P. 1
BIỂU MAU THANG BANG LUONG HC

BIỂU MAU THANG BANG LUONG HC

|Views: 6,966|Likes:
Được xuất bản bởiduongthuy2008vn

More info:

Published by: duongthuy2008vn on Dec 08, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Cty TNHH TM Haøn Chaâu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM
Địa chỉ :Bình Phuù, Bình Chuaån TA, BD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại :0650 3789950 -------------------
Bình Döông n!"# th$n! n%&
'009

Kính gửi : Phòng Lao đng ! Th"#ng $inh %& X' hi h()*n Th(+n An
(%n c) *!hị +ịnh ,- ..0/'008/*Đ-(0 n!"# .0/.0/'008 c1a (h2nh ph13
(%n c) Th4n! t5 ,- .3/'003/TT-67ĐT68H n!"# 30/5/'003 c1a 6ộ 7ao +ộn!
Th59n! :inh ;" 8< hội =H5>n! d?n thực hiện &ột ,- +i@A c1a *!hị +ịnh ,-
..B/'00'/*Đ-(0 n!"# 3./.'/'00' c1a (h2nh ph1 ;@ ti@n l59n! +-i ;>i n!5Ci lao +ộn!
l"& ;iệc tDon! doanh n!hiệp hoạt +ộn! thEo 7Aật Foanh n!hiệpG3 Th4n! t5 ,-
'8/'007/TT-67ĐT68H n!"# 05/.'/'007 c1a 6ộ 7ao +ộn! Th59n! :inh ;" 8< hội =HIa
+Ji Th4n! t5 ,- .3/'003/TT-67ĐT68H ;" Th4n! t5 ,- .B/'003/TT-67ĐT68H n!"#
30/5/'003 c1a 6ộ 7ao +ộn! Th59n! :inh ;" 8< hội h5>n! d?n thực hiện &ột ,- +i@A c1a
*!hị +ịnh ,- ..B/'00'/*Đ-(0 n!"# 3./.'/'00' c1a (h2nh ph1 ;@ ti@n l59n!G3
*a# (4n! t# TNHH TM Haøn Chaâu +%n! KL hệ th-n! than! l59n! :Mn!
l59n! phN cOp l59n! ;" ti@n th5Pn! +@ n!hị 0hQn! 7ao +ộn! R Th59n! :inh ;" 8< hội
SE& STtU
Hệ th-n! than! l59n! :Mn! l59n! n"# ,V +5Wc ,Ia +Ji ;" +%n! KL :J ,An! Khi *h"
n5>c cX ch2nh ,$ch tha# +Ji ;" Khi Kh4n! phY hWp ;>i +i@A Kiện ,Mn SAOt tại (4n! t#U
N#i nh+n : GI,M -.C C/NG T0
- *h5 tDZn3
- 75AU
TDan! - . -
HỆ TH.NG THANG L12NG3 45NG L12NG
[)c l59n! t-i thi\A doanh n!hiệp $p dNn! l" : 900U000 ñoàngU
6/U 47ng 8"#ng 9:a T;ng gi<= đ>93 ?h@ T;ng gi<= đ>93 KA Bo<n BC"Dng :
-#n %E Bính : .U000 +]n!U
ChF9 Ganh
H* H>3 =F9 8"#ng
4+9 I 4+9 II 4+9 III U U U U U U
6I T;ng gi<= đ>93 gi<= đ>9 JIKKK JILKK MIKKK
[)c l59n!
NI Ph@ B;ng gi<= đ>93 ?h@ gi<= đ>9
[)c l59n!
OI KA Bo<n BC"Dng
[)c l59n!
N/U 47ng 8"#ng 9h()Pn =Qn nghi*? %R :
-#n %E Bính : .U000 +]n!U
ChF9
Ganh
H* H>3 =F9 8"#ng
4+9 I 4+9
II
4+9
III
4+9
IV
4+9
V
4+9
VI
$+9
VII
4+9
VIII
4+9
IX
4+9
X
4+9
XI
6ậc
U U UU
TC(ng
9S?3
CNKT
[)c
l59n!
.U30
0
.U39
.
.UB6
0
.U53
3
.U6.
0
.U69
0
.U77
5
.U86
B
.U95
7
'U05
5
'U.5
7
NhTn
%iPn
?hR9
%R
[)c
l59n!
950
.U0.
6
.U06
7
.U.'
0
.U.7
6
.U'3
5
.U'9
7
.U36
'
.UB3
0
.U50
.
.U57
6
NhTn
%iPn
8<i UV
[)c
l59n!
'U30
0
'UB6
.
'U58
B
'U7.
3
'U8B
8
'U99
.
3U.B
0
3U'9
7
3UB6
'
3U63
6
3U8.
7
TDan! - ' -
O/U Thang 8"#ng 9# $7n 9:a $ ?h+n BCW9 BiA? H7n U(SB
-#n %E Bính : .U000 +]n!U
Ng&nh nghX
H* H>3 =F9 8"#ng
4+9
I
4+9
II
4+9
III
4+9
IV
4+9
V
4+9
VI
$+9
VII
6ậc U
U UU
6ậc U
U UU
6ậc U
U UU
6ậc U
U UU
6ậc
U U
Mua
baùn,gia
coâng baït
nhöïa, haït
nhöïa PE,
PVC
[)c l59n! 900 963
.U0.
.
.U06
.
.U..
B
.U.7
0
.U''
9
.U'9
0
.U35
5
.UB'
'
.UB9
3
Y/U C<9 Zho7n ?hR 9S? 8"#ng3 BC[ 9S? ^ n_A cX ` :
-#n %E Bính : .U000 +]n!U
\>
TT
Lo]i ?hR 9S?3 BC[ 9S? ->i B"[ng <? GRng MF9 Ghi 9h^
I_I C<9 Zho7n ?hR 9S?
. 0hN cOp tD$ch nhiệ&
($n :ộ Ka thAật 300
' 0hN cOp ch)c ;N
Caùn boä '00
3 0hN cOp KhA ;ực
B 0hN cOp +ộc hại
U U U U U U
II_I C<9 Zho7n BC[ 9S?
. TDW cOp ti@n nh"
($n :ộ tJ tD5Pn!
' TDW cOp l"& +Z&
U U U U U U 50b löông
ô ba!n
Töø "#h $
%h
3 TDW cOp +i c4n! t$c U U U U U U
B TDW cOp ti@n S%n!
U U U U U U
U U U U U U
5 U U U U U U U U U U U U U
TDan! - 3 -
IV/U ChA đ nTng $+9 8"#ng :
6/U Th`i gian nTng 8"#ng :
To"n th\ (6(*c .' th$n! STt ndn! l59n! 0. ldnU
N/U TiP( 9h(an nTng 8"#ng :
- (X thCi !ian l"& ;iệc tại doanh n!hiệp c9 eAan 2t nhOt +1 .' th$n!U
- Th5Cn! SA#Zn ho"n th"nh c4n! ;iệc +5Wc !iao ;@ ,- l5Wn! chOt l5Wn! thEo hWp
+]n! lao +ộn! +< KL K_tU
- fh4n! tDon! thCi !ian thi h"nh Kg lAật lao +ộn! thEo eA# +ịnh c1a 6ộ lAật 7ao
+ộn! ;" nội eA# lao +ộn! c1a doanh n!hiệp c9 eAanU
Hệ th-n! than! l59n! :Mn! l59n! ;" phN cOp ti@n th5Pn! n"# ,V +5Wc thực hiện
K\ th n!"# +5Wc +%n! KL tại 0hQn! 7ao +ộn! - Th59n! :inh ;" 8< hội hA#ện ThAận inU
($c eA# +ịnh ;@ ti@n l59n! tD5>c +d# tD$i ;>i eA# +ịnh tại Hệ th-n! than! l59n! :Mn!
l59n! ;" phN cOp n"# ,V +5Wc :<i :jU

GI,M -.C
TDan! - B -

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->