P. 1
Phuong Phap Tinh TICH PHAN

Phuong Phap Tinh TICH PHAN

Ratings:
(0)
|Views: 3,163|Likes:
Được xuất bản bởidominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 05, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

TÝch ph©n

Phương pháp tính Tích phân

I. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến:
Những phép đổi biến phổ thông:
- Nếu hàm có chứa dấu ngoặc kèm theo luỹ thừa thì đặt t là phần bên trong dấu
ngoặc nào có luỹ thừa cao nhất.
- Nếu hàm chứa mẫu số thì đặt t là mẫu số.
- Nếu hàm số chứa căn thức thì đặt t là phần bên trong dấu căn thức.
- Nếu tích phân chứa
x
dx
thì đặt
x ln t ·
.
- Nếu tích phân chứa
x
e thì đặt
x
e t · .
- Nếu tích phân chứa
x
dx
thì đặt x t · .
- Nếu tích phân chứa
2
x
dx
thì đặt
x
1
t ·
.
- Nếu tích phân chứa
xdx cos
thì đặt
x sin t ·
.
- Nếu tích phân chứa
xdx sin
thì đặt
x cos t ·
.
- Nếu tích phân chứa
x cos
dx
2
thì đặt
tgx t ·
.
- Nếu tích phân chứa
x sin
dx
2
thì đặt
gx cot t ·
.
Bài tập minh hoạ:
1.
( ) ( )

− + +
1
0
3
2
dx 1 x 2 x 1 x
2.
dx x 1 . x
1
0
3


3.


e
1
2
x ln 1 . x
dx
4.


1
0
x
x
1 e
dx e
5. ∫
+
1
0
x 1 x
dx
6.

π
+ −
2
0
2
6 x sin 5 x sin
xdx cos
7.

π
+
2
0
3
x cos 1
xdx sin 4
8.

π
4
0
2
tgx
x cos
dx e
9.

π
π
2
4
4
x sin
dx
10.
dx x 1 . x
1
0
2 3


II. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần:
Công thức:
∫ ∫
− ·
b
a
b
a
b
a
vdu uv dx ) x ( f
. Như vậy việc chọn được u và dv có vai trò
quyết định trong việc áp dụng phương pháp này.
Ta thường gặp ba loại tích phân như sau:
Loại 1:
-N2C-
1
TÝch ph©n
) x ( P u
d x . e ) . x ( P
d x ) . x ( f c o s ) . x ( P
d x ) . x ( f s i n ) . x ( P
n
b
a
) x ( f
n
b
a
n
b
a
n
· ⇒
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹: Trong đó
) x ( P
n là đa thức bậc n.
Ta phải tính n lần tích phân từng phần.
Loại 2:

· ⇒
b
a
n n
) x ( f ln u dx ). x ( f ln ). x ( P
: Tính n lần tích phân từng phần.
Loại 3:
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
β
β


α
α
b
a
x
b
a
x
d x . x c o s . e
d x . x s i n . e
Đây là hai tích phân mà tính tích phân này phải tính luôn
cả tích phân còn lại. Thông thường ta làm như sau:
- Tính

β
α
b
a
x
dx . x sin . e
:Đặt
x
e u
α
· . Sau khi tích phân từng phần ta lại có tích phân

β
α
b
a
x
dx . x cos . e
.Ta lại áp dụng TPTP với u như trên.
- Từ hai lần TPTP ta có mối quan hệ giữa hai tích phân và dễ dàng tìm được
kết quả.
Bài tập minh hoạ:
1.
( )

π
+ −
2
0
2
dx . x sin . 1 x x
2.

e
1
2 3
dx . x ln . x
3.

π
0
2
dx . x 3 cos . x
4.

π
2
0
x 3
dx . x 5 cos . e
5.

π
2
0
x 2003
dx . x 2004 sin . e
6.

π
2
0
2 x 2
dx . x sin . e
Ngoài ra ta xét thêm một vài bài tích phân áp dụng phương pháp TPTP nhưng
không theo quy tắc đặt ở trên:
1. ( )

π
e
1
dx . x ln cos 2.
( )


2
0
3
4
8
1 x
dx . x
3.


,
`

.
|
e
1
3
dx .
x
x ln
4.
( )

+
1
0
2
x 2
2 x
dx . e x
5.

π
+
+
2
0
x
dx e .
x cos 1
x sin 1
III. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ:
Phần 1: Tích phân hữu tỷ cơ bản.
1. a.Dạng:
C b ax ln
a
A
dx
b ax
A
+ + ·
+

b.Dạng:
∫ ∫ ∫
+
+ ·
+
+
dx
d cx
A
dx
c
a
dx
d cx
b ax
-N2C-
2
TÝch ph©n
c. Dạng:
( )
∫ ∫ ∫
+
+ + ·
+
+ +
dx
e dx
C
dx B Ax dx
e dx
c bx ax
2
2. a.Dạng:

+ + c bx ax
dx
2
- Nếu
0 > ∆
:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
...
x x x x a
dx x x x x
x x
1
x x x x a
dx
2 1
2 1
1 2 2 1
∫ ∫
·
− −
− − −

·
− −
- Nếu
0 · ∆
:
...
a 2
b
x a
dx
2 ∫
·

,
`

.
|

- Nếu
0 < ∆
:
( )

β + α −
2
2
x
dx
Đặt
( ) tgt . x β · α −
3. Dạng:

+ +
+
· dx
c bx ax
B Ax
I
2
Phân tích:
( )
∫ ∫ ∫
+ +
+
+ +
+ +
·
+ +
+
·
c bx ax
dx
. n dx
c bx ax
' c bx ax
. m dx
c bx ax
B Ax
I
2 2
2
2

+ +
+ + + ·
c bx ax
dx
. n c bx ax ln . m
2
2
Bài tập minh hoạ:
1.

+

1
0
dx
2004 x 2003
2003 x 2004
2.

+ +
2
1
2
x 5 x 6
dx
3.

+ −
4
0
2
9 x 6 x
dx
4.

+ +
1
0
2
1 x x
dx

5.

+ +
+
2
1
2
dx
x 5 x 6
3 x 2
6.

+ +

1
0
2
dx
1 x x
x 3 4
Phần 2: Tích phân hữu tỷ tổng quát.

b
a
dx
) x ( Q
) x ( A
- Bước 1: Nếu bậc của A(x) lớn hơn bậc của B(x): Chia chia A(x) cho B(x). Ta
phải tính tích phân:

b
a
dx
) x ( Q
) x ( P
- Bước 2:
+ Nếu Q(x) chỉ toàn nghiệm đơn:
( ) ( ) ( )
n 2 1
a x ... a x a x ) x ( Q − − − ·
, ta tìm n 2 1
A ... A , A

sao cho :
n
n
2
2
1
1
a x
A
..
a x
A
a x
A
) x ( Q
) x ( P

+ +

+

·
+ Nếu Q(x) gồm cả nghiệm đơn và nghiệm bội:
( )( )( )
2
c x b x a x ) x ( Q − − − ·
, ta tìm
2 1
C , C , B , A
sao cho :
( ) ( ) c x
C
c x
C
b x
B
a x
A
) x ( Q
) x ( P
2
2
1

+

+

+

·
+ Nếu Q(x) gồm nhân tử bậc hai đơn và nhân tử bậc hai đơn:
( ) ( ) q px x a x ) x ( Q
2
+ + − ·
, ta tìm
C , B , A
sao cho :
q px x
C Bx
a x
A
) x ( Q
) x ( P
2
+ +
+
+

·
+ Nếu Q(x) gồm nhân tử bậc hai đơn và nhân tử bậc hai bội:
( ) ( )
2
2
q px x a x ) x ( Q + + − · , ta tìm 2 2 1 1
C , B , C , B , A
sao cho :
( )
q px x
C x B
q px x
C x B
a x
A
) x ( Q
) x ( P
2
2 2
2
2
1 1
+ +
+
+
+ +
+
+

·
-N2C-
3
TÝch ph©n
Bài tập minh hoạ:
1.
dx
x 4 x
8 x 16 x 4
3
2
3
2


− +
2.
dx
2 x 3 x
3 x 3 x 3
2
1
3
2

+ −
+ +
3.
dx
x x
1 x
5
2
2 3 ∫

+
IV. Tích phân hàm vô tỷ đơn giản:
1.Dạng:
∫ ∫
+
+
b
a
n
b
a
n
b ax
dx
; dx . b ax
: Đổi
( )
n
1
n
b ax b ax + · +
2.Dạng:

+ +
b
a
2
dx . c bx ax
- Nếu a>0 : Tích phân có dạng
du a u
b
a
2 2

+
đặt u=atgt
Hoặc chứng minh ngược công thức:
C a u u ln
2
u
a u
2
u
du a u
2 2
2
2 2 2 2
+ + + + + · +

-- Nếu a<0 : Tích phân có dạng
du u a
b
a
2 2


đặt u=asint
3.Dạng:

+ +
b
a
2
c bx ax
dx
- Nếu
0 > ∆
:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
...
x x x x a
dx x x x x
x x
1
x x x x a
dx
2 1
2 1
1 2 2 1
∫ ∫
·
− −
− − −

·
− −
- Nếu
0 · ∆
:
∫ ∫
·

,
`

.
|

·

,
`

.
|

a 2
b
x a
dx
a 2
b
x a
dx
2
- Nếu
0 < ∆
: Với a>o:
( )

β + α −
2
2
x
dx
Đặt
( ) tgt . x β · α −
Hoặc chứng minh ngược công thức:
C a u u ln
a u
du
2 2
2 2
+ + + ·
+

Với a<0:
( )

α − − β
2
2
x
dx
Đặt
( ) t sin . x β · α −
Bài tập minh hoạ:
1.

+ −
·
3
0
2
2 x 3 x
dx
I
2.

+ +
·
1
0
2
1 x 2 x
dx
I
3.

+ +
·
1
0
2
1 x x
dx
I
4.

+ − −
·
1
0
2
3 x 2 x
dx
I
5.

+ + ·
1
0
2
dx . 1 x x I
6.

+ − − ·
1
0
2
dx . 3 x 2 x I
4.Dạng
( )

+ + α +
b
a
2
c bx ax x
dx
Đặt
( )
t
1
x · α +
BTMH: 1.
( )

+ + +
1
0
2
1 x x 1 x
dx
2.
( )

+ +
1
0
2
x 2 x 4 x 2
dx
5.Dạng:
( ) ( ) ( ) dx . b ax ; b ax R
q
p
n
m

+ +
Đặt
( )
s
1
b ax t + ·
với s là BCNN của n và q.
BTMH:
( ) ( )

+ − +
1
0
3
2
1 x 2 1 x 2
dx

( ) ( )

− − −
1
0
4
x 2 1 x 2 1
dx


+
1
0
3
6
dx
x 1
x
V. Tích phân hàm số lượng giác:
-N2C-
4
TÝch ph©n
1.Dạng:
( )

b
a
dx x cos ; x sin f
- Nếu f là hàm lẻ theo sinx: Đặt t=cosx.
- Nếu f là hàm lẻ theo cosx: Đặt t=sinx.
- Nếu f là hàm chẵn theo sinx và cosx: Đặt t=tgx.
Bài tập minh hoạ:
1.

π
2
0
3
3
dx
x cos
x sin
2.

π
+
6
0
3
dx
x sin 4
x cos
3.

π
4
0
3
x cos . x sin
dx
4.
( )

π
+
4
0
2
x cos x sin
dx
2.Dạng:

b
a
n m
dx . x cos . x sin
- Nếu m và n chẵn: Hạ bậc.
- Nếu m lẻ: Đặt t=cosx.
- Nếu n lẻ: Đặt t=sinx.
Bài tập minh hoạ:
1.

π
2
0
2 3
dx . x cos . x sin
2.

π
2
0
2 4
dx . x cos . x sin
3.

π
2
0
2
4
dx
x cos
x sin
4.

π
2
0
4 4
x sin . x cos
dx
3.Dạng:
( )

b
a
dx . x cos ; x sin R
trong đó R là hàm hữu tỉ theo sinx, cosx.
Đặt
2
x
tg t ·
2
t 1
dt 2
dx
+
· ⇒
;
2
t 1
t 2
x sin
+
·
;
2
2
t 1
t 1
x cos
+

· ;
2
t 1
t 2
tgx

·
Cụ thể là hàm:

+ +
·
b
a
c x cos b x sin a
dx
I
Bài tập minh hoạ:
1.

π
+ +
·
4
0
1 x cos x sin
dx
I
2.
( )
( )
dx
1 x cos . x sin
x sin 1
I
2
0

π
+
+
·
3.
( )

π
+
·
2
0
2 x cos
dx
I
4.Dạng:

+
+
·
b
a
dx
x cos d x sin c
x cos b x sin a
I
Phân tích: (Tử số)=A.(Mẫu số)+B.(Mẫu số)’
( )
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
+
+
+ ·
+

+ ·
+
+
·
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
x cos d x sin c
x cos d x sin c d
. B dx A dx
x cos d x sin c
x sin d x cos c
. B dx A dx
x cos d x sin c
x cos b x sin a
I
Bài
tập minh hoạ:

π
+

·
2
0
dx
x cos 3 x sin 4
x cos 2 x sin 3
I
5.Dạng: ∫
+ +
+ +
·
b
a
2 2 2
1 1 1
dx
c x cos b x sin a
c x cos b x sin a
I
Phân tích: (Tử số)=A.(Mẫu số)+B.(Mẫu số)’+C
( )
J . C
c x cos b x sin a
c x cos b x sin a d
B dx A
c x cos b x sin a
dx
C dx
c x cos b x sin a
x sin b x cos a
B dx A I
b
a
2 2 2
2 2 2
b
a
b
a
2 2 2
b
a
2 2 2
2 2
b
a
+
+ +
+ +
+ ·
+ +
+ +
+ +

+ ·
∫ ∫
∫ ∫ ∫
J là tích phân tính được.
-N2C-
5
TÝch ph©n
Bài tập minh hoạ: 1.

π
+ +
+ −
·
2
0
dx
3 x cos 2 x sin
1 x cos x sin
I
2.

π
+ −
+
·
2
0
dx
5 x cos 4 x sin 3
1 x sin
I
VI. Phép đổi biến đặc biệt:

·
b
a
dx ) x ( f I
Khi sử dụng các cách tính tích phân mà không tính được ta thử dùng phép đổi
biến:
( ) x b a t − + ·
.Thực chất của phép đổi biến này là nhờ tính chất chẵn lẻ của hàm
số f(x).
Bài tập minh hoạ:
1.

π
π

+
·
2
2
x
dx
1 e
x cos
I
2.
( )


+ + ·
1
1
2 3
dx 1 x x ln I
3.

π
+
·
0
2
dx
x cos 1
x sin x
I
4.


+
·
1
1
x
dx
1 2003
x 2004 sin
I

Chứng minh rằng:
1. Nếu f(x) là hàm số chẵn và liên tục trên
[ ] a ; a −
thì:
∫ ∫

·
a
0
a
a
dx ) x ( f . 2 dx ) x ( f
2. Nếu f(x) là hàm số lẻ và liên tục trên
[ ] a ; a −
thì:
0 dx ) x ( f
a
a


·
3.
∫ ∫
π π
·
2
0
2
0
dx ) x (cos f dx ) x (sin f
4.
∫ ∫
π π
π ·
2
0
2
0
dx ) x (sin f dx ) x (sin f . x
-N2C-
6

Hoạt động (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Giang Phan liked this
Trung Nguyễn liked this
Ngô Văn Đức liked this
Van Tien Nguyen liked this
Thị Minh Hoàn Phí liked this
Van Tien Nguyen liked this
Tam Duong Tran liked this
davilkhanh liked this

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->