P. 1
Dao Dong Dien Tu NC

Dao Dong Dien Tu NC

|Views: 440|Likes:
Được xuất bản bởidominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 05, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 1 -……………….……...Dao động.

Sóng điện từ
Chương IV: DAO ĐỘNG. SÓNG ĐIỆN TỪ
CHỦ ĐỀ I. MẠCH DAO ĐỘNG. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Dạng 1: ĐẠI CƯNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Câu 1: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q
0


à c!"ng độ d#ng điện cực đại trong
mạch là $
0
th% chu &' dao động điện từ trong mạch là
() T * +π ,
-
$
-
.) T * +π ,
-
/$
-
C) T * +π $
-
/,
-
0) T * +π 1C
Câu +: 2ột mạch dao động điện từ 1C, c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8) 9iệu điện thế gi:a hai ;<n tụ điện ;iến thiên
đi=u h#a th>o th"i gian ?i t5n @A B) Ch7t ;i8u nào @au đâD là @aiE
() FGng l!Hng điện từ ;Ing nGng l!Hng từ tr!"ng cực đại)
.) FGng l!Hng điện từ ;iến thiên tu5n hoàn ?i t5n @A B)
C) FGng l!Hng điện tr!"ng ;iến thiên tu5n hoàn ?i t5n @A +B )
0) FGng l!Hng điện từ ;Ing nGng l!Hng điện tr!"ng cực đại)
Câu J: T5n @A g3c cKa dao động điện từ tự do trong mạch 1C c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8 đ!Hc L7c đMnh ;4i ;i8u
thNc () LC
π
ω
1
= .)
LC
1
= ω
C)
LC π
ω
+
1
=
0)
LC
π
ω
+
=
Câu O: 2ột mạch dao động điện từ 1C gPm tụ điện c3 điện dung C à cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1) .iết dâD dQn
c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8 à trong mạch c3 dao động điện từ riêng) RSi T
-
, U
-
l5n l!Ht là điện tích cực đại à
hiệu điện thế cực đại cKa tụ điện, $o là c!"ng độ d#ng điện cực đại trong mạch) .i8u thNc nào @au đâD &h6ng Vh<i là
;i8u thNc tính nGng l!Hng điện từ trong mạch E
()
+
-
+
LI
W = .)
L
q
W
+
+
-
= C)
+
-
+
CU
W = 0)
C
q
W
+
+
-
=
Câu W: Ch7t ;i8u nào @au đâD là @ai &hi n3i = nGng l!Hng cKa mạch dao động điện từ 1C c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng
&8E () FGng l!Hng điện từ cKa mạch dao động ;Ing nGng l!Hng điện tr!"ng cực đại 4 tụ điện)
.) FGng l!Hng điện tr!"ng à nGng l!Hng từ tr!"ng cXng ;iến thiên tu5n hoàn th>o một t5n @A chung)
C) FGng l!Hng điện từ cKa mạch dao động ;iến đYi tu5n hoàn th>o th"i gian)
0) FGng l!Hng điện từ cKa mạch dao động ;Ing nGng l!Hng từ tr!"ng cực đại 4 cuộn c<m)
Câu Z: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cKa tụ điện ;iến thiên đi=u hoà ?i chu &' T) FGng l!Hng điện
tr!"ng 4 tụ điện () ;iến thiên đi=u hoà ?i chu &' +T .) &h6ng ;iến thiên đi=u hoà th>o th"i gian
C) ;iến thiên đi=u hoà ?i chu &' T/+ 0) ;iến thiên đi=u hoà ?i chu &' T
Câu [: 2ột mạch dao động gPm c3 cuộn dâD 1 thu5n điện c<m à tụ điện C thu5n dung &h7ng) Fếu gSi $
-
d#ng điện cực
đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U
-
gi:a hai đ5u tụ điện liên hệ ?i $
-
nh! thế nào E 9\D chSn &ết ,u< đ]ng trong
nh:ng &ết ,u< @au đâD:
()
C
L
I U
π
- -
= .)
L
C I
U
-
-
= C)
C
L I
U
-
-
= 0)
C
L
I U
- -
=
Câu ^: C6ng thNc tính nGng l!Hng điện từ cKa một mạch dao động 1C là
()
C
I
W
+
+
-
= .)
C
q
W
+
+
-
= C)
C
q
W
+
-
= 0) L I W /
+
-
=
Câu _: Trong mạch dao động, d#ng điện trong mạch c3 đ`c đi8m nào @au đâD E
() T5n @A rat l?n) .) C!"ng độ rat l?n) C) FGng l!Hng rat l?n) 0) Chu &% rat l?n)
Câu 1-: Trong mạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n ;Ing &h6ng th%
() FGng l!Hng đt tbV trung 4 tụ điện à ;iến thiên ?i chu &% ;Ing nca chu &% dao động riêng cKa mạch)
.) FGng l!Hng đt tbV trung 4 cuộn c<m à ;iến thiên ?i chu &% ;Ing chu &% dao động riêng cKa mạch)
C) FGng l!Hng tt tbV trung 4 tụ điện à ;iến thiên ?i chu &% ;Ing nca chu &% dao động riêng cKa mạch)
0) FGng l!Hng tt tbV trung 4 cuộn c<m à ;iến thiên ?i chu &% ;Ing chu &% dao động riêng cKa mạch)
Câu 11: dự h%nh thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện t!Hng nào @au đâD E
() 9iện t!Hng cộng h!4ng điện) .) 9iện t!Hng từ ho7) C) 9iện t!Hng c<m Nng điện từ) 0) 9iện t!Hng tự c<m)
Câu 1+: 2ột mạch dao động điện từ 1C gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 &h6ng đYi à tụ điện c3 điện dung C
thaD đYi đ!Hc) .iết điện tr4 cKa dâD dQn là &h6ng đ7ng &8 à trong mạch c3 dao động điện từ riêng) ehi điện dung c3
gi7 trM C
1
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là B
1
) ehi điện dung c3 gi7 trM C
+
* OC
1
th% t5n @A dao động điện từ riêng
trong mạch là () B
+
* OB
1
.) B
+
* B
1
/+ C) B
+
* +B
1
0) B
+
* B
1
/O
Câu 1J: 2ột mạch 1C đang dao động tự do, ng!"i ta đo đ!Hc điện tích cực đại trên + ;<n tụ điện là ,
-
à d#ng điện cực
đại trong mạch là $
-
) Fếu dXng mạch nàD làm mạch chSn @3ng cho m7D thu thanh, th% ;!?c @3ng mà n3 ;ft đ!Hc tính
;Ing c6ng thNc:
() g * +π c - -
I q
) .) g * +π c,
-
/$
-
) C) g * +π c$
-
/,
-
) 0) g * +π c,
-
$
-
)
Câu 1O: Trong mạch dao động 1C c3 dao động điện từ ?i t5n @A 129h, tại th"i đi8m t * -, nGng l!Hng từ tr!"ng trong
mạch c3 gi7 trM cực đại) Th"i gian ngfn nhat &8 từ th"i đi8m ;an đ5u đ8 nGng l!Hng từ tr!"ng ;Ing một nca gi7 trM cực
đại cKa n3 là: () -,W)1-
iZ
@) .) 1-
iZ
@) C) +)1-
iZ
@) 0) -,1+W)1-
iZ
@
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 2 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
Câu 1W: Trong một mạch dao động 1C, điện tích trên một ;<n tụ ;iến thiên th>o Vh!jng tr%nh k)
+
co@l
-
π
ω − = t q q
Fh! bD: () Tại c7c th"i đi8m T/O à JT/O, d#ng điện trong mạch c3 độ l?n cực đại, chi=u ng!Hc nhau
.) Tại c7c th"i đi8m T/+ à T, d#ng điện trong mạch c3 độ l?n cực đại, chi=u ng!Hc nhau)
C) Tại c7c th"i đi8m T/O à JT/O, d#ng điện trong mạch c3 độ l?n cực đại, chi=u nh! nhau)
0) Tại c7c th"i đi8m T/+ à T, d#ng điện trong mạch c3 độ l?n cực đại, chi=u nh! nhau
Câu 1Z: miện tích cKa tụ điện trong mạch dao động 1C ;iến thiên th>o Vh!jng tr%nh , * ,
o
co@l
+
T
π
t n
π
k) Tại th"i
đi8m t * T/O , ta c3: () 9iệu điện thế gi:a hai ;<n tụ ;Ing -) .) 0#ng điện ,ua cuộn dâD ;Ing -)
C) miện tích cKa tụ cực đại) 0) FGng l!Hng điện tr!"ng cực đại)
Câu 1[: Trong mạch dao động 1C lo t!4ng, gSi i à u là c!"ng độ d#ng điện trong mạch à hiệu điện thế gi:a hai đ5u
cuộn dâD tại một th"i đi8m nào đ3, $
-
là c!"ng độ d#ng điện cực đại trong mạch) 9ệ thNc ;i8u dipn mAi liên hệ gi:a i, u
à $
-
là :
() ( )
+ + +
-
u
C
L
i I = + .) ( )
+ + +
-
u
L
C
i I = − C) ( )
+ + +
-
u
C
L
i I = − 0) ( )
+ + +
-
u
L
C
i I = +
Câu 1^: Trong mạch 1C điện tích cKa tụ điện ;iến thiên đi=u hoà ?i gi7 trM cực đại ;Ing ,
-
) miện tích cKa tụ điện &hi
nGng l!Hng từ tr!"ng gaV J l5n nGng l!Hng điện tr!"ng là
() , *
-
T
J
±
.) , *
-
T
O
±
C) , *
-
T +
+
± 0) , *
-
T
+
±

Câu 1_: 2ột mạch dao động 1C c3 1 * +m9, C*^Vq, laD
+
π *1-) Th"i gian từ l]c tụ ;ft đ5u Vh3ng điện đến l]c c3
nGng l!Hng điện tr!"ng ;Ing ;a l5n nGng l!Hng từ tr!"ng là:
() +)1-
i[
@ .) 1-
i[
@ C)
W
1-
[W
s

0)
Z
1-
1W
s

Câu +-: Trong mạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8, chu &' dao động cKa mạch là T * 1-
iZ
@, &ho<ng th"i
gian ngfn nhat đ8 nGng l!Hng điện tr!"ng lại ;Ing nGng l!Hng từ tr!"ng
() +,W)1-
iW
@ .) 1-
iZ
@ C) W)1-
i[
@ 0) +,W)1-
i[
@
Dạng !: "#C Đ$NH CH% &'( T)N S* V+ ,Ư-C SÓNG
Câu 1: T5n @A dao động cKa mạch 1C tGng gaV đ6i &hi:
() miện dung tụ tGng gaV đ6i .) mộ tự c<m cKa cuộn dâD tGng gaV đ6i
C) miên dung gi<m c#n 1 nca 0) Chu &% gi<m một nca
Câu +: Trong march thu @osng 6 tuDêsn ng!jti ta điêtu chiunh điêrn dung cuua tur C * 1/O---π lqk at đ6r t!r caum cuua cu6rn dâD
1 * 1,Z/π l9k) ehi đos @osng thu đ!jrc cos tâtn @6s ;ao nhiêu E 1âsD π
+
* 1-)
() 1--9h) .) +W9h) C) W-9h) 0) +--9h)
Câu J: 2ạch dao động ;ft tín hiệu cKa một m7D thu 6 tuDến điện gPm một cuộn c<m 1 * +µ 9 à một tụ điện
1^-- C
-
= Vq) F3 c3 th8 thu đ!Hc @3ng 6 tuDến điện ?i ;!?c @3ng là:
() 11,Jm .) Z,+^m C) 1J,1m 0) 11Jm
Câu O: ehung dao động ?i tụ điện C à cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 đang dao động tự do) Fg!"i ta đo đ!Hc điện tích cực
đại trên một ;<n tụ là ,
-
* 1-
vZ
C à d#ng điện cực đại trong &hung $
-
* 1-() .!?c @3ng điện tc cộng h!4ng ?i &hung
c3 gi7 trM: () 1^^m .) 1^^,Om C) 1Z-m 0) 1^m
Câu W: 2uAn tGng t5n @A dao động riêng mạch 1C lên gaV O l5n th%:
() Ta tGng điện dung C lên gaV O l5n .) Ta gi<m độ tự c<m 1 c#n
1Z
L
C) Ta gi<m độ tự c<m 1 c#n
O
L
0) Ta gi<m độ tự c<m 1 c#n
+
L
Câu Z: 2ột tụ điện
mF C + , - =
) m8 mạch c3 t5n @A dao động riêng W--9h th% hệ @A tự c<m 1 Vh<i c3 gi7 trM ;Ing ;ao
nhiêu E 1aD 1-
+
= π ) () 1m9) .) -,Wm9) C) -,Om9) 0) -,Jm9)
Câu [: 2ột mạch dao động 1C gPm một cuộn c<m c3 độ tự c<m H L
π
1
= à một tụ điện c3 điện dung C) T5n @A dao
động riêng cKa mạch là 129h) Ri7 trM cKa C ;Ing:
() pF C
π O
1
= .) F C
π O
1
= C) mF C
π O
1
= 0) F C µ
π O
1
=
Câu ^: 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng đang c3 dao động điện từ tự do) .iết điện tích cực đại cKa một ;<n tụ điện c3 độ
l?n là 1-
i^
C à c!"ng độ d#ng điện cực đại ,ua cuộn c<m thu5n là Z+,^ m() T5n @A dao động điện từ tự do cKa mạch là
A) +,W)1-
J
&9h) ,) J)1-
J
&9h) C) +)1-
J
&9h) D) 1-
J
&9h)
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 3 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
Câu _: 2ột mạch dao động điện từ 1C gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m &h6ng đYi à tụ điện c3 điện dung thaD
đYi đ!Hc) miện tr4 cKa dâD dQn &h6ng đ7ng &8 à trong mạch c3 dao động điện từ riêng) ehi điện dung c3 gi7 trM C
1
th%
t5n @A dao động riêng cKa mạch là B
1
) ehi điện dung c3 gi7 trM C
+
* OC
1
th% t5n @A dao động điện từ riêng trong mạch là
A) B
+
* -,+WB
1
) ,) B
+
* +B
1
) C) B
+
* -,WB
1
) D) B
+
* OB
1
)
Câu 1-: 2ột mạch dao động điện từ 1C gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 * +m9 à tụ điện c3 điện dung C *
-,+µ q) .iết dâD dQn c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8 à trong mạch c3 dao động điện từ riêng) Chu &% dao động điện từ
riêng trong mạch là A) Z,+^)1-
iO
@) ,) 1+,W[)1-
iO
@) C) Z,+^)1-
iW
@) D) 1+,W[)1-
iW
@)
Câu 11: 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m &h6ng đYi, tụ điện c3 điện dung C thaD đYi)
ehi C * C
1
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là [,W 29h à &hi C * C
+
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là 1- 29h)
Fếu C * C
1
n C
+
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là
A) 1+,W 29h) ,) +,W 29h) C) 1[,W 29h) D) Z,- 29h)
Câu 1+: 2ột mạch dao động điện từ 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n độ tự c<m 1 à tụ điện c3 điện dung thaD đYi
đ!Hc từ C
1
đến C
+
) 2ạch dao động nàD c3 chu &% dao động riêng thaD đYi đ!Hc)
A. từ
1
O LC π đến
+
O LC π ) ,) từ
1
+ LC π đến
+
+ LC π )
C) từ
1
+ LC đến
+
+ LC ) D) từ
1
O LC đến
+
O LC )
Câu 1J: 2ột mạch dao động gPm một cuộn c<m c3 độ tự c<m 1 * 1m9 à một tụ điện c3 điện dung C * -,1µ q) T5n @A
riêng cKa mạch c3 gi7 trM nào @au đâDE
A) 1,Z)1-
O
9h) ,) J,+)1-
O
9h) C) 1,Z)1-
J
9h) D) J,+)1-
J
9h)
Câu 1O 2ạch dao động điện từ 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1 m9 à tụ điện c3 điiện dung -,1 µ q)
0ao động điện từ riên cKa mạch c3 t5n @A g3c
A) J)1-
W
rad/@) ,) +)1-
W
rad/@) C) 1-
W
rad/@) D) O)1-
W
rad/@)
Câu 1W: ) Trong mạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8, cN @au nh:ng &ho<ng th"i gian ;Ing -,+W)1-
iO
@ th%
nGng l!Hng điện tr!"ng lại ;Ing nGng l!Hng từ tr!"ng) Chu &% dao động cKa mạch là
A) 1-
iO
@) ,) -,+W)1-
iO
@) C) -,W)1-
iO
@ D) +)1-
iO
@
Câu 1Z: 2ạch dao động 1C gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1 * +µ 9 à tụ điện c3 điện dung ^µ q) T5n @A dao
động riêng cKa mạch ;Ing A)
π ^
1-
Z
9h) ,)
π O
1-
Z
9h C)
π ^
1-
^
9h D)
π O
1-
^
9h
Câu 1[: ) 2ạch dao động đ!Hc tạo thành từ cuộn c<m 1 à hai tụ điện C
1
à C
+
) ehi dXng 1 à C
1
th% mạch c3 t5n @A
riêng là B
1
* J29h) ehi dXng 1 à C
+
th% mạch c3 t5n @A riêng là B
+
* O29h) ehi dXng 1 à C
1
, C
+
mfc nAi tiếV th% t5n @A
riêng cKa mạch là A) [29h) ,) W29h) C) J,W29h) D) +,O29h)
Câu 1^: 2ạch dao động đ!Hc tạo thành từ cuộn c<m 1 à hai tụ điện C
1
à C
+
) ehi dXng 1 à C
1
th% mạch c3 t5n @A
riêng là B
1
* J29h) ehi dXng 1 à C
+
th% mạch c3 t5n @A riêng là B
+
* O29h) ehi dXng 1 à C
1
, C
+
mfc @ong @ong th% t5n
@A riêng cKa mạch là
A) [29h) ,) W29h) C) J,W29h) D) +,O29h
Dạng .: "#C Đ$NH CƯ/NG ĐỘ D0NG ĐIỆN V+ HIỆ% ĐIỆN TH1
Câu 1: 2ột mạch dao động gPm một tụ +-nq à một cuộn c<m ^
µ
9, điện tr4 &h6ng đ7ng &8) 9iệu điện thế cực đại 4
hai đ5u tụ điện là U
-
* 1,Ww) Tính c!"ng độ d#ng điện hiệu dụng chạD ,ua trong mạch)
() OJ m( .) [Jm( C) WJ m( 0) ZJ m(
Câu +: Trong một mạch dao động 1C &h6ng c3 điện tr4 thu5n, c3 dao động điện từ tự do ldao động riêngk) 9iệu điện
thế cực đại gi:a hai ;<n tụ à c!"ng độ d#ng điện cực đại ,ua mạch l5n l!Ht là U
-
à $
-
) Tại th"i đi8m c!"ng độ d#ng
điện trong mạch c3 gi7 trM $
-
/+ th% độ l?n hiệu điện thế gi:a hai ;<n tụ điện là
() JU
-
/O) .)
J
U
-
/+ C) U
-
/+) 0)
J
U
-
/O
Câu J: 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng c3 1 * O-m9, C * +Wxq, điện tích cực đại cKa tụ ,
-
* Z)1-
i1-
C) ehi điện tích cKa
tụ ;Ing J)1-
i1-
C th% d#ng điện trong mạch c3 độ l?n)
() W) 1-
i[
( .) Z)1-
i[
( C) J)1-
i[
( 0) +)1-
i[
(
Câu O: 2ột mạch dao động gPm tụ điện c3 điện dung
F C µ W- =
à cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * Wm9) miện 7V cực đại
trên tụ điện là Zw) C!"ng độ d#ng điện trong mạch tại th"i đi8m điện 7V trên tụ điện ;Ing Ow là:
() -,J+() .) -,+W() C) -,Z-() 0) -,OW()
Câu W: C!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong mạch dao động 1C lí t!4ng là i * -,-^co@l+---tkl(k) Cuộn dâD c3 độ tự c<m
1 * W-m9) 9iệu điện thế gi:a hai ;<n tụ tại th"i đi8m c!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong mạch ;Ing c!"ng độ d#ng điện
hiệu dụng là): () + + w) .) J+w) C) + O w) 0) ^w)
Câu Z: ehi trong mạch dao động 1C c3 dao động tự do) 9iệu điện thế cực đại gi:a + ;<n tụ là U
o
*+w) Tại th"i đi8m mà
nGng l!Hng điện tr!"ng ;Ing + l5n nGng l!Hng từ tr!"ng th% hiệu điện thế gi:a + ;<n tụ là
() -,Ww) .)
+
J
w) C) 1w) 0) 1,ZJw)
Câu [: 2ột mạch dao động gPm một tụ +-nq à một cuộn c<m ^- H µ , điện tr4 &h6ng đ7ng &8) 9iệu điện thế cực đại 4
hai đ5u tụ điện là U
-
* 1,Ww) Tính c!"ng độ d#ng điện hiệu dụng chạD ,ua trong mạch)
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
() [Jm() .) OJm() C) 1Z,_m() 0) WJm()
Câu ^: ehung dao động lC * 1-µ qy 1 * -,19k) Tại th"i đi8m u
C
* Ow th% i * -,-+() C!"ng độ cực đại trong &hung ;Ing:
() O,W)1-
v+
( .) O,O[)1-
v+
( C) +)1-
vO
( 0) +-)1-
vO
(
Câu _: 2ột mạch dao động điện từ, cuộn dâD thu5n c<m c3 hệ @A tự c<m -,Wm9, tụ điện c3 điện dung -,Wnq) Trong
mạch c3 dao động điện từ đi=u h#a)ehi c!"ng độ d#ng điện trong mạch là 1m( th% điện 7V hai đ5u tụ điện là 1w) ehi
c!"ng độ d#ng điện trong mạch là - ( th% điện 7V hai đ5u tụ là:
() + w .) + w C) + + w 0) O w
Câu 1-: Tại th"i đi8m ;an đ5u, điện tích trên tụ điện cKa mạch dao động 1C c3 gía trM cực đại ,
-
* 1-
i^
C) Th"i gian đ8
tụ Vh3ng hết điện tích là +
µ
@) C!"ng độ hiệu dụng trong mạch là:
() [,^Wm() .) [^,W+m() C) W,WWm() 0) 1W,[+m()
Câu 11: C!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong mạch dao động 1C c3 dạng i * -,-+co@+---t l(k)Tụ điện trong mạch c3
điện dung Wxq) mộ tự c<m cKa cuộn c<m là
() 1 * W- 9 .) 1 * W)1-
Z −
9 C) 1 * W)1-
^ −
9 0) 1 * W-m9
Câu 1+: 2ột mạch dao động 1C, gPm tụ điện c3 điện dung C * ^nq à một cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 * +m9)
.iết hiệu điện thế cực đại trên tụ Zw) ehi c!"ng độ d#ng điện trong mạch ;Ing Zm(, th% hiệu điện thế gi:a + đ5u cuộn
c<m g5n ;Ing) () Ow .) W,+w C) J,Zw 0) Jw
Câu 1J: Trong mạch dao động 1C c3 dao động điện từ tự do ldao động riêngk ?i t5n @A g3c 1-
O
rad/@) miện tích cực đại
trên tụ điện là 1-
i_
C) ehi c!"ng độ d#ng điện trong mạch ;Ing Z)1-
iZ
( th% điện tích trên tụ điện là
() ^)1-
i1-
C) .) O)1-
i1-
C) C) +)1-
i1-
C) 0) Z)1-
i1-
C)
Câu 1O: 2ột mạch dao động 1C c3 ω*1-
[
rad/@, điện tích cực đại cKa tụ ,
-
* O)1-
i1+
C) ehi điện tích cKa tụ , * +)1-
i1+
C
th% d#ng điện trong mạch c3 gi7 trM:
()
W
+)1- A

.)
W
+ J)1- A

C)
W
+)1- A

0)
W
+ +)1- A


Câu 1W: 2ột tụ điện c3 điện dung C * ^nq đ!Hc nạV điện t?i điện 7V Zw rPi mfc ?i một cuộn c<m c3 1 * +m9) C!"ng
độ d#ng điện cực đại ,ua cuộn c<m là
() -,1+ () .) 1,+ m() C) 1,+ () 0) 1+ m()
Câu 1Z: 2ột mạch dao động gPm cuộn dâD thu5n c<m à tụ điện th% hiệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n tụ điện U
-C
liên
hệ ?i c!"ng độ d#ng điện cực đại $
-
;4i ;i8u thNc:
()
C
L
U
C
π
1
-
= .)
-C -
1
U * $
C
C)
-C -
1
U * $
C
0)
-C -
1
U * $
zC
Câu 1 [: ) 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng, gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1 à tụ điện c3 điện dung C) Trong mạch
c3 dao động điện từ tự do) RSi U
-
, $
-
l5n l!Ht là hiệu điện thế cực đại gi:a hai đ5u tụ điện à c!"ng độ d#ng điện cực đại
trong mạch th% A)
-
-
$
U
1C
=
) ,)
- -
1
U $
C
= ) C)
- -
C
U $
1
= ) D)
- -
U $ 1C = )
Câu 1 ^: ) 2ột mạch dao động điện từ gPm một tụ điện c3 điện dung -,1+Wµ q à một cuộn c<m c3 độ tự c<m W-µ 9)
miện tr4 thu5n cKa mạch &h6ng đ7ng &8) miện 7V cực đại gi:a hai ;<n tụ là Jw) C!"ng độ d#ng điện cực đại trong mạch
là A) [,W
+
m() ,) 1Wm() C) [,W
+
() D) -,1W()
Câu 1 _: . Trong mạch dao động điện từ 1C, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là T
o
à c!"ng độ d#ng điện cực đại trong
mạch là $
o
th% chu &% dao động điện từ trong mạch là
A) T * +π ,
o
$
o
) ,) T * +π )
o
o
q
I
) C) T * +π 1C) D) T * +π
o
o
I
q
)
Câu +-: 2ột mạch dao động điện tc c3 1 * Wm9y C * J1,^{q, hiệu điện thế cực đại trên tụ là ^w) C!"ng độ d#ng điện
trong mạch &hi hiệu điện thế trên tụ là Ow c3 gi7 trM:
A) W,Wm() ,) -,+Wm() C) -,WW() D) -,+W()
Câu +1: 2ạch dao động gPm tụ điện c3 C * 1+Wnq à một cuộn c<m c3 1 * W-µ 9) miện tr4 thu5n cKa mạch &h6ng
đ7ng &8) miện 7V cực đại gi:a hai ;<n tụ điện U
-
* 1,+w) C!"ng độ d#ng điện cực đại trong mạch là
A) Z)1-
i+
() ,) J + () C) J + m() D) Zm(
Câu ++: Moät maïch dao ñoäng goàm moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm L vaø moät tuï ñieän
coù ñieän dung C thöïc hieän dao ñoäng töï do khoâng taét. Giaù tr cöïc ñaïi cuûa ñieän aù!
giö"a hai #aûn tuï ñieän #a$ng %
&
. Giaù tr cöïc ñaïi cuûa cö'øng ñoä doøng ñieän trong maïch
(aø A. )
&
* %
& LC . B. )
&
* %
&
C
L
. C. )
&
* %
&
L
C
. D. )
&
*
LC
U
-
.
Câu +J: 2ạch dao động gPm tụ điện c3 điện dung OW--Vq à cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m W{9) miện 7V cực đại 4
hai đ5u tụ điện là +w) C!"ng độ d#ng điện cực đại chạD trong mạch là
A) -,-J() ,) -,-Z() C) Z)1-
iO
() D) J)1-
iO
()
Câu +O: 2ạch dao động c3 cuộn thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 * -,19, tụ điện c3 điện dung C * 1-µ q) ehi u
C
* Ow th% i *
J-m() T%m ;iên độ $
-
cKa c!"ng độ d#ng điện)
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - ! -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
A) $
-
* W--m() ,) $
-
* W-m() C) $
-
* O-m() D) $
-
* +-m()
Câu +W: 2ạch dao động c3 cuộn thu5n c<m 1 * -,19, tụ điện c3 điện dung C * 1-µ q) Trong mạch c3 dao động điện
từ) ehi điện 7V gi:a hai ;<n tụ là ^w th% c!"ng độ d#ng điện trong mạch là Z-m() C!"ng độ d#ng điện cực đại trong
mạch dao động là A) $
-
* W--m() ,) $
-
* O-m() C) $
-
* +-m() D) $
-
* -,1()
Dạng 2: N3NG 4Ư5NG ĐIỆN T6Ư/NG V+ TỪ T6Ư/NG
Câu 1: Trong mạch dao động lo t!4ng, tụ điện c3 điện dung C * W
µ
q, điện tích cKa tụ c3 gi7 trM cực đại là ^)1-
iW
C)
FGng l!Hng dao động điện từ trong mạch là:
() Z)1-
iO
|) .) 1+,^)1-
iO
|) C) Z,O)1-
iO
|) 0) ^)1-
iO
|)
Câu +: 0ao động điện từ trong mạch là dao động đi=u hoà) ehi hiệu điện thế gi:a hai đ5u cuộn c<m ;àng 1,+w th%
c!"ng độ d#ng điện trong mạch ;Ing 1,^m()C#n &hi hiệu điện thế gi:a hai đ5u cuộn c<m ;Ing -,_w th% c!"ng độ d#ng
điện trong mạch ;Ing +,Om() .iết độ tự c<m cKa cuộn dâD 1 * Wm9) miện dung cKa tụ à nGng l!Hng dao động điện từ
trong mạch ;Ing:
() 1-nq à +W)1-
i1-
|) .) 1-nq à J)1-
i1-
|) C) +-nq à W)1-
i1-
|) 0) +-nq à +,+W)1-
i^
|)
Câu J: 9iệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n tụ trong &hung dao động ;Ing Zw, điện dung cKa tụ ;Ing 1µ q) .iết dao động
điện từ trong &hung nGng l!Hng đ!Hc ;<o toàn, nGng l!Hng từ tr!"ng cực đại tbV trung 4 cuộn c<m ;Ing: () 1^)1-
vZ
|
.) -,_)1-
vZ
| C) _)1-
vZ
| 0) 1,^)1-
vZ
|
Câu O: 2ột tụ điện c3 điện dung F C
π +
1-
J −
= đ!Hc nạV một l!Hng điện tích nhat đMnh) dau đ3 nAi + ;<n tụ ào + đ5u 1
cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m H L
π W
1
= ) .} ,ua điện tr4 dâD nAi) dau &ho<ng th"i gian ngfn nhat ;ao nhiêu giâD
l&8 từ l]c nAik nGng l!Hng từ tr!"ng cKa cuộn dâD ;Ing J l5n nGng l!Hng điện tr!"ng trong tụ E
() 1/J--@ .) W/J--@ C) 1/1--@ 0) O/J--@
Câu W: 2ột mạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8, tụ điện c3 điện dung -,-W{q) 0ao động điện từ riêng
ltự dok cKa mạch 1C ?i hiệu điện thế cực đại 4 hai đ5u tụ điện ;Ing Zw) ehi hiệu điện thế 4 hai đ5u tụ điện là Ow th%
nGng l!Hng từ tr!"ng trong mạch ;Ing
() -,O µ | .) -,W µ | C) -,_ µ | 0) -,1 µ |
Câu Z: 2ạch dao động 1C gPm tụ C * Zµ q à cuộn c<m thu5n) .iết gi7 trM cực đại cKa điện 7V gi:a hai đ5u tụ điện là
U
o
* 1Ow) Tại th"i đi8m điện 7V gi:a hai ;<n cKa tụ là u * ^w nGng l!Hng từ tr!"ng trong mạch ;Ing:
() W^^µ | .) J_Z µ | C) J_,Z µ | 0) W^,^ µ |
Câu [: Trong mạch dao động 1C lí t!4ng c3 một dao động điện từ tự do ?i t5n @A riêng B
-
* 129h) FGng l!Hng từ
tr!"ng trong mạch c3 gi7 trM ;Ing nca gi7 trM cực đại cKa n3 @au nh:ng &ho<ng th"i gian là
() 1m@ .) -,Wm@ C) -,+Wm@ 0) +m@
Câu ^: Trong mạch 1C lo t!4ng cho t5n @A g3c: ~ * +)1-
O
rad/@, 1 * -,Wm9, hiệu điện thế cực đại trên hai ;<n tụ 1-w)
FGng l!Hng điện từ cKa mạch dao đ6ng là:
() +W |) .) +,W |) C) +,W m|) 0) +,W)1-
iO
|)
Câu _: Tụ điện cKa mạch dao động c3 điện dung C * 1xq, ;an đ5u đ!Hc điện tích đến hiệu điện thế 1--w, @au đ3 cho
mạch thực hiện dao động điện từ tft d5n) FGng l!Hng mat m7t cKa mạch từ &hi ;ft đ5u thực hiện dao động đến &hi dao
động điện từ tft h•n là ;ao nhiêu E
() ∆€ * 1- &| .) ∆€ * W m| C) ∆€ * W & | 0) ∆€ * 1- m|
Câu 1-: 2ột mạch dao động điện từ 1C lo t!4ng đang dao động ?i điện tích cực đại trên ;<n cực cKa tụ điện là ,
-
)
CN @au nh:ng &ho<ng th"i gian ;Ing nhau à ;Ing 1-
iZ
@ th% nGng l!Hng từ tr!"ng lại c3 độ l?n ;Ing
C
q
O
+
-
) T5n @A cKa
mạch dao động: () +,W)1-
W
9h) .) 1-
Z
9h) C) O,W)1-
W
9h) 0) 1-
iZ
9h)
Câu 11: Chorn tisnh châst &h6ng đusng &hi nosi êt march dao đ6rng 1C:
() 0ao đ6rng trong march 1C lat dao đ6rng t!r do it nGng l!jrng điêrn tr!jtng at t!t tr!jtng ;iêsn thiên ,ua lar i jsi
nhau)
.) FGng l!jrng t!t tr!jtng târV trung ju cu6rn cau m 1) C) FGng l!jrng điêrn tr!jtng târV trung ju tur điêrn C)
0) FGng l!jrng điêrn tr!jtng at nGng l!jrng t!t tr!jtng cutng ;iêsn thiên tuâtn hoatn th>o m6r t tâtn @6s chung)
Câu 1+: 2ột mạch dao động gPm cuộn thu5n c<m 1 à hai tụ C giAng nhau mfc nAi tiếV, &h3a e mfc 4 hai đ5u một tụ
C lh%nh •k) 2ạch đang hoạt động th% ta đ3ng &h3a e ngaD tại th"i đi8m nGng l!Hng điện tr!"ng à nGng l!Hng từ
tr!"ng trong mạch đang ;Ing nhau) FGng l!Hng toàn Vh5n cKa mạch @au đ3 @•:
() gi<m c#n J/O
.) gi<m c#n 1/O
C) &h6ng đYi
0) gi<m c#n 1/+
Câu 1J: 2ạch dao động 1C lí t!4ng gPm tụ điện c3 điện dung C, cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1) Trong mạch c3 dao
động điện từ tự do) .iết hiệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n tụ điện là U
-
) FGng l!Hng điện từ cKa mạch ;Ing

L
C C
K
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - " -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
A)
+
1
1C
+
) ,)
+
-
U
1C
+
) C)
+
-
1
CU
+
) D)
+
1
C1
+
)
Câu 1 O: ) Trong mạch dao động 1C lí t!4ng c3 dao động điện từ tự do th%
A) nGng l!Hng điện tr!"ng tbV trung 4 cuộn c<m),) nGng l!Hng điện tr!"ng à nGng l!Hng từ tr!"ng lu6n &h6ng đYi)
C) nGng l!Hng từ tr!"ng tbV trung 4 tụ điện) D) nGng l!Hng điện từ cKa mạch đ!Hc ;<o toàn)
Câu 1 W: 2ột mạch dao động điện từ 1C gPm tụ điện c3 điện dung C à cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1) .iết dâD
dQn c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8 à trong mạch c3 dao động điện từ riêng) RSi ,
-
, U
-
l5n l!Ht là điện tích cực đại à
điện 7V cực đại cKa tụ điện, $
-
là c!"ng độ d#ng điện cực đại trong mạch) .i8u thNc nào @au đâD &h6ng Vh<i là ;i8u thNc
tính nGng l!Hng điện từ trong mạch E
A) € *
+
1
CU
+
-
) ,) € *
C
q
+
+
-
) C) € *
+
1
1$
+
-
) D) € 7
L
q
+
+
-
)
Câu 1Z: 2ột mạch dao động điện từ c3 điện dung cKa tụ là C * Oµ q) Trong ,u7 tr%nh dao động điện 7V cực đại gi:a
hai ;<n tụ là 1+w) ehi điện 7V gi:a hai ;<n tụ là _w th% nGng l!Hng từ tr!"ng cKa mạch là
A) +,^^)1-
iO
|) ,) 1,Z+)1-
iO
|) C) 1,+Z)1-
iO
|) D) O)W-)1-
iO
|)
Câu 1 [: . 2ột mạch dao động 1C c3 cuộn thu5n c<m 1 * -,W9 à tụ điện C * W-{q) 9iệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n
tụ là Ww) FGng l!Hng dao động cKa mạch à chu &% dao động cKa mạch là:
A. +,-..&
/0
1 2
1--
π
3. B. &,4+-m12
1--
π
3. C. 4,+-..&
/0
1 2
1-
π
3. D. &,+-m1 2
1-
π
3.
Dạng 8: CHO ,I9% TH:C D0NG ĐIỆN "#C Đ$NH C#C ĐẠI 4Ư5NG C0N 4ẠI
Câu 1: C!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong một mạch dao động 1C lí t!4ng là i * -,-^co@+---tl(k) Cuộn dâD c3 độ tự
c<m là W-2h) ‚7c đMnh hiệu điện thế gi:a hai ;<n tụ điện tại th"i đi8m c!"ng độ d#ng điện tNc th"i ;Ing gi7 trM hiệu
dụng E () V W O .) V + O C) V J O 0) V O
Câu +: 2ạch dao động lí t!4ng 1C gPm tụ điện c3 điện dung +Wnq à cuộn dâD c3 độ tụ c<m 1) 0#ng điện trong mạch
;iến thiên th>o Vh!jng tr%nh i * -,-+co@^---tl(k) Tính nGng l!Hng điện tr!"ng ào th"i đi8m s t
O^---
π
= E
() J^,W
J µ
.) J_,W
J µ
C) _J,[W
J µ
0) JZ,W
J µ
Câu J: 2ạch dao động lí t!4ng 1C gPm tụ điện c3 điện dung +Wnq à cuộn dâD c3 độ tụ c<m 1) 0#ng điện trong mạch
;iến thiên th>o Vh!jng tr%nh i * -,-+co@^---tl(k) ‚7c đMnh 1 à nGng l!Hng dao động điện từ trong mạch E
() -,Z9, J^W
J µ
.) 19, JZW
J µ
C) -,^9, J_W
J µ
0) -,Z+W9, 1+W
J µ
Câu O: 2ạch dao động lí t!4ng 1C đ!Hc cung caV một nGng l!Hng
J µ O
từ một nguPn điện một chi=u c3 @uat điện động
^w) ‚7c đMnh điện dung cKa tụ điện E
() -,1OW
J µ
.) -,11W
J µ
C) -,1JW
J µ
0) -,1+W
J µ
Câu W: 2ạch dao động lí t!4ng 1C đ!Hc cung caV một nGng l!Hng
J µ O
từ một nguPn điện một chi=u c3 @uat điện động
^w) .iết t5n @A g3c cKa mạch dao động O---rad/@) ‚7c đMnh độ tự c<m cKa cuộn dâD E
() -,1OW9 .) -,W9 C) -,1W9 0) -,JW9
Câu Z: 2ạch dao động lí t!4ng 1C gPm tụ điện c3 điện dung C à cuộn dâD c3 độ tụ c<m 1 * -,1+W9) 0Xng nguPn điện
một chi=u c3 @uat điện động
ξ
cung caV cho mạch một nGng l!Hng +W
J µ
th% d#ng điện tNc th"i trong mạch là $ *
$
-
co@O---tl(k) ‚7c đMnh
ξ
E
() 1+w .) 1Jw C) 1-w 0) 11w
Câu [ 2ột mạch dao động gPm c3 cuộn dâD 1 thu5n c<m à tụ điện C thu5n dung &h7ng) eho<ng th"i gian hai l5n liên
tiếV nGng l!Hng điện tr!"ng trong tụ ;Ing nGng l!Hng từ tr!"ng trong cuộn dâD là:
() LC π .)
+
LC π
C)
O
LC π
0)
J
LC π
Câu ^: 2ạch dao động điện từ 1C gPm một cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1m9 à tụ điện c3 điện dung F µ
π
1 , -
)
Tính &ho<ng th"i gian từ l]c hiệu điện thế trên tụ cực đại U
-
đến lNc hiệu điện thế trên tụ
+
-
U
+ E
() J
s µ
.) 1
s µ
C) +
s µ
0) Z
s µ
Câu _: ‚ƒt mạch dao động lí t!4ng 1C) Th"i gian từ l]c nGng l!Hng điện tr!"ng cực đại đến l]c nGng l!Hng từ tr!"ng
cực đại là:
() LC π .)
O
LC π
C)
+
LC π
0) LC π +
Câu 1-: Trong mạch dao động ;ộ tụ điện g6mg hai tụ điện C
1
, C
+
giAng nhau đ!Hc caV một nGng
l!Hng 1
J µ
từ nguPn điện một chi=u c3 @uat điện động Ow) ChuD8n &ho7 e từ M trí 1 @ang M trí +)
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - # -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
CN @au nh:ng &ho<ng th"i gian nh! nhau 1
s µ
th% nGng l!Hng trong tụ điện à trong cuộn c<m lại ;Ing nhau) ‚7c đMnh
c!"ng độ d#ng điện cực đại trong cuộn dâD E
() -,[^[( .) -,[^W( C) -,[^Z( 0) -,[^O(
Câu 1+: Trong mạch dao động tụ điện đ!Hc caV một nGng l!Hng 1
J µ
từ nguPn điện một chi=u c3 @uat điện động Ow)
CN @au nh:ng &ho<ng th"i gian nh! nhau 1
s µ
th% nGng l!Hng trong tụ điện à trong cuộn c<m lại ;Ing nhau) ‚7c đMnh
độ tự c<m cKa cuộn dâD E
() H µ
π
+
JO
.) H µ
π
+
JW
C) H µ
π
+
J+
0) H µ
π
+
J-
Câu 1J: 2ạch dao động điện từ 1C gPm một cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 à tụ c3 điện dung) 0Xng nguPn điện
một chi=u c3 @uat điện động Zw cung caV cho mạch một nGng l!Hng W
J µ
th% cN @au &ho<ng th"i gian ngfn nhat 1
s µ

d#ng điện trong mạch triệt tiêu) ‚7c đMnh 1 E
() H µ
π
+
J
.) H µ
π
+
Z , +
C) H µ
π
+
Z , 1
0) H µ
π
+
Z , J
Câu 1O: 2ạch dao động 1C lí t!4ng, c!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong mạch ;iến thiên th>o Vh!jng tr%nh i * -,-Oco@
t ω l(k) ‚7c đMnh C E .iết cN @au nh:ng &ho<ng th"i gian nhfn nhat -,+W
s µ
th% nGng l!Hng điện tr!"ng à nGng l!Hng
từ tr!"ng ;Ing nhau à ;Ing J µ
π
^ , -
)
() pF
π
1+W
.) pF
π
1--
C) pF
π
1+-
0) pF
π
+W
Dạng ; : VI1T ,I9% TH:C ĐIỆN T<CH( CƯ/NG ĐỘ D0NG ĐIỆN V+ HIỆ% ĐIỆN TH1
Câu 1: 2ột cuộn dâD thu5n c<m, c3 độ tự c<m H L
π
+
= , mfc nAi tiếV ?i một tụ điện c3 điện dung
F C µ 1^ , J =
) miện 7V tNc
th"i trên cuộn dâD c3 ;i8u thNc k kl
Z
1-- co@l 1-- V t u
L
π
π − = ) .i8u thNc cKa c!"ng độ d#ng điện trong mạch c3 dạng là:
() k
J
1-- co@l
π
π − = t i l(k .) k
J
1-- co@l
π
π − = t i l(k
C) k
J
1-- co@l W 1 , -
π
π − = t i l(k 0) k
J
1-- co@l W 1 , -
π
π + = t i l(k
Câu +: 2ạch dao động gPm tụ điện c3 điện dung C à

cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * 1-
iO
9) miện tr4 thu5n cKa cuộn dâD à
c7c dâD nAi &h6ng đ7ng &8) .iết ;i8u thNc cKa điện 7V gi:a hai đ5u cuộn dâD là: u * ^-co@l+)1-
Z
t i π /+kw, ;i8u thNc
cKa d#ng điện trong mạch là:
() i * O@inl+)1-
Z
t k( .) i * -,Oco@l+)1-
Z
t i π k( C) i * -,Oco@l+)1-
Z
tk( 0) i * O-@inl+)1-
Z
t i
+
π
k(
Câu J: 2ột mạch dao động 1C gPm một cuộn c<m
H L µ ZO- =
à một tụ điện c3 điện dung
pF C JZ =
) 1aD
1-
+
= π ) Ri< @c 4 th"i đi8m ;an đ5u điện tích cKa tụ điện đạt gi7 trM cực đại C q
Z
-
1- ) Z

= ) .i8u thNc điện tích trên
;<n tụ điện à c!"ng độ d#ng điện là:
() k l 1- ) Z , Z co@ 1- ) Z
[ Z
C t q

= à k kl
+
1- ) 1 , 1 co@l Z , Z
[
A t i
π
− =
.) k l 1- ) Z , Z co@ 1- ) Z
[ Z
C t q

= à k kl
+
1- ) Z , Z co@l Z , J_
[
A t i
π
+ =
C) k l 1- ) Z , Z co@ 1- ) Z
Z Z
C t q

= à k kl
+
1- ) 1 , 1 co@l Z , Z
Z
A t i
π
− =
0) k l 1- ) Z , Z co@ 1- ) Z
Z Z
C t q

= à k kl
+
1- ) Z , Z co@l Z , J_
Z
A t i
π
+ =
Câu O: C!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong một mạch dao động là
k l 1-- co@ -W , - A t i π =
) 9ệ @A tự c<m cKa cuộn dâD
là +m9) 1aD 1-
+
= π ) miện dung à ;i8u thNc điện tích cKa tụ điện c3 gi7 trM nào @au đâD E
() F C
+
1- ) W

= à k kl
+
1-- co@l
1- ) W
O
C t q
π
π
π
− =

.) F C
J
1- ) W

= à
k kl
+
1-- co@l
1- ) W
O
C t q
π
π
π
− =

C) F C
J
1- ) W

= à k kl
+
1-- co@l
1- ) W
O
C t q
π
π
π
+ =

0) F C
+
1- ) W

= à
k l 1-- co@
1- ) W
O
C t q π
π

=
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - $ -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
Câu W: Trong mạch dao động 1C lí t!4ng th% d#ng điện trong mạch
() ng!Hc Vha ?i điện tích 4 tụ điện) .) trp Vha
J
π
@o ?i điện tích 4 tụ điện)
C) cXng Vha ?i điện điện tích 4 tụ điện) 0) @?m Vha
+
π
@o ?i điện tích 4 tụ điện)
CHỦ ĐỀ II. MẠCH DAO ĐỘNG CÓ C#C T= GH>?( CÓ ĐIỆN T6@ TH%)N
Dạng 1: MẠCH GH>?
Câu 1: 2ạch dao động cKa m7D thu @3ng 6 tuDến c3 tụ điện ?i điện dung C à cuộn c<m ?i độ tự c<m 1, thu đ!Hc
@3ng điện từ c3 ;!?c @3ng +-m) m8 thu đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng O-m, ng!"i ta Vh<i mfc @ong @ong ?i tụ điện
cKa mạch dao động trên một tụ điện c3 điện dung C„ ;Ing
() OC) .) C) C) JC) 0) +C)
Câu +: 2ột mạch dao động điện từ &hi dXng tụ C
1
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là B
1
* J 29h) ehi mfc thêm tụ C
+
@ong @ong ?i C
1
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là B* +,O29h) Fếu mfc thêm tụ C
+
nAi tiếV ?i C
1
th% t5n @A dao
động riêng cKa mạch @• ;Ing
() -,Z 29h .) W,- 29h C) W,O 29h 0) O,- 29h
Câu J: Cho một mạch dao động điện từ gPm một tụ điện C à một cuộn c<m 1) .} ,ua điện tr4 thu5n cKa mạch) Fếu
thaD C ;4i c7c tụ điện C
1
, C
+
l C
1
… C
+
k mfc nAi tiếV th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là 1+,W9h, c#n nếu thaD ;4i hai
tụ mfc @ong @ong th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là Z9h) ‚7c đMnh t5n @A dao động riêng cKa mạch &hi thaD C ;4i C
1
E () 1-29h .) _29h C) ^29h 0) [,W29h
Câu O: ehi mfc tụ C
1
ào mạch dao động th% mạch c3 B
1
* J-&9h &hi thaD tụ C
1
;Ing tụ C
+
th% mạch c3 B
+
* O-&9h) wbD
&hi mfc @ong @ong hai tụ C
1
, C
+
ào mạch th% mạch c3 B là:
() +Ol&9hk .) W-&9h C) [-&9h 0) 1-l&9hk
Câu W: 2ột mạch dao động điện từ, tụ điện c3 điện dung O-nq, th% mạch c3 t5n @A +)1-
O
9h) m8 mạch c3 t5n @A 1-
O
9h
th% Vh<i mfc thêm tụ điện c3 gi7 trM
() 1+-nq nAi tiếV ?i tụ điện tr!?c) .) 1+-nq @ong @ong ?i tụ điện tr!?c)
C) O-nq nAi tiếV ?i tụ điện tr!?c) 0) O-nq @ong @ong ?i tụ điện tr!?c)
Câu Z: 2ột mạch dao động 1C gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1 * ZO-m9 à tụ điện c3 điện dung C ;iến thiên từ
JZVq đến ++WVq) T5n @A riêng cKa mạch ;iến thiên trong &ho<ng:
() -,O+&9h v 1,-W&9h .) -,O+9h v 1,-W9h C) -,O+R9h v 1,-WR9h 0) -,O+29h v 1,-W29h
Câu [: 2ạch dao động 1C lo t!4ng c3 độ tự c<m 1 &h6ng đYi) ehi tụ điện c3 điện dung C
1
th% t5n @A dao động riêng
cKa mạch là B
1
* [W29h) ehi ta thaD tụ C
1
;Ing tụ C
+
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là B
+
* 1--29h) Fếu ta dXng
C
1
nAi tiếV C
+
th% t5n @A dao động riêng B cKa mạch là :
() 1[W29h .) 1+W29h C) ^[,W29h 0) +W29h
Câu ^: 2ột mạch dao động điện từ c3 cuộn c<m &h6ng đYi 1) Fếu thaD tụ điện C ;4i c7c tụ điện C
1
, C
+
, C
1
nAi tiếV C
+
,
C
1
@ong @ong C
+
th% chu &% dao động riêng cKa mạch l5n l!Ht là T
1
, T
+
, T
nt
* O^
s µ
, T
@@
* 1-
s µ
) 9\D L7c đMnh T
1
, ;iết T
1
… T
+
E () _
s µ
.) ^
s µ
C) 1-
s µ
0) Z
s µ
Câu _: 2ột cuộn c<m 1 mfc ?i tụ C
1
th% t5n @A riêng cKa mạch dao động B
1
* [,W29h) ehi mfc 1 ?i tụ C
+
th% t5n @A
riêng cKa mạch dao động là B
+
* 1-29h) T%m t5n @A riêng cKa mạch dao động &hi ghƒV C
1
@ong @ong ?i C
+
rPi mfc ào
1) () +29h) .) O29h) C) Z29h) 0) ^29h)
Câu 1-: Trong mạch dao động điện từ 1C lí t!4ng, &hi dXng cuộn c<m 1
1
th% t5n @A dao động điện từ trong mạch là B
1
*
J- &9h, &hi dXng cuộn c<m 1
+
th% t5n @A dao động điện từ trong mạch là B
+
* O-&9h) ehi dXng c< hai cuộn c<m trên mfc
nAi tiếV th% t5n @A dao động điện từ là
() +O &9h .) W- &9h C) JW &9h 0) J^ &9h
Câu 11: ehi mfc tụ điện C
1
?i cuộn c<m 1 th% mạch thu đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng g
1
* Z-my ehi mfc tụ điện c3 điện
dung C
+
?i cuộn c<m 1 th% mạch thu đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng g
+
* ^-m) ehi mfc C
1
nAi tiếV C
+
?i cuộn c<m 1 th%
mạch thu đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng là ;ao nhiêu E
() g * 1O-m) .) g * 1--m C) g * O^m) 0) g * [-m)
Câu 1+: 2ột m7D thu thanh c3 mạch chSn @3ng là mạch dao động 1C lí t!4ng, ?i tụ C c3 gi7 trM C
1
th% @3ng ;ft đ!Hc
c3 ;!?c @3ng J--m, ?i tụ C c3 gi7 trM C
+
th% @3ng ;ft đ!Hc c3 ;!?c @3ng O--m) ehi tụ C gPm tụ C
1
mfc nAi tiếV ?i tụ
C
+
th% ;!?c @3ng ;ft đ!Hc là
() W--m .) +O-m C) [--m 0) 1--m
Câu 1J: 2ạch dao động 1C trong m7D thu 6 tuDến c3 điện dung C
-
*^,--)1-
i^
q à độ tự c<m 1 * +)1-
iZ
9, thu đ!Hc
@3ng điện từ c3 ;!?c @3ng +O-
π
m) m8 thu đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng 1^
π
m ng!"i ta Vh<i mfc thêm ào mạch
một tụ điện c3 điện dung C ;Ing ;ao nhiêu à mfc nh! thế nào E
() 2fc nAi tiếV à C * O,WJ)1-
i1-
q .) 2fc @ong @ong à C * O,WJ)1-
i1-
q
C) 2fc @ong @ong à C * O,WJ)1-
i^
q 0) 2fc nAi tiếV à C * O,WJ)1-
i^
q
Câu 1O: 2ột mạch dao động điện từ gPm một cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 à hai tụ điện C
1
à C
+
) ehi mfc
cuộn dâD riêng ?i từng tụ C
1
à C
+
th% chu &% dao động cKa mạch t!jng Nng là T
1
* Jm@ à T
+
* Om@) Chu &% dao động
cKa mạch &hi mfc đPng th"i cuộn dâD ?i C
1
@ong @ong C
+

Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - % -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
() 11m@ .) W m@ C) [ m@ 0) 1- m@
Câu 1W: 2ột mạch dao động lo t!4ng gPm cuộn c<m c3 độ tự c<m 1 à tụ điện c3 điện dung C thực hiện dao động điện
từ ?i chu &' T* 1-
iO
@) Fếu mfc nAi tiếV thêm ào mạch một tụ điện à một cuộn c<m giAng hệt tụ điện à cuộn c<m
trên th% mạch @• dao động điện từ ?i chu &'
() -,W)1-
iO
@ ) .) +)1-
iO
@ ) C)
+
)1-
iO
@ ) 0) 1-
iO
@ )
Câu 1Z: 2ạch dao động gPm cuộn c<m à hai tụ điện C
1
à C
+
) Fếu mfc hai tụ C
1
à C
+
@ong @ong ?i cuộn c<m 1 th%
t5n @A dao động cKa mạch là B
1
* +O&9h) Fếu dXng hai tụ C
1
à C
+
mfc nAi tiếV th% t5n @A riêng cKa mạch là B
+
* W-&9h)
Fếu mfc riêng l• từng tụ C
1
, C
+
?i cuộn c<m 1 th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là
() B
1
* O-&9h à B
+
* W-&9h .) B
1
* W-&9h à B
+
* Z-&9h
C) B
1
* J-&9h à B
+
* O-&9h 0) B
1
* +-&9h à B
+
* J-&9h
Dạng !: CANG S%BT C)N C%NG CB? CHO MẠCH Đ9 ,C V+O ?H)N HAO ?H< DO TOD NHIỆT
Câu 1: 2ột mạch dao động gPm một tụ điện JW-Vq, một cuộn c<m J-
H µ
à một điện tr4 thu5n 1,WΩ) Ch<i cung caV
cho mạch một c6ng @uat ;Ing ;ao nhiêu đ8 duD tr% dao động cKa n3, &hi điện 7V cực đại trên tụ điện là 1Ww)
() 1,Z_)1-
iJ
€ .) 1,[_)1-
iJ
€ C) 1,_[)1-
iJ
€ 0) +,1[)1-
iJ

Câu +: 2ột mạch dao động gPm một cuộn c<m c3 điện tr4 r * -,WΩ , độ tự c<m +[Wµ 9, à một tụ điện c3 điện dung
O+--Vq) 9}i Vh<i cung caV cho mạch một c6ng @uat là ;ao nhiêu đ8 duD tr% dao động cKa n3 ?i điện 7V cực đại trên tụ
là Zw) () W1Jµ € .) +,1Wm€ C) 1J[m€ 0) 1J[µ €
Câu J: 2ạch dao động gPm cuộn dâD c3 1 * +1-
iO
9 à C * ^nq, % cuộn dâD c3 điện tr4 thu5n nên đ8 duD tr% một hiệu
điện thế cực đại Ww gi:a + ;<n cực cKa tụ Vh<i cung caV cho mạch một c6ng @uat C * Zm€) miện tr4 cKa cuộn dâD c3
gi7 trM: () 1--Ω .) 1-Ω C) W-Ω ) 0) 1+Ω
Câu O: 2ột mạch dao động 1C gPm cuộn dâD c3 1 * W-m9 à tụ điện c3 C * W{q) Fếu đoạn mạch c3 điện tr4 thu5n † *
1-
i+
‡, th% đ8 duD tr% dao động trong mạch lu6n c3 gi7 trM cực đại cKa hiệu điện th8 gi:a hai ;<n tụ điện là U
-
* 1+w, ta
Vh<i cung caV cho mạch một c6ng @uat là:
() [+n€) .) [+m€) C) [+{€) 0) [+--€)
CHỦ ĐỀ III. SE ?H#T V+ TH% SÓNG ĐIỆN TỪ
Câu 1: 0ao động điện từ trong mạch chSn @3ng cKa m7D thu &hi m7D thu ;ft đ!Hc @3ng là:
() 0ao động tự do ?i t5n @A ;Ing t5n @A riêng cKa mạch
.) 0ao động c!ˆng ;Nc c3 t5n @A ;Ing t5n @A riêng cKa mạch
C) 0ao động tft d5n c3 t5n @A ;Ing t5n @A riêng cKa mạch 0) C< J câu trên đ=u @ai
Câu +: d3ng điện từ dXng trong th6ng tin liên lạc d!?i n!?c là
() @3ng ngfn .) @3ng dài C) @3ng trung 0) @3ng cực ngfn
Câu J: 2ột mạch dao động 1C đang thu đ!Hc @3ng trung) m8 mạch c3 th8 thu đ!Hc @3ng ngfn th% Vh<i
() mfc nAi tiếV thêm ào mạch một tụ điện c3 điện dung thích hHV
.) mfc nAi tiếV thêm ào mạch một điện tr4 thu5n thích hHV
C) mfc nAi tiếV thêm ào mạch một cuộn dâD thu5n c<m thích hHV
0) mfc @ong @ong thêm ào mạch một tụ điện c3 điện dung thích hHV
Câu O: ChSn Vh!jng 7n @ai &hi n3i = ;Y @ung nGng l!Hng cho mạch:
() m8 ;Y @ung nGng l!Hng ng!"i ta @c dụng m7D Vh7t dao động đi=u hoà)
.) 0Xng nguPn điện &h6ng đYi cung caV nGng l!Hng cho mạch th6ng ,ua tranhito)
C) dau m‰i chu &%, mạch đ!Hc ;Y @ung đ]ng l]c một nGng l!Hng l?n hjn ho`c ;Ing nGng l!Hng đ\ tiêu hao)
0) 27D Vh7t dao động đi=u hoà dXng tranhito là một mạch tự dao động đ8 @<n ra dao động điện từ cao t5n)
Câu W: ChSn Vh7t ;i8u @ai)
() .iến điệu @3ng là làm cho ;iên độ cKa @3ng cao t5n ;iến thiên tu5n hoàn th>o âm t5n)
.) 2ạch chSn @3ng trong m7D thu 6 tuDến hoạt động dựa ào hiện t!Hng cộng h!4ng điện từ)
C) Trong tín hiệu 6 tuDến đ!Hc Vh7t đi, @3ng cao t5n là @3ng điện từ, âm t5n là @3ng cj)
0) 2ột hạt mang điện dao động đi=u h#a th% n3 ;Nc Lạ ra @3ng điện từ cXng t5n @A ?i dao động cKa n3)
Câu Z: mi=u nào @au đâD là @ai &hi n3i = nguDên tfc Vh7t à thu @3ng điện từ E
() eh6ng th8 c3 một thiết ;M ừa thu à Vh7t @3ng điện từ) .) m8 thu @3ng điện từ c5n dXng một Gng t>n)
C) Fh" c3 Gng t>n mà ta c3 th8 chSn lSc đ!Hc @3ng c5n thu)
0) m8 Vh7t @3ng điện từ Vh<i mfc VhAi hHV một m7D dao động đi=u hoà ?i một Gng t>n)
Câu [: Ri:a hai mạch dao đ6ng Luat hiện hiện t!Hng cộng h!4ng, nếu c7c mạch đ3 c3:
() T5n @A dao động riêng ;Ing nhau) .) miện dung ;Ing nhau
C) miện tr4 ;Ing nhau) 0) mộ c<m Nng từ ;Ing nhau)
Câu ^: FguDên tfc thu @3ng điện từ dựa ào
() hiện t!Hng haV thụ @3ng điện từ cKa m6i tr!"ng .) hiện t!Hng giao thoa @3ng điện từ
C) hiện t!Hng ;Nc Lạ @3ng điện từ cKa mạch dao động h4 0) hiện t!Hng cộng h!4ng điện trong mạch 1C
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 1& -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
Câu _: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu thanh gPm một cuộn dâD thu5n c<m à một tụ điện c3 điện dung ;iến đYi
đ!Hc) ehi đ`t điện dung cKa tụ điện c3 gi7 trM +-Vq th% ;ft đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng J-m) ehi điện dung cKa tụ điện gi7
trM 1^-Vq th% @• ;ft đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng là
() 1W- m) .) +[- m) C) _- m) 0) 1- m)
Câu 1-: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến điện gPm một tụ điện c3 điện dung -,1nq à cuộn c<m c3 độ tự c<m
J-
µ
9) 2ạch dao động trên c3 th8 ;ft đ!Hc @3ng 6 tuDến thuộc d<i
() @3ng trung .) @3ng dài C) @3ng ngfn 0) @3ng cực ngfn
Câu 11: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến điện gPm một tụ điện c3 điện dung thaD đYi từ pF
π
1-
đến
pF
π
1Z-
à cuộn dâD c3 độ tự c<m F µ
π
W , +
) 2ạch trên c3 th8 ;ft đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng nIm trong &ho<ng
nào E
() m m 1+ + ≤ ≤ λ .) m m 1+ J ≤ ≤ λ C) m m 1W J ≤ ≤ λ 0) m m 1W + ≤ ≤ λ
Câu 1+: 2ột mạch chSn @3ng gPm cuộn c<m c3 độ tự c<m O
µ
9 à một tụ điện c3 điện dung ;iến đYi từ 1-Vq đến
JZ-Vq) 1aD
+
π
* 1-) 0<i @3ng 6 tuDến thu đ!Hc ?i mạch trên c3 ;!?c @3ng trong &ho<ng:
() Từ 1+-m đến [+-m .) Từ 1+m đến [+m C) Từ O^m đến 1_+m 0) Từ O,^m đến 1_,+m
Câu 1J: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến điện gPm một tụ điện c3 điện dung 1xq à cuộn c<m c3 độ tự c<m
+Wm9) 2ạch dao động trên c3 th8 ;ft đ!Hc @3ng 6 tuDến thuộc d<i
() @3ng trung .) @3ng dài C) @3ng cực ngfn 0) @3ng ngfn
Câu 1O: 2ột mạch chSn @3ng gPm cuộn dâD c3 hệ @A tự c<m &h6ng đYi à một tụ điện c3 điện dung ;iến thiên) ehi điện
dung cKa tụ là +-nq th% mạch thu đ!Hc ;!?c @3ng O-m) Fếu muAn thu đ!Hc ;!?c @3ng Z-m th% Vh<i đi=u chŠnh điện
dung cKa tụ
() Ri<m Onq .) Ri<m Znq C) TGng thêm +Wnq 0) TGng thêm OWnq
Dạng ! : ĐIỀ% CHFNH MẠCH TH% SÓNG
Câu 1: 2ạch dao động 1C cKa một m7D thu 6 tuDến c3 1 ;iến thiên từ Om9 đến +Wm9, C*1ZVq, laD 1-
+
= π )
27D nàD c3 th8 ;ft đ!Hc c7c @3ng 6 tuDến c3 ;!?c @3ng từ:
() +Om đến Z-m .) O^-m đến 1+--m C) O^m đến 1+-m 0) +O-m đến Z--m
Câu +: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu thanh gPm cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * +)1-
iZ
9, điện tr4 thu5n † * -) m8 m7D
thu thanh chŠ c3 th8 thu đ!Hc c7c @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng từ W[m đến [WJm, ng!"i ta mfc tụ điện trong mạch trên
;Ing một tụ điện c3 điện dung ;iến thiên) 9}i tụ điện nàD Vh<i c3 điện dung trong &ho<ng nàoE
() +,-W)1-
i[
q ‹ C ‹ 1O,JZ)1-
i[
q .) -,OW)1-
i_
q ‹ C ‹ [_,[)1-
_
q
C) J,_1)1-
i1-
q ‹ C ‹ Z-,J)1-
i1-
q 0) -,1+)1-
i^
q ‹ C ‹ +Z,O)1-
i^
q
Câu J: 2ột m7D thu thanh đang thu @3ng ngfn) m8 chuD8n @ang thu @3ng trung, c3 th8 thực hiện gi<i Vh7V nào @au đâD
trong mạch dao động ant>n
() Ri<m C à gi<m 1) .) Ri: nguDên C à gi<m 1) C) TGng 1 à tGng C) 0) Ri: nguDên 1 à gi<m
Câu O: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu gPm một tụ điện c3 điện dung pF
+
_
O
π
à cuộn c<m c3 độ tụ c<m ;iến thiên)
m8 c3 th8 ;ft đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng 1--m th% độ tự c<m cuộn dâD ;Ing ;ao nhiêu E
() -,-ZOW9 .) -,-Z+W9 C) -,-Z1W9 0) -,-ZJW9
Câu W: miện dung cKa tụ điện Vh<i thaD đYi trong &ho<ng nào đ8 mạch c3 th8 thu đ!Hc @3ng 6 tuDến c3 t5n @A nfm
trong &ho<ng từ B
1
đến B
+
l B
1
ΠB
+
k) ChSn &ết ,u< đ]ng:
()
+
+
+ +
1
+
+
1
+
1
Lf
C
Lf π π
> >
.)
+
+
+ +
1
+
+
1
+
1
Lf
C
Lf π π
< <
C)
+ + + +
. +
. .
0 0
C
Lf Lf π π
< <
0)
+
+
+
1
1B O
1
O
1
π π
> > C
Lf

Câu Z: ) 2ột mạch chSn @3ng đ8 thu đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng +- m th% c5n chŠnh điện dung cKa tụ là +-- Vq) m8 thu
đ!Hc ;!?c @3ng +1 m th% chŠnh điện dung cKa tụ là
A. ++-,W Vq) ,. 1_-,O[ Vq) C. +1- Vq) D. 1^1,O mq)
Câu [: ) 2ột @3ng điện từ c3 t5n @A 1-- 29h truD=n ?i tAc độ J)1-
^
m/@ c3 ;!?c @3ng là
A) J-- m) ,) -,J m) C) J- m) D) J m)
Câu ^ 2ột mạch thu @3ng điện từ gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 hệ @A tự c<m &h6ng đYi à tụ điện c3 điện dung ;iến đYi)
m8 thu đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng _- m, ng!"i ta Vh<i đi=u chŠnh điện dung cKa tụ là J-- Vq) m8 thu đ!Hc @3ng _1 m th%
Vh<i A. tGng điện dung cKa tụ thêm J-J,J Vq) ,. tGng điện dung cKa tụ thêm J-Z,[ Vq)
C. tGng điện dung cKa tụ thêm J,J Vq) D. tGng điện dung cKa tụ thêm Z,[ Vq)
Dạng .: T= "OAG
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 11 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
Câu 1: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m mF
+
1-^
1
π
à một tụ LoaD) Tính
điện dung cKa tụ đ8 thu đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng +-m E
() 1+-Vq .) ZW,WVq C) ZO,WVq 0) 1W-Vq
Câu +: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m mF
+
1-^
1
π
à một tụ LoaD) Tụ
LoaD c3 điện dung ;iến thiên th>o g3c LoaD C * α n J-lVqk) m8 thu đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng 1Wm th% g3c LoaD
;Ing ;ao nhiêu E
() JW,W
-
.) J[,W
-
C) JZ,W
-
0) J^,W
-
Câu J: 2ạch chSn @3ng cKa m7D thu 6 tuDến điện gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 1 * +)1-
iW
9 à một tụ LoaD c3 điện dung
;iến thiên từ C
1
* 1-Vq đến C
+
* W--Vq &hi g3c LoaD ;iến thiên từ -
-
đến 1^-
-
) ehi g3c LoaD cKa tụ ;Ing _-
-
th% mạch
thu @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng là:
() +Z,ZOm) .) 1^^,O-m) C) 1JO,WOm) 0) 1-[,W+m)
Câu O: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu gPm một tụ điện c3 điện dung 1--Vq à cuộn c<m c3 độ tự c<m H µ
π
+
1
) m8
c3 thế ;ft đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng từ 1+m đến 1^m th% c5n Vh<i ghƒV thêm một tụ điện c3 điện dung ;iến thiên)
miện dung ;iến thiên trong &ho<ng nào E
()
nF C nF _ , - J , - ≤ ≤
.)
nF C nF ^ , - J , - ≤ ≤
C)
nF C nF _ , - O , - ≤ ≤
0)
nF C nF ^ , - O , - ≤ ≤
Câu W: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một tụ điện c3 điện dung +---Vq à cuộn c<m c3 độ tự c<m ^,^
H µ
) m8 c3 th8 ;ft đ!Hc d<i @3ng ngfn c3 ;!?c @3ng từ 1-m đến W-m th% c5n Vh<i ghƒV thêm một tụ điện c3 điện dung
;iến thiên) miện dung ;iến thiên trong &ho<ng nào E
A.
nF C nF J , _ + , O ≤ ≤
B.
nF C nF _ , - J , - ≤ ≤
C.
nF C nF ^ , - O , - ≤ ≤
D.
nF C nF J , ^ + , J ≤ ≤
Dạng 2: "#C Đ$NH ĐHC T6ƯNG 4
I
C
I
Câu 1: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 à một ;ộ tụ điện gPm một tụ điện
cA đMnh C
-
mfc @ong @ong ?i một tụ LoaD C) Tụ C c3 điện dung thaD đYi từ pF
+J
1
đến
pF W , -
) Fh" bD mạch c3
th8 thu đ!Hc c7c @3ng c3 ;!?c @3ng từ -,1+m đến -,Jm) ‚7c đMnh độ tự c<m 1 E
()
+
W , 1
π
H µ
.)
+
+
π
H µ
C)
+
1
π
H µ
0)
π
1
H µ
Câu +: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 à một ;ộ tụ điện gPm một tụ điện
cA đMnh C
-
mfc @ong @ong ?i một tụ C) Tụ C c3 điện dung thaD đYi từ 1-nq đến 1[-nq) Fh" bD mạch c3 th8 thu đ!Hc
c7c @3ng c3 ;!?c @3ng từ λ đến λ J ) ‚7c đMnh C
-
E
() OWnq .) +Wnq C) J-nq 0) 1-nq
Câu J: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 à một ;ộ tụ điện gPm một tụ điện
cA đMnh C
-
mfc @ong @ong ?i một tụ LoaD C) Tụ C c3 điện dung thaD đYi từ 1-Vq đến +W-Vq) Fh" bD mạch c3 th8 thu
đ!Hc c7c @3ng c3 ;!?c @3ng từ 1-m đến J-m) ‚7c đMnh độ tự c<m 1 E
() -,_J
H µ
.) -,^O
H µ
C) -,_O
H µ
0) -,[O
H µ
Dạng 8: T= "OAG V+ MẠCH CÓ ĐIỆN T6@ TH%)N
Câu 1: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD à một tụ LoaD) Ri< @c &hi thu đ!Hc @3ng điện từ
c3 ;!?c @3ng 1Wm mà @uat điện động hiệu dụng trong cuộn dâD là 1
V µ
th% t5n @A g3c à d#ng điện cực đại chạD trong
mạch là ;ao nhiêu E .iết điện tr4 thu5n trong mạch là
Ω m -1 , -
)
() A
s
rad
+ , - y 1-
[
.) A
s
rad
1 , - y 1- ) O
[
π C) A
s
rad
J , - y 1- ) O
[
0) A
s
rad
1 , - y 1- ) +
[
π
Câu +: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tụ c<m
H µ W , +
à một tụ LoaD) miện tr4
thu5n cKa mạch là
Ω m J , 1
) dau &hi ;ft đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng +1,Wm th% LoaD nhanh tụ đ8 @uat điện động
&h6ng đYi nh!ng c!"ng độ hiệu dụng d#ng điện th% gi<m LuAng 1---l5n) 9}i điện dung tụ thaD đYi ;ao nhiêu E
() -,JJVq .) -,J+Vq C) -,J1Vq 0) -,JVq
Câu J: 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến gPm một cuộn dâD c3 độ tụ c<m
H µ W , +
à một tụ LoaD) dau &hi
;ft đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng +1,Wm th% t5n @A g3c à điện dung tụ điện ;Ing ;ao nhiêu E
() pF
s
rad
+ , W y 1-
[
.) pF
s
rad
O+ y 1- ) O
[
C) pF
s
rad
+ , O y 1- ) +
[
0) pF
s
rad
W+ y 1- ) ^ , ^
[
!1. Trong mạch dao động điện từ 1C, &hi dXng tụ điện c3 điện dung C
1
th% t5n @A dao động là B
1
* J-&9h, &hi dXng tụ
điện c3 điện dung C
+
th% t5n @A dao động là B
+
* O-&9h) ehi dXng hai tụ điện c3 c7c điện dung C
1
à C
+
ghƒV @ong @ong
th% t5n @A dao động điện từ là
A) J^&9h) ,) JW&9h) C) W-&9h) D) +O&9h)
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 12 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
!J. 2ạch dao động cKa một m7D thu 6 tuDến điện gPm cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * 1m9 à một tụ điện c3 điện dung
thaD đYi đ!Hc) m8 m7D thu ;ft đ!Hc @3ng 6 tuDến c3 t5n @A từ J29h đến O29h th% điện dung cKa tụ Vh<i thaD đYi
trong &ho<ng:
A) 1,ZVq ≤ C ≤ +,^Vq. ,) +µ q ≤ C ≤ +,^µ q) C) -,1ZVq ≤ C ≤ -,+^ Vq) D) -,+µ q ≤ C ≤ -,+^µ q)
... 2ột mạch chSn @3ng cKa m7D thu 6 tuDến gPm cuộn c<m 1 * Wµ 9 à một tụ LoaD c3 điện dung ;iến thiên từ 1-Vq
đến +O-Vq) 0\i @3ng m7D thu đ!Hc là
A) 1-,Wm v _+,Wm) ,) 11m v [Wm) C) 1W,Zm v O1,+m) D) 1J,J v ZW,Jm)
2J) ChSn câu đ'ng) 2ột mạch dao động gPm cuộn c<m c3 độ tự c<m +[%9, một điện tr4 thu5n 1‡ một tụ điện
J---Vq) điện 7V cực đại gi:a hai ;<n tụ điện l Ww) m8 duD tr% dao động c5n cung caV cho mạch một c6ng @uat:
A. -,-J[€) ,. 11+,W &€) C. 1,J_m€) D. JJW,O €)
!K. 2ạch dao động gPm cuộn dâD c3 độ tụ c<m 1 * J-µ 9 một tụ điện c3 C * J---Vq) miện tr4 thu5n cKa mạch dao
động là 1Ω ) m8 duD tr% dao động điện từ trong mạch ?i hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là Zw Vh<i cung caV cho mạch
một nGng l!Hng điện c3 c6ng @uat:
A. .,5 6. B. .,5 m6. C. &,.5 6. D. -,- m6.
ĐL MhN OạN hPQ nRS !IIJ
Câu 1: 2ột mạch dao động điện từ 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m W
µ
9 à tụ điện c3 điện dung W
µ
q)
Trong mạch c3 dao động điện từ tự do) eho<ng th"i gian gi:a hai l5n liên tiếV mà điện tích trên một ;<n tụ điện c3 độ
l?n cực đại là
() W
π
)
Z
1-

@) .) +,W
π
)
Z
1-

@) C)1-
π
)
Z
1-

@) 0)
Z
1-

@)
Câu +O: ehi n3i = dao động điện từ trong mạch dao động 1C lí t!4ng, Vh7t ;i8u nào @au đâD @aiE
() C!"ng độ d#ng điện ,ua cuộn c<m à hiệu điện thế gi:a hai ;<n tụ điện ;iến thiên đi=u h#a th>o th"i gian ?i cXng
t5n @A)
.) FGng l!Hng điện từ cKa mạch gPm nGng l!Hng từ tr!"ng à nGng l!Hng điện tr!"ng)
C) miện tích cKa một ;<n tụ điện à c!"ng độ d#ng điện trong mạch ;iến thiên đi=u h#a th>o th"i gian lệch Vha nhau
+
π

0) FGng l!Hng từ tr!"ng à nGng l!Hng điện tr!"ng cKa mạch lu6n cXng tGng ho`c lu6n cXng gi<m)
Câu JJ: Ch7t ;i8u nào @au đâD là @ai &hi n3i = @3ng điện từE
() d3ng điện từ là @3ng ngang)
.) ehi @3ng điện từ lan truD=n, >ctj c!"ng độ điện tr!"ng lu6n u6ng g3c ?i >ctj c<m Nng từ)
C) ehi @3ng điện từ lan truD=n, >ctj c!"ng độ điện tr!"ng lu6n cXng Vh!jng ?i >ctj c<m Nng từ)
0) d3ng điện từ lan truD=n đ!Hc trong chân &h6ng)
Câu O1: 2ột mạch dao động điện từ 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n độ tự c<m 1 à tụ điện c3 điện dung thaD đYi
đ!Hc từ C1 đến C+) 2ạch dao động nàD c3 chu &% dao động riêng thaD đYi đ!Hc)
() từ
1
O LC π đến
+
O LC π ) .) từ
1
+ LC π đến
+
+ LC π
C) từ
1
+ LC đến
+
+ LC 0) từ
1
O LC đến
+
O LC
ĐL MhN QTU OVng nRS !IIJ
Câu 1: 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m &h6ng đYi, tụ điện c3 điện dung C thaD đYi)
ehi C * C
1
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là [,W 29h à &hi C * C
+
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là 1- 29h)
Fếu C * C
1
n C
+
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là
() 1+,W 29h) .) +,W 29h) C) 1[,W 29h) 0) Z,- 29h)
Câu +: Trong mạch dao động 1C lí t!4ng c3 dao động điện từ tự do th%
() nGng l!Hng điện tr!"ng tbV trung 4 cuộn c<m) .) nGng l!Hng điện tr!"ng à nGng l!Hng từ tr!"ng lu6n &h6ng đYi)
C) nGng l!Hng từ tr!"ng tbV trung 4 tụ điện) 0) nGng l!Hng điện từ cKa mạch đ!Hc ;<o toàn)
Câu J: 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng đang c3 dao động điện từ tự do) .iết điện tích cực đại cKa một ;<n tụ điện c3 độ
l?n là 1-
i^
C à c!"ng độ d#ng điện cực đại ,ua cuộn c<m thu5n là Z+,^ m() T5n @A dao động điện từ tự do cKa mạch là
() +,W)1-
J
&9h) .) J)1-
J
&9h) C) +)1-
J
&9h) 0) 1-
J
&9h)
Câu O: 2ạch dao động 1C lí t!4ng gPm tụ điện c3 điện dung C, cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1) Trong mạch c3 dao
động điện từ tự do) .iết hiệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n tụ điện là U
-
) FGng l!Hng điện từ cKa mạch ;Ing
()
+
1
1C
+
) .)
+
-
U
1C
+
) C)
+
-
1
CU
+
) 0)
+
1
C1
+
)
Câu W: 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng, gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m 1 à tụ điện c3 điện dung C) Trong mạch c3
dao động điện từ tự do) RSi U
-
, $
-
l5n l!Ht là hiệu điện thế cực đại gi:a hai đ5u tụ điện à c!"ng độ d#ng điện cực đại
trong mạch th%
()
-
-
$
U
1C
=
) .)
- -
1
U $
C
= ) C)
- -
C
U $
1
= ) 0)
- -
U $ 1C = )
CWX ;: ehi n3i = @3ng điện từ, Vh7t ;i8u nào d!?i đâD là YTNE
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 13 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
A. d3ng điện từ ;M Vh<n Lạ &hi g`V m`t Vhân c7ch gi:a hai m6i tr!"ng)
,. d3ng điện từ truD=n đ!Hc trong m6i tr!"ng bt chat à trong chân &h6ng)
C. Trong ,u7 tr%nh truD=n @3ng điện từ, >ctj c!"ng độ điện tr!"ng à >ctj c<m Nng từ lu6n cXng Vh!jng)
0) Trong chân &h6ng, @3ng điện từ lan truD=n ?i bn tAc ;Ing bn tAc 7nh @7ng)
Câu _: 2ột mạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n ;Ing &h6ng gPm cuộn dâD thu5n c<m lc<m thu5nkà tụ điện c3 điện
dung W {q) Trong mạch c3 dao động điện từ tự do lriêngk ?i hiệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n tụ điện ;Ing 1- w) FGng
l!Hng dao động điện từ trong mạch ;Ing
A. +,W)1-iJ |) .) +,W)1-i1 |) C) +,W)1-iO |) 0) +,W)1-i+ |)
Câu +_: 2ột mạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n ;Ing &h6ng gPm cuộn dâD thu5n c<m lc<m thu5nk à tụ điện c3 điện
dung C) Trong mạch c3 dao động điện từ tự do lriêngk ?i t5n @A B) ehi mfc nAi tiếV ?i tụ điện trong mạch trên một tụ
điện c3 điện dung CJth% t5n @A dao động điện từ tự do lriêngkcKa mạch l]c nàD ;Ing
() OB) .) B+) C) BO. D.!Z.
Câu +W: 2ạch dao động 1C c3 điện tr4 thu5n ;Ing &h6ng gPm cuộn dâD thu5n c<m lc<m thu5nk c3độ tự c<m O m9 à tụ
điện c3 điện dung _ nq) Trong mạch c3 dao động điện từ tự do lriêngk, hiệu điện thế cực đại gi:a hai ;<n cực cKa tụ điện
;Ing W w) ehi hiệu điện thế gi:a hai ;<n tụ điện là J w th% c!"ng độ d#ng điện trong cuộn c<m ;Ing
A. _ m() .) 1+ m() C) J m() 0) Z m()
Câu J1: m`t một hiệu điện thế LoaD chi=u c3 t5n @A thaD đYi đ!Hc ào hai đ5u đoạn mạch †1C &h6ng Vhân nh7nh) ehi
t5n @A d#ng điện trong mạch l?n hjn gi7 trM 1+z 1C th%
() hiệu điện thế hiệu dụng gi:a hai đ5u điện tr4 ;Ing hiệu điện thế hiệu dụng gi:a hai đ5u đoạn mạch)
.) hiệu điện thế hiệu dụng gi:a hai đ5u cuộn dâD nh} hjn hiệu điện thế hiệu dụng gi:a hai ;<n tụđiện)
C) d#ng điện chạD trong đoạn mạch chbm Vha @o ?i hiệu điện thế gi:a hai đ5u đoạn mạch)
0) hiệu điện thế hiệu dụng gi:a hai đ5u điện tr4 l?n hjn hiệu điện thế hiệu dụng gi:a hai đ5u đoạn mạch.
Câu JW: ehi n3i = @3ng điện từ, Vh7t ;i8u nào d!?i đâD là @aiE
() d3ng điện từ ;M Vh<n Lạ &hi g`V m`t Vhân c7ch gi:a hai m6i tr!"ng)
.) d3ng điện từ truD=n đ!Hc trong m6i tr!"ng bt chat à trong chân &h6ng)
C) Trong ,u7 tr%nh truD=n @3ng điện từ, >ctj c!"ng độ điện tr!"ng à >ctj c<m Nng từ lu6n cXng Vh!jng)
0) Trong chân &h6ng, @3ng điện từ lan truD=n ?i bn tAc ;Ing bn tAc 7nh @7ng
,. ,+I T[? TE 4%[N
1) 2ột mạch dao động điện từ 1C gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 * +m9 à tụ điện c3 điện dung C * -,+µ q)
.iết dâD dQn c3 điện tr4 thu5n &h6ng đ7ng &8 à trong mạch c3 dao động điện từ riêng) ‚7c đMnh chu &%, t5n @A riêng cKa
mạch)
!) 2ột mạch dao động gPm tụ điện c3 điện dung C * +WVq à cuộn dâD thu5n c<m c3 hệ @A tự c<m 1 * 1-
iO
9) Ri< @c 4
th"i đi8m ;an đ5u c!"ng độ d#ng điện đạt gi7 trM cực đại à ;Ing O-m() T%m ;i8u thNc c!"ng độ d#ng điện, ;i8u thNc
điện tích trên c7c ;<n tụ điện à ;i8u thNc điện 7V gi:a hai ;<n tụ điện)
.) Cho một mạch dao động điện từ gPm một tụ điện c3 điện dung C * Wµ q à một cuộn thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 *
W-m9)
ak ‚7c đMnh t5n @A dao động điện từ trong mạch)
;k Tính nGng l!Hng cKa mạch dao động &hi ;iết điện 7V cực đại trên tụ điện là Zw)
ck T%m nGng l!Hng điện tr!"ng à nGng l!Hng từ tr!"ng trong mạch &hi điện 7V trên tụ điện là Ow) T%m c!"ng độ
d#ng điện i &hi đ3)
2) 2ột mạch dao động điện từ gPm một tụ điện c3 điện dung -,1+Wµ q à một cuộn c<m c3 độ tự c<m W-µ 9) miện tr4
thu5n cKa mạch &h6ng đ7ng &8) miện 7V cực đại gi:a hai ;<n tụ điện là Jw) Tính c!"ng độ d#ng điện cực đại trong
mạch, c!"ng độ d#ng điện, nGng l!Hng điện tr!"ng, nGng l!Hng từ tr!"ng trong mạch l]c điện 7V gi:a hai ;<n tụ là +w)
8) 2ạch dao động cKa một m7D thu thanh ?i cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * W)1-
iZ
9, tụ điện c3 điện dung +)1-
i^
q y điện tr4
thu5n † * -) 9\D cho ;iết m7D đ3 thu đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng ;Ing ;ao nhiêuE Tr!"ng hHV c3 dao động trong
mạch, &hi điện 7V trên hai ;<n tụ là cực đại à ;Ing 1+-w th% tYng nGng l!Hng cKa mạch c3 gi7 trM ;Ing ;ao nhiêuE Cho
bn tAc 7nh @7ng trong chân &h6ng ;Ing J)1-
^
m/@y π
+
* 1-)
;) 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến điện gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * Oµ 9 à một tụ điện C * O-nq)
ak Tính ;!?c @3ng điện từ mà mạch thu đ!Hc)
;k m8 mạch ;ft đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng trong &ho<ng từ Z-m đến Z--m th% c5n Vh<i thaD tụ điện C ;Ing tụ LoaD C
w
c3 điện dung ;iến thiên trong &ho<ng nào E 1aD π
+
* 1- y c * J)1-
^
m/@)
K) Cho một mạch dao động điện từ 1C đang dao động tự do, độ tự c<m 1 * 1m9) Fg!"i ta đo đ!Hc điện 7V cực đại gi:a
hai ;<n tụ là 1-w, c!"ng độ d#ng điện cực đại trong mạch là 1m() T%m ;!?c @3ng điện từ mà mạch nàD cộng h!4ng)
\) 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu thanh gPm một cuộn dâD c3 độ tự c<m 1 * +)1-
iZ
9, tụ điện c3 điện dung C * +)1-
i
1-
q, điện tr4 thu5n † * -) ‚7c đMnh tYng nGng l!Hng điện từ trong mạch, ;iết rIng điện 7V cực đại gi:a hai ;<n tụ điện
;Ing 1+-mw) m8 m7D thu thanh thu đ!Hc c7c @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng từ W[m lcoi ;Ing 1^π mk đến [WJm lcoi ;Ing
+O-π mk, ng!"i ta thaD tụ điện trong mạch trên ;Ing một tụ điện c3 điện dung ;iến thiên) 9}i tụ điện nàD Vh<i c3 điện
dung trong &ho<ng nào E Cho c * J)1-
^
m/@)
Bài tậpTN Vật lí 12 Nâng cao……………………….… - 1 -……………….……...Dao động. Sóng điện từ
J) ehung dao động điện từ gPm một cuộn dâD thu5n c<m c3 độ tự c<m 1 * -,19 à tụ điện c3 điện dung C * 1-µ q)
0ao động điện từ trong &hung là dao động đi=u hoà ?i c!"ng độ d#ng điện cực đại $
o
* -,-W()
ak Tính nGng l!Hng dao động điện từ trong &hung)
;k Tính điện 7V gi:a hai ;<n tụ 4 th"i đi8m i * -,-J()
ck Tính c!"ng độ d#ng điện trong mạch l]c điện tích trên tụ c3 gi7 trM , * J-µ C)
1I) C!"ng độ d#ng điện tNc th"i trong một mạch dao động 1C lí t!4ng là i * -,-^co@+---t l(k) Cuộn dâD c3 độ tự c<m
1 * W-m9) 9\D tính điện dung cKa tụ điện) ‚7c đMnh điện 7V gi:a hai ;<n tụ điện tại th"i đi8m c!"ng độ d#ng điện tNc
th"i trong mạch ;Ing gi7 trM c!"ng độ d#ng điện hiệu dụng)
11) Cho mạch dao động lí t!4ng ?i C * 1nq, 1 * 1m9, điện 7V hiệu dụng cKa tụ điện là U
C
* Ow) 1]c t * -, u
C
* +
+
w à tụ điện đang đ!Hc nạV điện) wiết ;i8u thNc cKa:
ak miện 7V trên tụ điện)
;k C!"ng độ d#ng điện chạD trong mạch dao động)
ck FGng l!Hng điện tr!"ng)
dk FGng l!Hng từ tr!"ng)
1!) 2ạch dao động &ín, lí t!4ng c3 1 * 1m9, C * 1-µ q) ehi dao động c!"ng độ d#ng điện hiệu dụng $ * 1m() ChSn
gAc th"i gian l]c nGng l!Hng điện tr!"ng ;Ing J l5n nGng l!Hng từ tr!"ng à tụ điện đang Vh3ng điện) wiết ;i8u thNc
điện tích trên tụ điện, điện 7V gi:a hai ;<n tụ à c!"ng độ d#ng điện trên mạch dao động)
1.) Trong một mạch 1C, 1 * +W,-m9 à C * [,^-µ q 4 th"i đi8m t * -, c!"ng độ d#ng điện trong mạch ;Ing _,+-m(,
điện tích 4 trên tụ điện ;Ing J,^-µ C à tụ đang đ!Hc nạV điện) Tính nGng l!Hng cKa mạch dao động, iết ;i8u thNc điện
tích trên tụ điện à c!"ng độ d#ng điện trong mạch dao động)
12) 2ạch chSn @3ng cKa một m7D thu 6 tuDến là một mạch dao động c3 một cuộn thu5n c<m mà độ tự c<m c3 th8 thaD
đYi trong &ho<ng từ 1-µ 9 đến 1Z-µ 9 à một tụ điện mà điện dung c3 th8 thaD đYi O-Vq đến +W-Vq) Tính ;Gng @3ng
6 tuDến mà m7D nàD ;ft đ!Hc trong c7c tr!"ng hHV @au:
ak m8 1 * 1-µ 9 thaD đYi C)
;k m8 1 * 1Z-µ 9 thaD đYi C)
ck ThaD đYi c< 1 à C)
18) 2ạch mạch dao động đ!Hc cau tạo từ một cuộn thu5n c<m 1 à hai tụ điện C
1
à C
+
) ehi dXng 1 ?i C
1
th% mạch dao
động ;ft đ!Hc @3ng điện từ c3 ;!?c @3ng λ
1
* [Wm) ehi dXng 1 ?i C
+
th% mạch dao động ;ft đ!Hc @3ng điện từ c3
;!?c @3ng λ
+
* 1--m) Tính ;!?c @3ng điện từ mà mạch dao động ;ft đ!Hc &hi:
ak 0Xng 1 ?i C
1
à C
+
mfc nAi tiếV)
;k 0Xng 1 ?i C
1
à C
+
mfc @ong @ong)
1;) 2ạch mạch dao động đ!Hc cau tạo từ một cuộn thu5n c<m 1 à hai tụ điện C
1
à C
+
) ehi dXng 1 ?i C
1
à C
+
mfc
nAi tiếV th% mạch c3 t5n @A riêng là B * W9h) ehi dXng 1 ?i C
1
à C
+
mfc @ong @ong th% mạch B„ * +,O9h) Tính t5n @A
riêng cKa mạch &hi:
ak 0Xng 1 ?i C
1
)
;k 0Xng 1 ?i C
+
)
1K) 2ột mạch thu @3ng điện từ gPm cuộn dâD thu5n c<m c3 hệ @A tự c<m &h6ng đYi à tụ điện c3 điện dung ;iến đYi) m8
thu đ!Hc @3ng c3 ;!?c @3ng _- m, ng!"i ta Vh<i đi=u chŠnh điện dung cKa tụ là J-- Vq) m8 thu đ!Hc @3ng _1 m th% Vh<i
đi=u chŠnh điện dung cKa tụ điện đến gi7 trM nàoE
1\) 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng đang c3 dao động điện từ tự do) .iết điện tích cực đại cKa một ;<n tụ điện c3 độ l?n
là 1-
i^
C à c!"ng độ d#ng điện cực đại ,ua cuộn c<m thu5n là Z+,^ m() Tính t5n @A dao động điện từ tự do cKa mạch là
1J) 2ột mạch dao động 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m &h6ng đYi) ehi mfc cuộn c<m ?i tụ điện c3
điện dung C
1
th% t5n @A dao động riêng cKa mạch là [,W 29h à &hi mfc cuộn c<m ?i tụ điện c3 điện dung C
+
th% t5n @A
dao động riêng cKa mạch là 1- 29h) Tính t5n @A dao động riêng cKa mạch &hi mfc cuộn c<m ?i
ak 9ai tụ C
1
à C
+
mfc nAi tiếV)
#7 9ai tụ C
1
à C
+
mfc @ong @ong)
!I) 2ột mạch dao động điện từ 1C lí t!4ng gPm cuộn c<m thu5n c3 độ tự c<m W µ 9 à tụ điện c3 điện dung Wµ q)
Trong mạch c3 dao động điện từ tự do) Tính &ho<ng th"i gian gi:a hai l5n liên tiếV mà điện tích trên một ;<n tụ điện c3
độ l?n cực đại à &ho<ng th"i gian gi:a hai l5n liên tiếV mà nGng l!Hng điện tr!"ng ;Ing nGng l!Hng từ tr!"ng)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->