P. 1
ĐỀ THI ĐỀ NGHI KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL

ĐỀ THI ĐỀ NGHI KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL

|Views: 421|Likes:
Được xuất bản bởidominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 06, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐỀ NGHI KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL

SÓC TRĂNG Năm h! "##$-"##%
-------o0o------ ------------/ / / ------------
Đ& !h'(h )h*! M+( , H-. h! / L01 2"
( Thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề)
( Đề thi này có t!ang g"m # c$%)
C34 2 5"6789
&g%y'n t( c)a m*t ng%y'n t+ , có t-ng .+ h/t c0 b1n (2, p, n) là 8, t!3ng đó .+ h/t mang đi4n
nhiề% h0n .+ h/t không mang đi4n là 5
a) ,ác đ6nh .+ hi4% ng%y'n t(, .+ kh+i 7à t'n ng%y'n t+ ,5
b) 8i9t c:% h;nh 2l2ct!3n c)a ng%y'n t( , 7à các i3n t/3 thành t< ,5
C34 " 5:89 ,
1) =h3 >%ng >6ch ?g
@
0,01?5 TAnh pB đểC
a) DEt đF% k9t t)a ?g(0B)

5
b) G9t t)a h3àn t3àn ?g (0B)

, bi9t !Hng ?g(0B)

đIJc c3i là k9t t)a h3àn t3àn khi n"ng đ* i3n
?g
@
.a% khi k9t t)a chK bHng 0,01L .3 7Mi lIJng ban đF% có t!3ng >%ng >6ch 5=h3 T
?g(0B)
N O510
P10
5
) T!*n Q lAt >%ng >6ch aQAt m/nh (BR) có pB N S5 8Mi y lAt >%ng >6ch baT0 m/nh (D0B) có pB N #5
TAnh tK l4 Q C y để th% đIJc >%ng >6ch có pB N O5
C34 : 5" 89
&

U
S
ph$n li th23 phI0ng t!;nh C
&

U
S (G)
&U

(G)

V W
3
= ch3 n m3l khA &

U
S
7à3 m*t b;nh kAn (đX hút h9t không khA) đ* ph$n li c)a &

U
S
là Y 7à áp .%:t c)a
h4 lúc c$n bHng là Zatm5
a) Thi9t l[p m+i li'n h4 gi\a hHng .+ c$n bHng Gp 7Mi n, Y, p5
b) V W
3
=, p N 1 atm, đ* ph$n li Y N 18,SOL5 TAnh Gp5
c) TAnh đ* ph$n li c)a &

U
S
] W
3
= 7à >IMi áp .%:t p N 0,Watm, p N 0,1 atm5 =ác k9t ^%1 tAnh đIJc
có ph_ hJp 7Mi ng%y'n lA ch%yển >6ch c$n bHng không ` T/i .a3 `
C34 ; 5" 89 <=h:t lang &

B
S
có thể >_ng làm nhi'n li4% đby t'n l(a
15 TAnh nhi4t t/3 thành c)a &

B
S
khi bi9tC
5 T!3ng nhi'n li4% đby t'n l(a, hi>!aTin lang ph1n cng 7Mi hi>!3p23Qit lang t/3 !a nit0 7à h0i nIMc5 8i9t
phI0ng t!;nh ph1n cng 7à tAnh nhi4t t31 !a khi 1m
d
(đktc) khA &

B
S
ph1n cng , bi9t nhi4t t/3 thành c)a
B

U
(l)
là CP18e,8kfg m3l5
(1)
( )
→
←
( ) ( ) ( ) 1
( ) ( ) ( )
S( ) ( ) ( ) ( ) d
1
dd,18

1
S1, O

d SOe, SS
k k k
k k k
k k k k
N O NO H kJ
H O H O H kJ
N H O NO H O H kJ
+ → ∆ =
+ → ∆ =−
+ → + ∆ =−
C34 7 5" 89 <=h3 m
1
gam hhn hJp g"m ?g, Rl 7à3 m

gam >%ng >6ch B&U
d
SL5 ia% khi các kim l3/i
tan h9t có 8,#O lAt (] đktc) hhn hJp khA , g"m &U, &

U, &

bay !a (] đktc) 7à >%ng >6ch R5 Th'm m*t
lIJng 7<a đ) U

7à3 hhn hJp ,, .a% ph1n cng th% đIJc hhn hJp khA j5 kln j t< t< ^%a >%ng >6ch &aUB
>I có S,S8 lAt hhn hJp khA m th3át !a (] đktc)5 Tn kh+i c)a m đ+i 7Mi B

bHng 1,d85 &9% ch3 >%ng >6ch &B
d
>I 7à3 >%ng >6ch R th% đIJc O, gam k9t t)a5
TAnh m
1
, m

5 (Di9t lIJng B&U
d
l:y >I 0L .3 7Mi lIJng cFn thi9t, >%ng >6ch R khi tác >ong 7Mi >%ng
>6ch &aUB không có khA &B
d
th3át !a)
C34 = 5" 89
Bpa tan O,OSg ch:t , là tinh thể m%+i .%nqat ng[m nIMc c)a kim l3/i ? (hóa t!6 Q) 7à3 nIMc đIJc
>%ng >6ch R5
=h3 >%ng >6ch R tác >ong 7Mi >%ng >6ch &B
d
7<a đ) đIJc k9t t)a D, n%ng nóng D ] nhi4t đ* ca3
đ9n kh+i lIJng không đ-i cpn l/i S,08g ch:t !En.
=h3 >%ng >6ch R tác >ong 7Mi >%ng >6ch Da=l

7<a đ) đIJc e,8Sg k9t t)a Da!i.%nqat.
15 T;m công thcc ph$n t( c)a ,5
5 TAnh thể tAch >%ng >6ch &aUB 0,? cFn ch3 7à3 >%ng >6ch R để đIJc lIJng k9t t)a lMn nh:t, 7à
thể tAch >%ng >6ch &aUB 0,? At nh:t để không có k9t t)a t/3 thành.
d5 =h3 W0ml >%ng >6ch GUB ph1n cng h9t 7Mi >%ng >6ch R, đIJc ,dSg k9t t)a5 TAnh n"ng đ*
m3lgl c)a >%ng >6ch GUB.
C34 > 5" 89
15 =ó m*t hhn hJp các ch:t !En g"mC pPm2tylanilin, aQit b2nT3ic, naphtal2n5 T!;nh bày ngEn grn
phI0ng pháp h3á hrc để tách !i'ng t<ng ch:t5 8i9t phI0ng t!;nh ph1n cng (1đ)5
5 =ó W lr đsng !i'ng bi4t các ch:tC aQit b2nT3ic (R)t D2nTanđ2hit(D)t ?2tylph2nyl 2t2 (=)t anc3l
b2nTylic (k)t i.3p!3pyl b2nT2n (u)5 Di9t R, D, =, k là ch:t lang5 BXy .Ep Q9p thc ts tvng >Fn nhi4t đ* .ôi ,
gi1i thAch5
C?@ $ 5"67 89
BJp ch:t h\% c0 R có 88,SL= 7à 11,eOL B, tK kh+i h0i c)a R đ+i 7Mi anc3l 2tylic là ,#We5
a5 T;m =TZT R, tAnh t-ng .+ li'n k9t đôi 7à .+ 7png n3 t!3ng ph$n t( R
b5 TAnh .+ 7png n3 c)a R, bi9t !Hng hi>!3 h3á h3àn t3àn R th% đIJc hJp ch:t n3 D có =TZT =
Q
B
Q
c5 8i9t các công thcc c:% t/3 có thể có c)a R, bi9t !Hng R tác >ong 7Mi >%ng >6ch b!ôm th23 tK l4 m3l
1C1 7à R tác >ong 7Mi nIMc (B
@
Qúc tác) th% đIJc ch:t (=) có công thcc c:% t/3 nhI .a%C


C?@ % < (" 8ABm9
Z2nta p2ptit R đIJc c:% t/3 b]i các amin3aQit i2!, 8al, Rla, wly th23 tK l4 m3l 1CC1C1 tI0ng cng5
th%n ph$n R nhờ 2nTim amin3 p2ptiđa!a th% đIJc 8al 7à m*t T2t!a p2ptit, th%n ph$n R nhờ 2nTim cacb3Qi
p2ptiđa!a th% đIJc wly 7à m*t T2t!a p2ptit5 Th%n ph$n t<ng phFn R th% đIJc các đip2ptit 8alPRlat 8alPi2!t
RlaPwly5 8i9t công thcc c:% t/3 c)a R
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ NGHI KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL
=B

=B

=B

=B

=B
BU
UB
=
=B
d
=B
d
=B
d
=
SÓC TRĂNG Năm h! "##$-"##%
-------o0o----- ------------/ / /
------------
M+( , H-. h! / L01 2"
C34 2 5"6789
&g%y'n t( c)a m*t ng%y'n t+ , có t-ng .+ h/t c0 b1n (2, p, n) là 8, t!3ng đó .+ h/t mang đi4n
nhiề% h0n .+ h/t không mang đi4n là 5
a) ,ác đ6nh .+ hi4% ng%y'n t(, .+ kh+i 7à t'n ng%y'n t+ ,5
b) 8i9t c:% h;nh 2l2ct!3n c)a ng%y'n t( , 7à các i3n t/3 thành t< ,5
Đ.1 .(,
a) i+ hi4%, .+ kh+i 7à t'n c)a ,5
P Th23 đềC
e p n + +
∑ ∑ ∑

N 8 (x)
P i+ h/t mang đi4nC
e p +
∑ ∑

7à .+ h/t không mang đi4n
n
∑ , n'n t< đềC

e p n + −
∑ ∑ ∑

N (xx)
P T!3ng 1 ng%y'n t( th;C
e p =
∑ ∑

(xxx)
wi1i h4 (x) (xx) (xxx)C
O t d0 e n = =
∑ ∑
@ i+ hi4% c)a , làC O5
@ i+ kh+i c)a , làC d0 @ O N WO T'nC iEt y2 1,eWđ
b) =:% h;nh 2C
y2 C (TNO)C 1.

.

p
O
d.

dp
O
d>
O
S.

y2
@
C 1.

.

p
O
d.

dp
O
d>
O
S.
0
y2
d@
C 1.

.

p
O
d.

dp
O
d>
W
S.
0
0,eWđ
C34 " 5:89 ,
1) =h3 >%ng >6ch ?g
@
0,01?5 TAnh pB đểC
a) DEt đF% k9t t)a ?g(0B)

5
b) G9t t)a h3àn t3àn ?g (0B)

, bi9t !Hng ?g(0B)

đIJc c3i là k9t t)a h3àn t3àn khi n"ng đ* i3n
?g
@
.a% khi k9t t)a chK bHng 0,01L .3 7Mi lIJng ban đF% có t!3ng >%ng >6ch 5=h3 T
?g(0B)
N O510
P10
5
) T!*n Q lAt >%ng >6ch aQAt m/nh (BR) có pB N S5 8Mi y lAt >%ng >6ch baT0 m/nh (D0B) có pB N #5
TAnh tK l4 Q C y để th% đIJc >%ng >6ch có pB N O5
Đ.1 .( 5: 89
15 a) P pB để bEt đF% k9t t)a ?g(0B)

?g
@
@ 0B
P


?g(0B)


P Ghi có 1 At k9t t)a ?g(0B)

Q%:t hi4n t!3ng >%ng >6ch, ta cóC
z?g
@
{ z0B
P
{

N T N O510
P10
N 10
P
z0B
P
{

( h3|c p0B N Plg z0B
P
{ N d,O

pB N 1S P d,O )
pB N 10,S (1 đ )
b) P pB để k9t t)a h3àn t3àn ?g(0B)

P G9t t)a đIJc c3i là h3àn t3àn n9% .a% khi k9t t)a5
z?g
@
{ z0B
P
{

N O510
P10


10
PO
z0B
P
{

N O510
PO


z0B
P
{

N O510
PS


z0B
P
{ N ,SW510
P
?
p0B N 1,O

pB N 1S P 1,O N 1,S5 (1 đ)
5
@ k%ng >6ch BR có pB N S

zB
@
{ N 10
PS
N zBR{
P i+ m3l BR N Q510
PS
m3l
@ k%ng >6ch DUB có pB N #

zUB
P
{ N 10
PW
?
P i+ m3l DUB N y510
PW

m3l
P 8; >%ng >6ch .a% ph1n cng có pB N O

aQit >I
BR @ DUB

DR @ B

U
10
PW
y 10
PW
y
P i+ m3l BR >I N 10
PS
Q P 10
PW
y5
zB@{ N zBR{ N

10 Q P y N 0,1 (Q @ y)

#,# Q N 1,1 y
(15đ)
C34 : 5" 89
&

U
S
ph$n li th23 phI0ng t!;nh C
&

U
S (G)
&U

(G)

10
8 S

1S
10
S
10
O510
z { O510 z { , SW510
10
10
z { 0, S08510
, SW510
l3g0, S08510 10, S
OH OH
H M
pH

− − − −


+ −


= = ⇒ =
⇒ = =
⇒ = − =

O
0, 01510
z { 10
100
Mg M

+ −
= =
S W
O
10 10
10
x y
x y
− −


=
+
11 1
## #
x
y
⇔ = =
(1)
( )
→
←
V W
3
= ch3 n m3l khA &

U
S
7à3 m*t b;nh kAn (đX hút h9t không khA) đ* ph$n li c)a &

U
S
là Y 7à áp .%:t c)a
h4 lúc c$n bHng là Zatm5
a) Thi9t l[p m+i li'n h4 gi\a hHng .+ c$n bHng Gp 7Mi n, Y, p5
b) V W
3
=, p N 1 atm, đ* ph$n li Y N 18,SOL5 TAnh Gp5
c) TAnh đ* ph$n li c)a &

U
S
] W
3
= 7à >IMi áp .%:t p N 0,Watm, p N 0,1 atm5 =ác k9t ^%1 tAnh đIJc
có ph_ hJp 7Mi ng%y'n lA ch%yển >6ch c$n bHng không ` T/i .a3 `
Đ.1 .( 5" 89
d5 a5 Thi9t l[p m+i li'n h4 Gp 7Mi n, Y, p5
&

U
S

(G)
&U

(G)

&

C n
Đ* ph$n liC Y Y
&
cb
C (n P Y) Y
}
n
N (n P Y) @ Y N n @ Y (0,W ~ )
Z

&U
Y
Gp N t Z
&U
N Z5 (0,Wđ)
Z
&US
(Y @ n)
(n P Y)
Z
&US
N 5 Z (0,Wđ)
(n @ Y)
1
Gp N p 5 S 5 Y

5 (0,Wđ)
n

P Y

b) TAnh Gp (n N 1)
1
P Gp N S 5 p 5 Y

N 0,1S (05W đ)
n

P Y

c) ZN 0,W atm

Y N W,eL

=b>c ()

ZB&•=kcb (05W đ)
ZN 0,1 atm

Y N W1,18L

=b>c (1)

ZB&•=kcb ( 0,W đ)
(1)
()
→
←
C34 ; 5" 89 <=h:t lang &

B
S
có thể >_ng làm nhi'n li4% đby t'n l(a
5 TAnh nhi4t t/3 thành c)a &

B
S
khi bi9tC
5 T!3ng nhi'n li4% đby t'n l(a, hi>!aTin lang ph1n cng 7Mi hi>!3p23Qit lang t/3 !a nit0 7à h0i nIMc5
8i9t phI0ng t!;nh ph1n cng 7à tAnh nhi4t t31 !a khi 1m
d
(đktc) khA &

B
S
ph1n cng , bi9t nhi4t t/3 thành c)a
B

U
(l)
là CP18e,8kfg m3l5
Đ.1 .( 5" 89
15&hi4t t/3 thành c)a &

B
S

Ta cóC
TAnh đIJc nhi4t t/3 thành c)a &U

, B

U mhi ch:t 0,W đt c)a &

B
S
(0,W đ)
5 &

B
S(k)
@ B

U
(k)


&
(k)
@ B

U
(k)

( 0,W đ)
Ghi 1 m3l khA &

B
S
ph1n cng t31 !a dSO kf5 8[y nhi4t lIJng t31 !a khi đ+t cháy 1m
d
khA &

B
S
(đktc)
làC (0,W đ)
C34 7 5" 89 <=h3 m
1
gam hhn hJp g"m ?g, Rl 7à3 m

gam >%ng >6ch B&U
d
SL5 ia% khi các kim l3/i
tan h9t có 8,#O lAt (] đktc) hhn hJp khA , g"m &U, &

U, &

bay !a (] đktc) 7à >%ng >6ch R5 Th'm m*t
lIJng 7<a đ) U

7à3 hhn hJp ,, .a% ph1n cng th% đIJc hhn hJp khA j5 kln j t< t< ^%a >%ng >6ch &aUB
>I có S,S8 lAt hhn hJp khA m th3át !a (] đktc)5 Tn kh+i c)a m đ+i 7Mi B

bHng 1,d85 &9% ch3 >%ng >6ch &B
d
>I 7à3 >%ng >6ch R th% đIJc O, gam k9t t)a5
TAnh m
1
, m

5 (Di9t lIJng B&U
d
l:y >I 0L .3 7Mi lIJng cFn thi9t, >%ng >6ch R khi tác >ong 7Mi >%ng
>6ch &aUB không có khA &B
d
th3át !a)
Đ.1 .(
i+ m3l c)a hhn hJp ,C
8, #O
0, S
, S
hhX
n mol = =
( ) ( ) ( ) 1
( ) ( ) ( )
S( ) ( ) ( ) ( ) d
1
dd,18

1
S1, O

d SOe, SS
k k k
k k k
k k k k
N O NO H kJ
H O H O H kJ
N H O NO H O H kJ
+ → ∆ =
+ → ∆ =−
+ → + ∆ =−
d
d
S( ) ( ) ( )
S( ) ( ) ( )
z(5dd,18) 5 ( S1, O){ 0 ( SOe, SS)
W0, O g
d
( ) d
k 2 k (k) k
k 2 k (k) k
N H NO H O O
N H NO H O O
kJ mol
H H H H H
H H H H H
= + − + − −
=
∆ = ∆ + ∆ −∆ − ∆
⇒∆ = ∆ + ∆ + ∆ − ∆
S( )
( ) ( )
z( {
( S1, O) z( 18e,8) W0, O{
dSO
)
k
pu
N H H O k H O k
H H H H
kJ
∆ = ∆ − ∆ +∆
= − − − +
= −
10005( dSO)
1W5SS, Sd
, S
kJ

=
Ghi ch3 U

7à3 hhn hJp , có ph1n cng &U @ U&U

⇒ n
hh,
N n
hhy
Ghi ch3 hóa hrc j 7à3 >%ng >6ch &aUB có ph1n cngC
&U

@ &aUB

&a&U
d
@ &a&U

@ B

U
Bhn hJp m g"m &

U 7à &

SS, 8
0,
, S
N N O hhZ
n n n mol = + = =

n
&U
N 0, m3l (0,Wđ 9
SS 8
1, d85#
0,
0,1W t 0, 0W
N N O
hhZ
N N O
n n
M
n mol n mol
+
= =
⇒ = =
(0,Wđ 9
?g €2

?g

Q m3l Q m3l
Rl € d2

Rl
d@

y m3l y m3l
T-ng .+ m3l 2 kim l3/i đX nhIờng n
2
N (Q @ dy) m3l (0,W đ)
SB
@
@ &U
d


@ d2

&U @ B

U
0,8m3l 0,O m3l 0, m3l
10B
@
@ &U
d

@ 82

&

U @ WB

U
1,W m3l 1,m3l 0,1Wm3l
1B
@
@ &U
d

@102

&

@ OB

U
0,O m3l 0,W m3l 0,0W m3l
T-ng .+ m3l 2 ch:t 3Qi h3á đX nh[nC
n
2(nh[n)
N 0,O @ 1, @ 0,W N ,d m3l (0,Wđ )
?g
@
@ &B
d
@ B

U

?g(UB)

• @ &B
S
@

Q m3l Q m3l
Rl
d@
@ d&B
d
@ dB

U

Rl(UB)
d
• @ d &B
S
@
y m3l y m3l
Ta có h4 pt Q @dy N ,d
W8Q @ e8y N O, ( 0,Wđ )
‚ Q N 0,Sm3l t y N 0,Wm3l
‚ m
1
N d,1 g (0,Wđ )
8à .+ m3l B&U
d
tham gia ph1n cng

làC 0,8 @ 1,W @0,O N ,# m3l
8[yC m

N
W , #1d
100 5 S
10 5 100 5 Od 5 # ,
=
g (0,Wđ)
C34 = 5" 89
Bpa tan O,OSg ch:t , là tinh thể m%+i .%nqat ng[m nIMc c)a kim l3/i ? (hóa t!6 Q) 7à3 nIMc đIJc
>%ng >6ch R5
=h3 >%ng >6ch R tác >ong 7Mi >%ng >6ch &B
d
7<a đ) đIJc k9t t)a D, n%ng nóng D ] nhi4t đ* ca3
đ9n kh+i lIJng không đ-i cpn l/i S,08g ch:t !En.
=h3 >%ng >6ch R tác >ong 7Mi >%ng >6ch Da=l

7<a đ) đIJc e,8Sg k9t t)a Da!i.%nqat.
15 T;m công thcc ph$n t( c)a ,5
5 TAnh thể tAch >%ng >6ch &aUB 0,? cFn ch3 7à3 >%ng >6ch R để đIJc lIJng k9t t)a lMn nh:t, 7à
thể tAch >%ng >6ch &aUB 0,? At nh:t để không có k9t t)a t/3 thành.
d5 =h3 W0ml >%ng >6ch GUB ph1n cng h9t 7Mi >%ng >6ch R, đIJc ,dSg k9t t)a5 TAnh n"ng đ*
m3lgl c)a >%ng >6ch GUB.
Đ.1 .(
1g5 P T;m =TZT (,)
?

(iU
S
)
Q
5 nB

U

?
Q@
@ QiU
S
P
@ nB

U (1)
m3l m3l

0,1 m3l
?
Q@
@ Q &B
d
@ Q B

U

?(UB)
Q
@ Q &B
S
@
()
m3l

5 0,1 m3l
?(UB)
Q


?

U
Q
@ QB

U (d)
m3l

m3l
Da
@
@ iU
S
P
N DaiU
S
 (S)
0,1 m3l 0,1 m3l

?C Rl t Q N d t Rl

(iU
S
)
d
(0,Wđ)


,C Rl

(iU
S
)
d
5 18B

U (0,Wđ)
g5
@ 8>>
&RUB


 maQ
Rl
d@
@ dUB
P


Rl(UB)
d
(1ƒ)
0,08 (0,S) 0,08

(lAt) (0,W đ )
@ 8>>
&RUB
NN„  min
BRlU

5 B

U @ UB
P
N RlU

P
@ B

U (ƒ)
0,08 (0,08)

(lAt) (0,Wđ)
S
e, 8S
0,11# 0,1
dd
BaSO
n mol = = ;
50,1
x
50,1
x
50,1
x
0,1
x

S, 085
dS
0,1
x
M O
x
M x = =
0,1
x
O, OS
OOO 18
0, 0S
X
M n = = ⇒ =
0, S
1,
0,
ddNaOH
V = =
0, S 0, 08
1, O
0,
ddNaOH
V
+
= =
dg5
m3l
@ n
UB
P
… n
Rl
d@
Rl
d@
@ dUB
P →
Rl(UB)
d
(1)
(0,0#) m3l (0,0d) m3l

(0,Wđ )
@ n
UB
P
„ n
Rl
d@
Rl
d@
@ dUB
P
N Rl(UB)
d
()
0,08 (0,S) 0,08
BRlU

5 B

U @ UB
P
N RlU

P
@ B

U (d)
(0,08 P 0,0d) (0,0W)
(0,Wđ )
C34 > 5" 89
15 =ó m*t hhn hJp các ch:t !En g"mC pPm2tylanilin, aQit b2nT3ic, naphtal2n5 T!;nh bày ngEn grn
phI0ng pháp h3á hrc để tách !i'ng t<ng ch:t5 8i9t phI0ng t!;nh ph1n cng (1đ)5
5 =ó W lr đsng !i'ng bi4t các ch:tC aQit b2nT3ic (R)t D2nTanđ2hit(D)t ?2tylph2nyl 2t2 (=)t anc3l
b2nTylic (k)t i.3p!3pyl b2nT2n (u)5 Di9t R, D, =, k là ch:t lang5 BXy .Ep Q9p thc ts tvng >Fn nhi4t đ* .ôi ,
gi1i thAch5
Đ.1 .(
− Gh%:y đề% hhn hJp !En 7Mi lIJng >I >> &aUB l3Xng,chK có aQit b2nT3ic ph1n cng t/3 thành nat!i b2nT3at
tan t!3ng >%ng >6ch,hai ch:t cpn l/i không ph1n cng, lrc tách hhn hJp !En 7à >%ng >6ch.RQit h3á >%ng >6ch
nat!ib2nT3at bHng >> B=l l3XngC

C
6
H
5
COOH + NaOHC
6
H
5
COONa + H
2
O
(!En) (tan)
=
O
B
W
=UU&a @ B=l ‚ =
O
B
W
=UUB ↓ @ &a=l (0,W đ)
PGh%:y hhn hJp !En cpn l/i C &aphtal2n, pP m2tyl anilin 7Mi lIJng >I >> B=l (l3Xng) ph1n cng t/3 m%+i
tan, lrc l:y &aphtal2n, kiềm h3á >%ng >6ch m%+i, th% đIJc pPm2tyl anilin
p P =B
d
=
O
B
S
&B

@ B=l ‚ p P =B
d
=
O
B
S
&
@
B
d
=l

p P =B
d
=
O
B
S
&B
d
=l @ &aUB ‚ p P =B
d
=
O
B
S
&B

@ &a=l @ B

U (0,W đđ)
- Thc ts tvng >Fn nhi4t đ* .ôi
(=B
d
)

=B=
O
B
W
… =
O
B
W
U=B
d
… =
O
B
W
=BNU … =
O
B
W
=B

UB … =
O
B
W
=UUB (0,W>)
(u) (=) (D) (k) (R)
+ (u) ph$n csc y9% h0n (=),không có li'n k9t hi>!3
+ (=) ph$n csc y9% h0n (D),không có li'n k9t hi>!3 (0,W>)
+ (D) ph$n csc ,không có li'n k9t hi>!3
+ (k) ph$n csc, có li'n k9t hi>!3 li'n ph$n t( y9% h0n (R)
+ (R) ph$n csc, có li'n k9t hi>!3 li'n ph$n t( m/nh5
C?@ $ 5"67 89
, dS
0, 0d
e8
n

= =
0, 0#
z { 0, dO
0, W
KOH M = =
0, S 0, 0W
z { 1,1O
0, W
KOH M
+
= =
BJp ch:t h\% c0 R có 88,SL= 7à 11,eOL B, tK kh+i h0i c)a R đ+i 7Mi anc3l 2tylic là ,#We5
>5 T;m =TZT R, tAnh t-ng .+ li'n k9t đôi 7à .+ 7png n3 t!3ng ph$n t( R
25 TAnh .+ 7png n3 c)a R, bi9t !Hng hi>!3 h3á h3àn t3àn R th% đIJc hJp ch:t n3 D có =TZT =
Q
B
Q
q5 8i9t các công thcc c:% t/3 có thể có c)a R, bi9t !Hng R tác >ong 7Mi >%ng >6ch b!ôm th23 tK l4 m3l
1C1 7à R tác >ong 7Mi nIMc (B
@
Qúc tác) th% đIJc ch:t (=) có công thcc c:% t/3 nhI .a%C


Đ.1 .(
?
R
N ,#We5 SO N 1dO gam
Ta có tK l4C
88, S 11, Oe
e, dWC11, Oe 1C1, O 10C1O
1 1
= = = =
=TZT R có >/ng ( =
10
B
1O
)
n
?
R
N 1dOn N 1dO

n N 1=TZT R là =
10
B
1O
(0,W đ)
a5 T-ng .+ 7png n3 7à .+ li'n k9t đôi c)a R là
10(S ) 1O(1 )
d

+ − + −
= (0,W đ)
Bi>!3 h3á =
10
B
1O
ta th% đIJc =
10
B
0


i+ 7png n3 c)a R 7à D gi+ng nha% 7à bHng
10(S ) 0(1 )
1

+ − + −
= (0,W đ)
b5 =T=T có thể có c)a R

(0,W đ)
(0,W đ)
(0,W đ)
C?@ % < (" 8ABm9
Z2nta p2ptit R đIJc c:% t/3 b]i các amin3aQit i2!, 8al, Rla, wly th23 tK l4 m3l 1CC1C1 tI0ng cng5
th%n ph$n R nhờ 2nTim amin3 p2ptiđa!a th% đIJc 8al 7à m*t T2t!a p2ptit, th%n ph$n R nhờ 2nTim cacb3Qi
p2ptiđa!a th% đIJc wly 7à m*t T2t!a p2ptit5 Th%n ph$n t<ng phFn R th% đIJc các đip2ptit 8alPRlat 8alPi2!t
RlaPwly5 8i9t công thcc c:% t/3 c)a R
Đ.1 .( 5" 89
+ T< tK l4 .+ m3l c)a các amin3 aQit
P i2!C BUP=B

P=B(&B

)P=UUB C 1m3l (0,W đ)
P 8al C =B
d
P=B(=B
d
)P=B(&B

)P=UUB C m3l (0,W đ)
P Rla C =B
d
P=B(&B

)P=UUB C 1 m3l (0,W đ)
P wly C B

&P=B

P=UUB C 1 m3l (0,W đ)
@ Ghi th%n ph$n R nhờ 2nTim amin3 p2ptiđa!a th% đIJc amin3aQit có ‡đF% &ˆ là 8al (0,W đ)
=B

=B

=B

=B

=B
BU
UB
=
=B
d
=B
d
=B
d
=
=
=B
=B

=B

=B

=B
=B

=B
d
=B
d
=
=B
=B

=B

=B

=
=B
d
=B
d
=B
d
=
=
=B

=B

=B

=B
=
=B
d
=B
d
=B

=
=B
@ Ghi th%n ph$n R nhờ 2nTim cacb3Qi p2ptiđa!a th% đIJc amin3aQit có ‡đF% =ˆ là wly(0,W đ)
@ Ghi th%n ph$n t<ng phFn R th% đIJc C 8alPRlat 8alPi2!t RlaPwly

Α có công thcc c:% t/3C 8alPi2!P 8alP RlaP wly ( 0,Wđ)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->