P. 1
De thi DBSCL 2008-2009

De thi DBSCL 2008-2009

|Views: 232|Likes:
Được xuất bản bởidominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 06, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT
KỲ THI OLYMPIC ĐỒNG !NG S"NG C#U LONG L$N TH% &'
Đ( THI Đ( NGH) M"N* H+A H,C
PH$N I* C-U H.I
C/0 &* 1234 56789
Cho 3 nguyên tố A, B, C
Nguyên tố A có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử n ! 3, l ! ", # ! $ #
s
! %"&'
()i nguyên tố B, C t*o th+nh c)tion ,
-
có . nguyên tử/ 01ng số h*t #)ng 2i3n l+ '"
)/ 4i5t c6u h7nh electron v+ 89c 2:nh tên, v: tr; c<) A, B, C trong =>ng tu?n ho+n
=/ ' nguyên tố B, C t*o th+nh hợ@ ch6t A/ N l+ hợ@ ch6t Bh; c<) A với hiCro/ DEn hợ@ ch6t Bh; N
v+o nước, thu 2ược Cung C:ch )8it N/ A t9c CFng Cung C:ch N t*o th+nh hợ@ ch6t G/ 4i5t @hưHng
tr7nh @h>n ứng v+ cIng thức c6u t*o c<) G/ Cho =i5t G 2ược h7nh th+nh =Jng liên B5t g7K
C/0 2* 1 2 56789
AgCl CL hM) t)n trong Cung C:ch N(
3
Co t*o @hức AgClNrO - 'N(
3
⇔PAgNN(
3
O
'
Q
-

- Cl
%
)O " lit Cung C:ch N(
3
"A hM) t)n =)o nhiêu g)# AgCl =i5t 0
AgCl
! ",R/"$
%"$
PAgNN(
3
O
'
Q
-
⇔Ag
-
- 'N(
3
S
@l
! ",T/"$
%T
=O ,9c 2:nh t;ch số t)n c<) AgBr =i5t $,33g AgBr có thU hM) t)n trong " lit Cung C:ch N(
3
"A
C/0 :* (2 điểm)
; l+ nguyên tố thuVc nhó# A, hợ@ ch6t với hiCro có C*ng ;H
:
/ Wlectron cuối cùng trên nguyên tử
; có t1ng 4 số lượng tử =Jng 4,./
)O X 2iYu Bi3n thưZng ;H
:
l+ #Vt ch6t Bh;/ 4i5t cIng thức c6u t*o, C[ 2o9n tr*ng th9i l)i ho9
c<) nguyên tử trung t\# trong @h\n tử ;H
:
/
=O Cho @h>n ứng
',]Cl
',] - Cl
'
, ^ .$$
$
C có S
@
! ",_3/"$
%'
/
X tr*ng th9i c\n =Jng 9@ su6t riêng @h?n c<) P
;OC<
!$,_43 )t#, P
;O
! $,'3R )t#/
 0;nh P
C<
2
^ tr*ng th9i c\n =Jng/
 N5u thê# v+o =7nh #Vt lượng Cl
'
2U ^ tr*ng th9i c\n =Jng #ới 9@ su6t riêng @h?n
c<) ;OC< =Jng $,_R3 )t# th7 9@ su6t riêng @h?n c<) ;O v+ C<
2
l+ =)o nhiêuK
C/0 =* 12 56789
X 2iYu Bi3n chu`n, ent)n@i @h>n ứng v+ entro@i c<) c9c ch6t có gi9 tr: như s)u
aố thứ t[ bh>n ứng ∆(
$
'cR
NBdO
"
'
3
4
'N(
3
- 3N
'
]

4N
'
- 3(
'
]
N
'
] - 3(
'


N
'
(
4
- (
'
]
'N(
3
- e ]
'


N
'
(
4
- (
'
]
(
'
- e ]
'


(
'
]
%"$""
%3"T
%"43
%'R_
a
$
'cR
NN
'
(
4
O ! '4$ d&#ol/ S a
$
'cR
N(
'
]O ! __,_ d&#ol/ S
a
$
'cR
NN
'
O ! "c" d&#ol/ S a
$
'cR
N]
'
O ! '$. d&#ol/ S
)O 0;nh ent)n@i t*o th+nh c<) ∆(
$
'cR
c<) N
'
(
4
, N
'
] v+ N(
3
, a
$
'cR
=O 4i5t @hưHng tr7nh c<) @h>n ứng ch9y hi2r)fin t*o th+nh nước v+ nitH
cO 0;nh nhi3t @h>n ứng ch9y 2gng 9@ ^ 'cRS v+ t;nh ∆h
$
'cR
v+ t;nh hJng số c\n =Jng S
CO N5u hin hợ@ =)n 2?u gj# ' #ol N(
3
v+ $,. #ol ]
'
th7 nhi3t @>hn ứng 3 ^ thU t;ch BhIng 21i l+
=)o nhiêuK
C/0 4* 12 3>4 56789
R3,3g #Vt hin hợ@ h)i nitr)t ANN]
3
O
'
v+ BNN]
3
O
'
N A l+ Bi# lo*i BiY# th1, B l+ Bi# lo*i CO
2ược nung tới Bhi t*o th+nh nhkng o8;t, thU t;ch hin hợ@ Bh; thu 2ược gj# N]
'
v+ ]
'
l+ '_,RR l;t
N$
o
C, " )t#O/ a)u Bhi cho hin hợ@ n+y lu) Cung C:ch N)]( Cư th7 thU t;ch hin hợ@ Bh; gi># _ l?n/
)/ A, B l+ nhkng Bi# lo*i n+oK
=/ 0h+nh @h?n trm# hin hợ@ nitr)t theo số #ol
c/ N5u nung ^ nhi3t 2V c)o hHn th7 có thU thu 2ược #uối g7K
Câu 6: (2,25 điểm)
0h[c hi3n c9c chuyUn ho9 s)u =Jng @hưHng tr7nh @h>n ứng
Wtilen →NAO
$
, CuO t
→
NBO
B
OH

+
→
NCO
'
H O −
→NDO
'
O +
→NWO
'
H +
→NnO
3
PBr
→
NhO
NoO
IBr +
←
'
Br
as
→
N(O
Bi5t NnO l+ C(
3
%C(
'
%C(
'
%C]](
Câu 7: (2,5 điểm)
()i hợ@ ch6t thH# A v+ B 2Yu có cIng thức @h\n tử C
n
(
'n%R
]
'
/ (Hi B có Bhối lượng riêng .,44T g&l
N2BtcO/ A có Bh> nmng @h>n ứng với Bi# lo*i N) gi>i @hóng (
'
v+ có @h>n ứng tr9ng gưHng/ B @h>n
ứng 2ược với N)
'
C]
3
gi>i @hóng Bh; C]
'
/
)O 4i5t cIng thức c6u t*o c<) A,B/
=O A có 3 2jng @h\n A
"
p A
'
p A
3
, trong 2ó A
"
l+ 2jng @h\n có nhi3t 2V sIi nhq nh6t/ ,9c
2:nh cIng thức c6u t*o c<) A
"
, gi>i th;ch/
cO 4i5t sH 2j chuyUn ho9 o%crefol th+nh A
"
p toluen th+nh B/
Câu 8: (1,5 điểm)
onCen C
c
(
R
2ược t9ch tr nh[) th)n 29, có @h>n ứng với SAn]
4
v+ l+# #6t #+u Cung C:ch Br
'
trong CCl
4
/ 0i5n h+nh hiCro ho9 có 8sc t9c trong 2iYu Bi3n ê# C:u st nhun 2ược onC)n v+ trong 2iYu
Bi3n #*nh hHn th7 2ược =i8iclo P4,3,$Q non)n/ Shi o8i ho9 onCen st thu 2ược )8it @ht)lic/ 4i5t cIng
thức c6u trsc c<) onCen, onC)n v+ =i8iclo P4,3,$Q non)n/
Câu 9: (2,5 điểm)
CIng thức 2Hn gi>n nh6t c<) ch6t A l+ NC
3
(
4
]
3
On v+ ch6t N l+ NC
'
(
3
]
3
O# / (vy t7# cIng thức
@h\n tử c<) A,N =i5t A l+ #Vt )8it no 2) chức, N l+ #Vt )8it no chứ) 2jng thZi nhó# chức %](p
A v+ N 2Yu #*ch h^/ 4i5t cIng thức c6u t*o c<) N/
! ',' !
""
.
w
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT
KỲ THI OLYMPIC ĐỒNG !NG S"NG C#U LONG L$N TH% &'
Đ( THI Đ( NGH) M"N* H+A H,C
PH$N I* C-U H.I
C/0 &* 1234 56789
Cho 3 nguyên tố A, B, C
Nguyên tố A có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử n ! 3, l ! ", # ! $ #
s
! %"&'
()i nguyên tố B, C t*o th+nh c)tion ,
-
có . nguyên tử/ 01ng số h*t #)ng 2i3n l+ '"
)/ 4i5t c6u h7nh electron v+ 89c 2:nh tên, v: tr; c<) A, B, C trong =>ng tu?n ho+n
=/ ' nguyên tố B, C t*o th+nh hợ@ ch6t A/ N l+ hợ@ ch6t Bh; c<) A với hiCro/ DEn hợ@ ch6t Bh; N
v+o nước, thu 2ược Cung C:ch )8it N/ A t9c CFng Cung C:ch N t*o th+nh hợ@ ch6t G/ 4i5t @hưHng
tr7nh @h>n ứng v+ cIng thức c6u t*o c<) G/ Cho =i5t G 2ược h7nh th+nh =Jng liên B5t g7K
?6 @6A6
A có 4 số lượng tử n!3, l! ", #! $, #
s
! %"&' nên t) 89c 2:nh 2ược
n ! 3
%"
$
-"
⇒A có c6u h7nh e l+ "s
'
's
'
'@
_
3s
'
3@
.
,A l+ Clo 1B32459
A nJ# ^ chu B7 3, nhó# 4ooA 1B32459
B, C t*o 2ược c)tion ,
-
có . nguyên tử/ 0) có t1ng số h*t #)ng 2i3n l+ '" ⇒w
,-
! "" 1B32459
hxi
w
l+ 2i3n t;ch h*t nh\n trung =7nh nên t) có
A+
w
B
y w y w
C
⇒w
B
l+ ( Nw! "O, c6u h7nh e "s
"
, chu B7 " nhó# oA 1B32459
hxi cIng thức c<) ,
-
l+ A
8
(
y
-
nên 8/w
A
- y ! ""
8 - y !.
8 " ' 3 4
y 4 3 ' "
w
A
T 4 3 '/.
Nhun nghi3# 8 !", y ! 4 v+ w
A
! T ⇒A l+ NitH 1BC2459
NitH Nw ! TO có c6u h7nh electron l+ "s
'
's
'
'@
3
, thuVc chu B7 ', nhó# 4A 1BC2459
=/ N l+ (Cl 1B32459
47 A t9c CFng 2ược với Cung C:ch )8it N ⇒A có t;nh =)fH ⇒A l+ N(
3
1B32459
N(
3
- (Cl →N(
4
Cl
G l+ N(
4
Cl
CIng thức c6u t*o
%
Cl
-
N
(
( (
(
1B32459
bh\n tử N(
4
Cl 2ược h7nh th+nh =Jng liên B5t ion 1B32459
C/0 2* 1 2 56789
AgCl CL hM) t)n trong Cung C:ch N(
3
Co t*o @hức AgClNrO - 'N(
3
⇔PAgNN(
3
O
'
Q
-

- Cl
%
)O " lit Cung C:ch N(
3
"A hM) t)n =)o nhiêu g)# AgCl =i5t 0
AgCl
! ",R/"$
%"$
PAgNN(
3
O
'
Q
-
⇔Ag
-
- 'N(
3
S
@l
! ",T/"$
%T
=O ,9c 2:nh t;ch số t)n c<) AgBr =i5t $,33g AgBr có thU hM) t)n trong " lit Cung C:ch N(
3
"A
Đáp án:
PAgNN(
3
O
'
Q
-
⇔Ag
-
- 'N(
3
0) có
T
' 3
'
3
p
"$ / T , "
Q Q O N PP
Q Q/P P

+
+
= =
NH Ag
NH Ag
K
p
v+ 0
AgCl
! PAg
-
Q/PCl
%
Q
47 PAg
-
Q yyPCl
%
Q p PPAgNN(
3
O
'
Q
-
Q ! PCl
%
Q p PN(
3
Q ! " z 'PCl%Q p
PAg
-
Q !
Q P

Cl
T
AgCl
nên
T
'
"$
"$ / T , "
Q P
QO /P ' " /N
Q P
"$ / R , "

=

Cl
Cl
Cl
 PCl
%
Q ! $,$3$.A
{ưHng AgCl 2v hM) t)n l+ $,$3$./"43,. ! 4,3Rg
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
=O 0) có
T
' 3
'
3
p
"$ / T , "
Q Q O N PP
Q Q/P P

+
+
= =
NH Ag
NH Ag
K
p
v+ 0
AgBr
! PAg
-
Q/PBr
%
Q
47PAg
-
Q yyPBr
%
Q p PPAgNN(
3
O
'
Q
-
Q ! PBr
%
Q p PN(
3
Q ! " z 'PBr%Q p
PAg
-
Q !
Q P

Br
T
AgBr
nên
T
'
"$ / T , "
Q P
QO /P ' " /N
Q P
=

Br
Br
Br
T
AgBr
A+ PBr
%
Q ! $,33&"RR ! ",T./"$
%3
A  0
AgBr
! .,3/"$
%3
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
C/0 :* (2 điểm)
; l+ nguyên tố thuVc nhó# A, hợ@ ch6t với hiCro có C*ng ;H
:
/ Wlectron cuối cùng trên nguyên tử
; có t1ng 4 số lượng tử =Jng 4,./
cO X 2iYu Bi3n thưZng ;H
:
l+ #Vt ch6t Bh;/ 4i5t cIng thức c6u t*o, C[ 2o9n tr*ng th9i l)i ho9
c<) nguyên tử trung t\# trong @h\n tử ;H
:
/
CO Cho @h>n ứng
',]Cl
',] - Cl
'
, ^ .$$
$
C có S
@
! ",_3/"$
%'
/
X tr*ng th9i c\n =Jng 9@ su6t riêng @h?n c<) P
;OC<
!$,_43 )t#, P
;O
! $,'3R )t#/
 0;nh P
C<
2
^ tr*ng th9i c\n =Jng/
 N5u thê# v+o =7nh #Vt lượng Cl
'
2U ^ tr*ng th9i c\n =Jng #ới 9@ su6t riêng @h?n
c<) ;OC< =Jng $,_R3 )t# th7 9@ su6t riêng @h?n c<) ;O v+ C<
2
l+ =)o nhiêuK
C/0 =* 12 56789
X 2iYu Bi3n chu`n, ent)n@i @h>n ứng v+ entro@i c<) c9c ch6t có gi9 tr: như s)u
aố thứ t[ bh>n ứng ∆(
$
'cR
NBdO
"
'
3
4
'N(
3
- 3N
'
] ⇔ 4N
'
- 3(
'
]
N
'
] - 3(
'
⇔ N
'
(
4
- (
'
]
'N(
3
- e ]
'
⇔ N
'
(
4
- (
'
]
(
'
- e ]
'
⇔ (
'
]
%"$""
%3"T
%"43
%'R_
a
$
'cR
NN
'
(
4
O ! '4$ d&#ol/ S a
$
'cR
N(
'
]O ! __,_ d&#ol/ S
a
$
'cR
NN
'
O ! "c" d&#ol/ S a
$
'cR
N]
'
O ! '$. d&#ol/ S
)O 0;nh ent)n@i t*o th+nh c<) ∆(
$
'cR
c<) N
'
(
4
, N
'
] v+ N(
3
, a
$
'cR
=O 4i5t @hưHng tr7nh c<) @h>n ứng ch9y hi2r)fin t*o th+nh nước v+ nitH
cO 0;nh nhi3t @h>n ứng ch9y 2gng 9@ ^ 'cRS v+ t;nh ∆h
$
'cR
v+ t;nh hJng số c\n =Jng S
CO N5u hin hợ@ =)n 2?u gj# ' #ol N(
3
v+ $,. #ol ]
'
th7 nhi3t @>hn ứng 3 ^ thU t;ch BhIng 21i l+
=)o nhiêuK
Đáp án câu 4:
)O 0) có zN"O - 3N'O - N3O z N4O

4N
'
- R(
'
⇔4N
'
(
4
∆(
$
'cR
! "$"" - 3/N%3"TO - N %"43O - 'R_ ! '$3Bd

N
'
- '(
'
⇔N
'
(
4 ∆(
$
'cR
! .$,RBd & #ol
| 0r ' $ - ∆(
$
'cR
NN
'
]O z .$,R - 'R_ ! 3"T


∆(
$
'cR
NN
'
]O ! R",RRBd & #ol
| 0r 3 .$,R z 'R_ %'/ ∆(
$
'cR
NN(
3
O ! %"43

∆(
$
'cR
NN(
3
O ! %4.,_ Bd & #ol
$,. 2iU#
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
=O N
'
(
4
- ]
'
⇔N
'
- '(
'
] $,"'. 2iU#
cO ∆(
$
'cR
! %'/'R_ %.$,R ! %_'3 Bd
∆a
$
'cR
! "c" - '/__,_ z '$. z '4$ ! "'" d&S
∆h
$
'cR
! ∆(
$
'cR
- 0/ ∆a
$
'cR
! %_'3 - 'cR/"'" ! %.RTBd
S ! "$3 '3T 'cR / 3"4 , R
.RT$$$
"$ = = e e
$,'. 2iU#
$,'. 2iU#
)} 47 , thuVc nhó# A, hợ@ ch6t với hiCro có C*ng ,(
3
nên l+ nhó# 4A
Nns
'
n@
3
O/ 4uy #
s
! -"&'p l ! " p # ! -"
suy r) n ! 4,. z ',. ! '/
4uy , l+ NitH N "s
'
's
'
'@
3
O
CIng thức c6u t*o c9c hợ@ ch6t v+ C[ 2o9n tr*ng th9i l)i hó) c<) nguyên
tử trung t\#
N(
3
N có tr*ng th9i l)i ho9 s@
3
/
N
H
H
H
=} ,~t @h>n ứng ^ .$$
$
C
'N]Cl  'N] - Cl
'
S
@
! ",_3/"$
%'
X tr*ng th9i c\n =Jng có b
N]Cl
! $,_43 )t#, b
N]
! $,'3R )t#/ 4uy C[) v+
=iUu thức S
@
t) có b
Cl'
! S
@
/
'
NO
NOCl
P
P
! $,""c )t#/
N5u thê# v+o =7nh #Vt lượng Cl
'
2U b
N]Cl
! $,_R3 )t#
th7 b
N]
! $,'3R z $,$4! $,"cR )t#
v+ b
Cl'

! $,"c4 )t#/
$,'.
$,'.
$,'.
$,'.
$,'.
$,'.
$,'.
$,'.
CO ∆( ! ∆• - @/ ∆v ! ∆• - ∆nG0
∆• ! ∆( % ∆nG0 trong 2ó ∆n ! " z ',. ! %",.
ƥ ! %"43$$$ - ",./ R,3"4/ 'cR ! %"3cBd
$,3T. 2iU#
C/0 4* 123>4 56789
R3,3g #Vt hin hợ@ h)i nitr)t ANN]
3
O
'
v+ BNN]
3
O
'
N A l+ Bi# lo*i BiY# th1, B l+ Bi# lo*i CO
2ược nung tới Bhi t*o th+nh nhkng o8;t, thU t;ch hin hợ@ Bh; thu 2ược gj# N]
'
v+ ]
'
l+ '_,RR l;t
N$
o
C, " )t#O/ a)u Bhi cho hin hợ@ n+y lu) Cung C:ch N)]( Cư th7 thU t;ch hin hợ@ Bh; gi># _ l?n/
)/ A, B l+ nhkng Bi# lo*i n+oK
=/ 0h+nh @h?n trm# hin hợ@ nitr)t theo số #ol
c/ N5u nung ^ nhi3t 2V c)o hHn th7 có thU thu 2ược #uối g7K
ĐÁP ÁN
DC n
NN]' - ]'O
! '_,RR&",'
n
]'
! ",'&_ ! $,'p n
N]'
! " #ol
0h+nh @h?n trm# c<) N]
'
! "$$&",' ! R3,3€ " 2iU#
0h+nh @h?n trm# c<) ]
'
! $,' 8 "$$&",' ! "_,T€
auy r) t• l3 N]
'
]
'
! ."
bhưHng tr7nh @h>n ứng 'Ae NN]
3
O
'
! 'Ae ] - 4N]
'
- ]
'
p n
N]'
n
]'
! 4 "/
Như vuy, ]
'
o8i hó) B] th+nh B
'
]
8
p C9c @hưHng tr7nh @h>n ứng
'ANN]
3
O
'
! 'A] - 4 N]
'
- ]
'
p
) ) '‚ $,.)
'BNN]
3
O
'
! 'B] - 4 N]
'
- ]
'
p
= = '= $,.=
n
]'
!"8 "&4 %$,' ! $,$. #ol
'B] - N8%'O&' ]
'
! B
'
]
8

= =N8%$,'O&4 " 2iU#
=N8%$,'O&4 ! $,$.  = ! $,'&N8%'Op
Ae NN]
3
O
'
 ' N]
'
Shối lượng #ol trung =7nh c<) #uối R3,.&$,.! "_Tg&#ol/
Shối lượng #ol nguyên tử Bi# lo*i NAeO "_T% "'4 ! 43g&#ol
 A l+ C) NA
A
! 4$g&#olO
Shối lượng trung =7nh c<) #uối A! N4$) - =A
B
O&$,.p ') - '= ! "
) ! N"%'=O&' ! $,. % $,'&N8%'O ! N$,.8% ",'O&N8%'O
P4$ N$,.8 %",'O - $,'A
B
Q& N8%'O$,. ! 43
8 ! 4p A
B
! ..g&#ol  B l+ An/
EC ) ! $,4p = ! $," p $,'. 2iU#
€ C)NN]
3
O
'
! $,4 8 "$$&$,. ! R$€ $,'. 2iU#
€ AnNN]
3
O
'
! '$€
FC N5u nung ^ nhi3t 2V c)o , t) có @hưHng tr7nh
8C)] - An]
'
! C)
8
]
8%"
/An]
3
N"ƒ 8 ƒ 4O, A)ng)n)t BiY#/ $,'. 2iU#
Câu 6: (2,25 điểm)
0h[c hi3n c9c chuyUn ho9 s)u =Jng @hưHng tr7nh @h>n ứng
Wtilen →NAO
$
, CuO t
→
NBO
B
OH

+
→
NCO
'
H O −
→NDO
'
O +
→NWO
'
H +
→NnO
3
PBr
→
NhO
NoO
IBr +
←
'
Br
as
→
N(O
Bi5t NnO l+ C(
3
%C(
'
%C(
'
%C]](
Đáp án:
(2,25 điểm) . Mi p!"#$g tr%$! p!&$ '$g (!) *,25 điểm
0h[c hi3n c9c chuyUn ho9
C(
'
!C(
'
- (](
H
+
→
C(
3
%C(
'
]( NAO
C(
3
%C(
'
](
$
, CuO t +
→
C(
3
%C(!] NBO
'C(
3
%C(!]
OH

→
C(
3
%C(N](O%C(
'
%C(!] NCO
C(
3
%C(N](O%C(
'
%C(!]
'
H O −
→C(
3
%C(!C(%C(!] NDO
C(
3
%C(!C(%C(!]
'
O
→C(
3
%C(!C(%C]]( NWO
C(
3
%C(!C(%C]](
'
H +
→C(
3
%C(
'
%C(
'
%C]]( NnO
C(
3
%C(
'
%C(
'
%C]](
3
PBr
→C(
3
%C(
'
%C(Br%C]]( NhO
C(
3
%C(
'
%C(
'
%C]](
'
Br
as
→
C(
3
%C(Br%C(
'
%C]]( N(O
C(
3
%C(!C(%C]](
IBr
→C(
3
%C(Br%C(o%C]]( NoO
Câu 7: (2,5 điểm)
()i hợ@ ch6t thH# A v+ B 2Yu có cIng thức @h\n tử C
n
(
'n%R
]
'
/ (Hi B có Bhối lượng riêng .,44T g&l
N2BtcO/ A có Bh> nmng @h>n ứng với Bi# lo*i N) gi>i @hóng (
'
v+ có @h>n ứng tr9ng gưHng/ B @h>n
ứng 2ược với N)
'
C]
3
gi>i @hóng Bh; C]
'
/
)O 4i5t cIng thức c6u t*o c<) A,B/
=O A có 3 2jng @h\n A
"
p A
'
p A
3
, trong 2ó A
"
l+ 2jng @h\n có nhi3t 2V sIi nhq nh6t/ ,9c
2:nh cIng thức c6u t*o c<) A
"
, gi>i th;ch/
cO 4i5t sH 2j chuyUn ho9 o%crefol th+nh A
"
p toluen th+nh B/
Đáp án
A
B
! .,44T/'',4 ! "'' NgO !} C0b0 c<) A,B C
T
(
_
]
'
A - N) →(
'
!} A có nhó# %](/
A - AgN]
3

3
NH
→ Ag !} A có nhó# %C(!]
N $,. 2iU#O
)OC0C0 c<) A N $,. 2iU#O
C(!] C(!] C(!]
](

](
C]]( ](
B - N)
'
C]
3
→ C]
'
!} B l+ )8it
C(!]
=O A
"
l+ ](
v7 A
"
có liên B5t hi2ro nVi @h\n tử l+# gi># nhi3t 2V sIi/
0;nh )8it c<) B #*nh hHn )8it C(
3
%C]]( v7 nhó# %C
_
(
.
l+ nhó# hst e/ N $,. 2iU#O
cO aH 2j @h>n ứng tr o%crefol th+nh A
"
N ",$ 2iU# O
C(
3
C(
'
Cl C(
'
]( C(!]
]( ]( ]( ](

'
Cl
as
+
→
$
NaOH
t
+
→
$
CuO
t
+
→

0r toluen → B C(
3
C]](
$
4
N O KM$O t +
→
Câu 8: (1,5 điểm)
onCen C
c
(
R
2ược t9ch tr nh[) th)n 29, có @h>n ứng với SAn]
4
v+ l+# #6t #+u Cung C:ch Br
'
trong CCl
4
/ 0i5n h+nh hiCro ho9 có 8sc t9c trong 2iYu Bi3n ê# C:u st nhun 2ược onC)n v+ trong 2iYu
Bi3n #*nh hHn th7 2ược =i8iclo P4,3,$Q non)n/ Shi o8i ho9 onCen st thu 2ược )8it @ht)lic/ 4i5t cIng
thức c6u trsc c<) onCen, onC)n v+ =i8iclo P4,3,$Q non)n/
Đá p án
onCen có C0b0 C
c
(
R
cho th6y @h\n tử có 2V =6t =>o hM) „! _/ Có @h>n ứng với
SAn]
4
v+ l+# #6t #+u Cung C:ch Br
'
trong CCl
4
, chứng tq trong @h\n tử onCen
có chứ) liên B5t =Vi B~# =Yn/
$,'.
Shi hiCro ho9 onCen trong 2iYu Bi3n ê# Ci3u thu 2ược onC)n NC
c
(
"$
O cMn trong
2iYu Bi3n #*nh hHn th7 2ược =i8iclo P4,3,$Q non)n/ Như vuy @h\n tử onCen có
chứ) #Vt liên B5t … B~# =Yn, ' vMng v+ 3 liên B5t … =Yn vkng hHn Nv7 „! _O
$,'.
C0C0 onCen
$,'.
C0C0 onC)n
$,'.
- (
'

$,'.
- 4(
'

$,'.
Câu 9: (2,5 điểm)
CIng thức 2Hn gi>n nh6t c<) ch6t A l+ NC
3
(
4
]
3
On v+ ch6t N l+ NC
'
(
3
]
3
O# / (vy t7# cIng thức
@h\n tử c<) A,N =i5t A l+ #Vt )8it no 2) chức, N l+ #Vt )8it no chứ) 2jng thZi nhó# chức %](p
A v+ N 2Yu #*ch h^/ 4i5t cIng thức c6u t*o c<) N/
†9@ 9n
,9c 2:nh C0b0 A, N v+ C0C0 c<) N
|C0†hN c<) A l+ NC
3
(
4
]
3
O
n
C ( ]

C ( NC]](O
h)y C ( NC]](O p 47 A )8it no, nên t) có (*,5điểm)
C0b0 c<) A C
_
(
R
]
_
h)y C
:
H
4
1COOH9
:
(*,5điểm)
|C0†hN c<) N l+ NC
'
(
3
]
3
O
#
C ( ] h)y
C ( N](O NC]](O với 8- 'y ! 3# NoOp 47 N c‡ng l+ "
(*,5điểm)
'
3
3
$
$ −
'
3
4
$
$ −
$ 3 $ 4 $ 3
'
3$
'
.$
'
3$
'
'
3
'
'
3
'
'
.
= ⇒ − + = $
$ $ $


⇔ ⇔
m ' m 3 m 3
+ m− ' + , m − − 3
, +
)8it no, nên t) có NooO
Do N aố nhó# %]( BhIng thU lớn hHn số ngtử C trong gốc (%CO
Shi 8!'#%y, tr No%ooO #!'p y!'p 8!'/ 4uy C0b0 N C
4
(
_
]
_
(*,5điểm)
C0C0 c<) N HOOCGCHGCHGCOOH N)8it t)ctricO (*,5điểm)
OH OH
Chs ˆ | % 0hi5u c\n =Jng ho‰c thi5u 2iYu Bi3n trr e 2iU# c<) " @hưHng tr7nh/
% 0h; sinh có thU gi>i theo hướng Bh9c nhưng 2sng vEn cho 2iU# tối 2)/
' ' ' O ' N ' 3 − = ⇒ − − + − = − − + m + , + m + , m
+ m , − ≤'

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->