P. 1
Mau Phieu Dieu Tra Website

Mau Phieu Dieu Tra Website

|Views: 13|Likes:
Được xuất bản bởilinh anh

More info:

Published by: linh anh on Dec 05, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tên đơn vị chủ quản website)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự d - H!"# p#$c
......, ngày ...... tháng ...... năm 2
%HI&' ĐI(' T)A
Đ*NH GI* HIỆN T)+NG T)ANG THÔNG TIN ĐIỆN T,
ĐANG HO+T ĐỘNG -./B0IT/1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2444 /QĐ-BKHCN ngày ! / "" /2#
$%a B& t'()ng B& Khoa h*$ +à C,ng ngh-.
/0n đ1n +ị $h% 2u3n 4e5s6te (!ơn vị)7
Địa $h87
Đ1n +ị 2u3n 9: t';$ t6ế<7
23 Đ4"# 564 78 9:; p#4p l<
- =6>y <h?< thành 9@< 4e5s6te Ao B& /h,ng t6n +à /'uyBn th,ng $><7
+ Cố g6>y <h?< thành 9@<7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ /hE6 g6an $><7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ N16 $><7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Ng(E6 $hịu t'F$h nh6-m $hGnh7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- /0n m6Bn t'0n Hnte'net7
- Nhà $ung $>< Aị$h +I đJ $à6 đKt 4e5s6te (h"sting)
+ Host6ng tL6 /'ung tMm /6n h*$N B& Khoa h*$ +à C,ng ngh-7
+ Host6ng tL6 Đ1n +ị7
+ Host6ng tL6 đ1n +ị $h% 2u3n7
+ KhF$7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- /Om tPt s1 yếu 9: 9ị$h $%a ng(E6 $hịu t'F$h nh6-m
+ H* +à t0n7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1
(#$u)
+ ChQ$ +I7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Địa $h87 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Cố đ6-n thoL67 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Địa $h8 e-ma697 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
=3 Đ4"# 564 78 "ộ6 d>"5 ;#?"5 ;6" @A"5 ;B6
a. Các chuyên mục thông tin
- C1 $>u tR $hQ$N $hQ$ nSngN nh6-m +IN 2uyBn hLn $%a Đ1n +ị
CO7 Kh,ng7
- TSn 53n 2uy <hLm <hF< 9u@t +B KHUCN +à $F$ +Sn 53n 960n 2uan
CO7 Kh,ng7
- /h,ng t6n tuy0n t'uyBnN <hR 56ến đ(Eng 9ố6N $h% t'(1ng $%a Đ3ng
+à ChGnh <h% +B 9Vnh +;$ KHUCNN $ung $>< th,ng t6n +B $F$ hoLt
đ&ng $%a ngành KHUCN t'0n mLng Hnte'net +à $F$ hoLt đ&ng theo
$hQ$ nSng $%a Đ1n +ị CO7 Kh,ng7
- ĐW $O m&t số hoLt đ&ng $%a đ1n +ị $h% 2u3n t'0n m,6 t'(Eng mLng
H- thống 2u3n 9: +Sn 53n +à đ6Bu hành7
CRng th,ng t6n đ6-n tX7
H- thống th( đ6-n tX7
- /h,ng t6n +B A; FnN hLng mI$ đYu t(N đ>u thYuN mua sPm $,ng
CO7 Kh,ng7
- CF$ $1 s) AZ 96-u $huy0n ngành7 CO7 Kh,ng7
- [I$ 9>y : k6ến gO< : $%a tR $hQ$N $F nhMn7
- Quy t'\nhN th% tI$ hành $hGnh hoK$ g6ao Aị$h t'0n mLng7
• ]ị$h +I $,ng đLt mQ$ "
^
7 CO7 Kh,ng7
• ]ị$h +I $,ng đLt mQ$ 2^7 CO7 Kh,ng7
• ]ị$h +I $,ng đLt mQ$ _^7 CO7 Kh,ng7
• ]ị$h +I $,ng đLt mQ$ 4
^
7 CO7 Kh,ng7
2
% &h'n (")i the" *+ Th,ng tin và T-uy.n th,ng.
- /h,ng t6n 960n h- $%a đ1n +ị7
+ Địa $h8 960n h-7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Cố đ6-n thoL67 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Địa $h8 e-ma697 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- CF$ $huy0n mI$ khF$7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
b. Ban biên tập
- /'()ng 5an B60n t@<7 CO7 Kh,ng7
- `hO 5an B60n t@<7 CO7 Kh,ng7
a H* t0n /'()ng 5an B60n t@<7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Địa $h8 960n h-7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
+ Cố đ6-n thoL67 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- Cố 9(bng thành +60n7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
c. Cơ chế cung cấp và cập nhật thông tin
- CO 2u6 định +B $ung $>< th,ng t6n7
- /Yn su>t $@< nh@t th,ng t6n/tuYn7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
C3 Đ4"# 564 78 56B6 p#4p DE ;#>ậ;F c?"5 "5#G
- CO g636 <hF< tRng thJ cMy A;ng 4e5s6te7 CO7 Kh,ng7
- C,ng ngh- 9;a $h*n cMy A;ng 4e5s6te7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- `h(1ng thQ$ kết nố6 Hnte'net7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- =636 <hF< 53o m@t7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- =636 <hF< 9(u t'Z7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
- Kh3 nSng nMng $><N m) '&ng7 CO7 Kh,ng7
H3 Đ4"# 564 78 ;I"# p#J dK"5 7L #6G> M>B
- Cố 9(bng ng(E6 t'uy $@< t'0n 4e5s6te7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
(/0 (12ng ng13i t-uy c45 website t-ung b6nh t-ên ngày, tháng, năm...)
3
- Cố t'ang ng(E6 Adng cem t'ong 4e5s6te7 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
(/0 (12ng t-7ng th,ng tin ng13i 89ng đ: t;ng <em t-"ng website)
- /hE6 g6an ng(E6 Adng sX AIng 4e5s6te/thFngDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
(Th3i gi7n t-ung b6nh t-ên tháng ng13i 89ng b= -7 đ> 8uy?t website)
- /hu@n t6-n $ho $F$ thao tF$ sX AIng7 CO7 Kh,ng7
- e(u t'Z +à 2u3n 9: AZ 96-u h\nh 3nh (vi8e")7 CO7 Kh,ng7
- e(u t'Z +à 2u3n 9: AZ 96-u Mm thanh (7u8i")7 CO7 Kh,ng7
- Ng,n ngZ n(f$ ngoà6 t'0n 4e5s6te7 CO7 Kh,ng7
- Kết nố6 tf6 $F$ 4e5s6te $%a $F$ đ1n +ị t';$ thu&$ B& KHUCN +à
4e5s6te $hGnh thQ$ $%a Đ3ng +à ChGnh <h%
CO7 Kh,ng7
- /\m k6ếm t'0n n&6 Aung s6te7 CO7 Kh,ng7
- Kha6 thF$ CC]e $huy0n AIng7 CO7 Kh,ng7
- CF nhMn hOa t'uy $@<7 CO7 Kh,ng7
- ChGnh sF$h đ3m 53o an toànN an n6nh th,ng t6n7
CO7 Kh,ng7
- Hg t'b t'uy $@< A6 đ&ng7 CO7 Kh,ng7


T#N ;OPQ"5 ĐR" 7S
(@A tên, đBng 8Cu)
N5PT6 c>"5 cUp ;#?"5 ;6"
(@A, ghi -D hE tên)
4

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->