Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Âäúi våïi nhiãöu ngaình trong træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa, sau
khi hoüc xong pháön lyï thuyãútsinh viãn seî bæåïc qua giai âoaûn
thiãút kãú âäö aïn män hoüc. Âäúi våïi män hoüc Chi Tiãút Maïy cuîng
váûy. Thiãút kãú chi tiãút maïy laì mäüt bæåïc ngoàûc cho viãûc
nghiãn cæïu cå såí tênh toaïn vaì thiãút kãú caïc bäü truyãön âäüng cå
Cå khê cuîng nhæ caïc chi tiãút maïy. Âáy laì âãö taìi thiãút kãú chênh
xaïc âáöu tiãn âäúi våïi mäùi sinh viãn ngaình cå khê chãú taûo maïy.
Nhiãûm vuû chung laì thiãút kãú hãû thäúng dáùn âäüng tæì âäüng cå
âiãûn âãún cå cáúu cháúp haình.
Âãö taìi:”Thiãút kãú häüp giaím täúc âäöng truûc baïnh ràng
truû ràng thàóng” coï caïc æu âiãøm laì bäü truyãön cho pheïp giaím
chiãöu daìi häüp , troüng læåüng häüp be.
Nhæåüc âiãøm chênh cuía häüp giaím täúc âäng truûc laì khaí
nàng chëu taíi troüng cuía cáúp nhanh chæaduìng hãút ; khoï bäú trê
kãút cáúu chung ; khoï bäi trån bäü pháûn äø åí giæîa häüp ; khoaíng
caïch giæîa caïc gäúi âåî truûc trung gian låïn do âoï phaíi tàng âæåìng
kênh truûc . Khi thiãút kãú âäö aïn Chi Tiãút Maïy sinh viãn láön âáöu
tiãn bàõt tay vaìo mäüt cäng viãûc ráút måïi meî cáön phaíi váûn
duûng nhiãöu kiãún thæïc vaì lyï thuyãút âãø giaíi quyãút caïc váún
âãö coï liãn quan âãún thæûc tãú. Âäö aïn naìy laì saín pháøm thiãút
kãú âáöu tay, tuy coìn mang nàûng tênh lyï
thuyãút nhæng coï
tênh cháút âaìo sáu chuyãn ngaình giuïp cho mäùi sinh viãn coï yï
thæïc sáu sàõc vãö cäng viãûc cuîng nhæ nghiãn cæïu vaì tênh toaïn.
Trong âäö aïn váún âãö sai soït laì khäng thãø traïnh khoíi, kênh
mong quyï tháöy cä táûn tçnh chè baío âãø giuïp em bäø sung nhæîng
khuyãút âiãøm, nhæîng khuïc màõc coìn täön taûi vaì coï thãm kiãún
thæïc âãø tiãúp tuûc thæûc hiãûn caïc âãö taìi sau naìy.
Em xin chán thaình caím ån quïy tháöy.
Âaì Nàông, ngaìy 10 thaïng 02 nàm
2005
Sinh viãn thiãút kãú
Hoaìng Minh
Thiãûn

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 3

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Pháön I : CHOÜN ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN & PHÁN PHÄÚI TYÍ SÄÚ
TRUYÃÖN
Choün âäüng cå âiãûn:
Âãø chon âäüng cå âiãûn ta tênh cäng suáút cáön thiãút.
Goüi
Nct : Cäng suáút cáön thiãút .
N : Cäng suáút trãn bang taíi.
η : hiãûu suáút truyãön chung.
Ta coï:

N=

P.V
3500 .1,25
=
= 4.375 [ KW
1000
1000

]

η =η1 .η22 .η34η4

Trong âoï:η 1 = 0,96 - Hiãûu suáút bäü truyãön âai
η 2 = 0,97 - Hiãûu suáút bäü truyãön baïnh ràng
η 3 = 0,99 - Hiãûu suáút cuía mäùi càûp äø làn
η4=1
- Hiãûu suáút khåïp näúi
2
⇒ η = 0,96.0,97 .0,994.1 = 0,868
Cäng suáút cáön thiãút laì:
N ct =

N

η

=

4.375
= 5.04 KW
0.868

Ta cáön choün âäüng cå coï cäng suáút låïn hån Nct. Tra baíng
(2P/322/TkCTM) ta choün âäüng cå âiãûn che kên coï quaût gioï
loaûi AO2-42-4 coï : Nâc = 5,5 KW ; nâc = 1450 v p
2.Phán phäúi tyí säú truyãön:
n

âc
Tyí säú truyãön âäüng chung: i = n
t
taíi
60 .1000 .V
60 .1000 .1.15
nt =
=
= 63 [vg / ph ]

⇒ ic

nt : säú voìng quay bang

π.D
3,14 .350
1450
= 63 = 23 x.

Maì ic = ing . ih = iâ. inh. ich
Våïi inh laì tyí säú truyãön cuíabäü truyãön cáúp nhanh
ich laì tyí säú truyãön cuía bäü truyãön cáúp cháûm
Ta choün iâ = 2
ic

=> ih = i =
â

23
=11 .5
2

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 4

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

=> ich=inh=

10 ,35

=3,2

+ Tênh cäng suáút ,mämen vaì säú voìng quay trãncaïc truûc
1)Säú voìng quay:
+truûc âäüng cå:
nI =

+truûc I:
+truûc II
+truûc III

nâc = 1450 v/p
nâc 1450
=
= 725 v
p

2

n I 725
=
= 227 v
p
inh 3,2
n
227
= II =
= 71 v
p
ichám
3,2

n II =
n III

2.Tênh cäúnguáút trãn caïc truûc
+Truûc âäüng cå: Ndc=5,04kw
+Truûc I
NI=Nct. ηâ. ηol =5,04.0,96.0,99=4,79 kw
+Truûc II
NII=NI ηbr ηol =4,79.0,97.0,99 = 4,6 kw
+Truûc III
NIII=NII ηbr ηol =4,6.0,97.0,99 =4,42 kw
3.Mämen xoàõn trãn caïc truûc:
Ν

5,04

6
6
âc
x = 9,55 .10 n = 9,55 .10 . 1450 = 33194 ,48 Nmm
âc

+Truûc âäüng cå

Ν

4,79

6
6
1
x1 = 9,55 .10 n = 9,55 .10 . 725 = 63095 ,86 Nmm
1

+Truûc I

Ν

4,6

6
6
2
x2 = 9,55 .10 n = 9,55.10 . 227 = 193524 ,23 Nmm

+Truûc II

2

+Truûc III

 x3

6 Ν3
6 4,42
= 9,55 .10 n = 9,55 .10 . 71 = 594521 ,13 Nmm
âc

Baíng kãút quaí tênh:
Tru
Truûc
ûc
âäüng cå
T. säú

I

II

I

Iâ = 2

Inh=3,2

Ich=3,2

n(v/p)

1450

725

227

71

N(Kw)

5,04

4,79

4,6

4,42

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

III

Trang 5

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

PHÁÖN II: THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN
A. BÄÜ TRUYÃÖN NGOAÌI ÂAI DEÛT
I.Giåïi thiãûu
+Truyãön âäüng âai laì truyãön ma saït giæîa âai vaì baïnh âai.Æu
âiãøm cuía bäü truyãön âai laì laìm viãûc ãm khäng äön,thêch håüp
våïi váûn täúc låïn.Âai khäng laìm viãûc âæåüc trong mäi træåìng
áøm æåït.
+Choün loaûi âai:
Ta choün loaûi âai deût váût liãûu laì vaíi cao su âáy laì loaüi coï sæïc
bãön,tênh âaìn häöi cao êt chëu aính hæåíng cuía âäü áøm nhiãût
âäü ,váûn täøc truyãön cao .
II.Caïc bæåïc thiãút kãú bäü truyãön âai
+Giai âoaûn 1:Nghiãn cæïu caïc yãu cáöu cuía bäü truyãön
Ta thiãt kãú bäü truyãön âai deût âãø dáøn truyãön cäng suáút tæì
âäüng cå âãún truûc cuía häüp giaím täúc, våïi tyí säú truyãön cuía
âai laì iâ=2 säú voìng quay truûc dáøn laì ndc = 1450 v/p
Truûc bë dáøn laì n=725 v/p
Âai laìm viãûc trong mäi træåìng khä , nhiãût âäü trung bçnh,váûn
täúc khaï låïn.Ta seí thiãút kãú bäü truyãön âai theo hai phæång aïn
sau âoï choün mäüt phæång aïn håüp lê nháút
+Giai âoaûn II:
Xaïc âënh caïc thäng säú hinh hoüc cuía âai

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 6

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

1. Xaïc âënh âæåìng kênh baïnh âai
Ta coï så âäö âäüng våïi A laì khoaíng caïch truûc ; D 1 , D2 laì âæåìng
kênh baïnh âai nhoí vaì baïnh âai låïn ; α1 , α2 laì goïc äm baïng nhoí
vaì baïnh låïn .
2
2
A = 2.L − 3,14 ( D1 + D2 ) + [ (2.L − 3,14 ( D1 + D2 ) ] − 8( D2 − D1 ) (s1CT5-2T83)

8

a.Âæåìng kênh baïnh âai nhoí:
Theo cäng thæïc: D1=(1100 ÷1300)

3

N1
, mm
n1

( CT(5-6)/84/TkCTM)

Våïi N1-cäng suáút truûc dáøn , KW
n1 -säú voìng quay trong mäüt phuït cuía truûc dáøn bàòng säú
voìng quay cuía âäüng cå
N

Phæång aïn 1:choün D1=1100 3 n 1 , mm =1100.
1
Láúy D1 theo tiãu chuáøn : D1 = 180 mm
Phæång aïn2:choün D1=1300

3

N1
n1

=1300

3

3

5,04
1450

Láúy D1 = 200mm
Kiãøm tra váûn täúc theo âiãöu kiãûn :v=

5,04
= 166 ,63 mm
1450

=196,9mm

π .D.n1
≤ (25 →30 ) m
s
60 .1000

7)/84/TkCTM )
Ta coï

PA1:v=

3,14 .180 .1450
=13 ,67
60 .1000

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

m/s

Trang 7

((5-

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

PA2:v=

3,14 .200 .1450
= 15 ,18 m / s
60 .1000

Caí hai phæång aïn âãöu

thoía maín
Ta coï: D2 =i.D1
PA1 D2 =2. 180=360 mm
PA2 D2 =2.200 =400mm
Tênh säú voìng quay truûc

(1 − ε ). D1

D2

n2 =

n1

choün

PA1

n2 =

PA 2:

n2 =

∆n2 =

ε

=0,01

180
.1450 = 718
360
v/p
200
0,99 .
.1450 = 718 v / p
400

0,99 .

725 − 718
. 100 0
0
725

= 0,97 0 0 < 3 0 0

b.Xaïc âënh chiãöu daìi âai
Ta coï Lmim= u

v
max

(S1 CT(5-9) T85)

umax laì säú voìng chaûy låïn nháút trong mäüt giáy cuía âai umax = (3
÷ 5) choün umax=4
13 ,67
= 3,4175 m = 3417 ,5mm ( PA1)
4
15 ,18
Lmin= 4 = 3,795 m = 3795 mm ( PA2)

Lmin=

Thay Lvaì D1,D2 vaìocäng thæïc A âæåüc:
PA1

:

2.3417 ,5 − 3,14 (180 + 360 ) +

[(2.3417 ,5 − 3,14 (180

+ 360 )

]

A1 =
2

−8(360 −180 )

8
2.3795 − 3,14 ( 200 + 400 ) +

PA2
[(2.3795

− 3,14 ( 200 + 400 )
8

2

=1281 ,47 mm

:

]

2

− 8( 400 − 200 )

A1=
2

= 1422 ,75 mm

+Kiãøm tra âiãöu kiãûn A ≥ 2(D1+D2) (S1 CT(5-10)T86)
PA1:1281,47>2(180+360)=1080mm
PA2:1422,75>2(200+400)=1200mm

Thoía maín

+Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn goïc äm

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 8

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

PA1:

D2 − D1 0
57 > 150 0
A

α = 180 0 −

(S1 CT(5-11)T86)

360 −180
57 0 = 171 ,99 0
1281 ,47
400 − 200
α = 180 0 −
57 0 = 171 ,99 0
1422 ,75

α = 180 0 −

PA2:

Tênh laûi L

caí hai âãöu thoaí maîn

( D2 − D1 ) 2
π
L= 2 A + ( D2 + D1 ) +
(S1 CT5-1 T83)
2
4A

PA1: L

= 2.1281 ,47 +

PA2:L=

2.1422 ,75 +

π
2

π
2

(180 + 360 ) +

(200 + 400 ) +

(360 −180 ) 2
= 3417 ,49 mm
4.1281 ,47

( 400 − 200 ) 2
= 3795 mm
4.1422 ,75

C . Xaïc âënh tiãút diãûn âai
Chiãöu âaìy âai Chiãöu daìy âai δ choün theo tyí säú

δ
δ
≤[
D1
D1

] (S1

CT5-12 T86)
Ta coï:

δ
1

D1 40

δ=

D1 180
=
= 4,5 ( PA1)
40 40

δ=

D1 200
=
= 5 (PA2)
40
40

Âãø xaïc âënh chiãöu räüng âai ta xaïc âënh theo âiãöu kiãûn
bãön moìn
N .1000
0 c t c v c b cα

b ≥ vδ [δp ]

(S1 CT5-13 T86)

Trong âoï [ δp]o = 2,25 N/mm2 theo baíng (5-5)/89/TkCTM ( ÆÏng våïi
σo = 1,8 N/mm2
ct : hãû säú xeït âeïn aính hæång chãú âäü taíi troüng
cα : hãû säú xeït âeïn aính hæång goïc äm
cv hãû säú xeït âeïn aính hæåíng cuía váûn täúc
cb hãû säú xeït âeïn sæû bäú trê cuía bäü truyãön
Theo Theo(I1 B5-7,5-8,5-6T90,89)ta coï ct=0,8
cα=0,97,
cv=0,95
cb=1
PA1

5,04 .1000

b ≥ 13 ,67 .4,5.2,25 .0,8.0,97 .0,95

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

= 49 ,39 mm

Trang 9

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

5,04 .1000

PA2 b ≥ 15 ,18 .5.2,25 .0,8.0,97 .0,95

= 40 mm

Ta choün b theo baíng (5-4) /88/TkCTM
PA1 : b = 50mm
PA2 : b = 45mm
4.chiãöu räüng B cuía baïnh âai :
B=1,1b+( 10 ÷15 )(S1 CT,5-14T91)
PA1 B=1,1.50+10 = 65mm láúy B=70mm
PA2 B=1,1.45+10 =59,5mm láúy B=60mm
+Xaïc âënh læûc càng âai :
S0= δ0δ.b (S1 CT,5-16 T91)
PA1
S0=1,8.4,5 .50 = 405N
PA2 S0=1,8.5.45=405 N
Læûc taïc duûng lãn truûc : R=3S0.sin

α
2

(S1 CT5-17T91)

171 ,99
=1212N
2
171 ,99
R2=3.405sin 2 =1212N

R1=3.405.sin

Giai âoaûn III: qua hai phæång aïn thiãút kãú ta tháúy caí hai phæång
aïn âãöu thoaí maín tuy nhiãn ta phaíi choün phæång aïn 1 vç phæång
aïn naìy laìm bäü truyãön âai coï kêch thæåïc nhoí goün .Váûy ta âaî
thiãút kãú bäü truyãön âai våïi caïc thäng säú hçnh hoüc

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 10

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

B. THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN TRONG HÄÜP GIAÍM TÄÚC
Trong häüp giaím täúc coï hai càûp baïnh ràng àn khåïp, caïc
häüp âäöng truûc vaì giäúng nhau, do âoï ta chè cáön tênh cho cáúp
cháûm räöi aïp dung vaìo cho caí càûp cáúp nhanh (vç cáúp chaûm
chëu mä men xoàõn låïn hån).
Bäü truyãön cáúp cháûm .
1.
choün váût liãûu vaì caïch nhiãût luyãûn .
+
Baïnh nhoí:
Theïp 40XH , Täi caíi thiãûn .Tra baíng 6-1
(TTTKHTDÂCK) âæåüc cå tênh.
Giåïi haûn bãön keïo:
σ b = 850 [N/mm2]
Giåïi haûn chaíy
: σ ch = 600[N/mm2]
Âäü cæïng
: HB = 300
+
Baïnh låïn:
Tra baíng 6-1 (TTTKHTDÂCK choün theïp
40X , Täi caíi thiãûn .
Cå tênh: Giåïi haûn bãön keïo:
σ b = 950 [N/mm2]
Giåïi haûn chaíy
: σ ch = 700[N/mm2]
Âäü cæïng
: HB = 280
2. Âënh æïng suáút moíi tiãúp xuïc vaì æïng suáút moíi uäún
a)
ÆÏïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp
+ xaïc âënh æïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp
[σ ] tx= [σ ] N0tx.K, N
Ta coï:
(S1 CT3-1T38)
våïi
N

K,= 6 N 0 (S1CT3-2 T42) trong âoï
td
N0 :säú chu kyì cå såí âæåìng cong moíi tiãúp xuïc våïi N0=107
Ntâ:säú chu kyìtæång âæång
Ntâ=60u

∑(

Mi
M maî

) 3 .ni Ti

N1= 60.(13 .0,5+0,6 30,5).219.6.310.18

=26,7.107
Ta tháúy N1>N0
N2 =

N1
= 7,8.10 7 > No = 107
i

Do âoï K,=1 nãn

[σ ] tx=

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

[σ ] N0tx

Trang 11

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

[σ ] tx=2,6HB

Theo(S1 B3-9 T43) coï

[σ ] tx1=2,6.300=780 N

mm2

[σ ] tx2=2,6.280=728 N

mm2
b.Xaïc âënh æïng suáút uäún cho pheïp
Khi baïnh ràng laìm viãûc 1 chiãöu

[σ ] u

1,5.σ −1 K n
=
(S1 CT3-5T42)
nK σ
,,

,n hãû säú an toaìn n=1,5 ,K σ hãû säú táûp trung æïng
suáút chán ràng láúy K σ =1,8
σ −1 = 0,4σbk

K,,hãû säú chu kyì æïng suáút uäún
Ntd=60u

∑(

Mi
M maî

K,,= 6

N0
N td

(S1CT3-7 T44)

) 6 .ni Ti

N1=60.1.[ 0,5.16 + 0,66.0,5] .227.4,5.340.20=21,8.107
N1
= 6,8.10 7
i
N2 =

Do âoï

[σ ] u

=

1,5.σ −1
nK σ

[σ ]u1 = 1,5.0,4.850
1,5.1,8

[σ ]u 2 = 1,5.0,4.950
1,5.1,8

N1,N2 > N0 nãn K,,=1

= 188 ,89 N

= 211 ,11 N

mm 2

mm 2

3. Så bäü láúy hãû säú taíi troüng:
Ksb = 1,3
4. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: ψ A = 0,45
5. Tênh khoaíng caïch truûc theo cäng thæïc:
 1,05 .10 6
A ≥ ( i +1).3 
 [σ ] .i
tx

2

 K .N

 .ψ ..n

A
2

1,05 .10 6
A ≥ ( 3,2 +1).3 
 728 .3,2

2

 1,3.4,6

 . 0,45 .71 =141 ,23 [ mm ]

Láúy A = 142[mm]
Trong cäng thæïc trãn:
N = 4,6 [KW] - Cäng suáút trãn truûc dáùn
K = 1,3 - Hãû säú taíi troüng

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 12

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

6. Tênh váûn täúc voìng cuía baïnh ràng vaì choün
cáúp chênh xaïc âãø chãú taûo baïnh ràng.
v=

2.π . A.n1
2.π .142 .227
=
= 0,8[ m / s ]
60 .1000 .( i + 1) 60 .1000 .4,2

theo(S1B3-11 T44)
Ta choün cáúp chênh xaïc 9
7. Xaïc âënh hãû säú taíi troüng K vaì khoaíng caïch
truûc.
* Hãû säú taíi troüng K âæåüc tênh theo cäng thæïc:
K = Ktt.Kâ
Trong âoï: Ktt = 1,22 - Hãû säú taíi troüng
Kâ - Hãû säú taíi troüng âäüng, choün theo cáúp chênh
xaïc, váûn täúc voìng vaì âäü ràõn bãö màût ràng.
Giaí sæí

b>

2,5.mn
Sin β

Våïi cáúp chênh xaïc 9 vaì âäü cæïng ≤ 350 vaì váûn täúc
voìng < 1 [m/s]
Tra baíng 3-14 ta âæåüc:
Kâ = 1,1
⇒ K = 1,22.1,1 = 1,342
Sai säú
∆ K = | K - K sb| = 1,342 - 1,3 = 0,042 , sai säú laì
3,13% < 5%
Láúy A = 142 mm .
8. Xaïc âënh mäâun, säú ràng, chiãöu räüng baïnh
ràng
+ Mä âun âæåüc choün theo khoaíng caïch truûc A
mn =(0,01 ÷ 0,02)A = (0,01 ÷ 0,02).142= (1,42 ÷ 2,84 )mm
Choün m = mn = 2mm
+ Säú ràng baïnh dáùn:
Z1 =

2A
2.142
=
= 34
m(i +1) 2.( 3,2 +1)

ràng.

+ Säú ràng baïnh bë dáùn:
Z2 = i.Z1 = 3,2.34=109 ràng.
+ Chiãöu räüng baïnh ràng:
b = 0,45. 142=63,9 våïi baïnh nhoí ta láúy b =64mm
våi baïnh ràng låïn ta láúy b2= 56mm
9. Kiãøm nghiãûm æïng suáút bãön uäún cuía ràng:
eKiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng.

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 13

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

σ

u

=

19 ,1.10 6.k .N
<[σ ]u1 N/mm2
y.m 2 n .Z .n.b

våïi baïnh nhoíta coï,n=227v/p N=4,6kw,b=64
Âãø tênh y ta tênh Ztd vç baïnh ràng truû ràng thàóng nãn do âoï ta coï
y1=0,451
våïi baïnh låïn coï n=71 v/p ; y2=0,517(S1B3-18T52)
N= 4,42 ; b=65
σ
σ

19 ,1.10 6.1,342 .4,6

u1

= 0,451 .2 2.34 .227 .64

19 ,1.10 6.1,342 .4,42

u2=
0,517 .2 2.109 .71 .56

=132 ,32

N/mm2

=126 ,41 N/mm2

σ u1 < [σ ]u1
σ u2 < [σ ]u2
Váûy bäü truyãön thoaí maîn âiãöu kiãûn bãön uäún.
g.Caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön:
+ Mäâun: mn = 2 mm
+ Säú ràng: Z1 = 34 ; Z2 = 109
+ Goc àn khåïp: α = 20o
+ Chiãöu räüng ràng: b1 = 64mm b2=56mm
+ Khoaíng caïch truûc: A =143mm
+ Âæåìng kênh voìng chia (voìng làn):
d1 = mn . Z1 = 2 . 34= 68 mm
d2 = mn . Z2 = 2 . 109 = 218mm
+ Âæåìng kênh voìng âènh:
De1 = d1 + 2.mn =68 + 2.2 = 72 mm
De2 = d2 + 2.mn = 218+ 2.2 = 222mm
+ Âæåìng kênh voìng chán ràng:
Di1 = d1 - 2.mn = 68 - 2.2 = 63 mm
Di2 = d2 - 2.mn = 218 -2.2=213mm
12. Tênh læûc taïc duûng lãn truûc:
Váûy :

+ Læûc voìng:
P =

P1 =

2.Mx
d
2.193524 ,23
= 5692
68

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

N

Trang 14

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

P2 =

2.594521 ,13
= 5454
218

N

+ Læûc hæåïng tám:
Pr = Ptaα
Pr1 = 5692 . tg20 = 2072 N
Pr2 = 5454tg20 =1985 N
B.thiãút kãú bäü truyãön cáúp nhanh.
1.
Choün váût liãûu vaì caïch nhiãût luyãûn+
Baïnh nhoí:
Theïp 40XH , Täi caíi thiãûn .Tra baíng 6-1
(TTTKHTDÂCK) âæåüc cå tênh.
Giåïi haûn bãön keïo:
σ b = 850 [N/mm2]
Giåïi haûn chaíy
: σ ch = 600[N/mm2]
Âäü cæïng
: HB = 300
+
Baïnh låïn:
Tra baíng 6-1 (TTTKHTDÂCK choün theïp
40X , Täi caíi thiãûn .
Cå tênh: Giåïi haûn bãön keïo:
σ b = 950 [N/mm2]
Giåïi haûn chaíy
: σ ch = 700[N/mm2]
Âäü cæïng
: HB = 280
2. Âënh æïng suáút moíi tiãúp xuïc vaì æïng suáút moíi
uäún
a) ÆÏïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp
+ xaïc âënh æïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp
a)
ÆÏïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp
+ xaïc âënh æïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp
[σ ] tx= [σ ] N0tx.K, N
Ta coï:
(S1 CT3-1T38)
våïi
K,= 6

N0
N td

(S1CT3-2 T42) trong âoï

N0 :säú chu kyì cå såí âæåìng cong moíi tiãúp xuïc våïi N0=107
Ntâ:säú chu kyìtæång âæång
Ntâ=60u

∑(

Mi
M maî

) 3 .ni Ti

N1= 60.(13 .0,5+0,6 30,5).725.4,5.340.20 =80,9.107
Ta tháúy N1>N0

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 15

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
N1
= 25 ,3.10 7 > No = 107
i

N2 =

[σ ] tx=

Do âoï K,=1 nãn

[σ ] N0tx

[σ ] tx=2,6HB

Theo(S1 B3-9 T43) coï

[σ ] tx1=2,6.300=780 N

mm2

[σ ] tx2=2,6.280=728 N

mm2
b.Xaïc âënh æïng suáút uäún cho pheïp
Khi baïnh ràng laìm viãûc 1 chiãöu

[σ ] u

1,5.σ −1 K n
=
(S1 CT3-5T42)
nK σ
,,

,n hãû säú an toaìn n=1,5 ,K σ hãû säú táûp trung æïng
suáút chán ràng láúy K σ =1,8
σ −1 = 0,4σbk

K,,hãû säú chu kyì æïng suáút uäún

N

K,,= 6 N 0 (S1CT3-7 T44)
td
N0 :säú chu kyì cå såí âæåìng cong moíi tiãúp xuïc våïi N0=107
Ntâ:säú chu kyìtæång âæång

Ntd=60u

∑(

Mi
M maî

) 6 .ni Ti

N1=60.1.[ 0,5.16 + 0,66.0,5] .725.4,5.340.20=69,6.107
N1
= 21,75 .10 7
i
N2 =

Do âoï

[σ ] u

=

N1,N2 > N0 nãn K,,=1
1,5.σ −1
nK σ

[σ ]u1 = 1,5.0,4.850
1,5.1,8

[σ ]u 2 = 1,5.0,4.950
1,5.1,8

= 188 ,89 N

= 211 ,11 N

mm 2

mm 2

3. Så bäü láúy hãû säú taíi troüng:
Ksb = 1,3
4. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: ψ A = 0,45
5 . khoaíng caïch truûc
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 16

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Do häüp giaím täúc âäöng truûc , nãn ta láúy
Anh = Ach =142 mm
6. Tênh váûn täúc voìng cuía baïnh ràng vaì choün cáúp
chênh xaïc âãø chãú taûo baïnh ràng.
v=

2.π . A.n1
2.π .142 .725
=
= 2,57[ m / s ]
60 .1000 .( i + 1) 60 .1000 .4,2

theo(S1B3-11 T46)
Ta choün cáúp chênh xaïc 9
8. Xaïc âënh mäâun, säú ràng, chiãöu räüng baïnh
ràng
+ Mä âun âæåüc choün theo khoaíng caïch truûc A
mn =(0,01 ÷ 0,02)A = (0,01 ÷ 0,02).142= (1,42 ÷ 2,84 )mm
Choün m = mn = 2mm
+ Säú ràng baïnh dáùn:
Z1 =

2A
2.142
=
= 34
m(i +1) 2.( 3,2 +1)

ràng.

+ Säú ràng baïnh bë dáùn:
Z2 = i.Z1 = 3,2.34=109 ràng.
+ Chiãöu räüng baïnh ràng:
b = 0,45. 142=63,9 våïi baïnh nhoí ta láúy b =64mm
våi baïnh ràng låïn ta láúy b2= 56mm
9. Kiãøm nghiãûm æïng suáút bãön uäún cuía ràng:
σ

u

19 ,1.10 6.k .N
=
<[σ ]u1 N/mm2
y.m 2 n .Z .n.b

våïi baïnh nho íta coï,n = 725 v/p N=4,79kw,b=64
Âãø tênh y ta tênh Ztd vç baïnh ràng truû ràng thàóng nãn do âoï ta coï
y1=0,451
våïi baïnh låïn coï n=277 v/p ; y2=0,517(S1B3-18T52)
N= 4,6 ; b=65
σ
σ

u1

19 ,1.10 6.1,3.4,79
= 0,451 .2 2.34 .725 .64 = 41,8 N/mm2
19 ,1.10 6.1,3.4,6

u2=
0,517 .2 2.109 .227 .56

= 39 ,9 N/mm2

σ u1 < [σ ]u1
σ u2 < [σ ]u2
Váûy bäü truyãön thoaí maîn âiãöu kiãûn bãön uäún.

Váûy :

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 17

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

. g.Caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön:
+ Mäâun: mn = 2 mm
+ Säú ràng: Z1 = 34 ; Z2 = 109
+ Goc àn khåïp: α = 20o
+ Chiãöu räüng ràng: b1 = 64mm b2=56mm
+ Khoaíng caïch truûc: A =143mm
+ Âæåìng kênh voìng chia (voìng làn):
d1 = mn . Z1 = 2 . 34= 68 mm
d2 = mn . Z2 = 2 . 109 = 218mm
+ Âæåìng kênh voìng âènh:
De1 = d1 + 2.mn =68 + 2.2 = 72 mm
De2 = d2 + 2.mn = 218+ 2.2 = 222mm
+ Âæåìng kênh voìng chán ràng:
Di1 = d1 - 2.mn = 68 - 2,5.2 = 63 mm
Di2 = d2 - 2.mn = 218 -2,5.2=213mm
12. Tênh læûc taïc duûng lãn truûc:
+ Læûc voìng:
P =

P1 =
P2 =

2.Mx
d
2.63095 ,86
=1856
68

N

2.193524 ,23
=1775
218

N

+ Læûc hæåïng tám:
Pr = Ptaα
Pr1 = 1856 . tg20 = 676 N
Pr2 = 1775 . tg20 = 646 N

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 18

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Pháön III:

THIÃÚT KÃÚ TRUÛC VAÌ THEN

Thiãút kãú truûc:
1. Choün váût liãûu

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 19

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

2. Tênh sæïc bãön truûc:
a) Tênh så bäü:
Âæåìng kênh så bäü cuía truûc âæåüc tênh theo cäng
thæïc
d ≥ C .3

N
, [mm ]
n

Trong âoï:d - âæåìng kênh truûc
N - Cäng suáút truyãön [KW]
N - säú voìng quay trong mäüt phuït cuía
truûc
C = 120 - hãû säú, tênh phuû thuäüc vaìo
[τ ]x
+ Truûc I:
N = 3,68 [KW]
n = 960 [vg/ph]
⇒ d 1 ≥120 .3

3,68
= 20 [ mm ]
960

+ Truûc II:

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 20

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

N =3,29 [KW]
n = 180 [vg/ph]
⇒ d2

≥120 .3

3,29
= 30 [ mm ]
180

+ Truûc III:
N = 3,16 [KW]
n =60
[vg/ph]
⇒ d 3 ≥120 .3

3,16
= 44 [ mm ]
60

Âãø chuáøn bë cho bæåïc tênh gáön âuïng tiãúp theo ta coï
thãø láúy d2 = 30 [mm]
Tra baíng 14P (TKCTM - Nxb GD) choün âæåüc äø bi âåî cåî
trung coï chiãöu räüng
B = 19 [mm]
b) Tênh gáön âuïng:
Âãø tênh gáön âuïng ta xeït taïc duûng âäöng thåìi cuía caïc
mä men uäún láùn mä men xoàõn âãún sæïc bãön cuía truûc. Trë
säú mä men xoàõn âaî biãút, chè cáön tênh trë soï mä men uäún.
Âãø tênh kêch thæåïc chiãöu daìi cuía truûc choün caïc kêch
thæåïc sau:
+ Khoaíng caïch tæì màût bãn cuía chi tiãút quay âãún thaình
trong cuía häüp giaím täúc
a = 10 [mm];
+ Khoaíng caïch giæîa hai âáöu truûc I vaì III:
C = 10 [mm]
+ Khoaíng caïch tæì màût bãn cuía chi tiãút quay âãún thaình
trong cuía häüp giaím täúc
l2 = 10 [mm]
+ Chiãöu daìy nàõp: l3 = 30 [mm]
+ Khoaíng caïch tæì màût bãn cuía chi tiãút quay ngoaìi häüp
âãún äø:
l4 = 8 [mm]
+ Chiãöu daìy cuía caïc pháön mayå làõp våïi truûc âæåüc tênh
theo chiãöu daìy cuía âéa xêch hoàûc näúi truûc âaìn häöi.
* Tênh caïc giaï trë khaïc:
b 19
B
57
+ l2 + a + 1 =
+ 10 + 10 +
= 55,5[ mm ]
2
2
2
2
b
19
57
B
+ 8 + 10 +
= 53,5[ mm ]
l I1 = + a + d + 1 =
2
2
2
2
lI 2 =

lII1 = lI1 = 55,5 [mm]
l III 1 =

b
B
19
63
+a+d + 2 =
+ 10 + 8 +
= 56,5[ mm ]
2
2
2
2

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 21

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

lII2 = lI2 + lIII1 + C + B = 53,5 + 56,5 + 10 + 19 = 139 [mm]
lIII2 = lII3 = 58,5 [mm]
B
19
+ l 3 + l 4 + l âx =
+ 30 + 14 + 8 = 61,5[ mm ]
2
2
B
b 2 19
63
lII3 = 2 + l 2 + a + 2 = 2 + 10 + 10 + 2 = 58,5[ mm ]
l III 1 =

Så âäö phán têch læûc

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 22

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Coï:

P1 = 1595 [N]
lI1= 53,5 [mm]
Pr1 = 590 [N]
lI2= 55,5 [mm]
[N]
d1=78[mm]
(âæåìng kênh voìng làn)
Tênh phaín læûc åí caïc gäúi truûc:

∑m

Ay

= Pr1. l I 1 − R By .( l I 1 + l I 2 ) = 0

⇒ R By =

2 Pr1. l I 1
590 .53,3.2
=
= 293 ,8[ N ]
2.( l I 1 + l I 2 ) 2.( 53,5 + 55,5)

RAy = Pr1 - RBy = 590-293,8=296.1 [N]

∑m

Ax

= P1. l I 1 − R Bx .( l I 1 + l I 2 ) = 0

⇒ R Bx =

P1.l I 1
1595 .53,5
=
= 782 ,8[ N ]
.( l I 1 + l I 2 ) 53,5 + 55,5

RAx = P1 - RBx = 1595-782,8 = 812,13 [N]
Tênh mä men uäún åí tiãút diãûn chëu taíi låïn n-n:
Mu =

M uy2 + M ux2 =

20394

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

2

+ 43449

2

= 47997 [ N .mm ]

Trang 23

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Tênh âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn chëu taíi låïn n-n:
Mä men tæång âæång
M tâ = M u2 + 0,75 M x2 = 47997 2 + 0,75 .61304 ,26 2 = 62965 ,8[ N .mm ]
Láúy [δ ] = 48
[N/mm2] (TKCTM - Nxb GD)
dI ≥ 3

M td
62965 ,8
=3
= 23,6 [ mm ]
0,1[δ ]
0,1.48

Láúy dI = 32[mm]
Vç truûc coï raînh then nãn âæåìng kênh truûc láúy låïn hån so
våïi tênh toaïn.
Truûc II:

Coï:

P2 = 1595[N]
Pr2 = 590[N]

P3 =4451[N]
lII1= 59
[mm]
Pr3 = 1620[N]lII2= 128[mm]

Tênh phaín læûc åí caïc gäúi truûc:

∑m

Cy

= Pr 3. l II 3 + Pr 2 .( l II 3 + l II 2 ) − R Dy .( .l II 1 + l II 2 + l II 3 ) = 0

⇒ R Dy =
=

Pr 3. l II 3 + Pr 2 .( l II 3 + l II 2 )
( l II 1 + l II 2 + l II 3 )

1620 .58 ,5 + 590 (58 ,5 +139 , )
=835 ,1[ N ]
58 ,5 + 55 ,5 +139

RCy = Pr3 + Pr2 - RDy = 590+1620-835,1 =1374,8 [N]
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 24

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

∑m

Cx

= −P3. l II 3 + P2 .( l ii 3 + l II 2 ) − R Dx .( l II 1 + l II 2 + l II 3 ) = 0

⇒ RD =

− P3. l II 3 + P2 .( l II 1 + l II 2 ) − 4451 .58,5 + 1595 (58,5 + 139 )
=
= 215,9[ N ]
( l II 1 + l II 2 + l II 3 )
58,5 + 139 + 55,5

RCx = -P2 + P3 + RDx = -1595+215,9+4451 = 3071,9 [N]
Tênh mä men uäún åí tiãút diãûn nguy hiãøm
M = M +M
Mä men uäún täøng cäüng:
ÅÍ tiãút diãûn e-e: M ue −e = 104773 ,5 2 + 20153 ,2 2 = 227140 [ N .mm ]
M ui −i = 311535 2 + 573 ,3 2 = 31140 [ N .mm ]
ÅÍ tiãút diãûn i-i:
Tênh âæåìng kênh truûc åí caïc tiãút diãûn nguy hiãøm tênh
theo cäng thæïc:
2
uy

u

dI ≥ 3

2
ux

M td
; [ mm ]
0,1[δ ]

Láúy [δ ] = 48
[N/mm2] (TKCTM - Nxb GD)
Mä men tæång âæång Mtâ: M tâ = M u2 + 0,75 M x2
ÅÍ tiãút diãûn e-e: M tâe −e = 227140 2 + 0,75 .174552
d e −e ≥ 3

ÅÍ tiãút diãûn i-i:
d i −i ≥ 3

,77 2 = 259351 [ N .mm ]

259351
= 37 ,45 [ mm ]
0,1.48

M tâi −i =

43919

2

+ 0,75 .174552 ,77 2 = 132664 [ N .mm ]

132664
= 30 [ mm ]
0,1.48

Vç truûc coï raînh then âãø cäú âënh baïnh ràng theo phæång
tiãúp tuyãún nãn âæåìng kênh truûc láúy låïn hån so våïi tênh toaïn.
de-e = 40 [mm];di-i = 37 [mm]
Âæåìng kênh làõp äø làn φ 35mm.
Truûc III:
Biãøu âäö näüi læûc trang bãn
Caïc thäng säú:
P4 = 4451 [N];
lIII1 = 56,5 [mm]
Pr4 = 1620 [N]; lIII2 = 58,5 [mm]
lIII1 = 61,5 [mm]
Vç truûc 3 näúi våïi khåïp näúi nãn ta phaíi choün khåïp näúi .Ta
choün loaûi khåïp näúi voìng âaìn häöi
Ta choün khåïp näúi så bäü theo(I1B9-11T234)tacoï säú liãûu sau
:D=170mm ,d0=36mm,l=112mm,

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 25

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Tênh

læûc

khåïp

näúi

taïc

duûng

lãn

truûc

ta

coï

2M x
2.502966 ,7
=
= 8112 ,4
D0
124

(D0=D-d0-10=124)
Tênh phaín læûc åí caïc gäúi truûc

∑m

Ey

= Pr 4. l III 2 − R Fy .( l III 1 + l III 2 ) = 0

⇒ R Fy =

Pr 4. l III 2
=
( l III 1 + l III 2 )

(1620 .58,5) = 824 [ N ]
.( 58,5 + 56 .5)
REy = Pr4 + RFy = 1620+824 = 2444 [N]

∑m

Ex

= P4. l III 2 − R Fx .( l III 1 + l III 2 ) + Pk .l III 3 = 0

⇒ R Fx =

P41 . l III 2 + Pk l III 3 4451 .58,5 + 61,5.8112 ,4
=
= 2414 [ N ]
( l III 1 + l III 2 )
( 58,5 + 56 ,5)

REx = PK+ P4 - RFx = 8112,2+4451-2414 = 6708 [N]
Tênh mä men uäún åí tiãút diãûn nguy hiãøm:
ÅÍ tiãút diãûn n-n: M un −n = PK .l III 3 = 8112 ,2.59 ,5[ N .mm ]

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 26

Pk=

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

ÅÍ tiãút diãûn m-m:

2
M u = M uy
+ M ux2

M um −m = 191930

2

+13639

2

= 235456 [ N .mm ]

Tênh âæåìng kênh truûc åí caïc tiãút diãûn nguy hiãøm tênh
theo cäng thæïc:
M td
; [ mm ]
0,1[δ ]

dI ≥ 3

Láúy [δ ] = 48[N/mm2]
M tâ = M + 0,75 M
2
u

Mä men tæång âæång Mtâ:

2
x

ÅÍ tiãút diãûn n-n:

M tân −n = 235956

d n −n ≥ 3

ÅÍ tiãút diãûn m-m:

+ 0,75 .502966 ,7 2 = 472088 [ N .mm ]

2

472088
= 38 [ mm ]
0,1.48

M tâm −m = 216447

d m −m ≥ 3

2

+ 0,75 .125809

2

= 242322 ,57 [ N .mm ]

242322 ,57
= 37 ,8 [ mm ]
0,1.48

Vç truûc coï raînh then âãø cäú âënh baïnh ràng theo phæång
tiãúp tuyãún nãn âæåìng kênh truûc láúy låïn hån so våïi tênh toaïn.
dn-n = 38 [mm];dm-m = 45 [mm]
âæåìng kênhlàõp äø làn d=40
c) Tênh chênh xaïc truûc (Kiãøm nghiãûm truûc theo
hãû säú an toaìn)
Hãû säú an toaìn âæåüc tênh theo cäng thæïc
nσ .nτ

n=

≥ [ n ] (I1CT7-5T120)

nσ2 + nτ2

nσ - hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng suáút phaïp
nσ =

σ −1


.σ a + ψ σ σ m
ε σ .β

Vç truûc quay nãn æïng suáút phaïp (uäún) biãún âäøi theo
chu kyì âäúi xæïng
σ

a

nσ =

max

min

σ −1

=

Mu
; σ
W

m

=0


.σ a
εσ β

nε - hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng suáút tiãúp
nτ =

τ −1


.τ a + ψ τ στ m
ε τ σ.β

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 27

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút tiãúp
(xoàõn) biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng.
τ
σ

a

= τ

min

=

τ max
2

=

Mx
2.Wo ;

- giåïi haûn moíi uäún
σ -1 = 0,45.σ b = 0,45.600 = 270 [N/mm2]
(truûc laìm bàòng theïp 45 nãn coï σ b = 600 [N/mm2]
τ -1 - giåïi haûn moíi xoàõn
τ -1 = 0,25.σ b = 0,25.600 = 150 [N/mm2]
ψ σ vaì ψ τ - hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía trë säú æïng
suáút trung bçnh âãún sæïc bãön moíi
Våïi theïp cacbon trung bçnh coï thãø láúy
ψ σ =0,1; ψ τ = 1
β - hãû säú tàng bãön: ÅÍ âáy khäng duìng caïc biãûn phaïp
tàng bãön nãn láúy β = 1
ε σ vaì ε τ - hãû säú kêch thæåïc: xeït aính hæåíng cuía
kêch thæåïc tiãút diãûn truûc âãún giåïi haûn moíi ( tra baíng 7-4).
kσ vaì kτ - hãû säú táûp trung æïng suáút thæûc tãú khi
uäún va xoàõn
[n] - hãû säú an toaìn cho pheïp: trong âiãöu kiãûn laìm viãûc
bçnh thæåìng láúy [n] = 2
vç truûc III laì truûc chëu taíi låïn nháút nãn ta chè tênh chênh
xaïc cho truûc III
* tai tiãúp diãûn m-m d=45
Choün hãû säú kσ , kτ , ε σ vaì ε τ
Theo(S1B7-4T120)
ε σ = 0,83
ε τ = 0,71
Theo(S1B7-8T120) táûp trung cho raînh then
kσ = 1,63
kτ = 1,5
-1

Tyí säú:

w=

πd 3
32

=

=

1,63
= 1,96
0,83

εσ

1,5
=
= 2,1
ετ 0,71

3,14 .45 3
= 8941 ,6
32

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 28

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

w0=

πd 3
16

=

3,14 .45 3
= 17883
16

vç truûc laìm viãûc mäüt chiãöu vaì æïng suáút thay âäøi theo
chu kyì maûch âäüng
Mu= 216447
Mx= 502966,7
σa =

M u 216447
=
= 24,2
W
8941 ,6

τa =

Mx
502966 ,7
=
= 3,5
2W0
2.17883

nσ =

nτ =

σ −1
270
=
= 5,69

1,96.24,2
σa
εσ
τ −1

.τ a + ψ τ στ m
ε τ σ.β

=

150
= 19,9
2,2.3,5 + 0,05.3,5

Hãû säú an toaìn
n=

nσ .nτ
nσ2 + nτ2

=

5,69.19,9
= 4,4 ≥ [ n ]
5,69 + 19,9

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 29

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

II. Kãút cáúu truûc
Hçnh daïng cáúu taûo truûc âæåüc xaïc âënh båíi:
+ Vë trê vaì säú læåüng caïc chi tiãút làõp trãn noï
+ Caïc kiãøu làõp vaì phæång phaïp cäú âënh caïc paít trãn truûc
+ Kãút cáúu, loaûi vaì kêch thæåïc cuía äø truûc
+ Cäng nghãû chãú taûo truûc
Baïn kênh goïc læåüng cuía pháön truûc mang chi tiãút maïy

truûc
truûc

45o

r
r1 baûc

s
baûc

Ta láûp baíng:
Âæåìng
d
32
kênh truûc
Baïn
kênh r
2
goïc læåüng r1 = s 2.5

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

37

40

45

2
2,5

2
2,5

2
2,5

Trang 30

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Baïn kênh goïc læåüng cuía pháön truûc khäng mang chi tiãút
maïy
R
D
d
Tra baíng 7-16 (TKCTM - Nxb GD) choün âæåüc R = 2,5 [mm]
Âäü vaït cuía caïc pháön truûc (khäng duìng cho chi tiãút
càõt ren), tra baíng 7-17
45o a
d

d

α
Baíng caïc giaï trë choün:
Âæåìng
kênh truûc
32
37
40
45

C

a

2
2
2
2,
5

3
3
3
5

α
30
o

III. Tênh then
Âãø cäú âënh baïnh ràng theo phæång tiãúp tuyãún hoàûc
truyãön mä men xoàõn tæì baïnh ràng âãún truûc hoàûc ngæåüc
laûi ta cáön duìng then.
* Âiãöu kiãûn bãön dáúp trãn màût caûnh laìm viãûc tênh theo
cäng thæïc sau:
σd =

2. M x
≤ [σ ]d
d .K .l

* Âiãöu kiãûn bãön dáúp trãn màût tiãúp xuïc giæîa truûc vaì then
σd =

2.M x
d .k .l

≤ [σ ]d

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 31

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

* Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then
τc =

2. M x
≤ [τ ]c
d .b.l

Trong âoï: Mx: Mä men xoàõn cáön truyãön
d : Âæåìng kênh truûc, láúy åí caïc vë trê làõp baïnh
ràng
l : Chiãöu daìi then: l = lm
b : Chiãöu räüng then
k vaì t: Pháön then làõp trong raînh cuía vaì trong raînh
cuía mayå
l, b, K, t: tra baíng 7-2a
σ d, τ c : æïng suáút dáûp vaì càõt thæûc tãú
[σ ]d, [τ ]c: æïng suáút dáûp vaì càõt cho pheïp, baíng 7-20,
7-21
truc I
âæåìng kênh truûc làõp baïnh ràng d=32
tra baíng 7-23
kêch thæåïc danh nghéa
then
d = 32
läù t1=3,6

b = 10
h =8
k= 4,2
lthen =0,8B =0,8.52=41,6
* kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp
σd =

2.M x
2.36608
=
=16 ,8 ≤
d .k .l
32 .4,2.41,6

chiãöu sáu raînh

kiãøu 1
trãn truûc t =4,5
trãn

[σ ]d

* Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then
τc =

2.M x
2.36608
=
=7 ≤
d .b.l
32 .10 .41,6

[τ ]c

truc II
âæåìng kênh truûc làõp baïnh ràng d=37
tra baíng 7-23
kêch thæåïc danh nghéa
then
d = 37
läù t1=3,6

b = 12
k= 4,4

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

h =8

chiãöu sáu raînh

kiãøu 1
trãn truûc t =4,5
trãn

Trang 32

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

lthen =0,8B =0,8.52=41,6
* kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp
σd =

2.M x
2.174552 ,77
=
= 42 ,6 ≤
d .k .l
37 .4,4.41,6

[σ ]d

* Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then
τc =

2.M x
2.174552 ,77
=
=15 ,6 ≤
d .b.l
37 .12 .41,6

[τ ]c

truc II
âæåìng kênh truûc làõp baïnh ràng d=40
tra baíng 7-23
kêch thæåïc danh nghéa
then
d = 40
läù t1=3,6

b = 12
h =8
k= 4,4
lthen =0,8B =0,8.58=46,4
* kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp
σd =

2.M x
2.144549
=
= 35 ,2 ≤
d .k .l
40 .4,4.46 ,4

chiãöu sáu raînh

kiãøu 1
trãn truûc t =4,5
trãn

[σ ]d

* Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then
τc =

2.M x
2.144549
=
= 13 ≤
d .b.l
40 .12 .46 ,4

[τ ]c

truc III
âæåìng kênh truûc làõp baïnh ràng d=45
tra baíng 7-23
kêch thæåïc danh nghéa
then
d = 45
b = 14
h =9
trãn läù t1=4,1
k= 5,0
lthen =0,8B =0,8.52=46,4
* kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp
σd =

2.M x
2.502966 ,7
=
= 90 ≤
d .k .l
45 .5.46 ,4

chiãöu sáu raînh
kiãøu 1
trãn truûc t = 5,0

[σ ]d

* Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 33

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
τc =

2.M x
2.502966 ,7
=
= 32 ≤
d .b.l
45 .14 .46 ,4

[τ ]c

truc III
âæåìng kênh truûc làõp khåïp näúi
tra baíng 7-23
kêch thæåïc danh nghéa
then

chiãöu sáu raînh
kiãøu 1
trãn truûc t =4,5
trãn

d = 34
läù t1=3,6

b = 10
h =8
k= 4,2
lthen =0,8B =0,8.30=24
* kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp

σd =

2.M x
2.502966 ,7
=
=120
d .k .l
34 .4,2.24

≤ [σ ]d

* Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then
τc =

2.M x
2.502966 ,7
=
= 96 ≤
d .b.l
34.10 .24

[τ ]c

Ta coï baíng sau:

trê
then
Baïnh ràng
nhoí
Baïnh ràng
låïn
Baïnh ràng
nhoí
Baïnh ràng
låïn
Làõp khåïp
näúi

d l
3
2
3
7
4
0
4
5
3
4

b× h

41, 10× 8
6
41, 12× 8
6
46, 12× 8
4
46, 14× 9
4
24 10× 8

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

k
4,
2
4,
4
4,
4
5

t
4,
5
4,
5
4,
5
5

Mx

3660
8
1745
5,7
1745
5,7
5029
66
4, 4, 5029
2 5 66

δ

τ


]d
16,8 7
15
0
42,6 15,6 15
0
35,2 13 15
0
24,1 8,6 15
0
120 96 15
0
d

[τ ]
c

12
0
12
0
12
0
12
0
12
0

Trang 34

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Nhæ váûy táút caí caïc then âãöu âaím baío âiãöu kiãûn bãön
dáûp vaì càõt

Pháön IV: THIÃÚT KÃÚ GÄÚI ÂÅÎ TRUÛC
I. Choün äø làn
Caí ba truûc âãöu khäng coï læûc doüc truûc, do âoï ta choün äø
bi, âåî chàûn âãø laìm gäúi âåî truûc
Våïi truûc1 d=50mm säú voìng quay n=539 v/p
ta choün så bäü coï säú hiãûu 307 ,hãû säú laìm viãûcC=8000

Kiãøm tra C<Cbaíng
ÅÍ âáy:

C = Q(nh)0,3 ≤ Cbaíng
n =539 v/ph
h = 6000giåì

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 35

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Kt = 1,2
Kn = 1 : Nhiãût âäü laìm viãûc dæåïi 100o C
KV = 1 : khi voìng trong cuía äø quay.
Màût khaïc coï :
R = R + R = 812 ,13 + 296 ,1 = 825 .5 N
R = R + R = 835 ,1 + 215 ,9 =865 ,4 N
Ta tênh theo gäúi coï læûc tæûa låïn Q=RE=865,4N=86,5dNa
A

2
Ax

2
Ay

B

2
Bx

2
By

2

2

2

2

C=86,5.(6000.539)0,3=7987<Cbaíng
Váûy ta choün så äø âåî giäúng choün så bäü våï thäng säú
theïo(I1B14PT339)coï
D=80mm,d=35mm,

Våïi truûc2 : d=40mm säú voìng quay n=180v/p
ta choün så bäü coï säú hiãûu 308 ,hãû säú laìm viãûcC=8000

Kiãøm tra C<Cbaíng
C = Q(nh)0,3 ≤ Cbaíng
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 36

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

ÅÍ âáy:

n =180 v/ph
h = 6000giåì

Kt = 1,2
Kn = 1 : Nhiãût âäü laìm viãûc dæåïi 100o C
KV = 1 : khi voìng trong cuía äø quay.
Màût khaïc coï :
R = R + R = 1374 ,8 + 3071 ,9 = 3365 ,5 N
R = R +R
= 835 ,1 + 215 ,9 =865 ,4 N
Ta tênh theo gäúi coï læûc tæûa låïn Q=RC=3365,5N=336,5dNa
C

2
Cx

D

2
Dx

2
Cy

2
Dy

2

2

2

2

C=336,5.(6000.180)0,3<Cbaíng
Váûy ta choün så äø âåî giäúng choün så bäü våï thäng säú
theïo(I1B14PT339)coï
D=90mm,d=40mm,
Våïi truûc3 : d=45mm säú voìng quay n=60v/p
ta choün så bäü coï säú hiãûu 309 ,hãû säú laìm viãûcC=63000

Kiãøm tra C<Cbaíng
ÅÍ âáy:

C = Q(nh)0,3 ≤ Cbaíng
n =60 v/ph

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 37

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

h =6000 giåì
Kt = 1,2
Kn = 1 : Nhiãût âäü laìm viãûc dæåïi 100o C
KV = 1 : khi voìng trong cuía äø quay.
Màût khaïc coï :
R = R + R = 2444 + 6708 = 7139 ,35 N
R = R + R = 824 + 2414 = 2550 .75 N
Ta
tênh
theo
gäúi
coï
læûc
Q=RE=7139,35N=713,935dNa
E

2
Ex

2
Ey

F

2
Fx

2
Fy

2

2

2

2

tæûa

låïn

C=713,93.(6000.60)0,3 =33154<Cbaíng
Váûy ta choün så äø âåî giäúng choün så bäü våï thäng säú
theïo(I1B14PT339)coï
D=90mm,d=40mm,
II. Caïc phæång phaïp cäú âënh äø trãn truûc vaì trong voí
häp
Cäú âënh äø trãn truûc:
Táút caí caïc truûc âãöu coï læûc doüc truûc låïn nãn ta duìng âai
äúc vaì âãûm caïnh âãø cäú âënh äø trãn truûc.
Kêch thæåïc âai äú vaì voìng âãûm ta chäün trong baíng 8-8
(TKCTM - Nxb GD)
Kãút cáúu cäú âënh äø trãn truûc hçnh a)

Hçnh a

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Hçnh b

Trang 38

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

2) Cäú âënh äø trong häüp
Âàût voìng ngoaìi cuía äø vaìo giæîa màût tyì cuía nàõp äø vaì vai
läù trong häüp.
Kãt cáúu hçnh b)
III. Choün kiãøu làõp vaì cáúu taûo häø làõp äø
+ Làõp ä làn vaìo truûc theo hãû läù, kiãøu T2ä
+ Làõp ä làn vaìo voí theo hãû truûc, kiãøu L1ä
+ Âäúi våïi voìng quay, choün kiãøu làõp bàòng âäü däi âãø caïc
màût o træåüt theo bãö màût cuía truûc.
IV. ÄÚng loït vaì nàõp äø.
* ÄÚng loït âæåüc chãú taûo bàòng gang GX15-32
Coï hai loaûi nàõp äø: Nàõp äø kên vaì nàõp äø thuíng âãø truûc
nàõp xuyãn qua.
Âäúi våïi nàõp äø kên láúy bãö màût coï âæåìng kênh D laìm
chuáøn âënh tán theo kiãøu làõp L1ä, L3ä. Kãút cáúu âæåüc trçnh trong
hçnh veî.

+ Bãö màût tiãúp xuïc cuía nàõp våïi âáöu muït keûp chàût cáön
âæåüc gia cäng âaût âäü nhàôn ≥ ∇ 3
+ Kêch thæåïc chäø làõp nàõp tra baíng 10-10b
- Caïc tám läù nàõp láúy caïch meïp läù mäüt khoaíng bàòng
(0,8÷ 1)d3; d3- âæåìng kênh vêt.
- Âæåìng kênh ngoaìi cuía màût bêch: Db = D + δ = D + 4,4d3
- Chiãöu daìi bêch nàõp äø láúy bàòng (0,7 ÷ 0,8) chiãöu daìi voí
häüp.
- Trë säú d3 vaì säú bu läng láúy theo baíng 10-10b âæåüc M8,
M10, säú bu läng laì 6.
Truûc I:
d3 = 8; DIb =72 + 4,4.8 = 107,2 [mm]
TruûcII:
d3 = 10; DIIb =80 + 4,4.8 = 115,2 [mm]

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 39

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Truûc III: d3 = 8; DIIIb =80+ 4,4.8 = 115,2 [mm]
V. Cäú âënh truûc theo phæång doüc truûc
Så âäö nguyãn lyï nhæ hçnh veî:

h

L
a
l

Truûc âæåüc cäú âënh bàòng caïc nàõp äø, voìng trong äø âæåüc
tyì lãn vai truûc, voìng ngoaìi âæåüc tyì lãn nàõp äø. Taï chè ccoï
âënh mäüt âáöu coìn âáöu kia “tuyì âäüng”.
Âiãöu chènh âäü däi cuía äø bàòng vêt.
VI.Bäi trån äø làn
Bäü pháûn äø làn âæåüc bäi trån bàòng måî, vç váûn täúc bäü
truyãön beï nãn dáöu khäng thãø bàõn toeï lãn trãn âæåüc.
Måî duìng bäi trån choün trong baíng 8-28, nhiãût âäü laìm viãûc
60÷ 100oC vaì säú voìng quay < 1500 vg/ph choün måî T
Læåüng måî cho vaìo láön âáöu trong bäü pháûn äø theo qui âënh:
+ Säú voìng quay nhoí vaì trung bçnh, måî láúp âáöu dæåïi 2/3
thãø têch räùng cuía bäü pháûn äø.
+ Voìng quay låïn: Dæåïi 1/3 ÷ 2/3 thãø têch trãn.
VII.Che kên äø làn
Âãø che kên caïc âáöu truûc ra, traïnh sæû xám nháûp cuía buûi,
taûp cháút, ngàn måî train ra ngoaìi ta duìng voìng phåït.
Tra baíng 8-29 âæåüc;
Truûc I:
D = 48 [mm]
⇒ d = 35 [mm]; d1 = 36 [mm]; d2 = 34 [mm]
a = 9 [mm];
b = 6,5 [mm]; So= 12 [mm]
Truûc III:
D=59
⇒ d = 40 [mm]; d1 = 41 [mm]; d2 = 39 [mm]
a = 9 [mm];
b = 6,5 [mm]; So= 12 [mm
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 40

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Pháön V:

KHÅÏP NÄÚI TRUÛC

Ta duìng näúi truûc voìng âaìn häöi laìm näúi truûc.
Váût liãûu: Näúi truûc laì gang GX21-40, chäút laì theïp 45,
thæåìng hoaï.
Khåïp näúi truûc âæåüc tênh toaïn theo mä men ténh
Mt = K.Mx ;
Våïi K = 1,3; Mx = 47[N.m]
⇒ Mt = 1,3.47 = 61 [N.m]
Tra baíng 9-11 choün âæåüc caïc kêch thæåïc chuí yãúu cuía näúi
truûc.
d = 26 [mm]; D = 120 [mm]
C = 3 [mm];
dc = 14 [mm]
do = 28 [mm]; lc = 33 [mm]
l = 62 [mm]; Ren M10
Säú chäút Z = 4
lv = 28 [mm], âæåìng kênh ngoaìi 27 [mm]
* Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön dáûp cuía voìng âaìn häöi
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 41

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

σd =

2. K . M x
Z .Do .l v .d c

≤ [σ ]d

Do = D - do - 14 = 120-28-14 = 78 [mm]
[σ ]d = 2,5 [N/mm2]
σd =

2.1,3.47060
=1 ≤
4.78 .28 .14

[σ ]d

* Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön uäún cuía chäút.
σu =

K .M x .l c
≤ [σ ]u
0,1.Z .d c3 .Do

[σ ]d = 70 [N/mm2]
σd =

1,3.47060 .33
= 23,58 ≤
0,1.4.78 .14 3

[σ ]u

Nhæ váûy khåïp âaìn häöi âaî âaím baío vãö âäü bãön.

Pháön VI:
THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO CAÏC CHI TIÃÚT
MAÏY, BÄI TRÅN & LÀÕP HÄÜI GIAÍM TÄÚC.
Cáúu taûo baïnh ràng
Baïnh ràng âæåüc duìng trong häüp giaím täúc laì baïnh ràng truû
ràng thàóng
Trong âoï:mn = 2 - mä âun phaïp tuyãún
b:
- bãö räüng baïnh ràng
b1 = 52 [mm];
b2 = 58 [mm]
⇒ Sin110o6’ = 0,1839 >

3,14 .2
= 0,12
52

Phäi âæåüc chãú taûo tæì phæång phaïp âuïc, váût liãûu bàòng
gang. Kãút cáúu nhæ hçnh veî

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 42

δο

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

* Baïnh ràng nhoí:

coï B1 = 57 [mm]
D1e =63[mm]
Vç De beï nãn ta laìm liãön mäüt khäúi.
* Baïnh ràng låïn:
coï B2 = 50[mm]
D2e =203[mm]
+ Truûc I: d = 32[mm]
Dm = 1,8.d = 1,8.32 = 57,6[mm]
lm = 1,2.d = 1,2.32 = 38,4[mm]
δ o = 3.m = 3.2 = 6 [mm]
Do = Di - 2. δ o = 194 - 2.6 = 182[mm]
D1 = 0,5(Do + Dm) = 0,5(182+57,6) = 119,8[mm]
+ Truûc II:
d = 40[mm]
Dm = 1,8.d = 1,8.40 = 72[mm]
D0=182
D1 = 0,5(Do + Dm) = 0,5(72 + 182) = 254[mm]
C = 0,2.B = 0,2.54 = 10,8 ≈ 11[mm]
III. Cáúu taûo voí maïy
Voí maïy âæåüc âuïc bang gang xaïm. Nhæîng nåi cáön yãu cáöu
vãö âäü cæïng thç laìm thãm gán chëu læûc.
+ Chiãöu daìy thaình thán häüp (voí maïy)
δ = 0.025.A + 3 = 0,025.129 + 3 = 6,225[mm]
láúy δ = 8 [mm]
+ Chiãöu daìy thaình nàõp
δ 1 = 0.02.A + 3 = 0,02.129 + 3 = 5,58[mm]
láúy δ = 8,5 [mm]
+ Chiãöu daìy màût bêch dæåïi cuía thán häüp
b = 1,5.δ = 1,5.8 = 12 [mm]
+ Chiãöu daìy màût bêch trãn cuía nàõp häüp
b1 = 1,5.δ 1 = 1,5.8,5 = 12,75 [mm]
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 43

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

+ Chiãöu daìy màût âãú
pháön khäng coï pháön läöi: p = 2,35.δ = 2,35.8 = 18,5[mm]
+ Chiãöu daìy gán åí thán häüp:
m = 0,9.δ = 0,9.8 = 7,2
[mm]
+ Chiãöu daìy gán åí nàõp häüp:
m1 = 0,9.δ 1 = 0,9.8,5 = 7,7
[mm]
+ Âuong kênh bu läng nãön
dn=0,036.A+12=0,036.129+12=16,6
+ Âæåìng kênh bu läng:
- ÅÍ caûnh äø: d1 = 0,7.dn = 0,7.16,6 = 11,65[mm]
- Gheïp caïc màût bêch vaì nàõp thán:
d2 = 0,5.dn =0,5.16,6 = 8,3[mm]
- Gheïp nàõp äø:
d3 = 8 [mm]
(M8)
- Gheïp nàõp cæía thàm: d4 = 8 [mm]
(M8x12)
+ khoaíng caïnh C1 tæì màût ngoaìi cuía voí âãún tám bu läng: C1
=14[mm]
+ Chiãöu räüng màût bêch k:
k = C1 + C2;
C2 = 12[mm]
⇒ k = 14 + 12 = 26[mm]
+ Kêch thæåïc pháön läöi: Rδ = C2 = 12[mm]
r1 = 0,2.C2 =0,2.12 = 2,4[mm]
+ Chiãöu räüng màût bêch chäù làõp äø: l = k + 2 = 26 + 2 =
28[mm]
+ Âæåìng kênh bu läng voìng d:
Coï A1xA2 = 129x129
Tra baíng 10-11b ⇒ troüng læåüng 180kg
Tra baíng 10-11a ⇒ choün loaûi M10
Khäúi læåüng 1 vêt 0,111 kg
L+B
200

Säú læåüng bu läng nãön:

n=

Choün så bäü L = 480[mm];

B = 390[mm]

⇒n=

480 + 390
≈ 4,25
200

Tra baíng 10-13 choün n = 6 bu läng
* Kêch thæåïc nuït thaïo dáöu:
Nuït thaïo dáöu duìng âãø xaí dáöu khi cáön
Âaïy häüp âåüc laìm nghiãng mäüt goïc 1÷ 2o vãö phêa thaïo
dáöu, chäù thaïo dáöu âæåüc laìm håi loîm xuäúng.

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 44

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

* Chán âãú: Màût chán âãú khäng laìm phàóng maì laìm hai dáùy
läöi song song.
* Màût thäng håi:
Âãø thäng håi khi dáöu bë noïng
* Chäút âënh vë:
Duìng chäút âënh vë hçnh truû âãø âënh vë
tæång âäúi giæîa nàõp vaì thán häüp khi làõp.
Âæåìng kênh chäút: d = 5[mm]
* Cæía thàm: Âãø quan saït caïc chi tiãút maïy trong häüp vaì roït
dáöu vaìo häüp thç trãn nàõp häüp ta laìm cæía thàm (hçnh veî).

* Bu läng voìng: Âãø náng vaì váûn chuyãøn häüp giaím täúc
ngæåìi ta duìng bu läng voìng trãn nàõp. Kêch thæåïc bu läng voìng
choün theo khäi læåüng häüp giaím täúc.
Häüp giaím täúc baïnh ràng truû hai cáúp âäöng truûc
Coï: A1xA2 = 129x129 tra baíng choün âæåüc loaûi bu läng
voìng M10.
* Màõt dáöu: kiãøm tra mæïc dáöu trong häüp giaím täúc
* Tênh toaïn vaì choün dáöu bäi trån häüp giaím täúc:
Muûc âêch cuía viãûc bäi trån caïc chi tiãút maïy laì âãø baío vãû
bãö màût caïc chi tiãút maïy khäng bë rè, giaím ma saït, hao moìn,
thoaït nhiãût, loüc buûi báøn, giaím tiãúng äön, dao âäüng.
Khaí nàng laìm viãûc vaì tuäøi thoü cuía maïy phuû thuäüc nhiãöu
vaìo viãûc choün váût liãûu bäi trån vaì loït kên.
1) Váût liãûu bäi trån
Váût liãûu bäi trån laì dáöu khoaïng vaì måî, khi choün dáöu cáön
tênh âãún nhiãût âäü âäng âàûc, nhiãût âäü bäi trån.
2) Bäi trån bäü truyãön baïnh ràng
Bäü truyãön baïnh ràng âæåüc bäi trån bàòng phæång phaïp
ngám dáöu.
Chiãöu sáu ngám dáöu åí baïnh ràng cáúp cháûm khoaíng 1/3
baïn kênh baïnh ràng låïn, baïnh ràng nhoí âæåüc bäi trån nhåì baïnh
ràng låïn vung toeï lãn.
Dung læåüng bäi trån phaíi láúy âuí låïn âãø âaím baío bäi trån
täút.
Nhiãût âäü dáöu bäi trån < 90oC
Choün loaûi dáöu bäi trån:

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 45

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Váût liãûu baïnh ràng laì theïp
Thæåìng hoaï, váûn täúc voìng 1 ÷ 2,5
Giåïi haûn bãön keïo:
470 ÷ 1000 [N/mm2]
Tra baíng 10-17 vaì 10-20 ta choün âæåüc dáöu MC-14.
Trong häüp giaím täúc coï duìng voìng chàõn âãø ngàn caïch dáöu
trong häüp vaì måî trong äø.

Pháön VII:

CHOÜN KIÃØU LÀÕP VAÌ DUNG SAI LÀÕP GHEÏP

Hãû thäúng làõp gheïp: Coï 3 loaûi mäúi gheïp
+ Mäúi gheïp coï âäü håí
+ Mäúi gheïp trung gian
+ Mäúi gheïp coï âäü däi
I. Gheïp coï âäü håí
Gheïp coï âäü håí thç truûc vaì läù coï chuyãøn âäüng tæång âäúi
âäúi våïi nhau âãø bäi trån, yãu cáöu nåí vç nhiãût laì bàòng nhau,
nhiãût âäü làõp bàòng nhiãût âäü laìm viãûc.
Âäü håí:
S=D-d
Âäü håí låïn nháút: Smax = Dmax - dmin
Âäü håí nhoí nháút: Smin = Dmin - dmax
Âäü håí trung bçnh: S tb =

S max + S min
2

Dung sai làõp gheïp: Smax - Smin = (ES - is)(IS - es)
II. Gheïp trung gian
Truyãön mä men xoàõn vaì læûc doüc truûc nhoí, hai chi tiãút coï
thãø chuyãøn âäüng tæång âäúi âäúi våïi nhau, mäúi gheïp dãù thaïo
làõp, âäü âäöng tám cao.
III. Gheïp coï âäü däi
Truyãön âæåüc mä men xoàõn låïn, khäng coï sæû chuyãøn
âäüng tæång däúi giæîa hai chi tiãút, âaím baío âäü âäöng tám giæîa
truûc vaì läù, âæåüc duìng cho mäúi gheïp êt thaïo làõp, thay thãú.
Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 46

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

* Âäúi våïi äø bi:
+ Voìng trong äø bi làõp våïi truûc theo hãû thäúng läù, kiãøu
làõp trung gian. Våïi kiãøu làõp naìy ta âaím baío âäü khêt cáön thiãút
vaì làõp âæåüc dãø daìng.
Mäúi gheïp:
H7/k6
+ Voìng ngoaìi äø bi làõp våïi voí häüp theo hãû thäúng truûc,
kiãøu làõp trung gian.Mäúi gheïp: Js7/h6
* Âäúi våïi äø âuîa cän âåî chàûn:
+ Voìng trong äø làõp våïi truûc theo hãû thäúng läù, kiãøu làõp
trung gian.Mäúi gheïp:H7/js6
+ Voìng ngoaìi äø làõp våïi voí häüp theo hãû thäúng truûc, kiãøu
làõp trung gian.
Mäúi gheïp: Js7/h7
* Baïnh ràng: Làõp våïi truûc theo hãû thäúng läù, kiãøu làõp trung
gian. Mäúi gheïp: Js7/h6
* Âéa xêch: Làõp våïi truûc theo hãû thäúng läù, kiãøu làõp trung
gian.
Mäúi gheïp:
Js7/h6
* Khåïp näúi truûc: Làõp våïi truûc theo hãû thäúng läù, kiãøu làõp
trung gian.Mäúi gheïp:Js7/h6
* Voìng chàûn: Kiãøu làõp coï khe håí, theo hãû thäúng truûc.
* Nàõp äø: Theo hãû thäúng läù, kiãøu làõp coï khe håí.
* Màût bêch âënh tám cuía nàõp vaì thán häüp: Theo hãû thäúng
läù làõp coï khe håí.

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 47

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Pháön I : CHOÜN ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN & PHÁN PHÄÚI TYÍ SÄÚ
TRUYÃÖN
Choün âäüng cå âiãûn:
B. Thiãút kãú bäü truyãön trong häüp giaím täúc

Pháön III: THIÃÚT KÃÚ TRUÛC VAÌ THEN
Thiãút kãú truûc:
II. Kãút cáúu truûc
III. Tênh then

Pháön IV: THIÃÚT KÃÚ GÄÚI ÂÅÎ TRUÛC
I. Choün äø làn
II. Caïc phæång phaïp cäú âënh äø trãn truûc vaì trong voí häp
III. Choün kiãøu làõp vaì cáúu taûo häø làõp äø
IV. ÄÚng loït vaì nàõp äø.
V. Cäú âënh truûc theo phæång doüc truûc
VI.Bäi trån äø làn
VII.Che kên äø làn

Pháön V: KHÅÏP NÄÚI TRUÛC
Pháön VI: THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO CAÏC CHI TIÃÚT MAÏY, BÄI
TRÅN & LÀÕP HÄÜI GIAÍM TÄÚC.
Cáúu taûo baïnh ràng
III. Cáúu taûo voí maïy

Pháön VII: CHOÜN KIÃØU LÀÕP VAÌ DUNG SAI LÀÕP GHEÏP
I. Gheïp coï âäü håí

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 48

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
II. Gheïp trung gian
III. Gheïp coï âäü däi

Pháön VIII: CHÃÚ TAÛO TRUÛC III

Hoaìng Minh Thiãûn / Låïp 02C4

Trang 49