Tieát 8

:
BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM MOÂN LÒCH SÖÛ LÔÙP 6

Hoâm nay, chuùng ta seõ laøm quen vôùi moät soá caâu hoûi traéc nghieäm khaùch quan maø caùc em thöôøng gaëp trong caùc hình thöùc kieåm tra moân Lòch * Daïng löïa choïn. söû baäc trung hoïc cô sôû. * Daïng ñieàn khuyeát. Ñoù laø: * Daïng gheùp ñoâi.

1. Lòch söû laø gì?
a.Lòch söû laø nhöõng gì xaûy ra trong quaù khöù. b.Lòch söû bao goàm hoâm nay vaø ngaøy mai. c.Lòch söû laø söï phaùt trieån höôùng ñeán töông lai d.Lòch söû laø nhöõng gì dieãn ra trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai

2. Coù nhöõng loaïi tö lieäu lòch söû naøo?
a.Tö lieäu truyeàn mieäng b.Tö lieäu hieän vaät c.Tö lieäu chöõ vieát d.Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng

3. Ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi toái coå?
a.Ñaõ hoaøn toaøn ñi ñöùng baèng hai chaân. b.Hai tay ñaõ bieát caàm naém. c.Bieát söû duïng vaø cheá taïo coâng cuï. d.Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng .

4. Ngöôøi toái coå coøn ñöôïc goïi laø :
a.Ngöôøi tinh khoân b.Ngöôøi vöôïn c.Ngöôøi ñöùng thaúng d.Ngöôøi kheùo leùo

5. Di coát ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû :
a.Ñoâng Phi, Giava, Baéc Kinh b.Ñoâng Phi, Baéc Kinh, Giava, Chaâu UÙc. c.Ñoâng Phi, Giava, Baéc Kinh, Chaâu AÂu d.Ñoâng Phi, Giava, AÁn Ñoä

6. Ngöôøi toái coå soáng theo :
a.Baày b.Thò toäc c.Boä laïc d.Coâng xaõ

7. Ngöôøi toái coå soáng ôû :
a.Hang ñoäng, maùi ñaù b.Nhaø cao taàng c.Nhaø moät taàng d.Thuyeàn lôùn

8. Ngöôøi toái coå soáng baèng nguoàn löông thöïc coù töø :
a.Saên baén, haùi löôïm b.Saên baét, haùi löôïm c.Chaên nuoâi, troàng troït d.Ñaùnh baét caù

9. Ngöôøi toái coå söû duïng coâng cuï baèng :
a.Goã b.Ñaù c.Ñoàng d.Saét

10. Nhaän xeùt cuûa em veà Ngöôøi toái coå :
a.OÅn ñònh b.Töông ñoái oån ñònh c.Baáp beânh, “aên loâng, ôû loã” d.Chaäm phaùt trieån

11. Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän sôùm nhaát vaøo khoaûng :
a.3 vaïn naêm TCN b.4 vaïn naêm tröôùc ñaây c.1 vaïn naêm TCN d.2 vaïn naêm TCN

12. Toå chöùc xaõ hoäi cuûa ngöôøi tinh khoân laø :
a.Baày ngöôøi b.Xaõ hoäi chieám höõu noâ leä c.Coâng xaõ thò toäc d.Phong kieán

13. Quaù trình tieán hoaù cuûa loaøi ngöôøi dieãn ra nhö sau ;
a.Vöôïn  Tinh tinh  Ngöôøi tinh khoân b.Vöôïn coå  Ngöôøi toái coå  Ngöôøi tinh khoân c.Ngöôøi toái coå  Ngöôøi coå  Ngöôøi tinh khoân d.Ngöôøi toái coå  Ngöôøi tinh khoân

gia coå ñaïi phöông Ñoâng ra ñôøi ôû nhöõng löu vöïc soâng .Soâng Nin lôùn : Ai Caäp
.Soâng Ô-phô-raùt vaø Tigô-tô .Soâng AÁn vaø soâng Haèng .Soâng Hoaøng Haø vaø soâng Tröôøng Giang
Löôõng AÁn

Haø

Ñoä

Trung

Quoác

Caùc quoác gia coå ñaïi xuaát hieän sôùm nhaát trong lòch söû loaøi ngöôøi ôû: a.Phöông Taây
b.Phöông Ñoâng c.Caû phöông Taây vaø phöông Ñoâng

15. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñöôïc hình thaønh chuû yeáubaèng: ôû a.Vuøng ñoàng
b.Löu vöïc caùc con soâng lôùn c.Caùc vuøng ven Ñòa trung Haûi d.Caùc cao nguyeân.

16. Nhöõng Nhaø nöôùc ñaàu tieân xuaát hieän vaøo khoaûng : a.Cuoái thieân nieân kyû(TNK) IV
ñaàu TNK III b.Cuoái thieân nieân kyû III ñaàu thieân nieân kyû II c.Cuoái thieân nieân kyû II ñaàu thieân nieân kyû I d.Ñaàu thieân nieân kyû I

17. Taïi sao Nhaø nöôùc ñaàu tieân laïi xuaát hieän taïi löu vöïc caùc con soâng lôùn : a.Ñaát phuø sa maøu môõ.
b.Ñaát phuø sa meàm, xoáp. c.Nöôùc töôùi ñaày ñuû quanh naêm. d.Taát caû caâu treân ñeàu ñuùng.

18.Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao 3 goàm ……… coù vai troølôùp taàng to lôùn *Ñoâng ñaûo nhaát,
trong saûn xuaát laø……………. Noâng *Coù nhieàu cuûa caûi vaø quyeàn theá, daân coù nhieàu ngöôøi haàu haï phuïc dòch laø………………………….Ñöùng ñaàu taàng lôùpQuyùlaø………….. naøy toäc *Thaân phaän thaáp keùm laø…………… 1 oâng

vuaNoâ leä

trong xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng laø löïc löôïng saûn xuaát a.Chuû noâ ? chính
b.Quí toäc c.Noâ leä d.Noâng daân coâng xaõ xaõ

20. Neàn kinh teá chuû yeáu cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng laø :
a.Coâng nghieäp b.Thuû coâng nghieäp c.Noâng nghieäp d.Thöông nghieäp

21. Boä luaät Hammurabi ñaõ ñöôïc ban haønh taïi vuøng naøo? a.Vieät Nam
b.Baéc Phi c.Löôõng Haø d.Trung Quoác

22. Ñaëc ñieåm cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá phöông Ñoâng laø : nöôùc. a.Vua ñöùng ñaàu Nhaø
b.Vua naém toaøn boä quyeàn haønh. c.Vua laø ñaïi dieän cuûa thaàn thaùnh döôùi traàn gian. d.Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.

23. ÔÛ Trung Quoác, vua ñöôïc goïi laø :
a.Pharaoân b.Enxi c.Thieân töû d.Hoaøng ñeá

24. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây xuaát hieän vaøo khoaûng :
a.Ñaàu TNK I TCN b.Ñaàu TNK II TCN c.Giöõa TNK II TCN d.Cuoái TNK I TCN

25. Xuaát hieän muoän hôn caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng, vaøo khoaûng……………………… thieân nieân kyû I …………, treân baùn ñaûo Ban-caêng vaø Italia, ñaõ & Hy Laïp hình thaønh hai quoác Roâma gia…………………

26. Ñaát ñai Ñòa Trung Haûi chuû yeáu laø :
a.Ñaát ñoài nuùi khoâ raén, khoâng maøu môõ. b.Ñaát vuøng trung du, hôi khoâ, nhieàu caùt. c.Ñaát phuø sa maøu môõ, meàm, xoáp. d.Taát caû caùc caâu treân ñeàu sai

thuû coâng nghieäp cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ñaõ daãn a.Nhaø nöôùc suy taøn ñeán :
b.Chieán tranh xaûy ra c.Noâng nghieäp phaùt trieån d.Thöông nghieäp phaùt trieån

28. Ngaønh kinh teá cuûa cö daân Hy Laïp vaø Roâma laø : a.Troàng troït, chaên nuoâi.
b.Thuû coâng nghieäp, thöông nghieäp c.Ñaùnh baét caù. d.Moät ngaønh ngheà khaùc.

29. Roma vaø Hy laïp nhaäp nhöõng saûn phaåm gì töø caùc quoác gia coå ñaïi phöông a.Thuyeàn beø, Ñoâng? maïch. luùa mì, luùa
b.Luùa mì, suùc vaät, loâng thuù. c.Ñoà goám, suùc vaät, luùa nöôùc d.Coâng cuï saét, luùa mì, röôïu nho.

30. Xaõ hoäi coå ñaïi Hy Laïp, Roâma goàm nhöõng giai caápquí : a.Noâng daân coâng xaõ,
toäc, noâ leä b.Noâng daân, quí toäc c.Chuû noâ, noâ leä d.Quí toäc, noâ leä

31. Löïc löôïng saûn xuaát chuû yeáu taïi caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây laø :
a.Noâ leä b.Noâng daân coâng xaõ c.Thôï thuû coâng d.Noâng noâ

32. Trong xaõ hoäi coå ñaïi phöông Taây, giai caáp naøo chieám soá löôïng ñoâng nhaát?
a.Thôï thuû coâng b.Noâng daân töï do c.Noâ leä d.Thöông gia

a.Laø taøi saûn rieâng cuûa chuû noâ. b.Phaûi laøm vieäc cöïc nhoïc, bò ñoái xöû taøn teä . c.Bò xem nhö “nhöõng coâng cuï bieát noùi” d.Taát caû ñeàu ñuùng.

33. Trong xaõ hoäi Hy Laïp vaø Roma thaân phaän cuûa noâ leä :

34. ÔÛ caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây, giai caáp chuû noâ soáng sung söôùng, nhaø haï döïa treân
a.Thaønh quaû lao ñoäng do chuû noâ laøm ra. b.Söï boùc loät söùc lao ñoäng cuûa noâ leä. c.Cho vay naëng laõi. d.Caâu b vaø c ñuùng.

a.Chuû noâ b.Noâ leä c.Noâng daân d.Coâng nhaân

35.Khôûi nghóa Xpactacut laø khôûi nghóa cuûa:

36. Chuû noâ vaø noâ leä laø hai giai caáp chính cuûa :

a.Xaõ hoäi chieám höõu noâ leä b.Xaõ hoäi tö baûn chuû nghóa c.Xaõ hoäi nguyeân thuyû d.Xaõ hoäi phong kieán

37. Roma vaø Hy Laïp ñaõ duøng phöông tieän gì ñeå chuyeân chôû haøng hoaù sang caùc nöôùc phöông Ñoâng? a.Ñoaøn laïc ñaø.
b.Ñoaøn thuyeàn ñoäc moäc. c.Thuyeàn lôùn coù buoàm vaø nhieàu maùi cheøo. d.Nhöõng thuyeàn voïng laâu.

38. Haõy noái caùc döõ lieäu cuûa coät (1) vaøo coät (2) cho hôïp lyù: (1)
Ngöôøi Ai Caäp Ngöôøi Trung Quoác Ngöôøi Löôõng Haø

(2) Vieát treân mai ruøa, theû tre, luïa traéng Vieát treân phieán ñaát seùt

Vieát treân giaáy Papirut

39. Thieân vaên hoïc vaø lòch ra ñôøi vì muïc ñích gì cuûa con ngöôøi?
a.Cuùng teá caùc vò thaàn linh. b.Bieát khí haäu vaø thôøi tieát ñeå laøm ruoäng. c.Thoaû maõn trí toø moø cuûa mình. d.Phuïc vuï cho chieán tranh.

40. Chöõ töôïng hình laø phaùt minh cuûa
a.Löôõng Haø, Ai Caäp, Hy Laïp b.Ai Caäp, Trung Quoác, Hy Laïp c.Löôõng Haø, Ai Caäp, Trung Quoác d.Trung quoác, AÁn Ñoä, Roma

41. Ngöôøi Ai Caäp gioûi veà moân gì?
a.Hình hoïc b.Soá hoïc c.Ñaïi soá d.Giaûi tích

42. Daân toäc naøo ñaõ saùng taïo ra heä thoáng chöõ soá, keå caû soá 0 maø ta ñang duøng
a.Hy Laïp b.Ai Caäp c.AÁn Ñoä d.Trung Quoác

43. Thaønh Babilon laø thaønh töïu vaên hoaù cuûa :
a.Hy laïp b.Löôõng Haø c.Ai Caäp d.AÁn Ñoä

44.Lòch cuûa ngöôøi Hy Laïp vaø Roma ñöôïc goïi laø : a.Döông lòch
b.AÂm lòch c.AÂm Döông lòch d.Lòch Hoài giaùo

45. Haõy noái teân nöôùc öùng vôùi teân caùc thaønh töïu vaên Kim töï thaùp hoaù: Laïp Hy
Vöôøn treo Babilon Töôïng löïc só neùm ñóa Ñaáu tröôøng Coâlideâ Roma Ai Caäp Löôõng Haø

46. Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu vaên hoaù thôøi coå ñaïi : phong a.Di saûn vaên hoaù coå ñaïi
phuù, ña daïng, saùng taïo vaø coù giaù trò thöïc tieån b.Ñeå laïi nhöõng kieät taùc khieán ngöôøi ñôøi sau voâ cuøng thaùn phuïc c.Ñaët neàn moùng cho nhieàu ngaønh khoa hoïc sau naøy d.Taát caû ñeàu ñuùng

caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng laø Nhaø Chuyeân cheá nöôùc ………………………… *Nhaø nöôùc cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây Chieám höõu laø Nhaø noâ leä nöôùc …………………

a.Ñöùc Phaät Thích Ca ra ñôøi. b.Ñöùc Thaùnh Ala ra ñôøi. c.Ñöùc Chuùa Gieâsu ra ñôøi. d.Ñöùc Phaät Thích Ca nhaäp Nieát baøn.

48. Söï kieän naøo ñeå ñaùnh daáu naêm thöù nhaát cuûa Coâng nguyeân?

Daën doø: Caùc em veà nhaø xem tröôùc baøi 8: “Thôøi nguyeân thuûy treân ñaát nöôùc ta” vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi trong saùch giaùo khoa.