T4¸ch nhi9: cDa c¸c bªn:
2 BFn Y" Th«ng <;o +µ yFu cZu ngP( nhQn hµng t[ ch9c N\ hµng nhanh
gWn TO g(]( phXng xe, Thanh to;n T^ng , T/ t(_n c«ng cho <Fn B,
2 BFn B"
• `(ao T/ ?@ ang hµng cho ngP( nhQn nFu t>( T(O' 1, bFu cZu ngP(
nhQn hµng x;c nhQn T. nhQn T/ hµng +µ u >( trong +cng #1 th;ng, gd(
>( cho <Fn Y n8u <Fn Y yFu cZu,
• ChRu tr;ch nh(1' <]o eu]n hµng ho; trong eu; trfnh +Qn chuyOn,
kh«ng TO hµng ho; <R r;ch, U' gt, th(8u h:t, r¬( +.( hµng ho;, 58u <Fn B
TO x]y ra 'It hµng, hhng hµng, U' gt hµng thf <Fn <Fn B ph]( chRu
tr;ch nh(1' T_n <i ngay cho <Fn Y th(1t h>( ph;t ?(nh,/,
Bªn nhËn EËn ch5Qn hµng Bªn g&i hµng ho¸
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
………………, ngµy th¸ng n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng t cp #n$ hoµ an %bªn b¸n hµng'
§(a ch): *+ ,-B./01 2h3ng T45ng6 Thanh 758n6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n 7o.n T(8n 2 Ch9c +:" C;n <- X5K
=(1n tho>( ?@" #AB264461A/ #4% $66$$%1
Bªn B: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ % bªn :5a hµng'
;¹i di9n: 4ng CCCCCCCCCC,, D Ch9c +:"
=(1n tho>( ?@" CCCCCCCCCCCCCCCCCC,
/B Bªn A giao cho bªn B G+ lKng hµng ho¸ chi tiFt nh Ga5:
HIt hµng *+ lKng Ahi chó
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C
CCCC,,TI
n
&'(ng ch):………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………….
……………………………….*
Bªn b¸n hµng
(Ký nhËn)
Bªn :5a hµng
(Ký nhËn)
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
+am §,nh, ngµy 1- th¸ng 09 n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
H«m nay, t¹i .h/ c«ng ty T+HH +h0a 12ang T/µn chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng t c! ph"n #n$ hoµ an %bªn b¸n hµng'
§(a ch): *+ ,-B./01 2h3ng T45ng6 Thanh 758n6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n 7o.n T(8n 2 Ch9c +:" TGK7
=(1n tho>( ?@" #AB2,644,61A / #4% $66$$%1
Bªn B: c«ng t tnhh nhùa Y5ang toµn %bªn :5a hµng'
=Ra chS"
;¹i di9n: 4ng j D Ch9c +:" C;n <- c«ng ty
=(1n tho>("
;¹i di9n: 4ng CCCCCCC D Ch9c +:" CCCCCCCC,,
=(1n tho>( ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,
)a( <Fn nhIt trK µ' <(Fn <]n nh ?au"
PWBªn A ;C giao hµng cho bªn B EZi G+ lKng chi tiFt nh Ga5:
HIt hµng §JT
*+ lW
Kng
§3n gi¸
%cha bao
g[: JAT'
Thµnh ti\n
%cha bao
g[: JAT'
)>t nhEa nguyFn ?(nh GG
4##H
XuIt x9" Th;( Jan
ChIt ang t@t
TIn 2%,5##,###
T
&'(ng ch):

*
kk2 Thanh to;n
• Xh3ng th<c thanh to¸n: B]ng ti\n :It
• ThLi h¹n thanh to¸n: ngµ .MT.0MMT
• Bªn B ca: $Ft thanh to¸n /MM^ t4( gi¸ ti\n hµng cho bªn A
t4Zc ngµ .MT.0MMTB >F5 Gai bªn B ph¶i hoµn toµn ch(5
t4¸ch nhi9: t4Zc ph¸p l5ËtB
PPPW Biªn b¶n ;Kc lËp thµnh M0 b¶n6 :_i bªn gi` M/ b¶n ca gi¸ t4(
ph¸p lb nh nha5B
Bªn b¸n hµng
(Ký t0n)
Bªn :5a hµng
(Ký nhËn)
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
………., ngµy …. th¸ng ….. n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
H«m nay, t¹i .h/ c«ng ty …………………………………………………………….
chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng t c! ph"n #n$ hoµ an %bªn b¸n hµng'
§(a ch): *+ ,-B./01 2h3ng T45ng6 Thanh 758n6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n 7o.n T(8n 2 Ch9c +:" C;n <- C«ng ty
=(1n tho>( ?@" #A#% 4B4B%#/ #4% $66$$%1
Bªn B: c«ng t @@@@@@@@@@@@@@@BB %bªn :5a hµng'
=Ra chS" CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
;¹i di9n: CCCCCC D Ch9c +:" C;n <- c«ng ty
=(1n tho>(" CCCCC,
;¹i di9n: 4ng CCCCCCC D Ch9c +:" CCCCCCCC,,
=(1n tho>( ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,
Bªn A b¸n hµng cho bªn B EZi G+ lKng chi tiFt nh Ga5:
HIt hµng §JT
*+ lW
Kng
§3n gi¸
%cha bao
g[: JAT'
Thµnh ti\n
%cha bao
g[: JAT'
)>t nhEa nguyFn ?(nh GG,
H1##%
XuIt x9" TYklY5
TIn % 2,25#,###
T
6$,5##,###
T
&'(ng ch): 3¸2 m4i 56y t7i82 n¨m t7¨m ngh9n :ång*
• §(a ;iQ: giao nhËn hµng: -/c Hµ H5 TËp6 dªn Jiªn
• Xh3ng th<c thanh to¸n: B]ng ti\n :It
• Th3O h¹n thanh to¸n: ngµ //.Me.0MMT
Bªn b¸n hµng
(Ký t0n)
Bªn :5a hµng
(Ký nhËn)
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
Hµ +;i, ngµy …. th¸ng ….. n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
H«m nay, t¹i .h/ c«ng ty %< 5=ng :>n "h?ch n@c A¹ng §«ng, t¹i .h2 c«ng
nghi8" 12B CD E '¨c +inh:
Bªn A: C«ng t c! ph"n #n$ hoµ an %bªn giao hµng'
§(a ch): *+ ,-B./01 2h3ng T45ng6 Thanh 758n6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n TrK =Lc 2 Ch9c +:" C;n <- X5K
=(1n tho>( ?@" #A#% 4B4B%#/ #4% $66$$%1
Bªn B: c«ng t c! ph"n bang ;fn phVch nZc 4¹ng ;«ng %bªn nhËn hµng'
=Ra chS" Vu8 mn D BLc 5(nh
;¹i di9n: CCCCCCCC D Ch9c +:" CCCCCCCC
;¹i di9n: 4ng CCCCCCC D Ch9c +:" CCCCCCCC,,
=(1n tho>( ?@"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,
Bªn A b¸n hµng cho bªn B EZi G+ lKng chi tiFt nh Ga5:
HIt hµng §JT *+ lKng
)>t nhEa nguyFn ?(nh YBH, Y`15Y1
XuIt x9" TYklY5
TIn #5
&'(ng ch): +¨m tFn nh0a ng2yGn Hinh t4ng :4ng 200 5a/ I 2-.J5a/*
• §(a ;iQ: giao nhËn hµng: 2h5 c«ng nghi9p Y5F J? – Bgc
>inh
• Ch<ng th $f: th=o: Ho¸ ;3n ATAT G+ Bi.0MMTB
MM-e1,, ngµ e.c.MT
Bªn giao hµng
(Ký t0n)
Bªn nhËn hµng
(Ký nhËn)
C«ng ty cp xnk hoµ an
45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh
Xu©n
Te/!ax" #4 $66$$%1/ $66$1$#
&'a(" )onex('*+(ette,+n
C-ng hoµ x. h-( ch/ ngh0a +(1t na'
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
22222222223222222222
§øc Giang, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i ……………………………………………………………………………. chóng
t«i gåm:
Bªn A: C«ng t c! ph"n #n$ hoµ an %bªn g&i hµng'
§(a ch): *+ ,-B./01 2h3ng T45ng6 Thanh 758n6 Hµ néi
§¹i di9n" 4ng 5guy6n 7o.n T(8n 2 Ch9c +:" C;n <- Cty
=(1n tho>( ?@" #AB2,644,61A / #4% $66$$%1
Bªn B: t45ng t8: $ho ;<c giang – c«ng t ;i9n :¸6 #= ;¹p6 #= :¸%bªn
nhËn t4«ng hµng'
§(a ch): >g? @@ §<c Aiang6 t!ng $ho §<c AiangB
;¹i di9n: Bµ CCCCCCCCCC D Ch9c +:" Th/ kho,
=(1n tho>( ?@" CCCCCCCCC,,
Bªn g&i hµng ;C giao ;D Eµ bªn nhËn t4«ng hµng ;C nhËn ;D hµng
ho¸ nhËp $ho chi tiFt nh Ga5:
HIt hµng §JT
*+ bao
% 0-2g.Ba
o'
*+ lKng
)>t nhEa 5guyFn ?(nh GG H1##%
XuIt x9" =µ( Joan
TIn
CCC,, CC,, tIn
(B»ng ch÷: .………………… ………………
………………………………………)
……………………………………………………………………………………..
>gLi nhËn t4«ng hµng
(Ký nhËn)
>gLi g&i hµng
(Ký nhËn)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->