P. 1
Do an Chi Tiet May (Huong Dan)

Do an Chi Tiet May (Huong Dan)

|Views: 558|Likes:
Được xuất bản bởicuchuoito10

More info:

Published by: cuchuoito10 on Dec 09, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2012

pdf

text

original

Sections

Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Âäúi våïi nhiãöu ngaình trong træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa, sau
khi hoüc xong phön !"ï thu"ãútsinh viãn s#$ %æåïc &ua giai 'oaûn
thiãút kãú 'äö aïn (än hoüc) Âäúi våïi (än hoüc *hi +iãút ,aï" cu$ng
vû") +hiãút kãú chi tiãút (aï" !aì (äüt %æåïc ngo-ûc cho viãûc
nghiãn cæïu cå så. t/nh toaïn vaì thiãút kãú caïc %äü tru"ãön 'äüng cå
*å kh/ cu$ng nhæ caïc chi tiãút (aï") Â" !aì 'ãö taìi thiãút kãú ch/nh
xaïc 'öu tiãn 'äúi våïi (ä0i sinh viãn ngaình cå kh/ chãú taûo (aï")
1hiãû( vuû chung !aì thiãút kãú hãû thäúng 20n 'äüng tæì 'äüng cå
'iãûn 'ãún cå cúu chúp haình)
Âãö taìi3”Thiãút kãú häüp giaím täúc âäöng truûc baïnh ràng
truû ràng thàóng” coï caïc æu 'iã4( !aì %äü tru"ãön cho ph#ïp gia.(
chiãöu 2aìi häüp , troüng !æåüng häüp %#)
1hæåüc 'iã4( ch/nh cu.a häüp gia.( täúc 'äng truûc !aì kha.
n-ng ch5u ta.i troüng cu.a cúp nhanh chæa2uìng hãút 6 khoï %äú tr/
kãút cúu chung 6 khoï %äi trån %äü phûn ä4 å. giæ$a häüp 6 khoa.ng
caïch giæ$a caïc gäúi 'å$ truûc trung gian !åïn 2o 'oï pha.i t-ng 'æåìng
k/nh truûc ) Khi thiãút kãú 'äö aïn *hi +iãút ,aï" sinh viãn !ön 'öu
tiãn %-7t ta" vaìo (äüt cäng viãûc rút (åïi (#$ cön pha.i vûn
2uûng nhiãöu kiãún thæïc vaì !"ï thu"ãút 'ã4 gia.i &u"ãút caïc vún
'ãö coï !iãn &uan 'ãún thæûc tãú) Âäö aïn naì" !aì sa.n ph4( thiãút
kãú 'öu ta", tu" coìn (ang n-ûng t/nh !"ï thu"ãút nhæng coï
t/nh chút 'aìo su chu"ãn ngaình giuïp cho (ä0i sinh viãn coï "ï
thæïc su s-7c vãö cäng viãûc cu$ng nhæ nghiãn cæïu vaì t/nh toaïn)
Trong 'äö aïn vún 'ãö sai soït !aì khäng thã4 traïnh kho.i, k/nh
(ong &u"ï thö" cä tûn t8nh ch9 %a.o 'ã4 giuïp #( %ä4 sung nhæ$ng
khu"ãút 'iã4(, nhæ$ng khuïc (-7c coìn täön taûi vaì coï thã( kiãún
thæïc 'ã4 tiãúp tuûc thæûc hiãûn caïc 'ãö taìi sau naì")
:( xin chn thaình ca.( ån &uï" thö")
Âaì Nàông, ngaìy 10 thaïng 02 nàm
2005
inh !iãn thiãút "ãú
Hoaìng Minh
Thiãûn
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Pháön I : CHOÜN ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN & PHÁN PHÄÚI T! "ÄÚ
T#$Ã%N
Choün âäüng cå âiãûn:
Âã4 chon 'äüng cå 'iãûn ta t/nh cäng suút cön thiãút)
<oüi 1
ct
3 *äng suút cön thiãút )
1 3 *äng suút trãn %ang ta.i)

η
3 hiãûu suút tru"ãön chung)
+a coï3
[ ] KW
V P
N 375 . 4
1000
25 , 1 . 3500
1000
.
= = =

4
4
3
2
2 1
. . η η η η η=
+rong 'oï3η
=
> ?,@A B Hiãûu suút %äü tru"ãön 'ai
η
C
> ?,@D B Hiãûu suút %äü tru"ãön %aïnh r-ng
η
;
> ?,@@ B Hiãûu suút cu.a (ä0i c-ûp ä4 !-n
η
E
> = B Hiãûu suút khåïp näúi
⇒ η > ?,@A)?,@D
C
)?,@@
E
)= > ?,FAF
*äng suút cön thiãút !aì3
KW
N
N
ct
04 . 5
868 . 0
375 . 4
= = =
η
+a cön choün 'äüng cå coï cäng suút !åïn hån 1
ct
) +ra %a.ng
GCHI;CCI+k*+,J ta choün 'äüng cå 'iãûn ch# k/n coï &uaût gioï
!oaûi KLCBECBE coï 3 1
'c
> M,M KN 6 n
'c
> =EM?
p
v
&'Phán (h)*i +,- .)* +/0,ãön:
+". säú tru"ãön 'äüng chung3
t
'c
n
n
i =
n
t
3 säú voìng &ua" %ang
ta.i
[ ] ph vg
D
V
n
t
/ 63
350 . 14 , 3
15 . 1 . 1000 . 60
.
. 1000 . 60
= = =
π
⇒ i
c
>
23
63
1450
=
x)
,aì i
c
> i
ng
) i
h
> i
'
) i
nh
) i
ch
Oåïi i
nh
!aì t". säú tru"ãön cu.a%äü tru"ãön cúp nhanh
i
ch
!aì t". säú tru"ãön cu.a %äü tru"ãön cúp chû(
+a choün i
'
> C
>P i
h
>
'
c
i
i
>
5 . 11
2
23
=
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang E
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
>P i
ch
>i
nh
>
35 , 10
>;,C
Q +/nh cäng suút ,(ä(#n vaì säú voìng &ua" trãncaïc truûc
12")* 3oìng 40a,:

5truûc 'äüng cå3 n
'c
> =EM? vIp
Qtruûc R3
p
v
i
n
n
â
âc
I
725
2
1450
= = =
Qtruûc RR
p
v
i
n
n
nh
I
II
227
2 , 3
725
= = =
Qtruûc RRR
p
v
i
n
n
chám
II
III
71
2 , 3
227
= = =
&'T6nh 7)*ng0á*+ +/ãn 7a87 +/0û7
Q+ruûc 'äüng cå3 1
2c
>M,?EkS
Q+ruûc R 1
R
>1
ct
)
η
'
)
η
o!
>M,?E)?,@A)?,@@>E,D@ kS
Q+ruûc RR 1
RR
>1
R
η
%r

η
o!
>E,D@)?,@D)?,@@ > E,A kS
Q+ruûc RRR 1
RRR
>1
RR
η
%r

η
o!
>E,A)?,@D)?,@@ >E,EC kS
9'M):;n <o=>n +/ãn 7a87 +/0û7:
Q+ruûc 'äüng cå 
x
?
Nmm
n
âc
âc
48 , 33194
1450
04 , 5
. 10 . 55 , 9 10 . 55 , 9
6 6
= =
Ν
Q+ruûc R 
x=
?
Nmm
n
86 , 63095
725
79 , 4
. 10 . 55 , 9 10 . 55 , 9
6
1
1 6
= =
Ν
Q+ruûc RR 
xC
?
Nmm
n
23 , 193524
227
6 , 4
. 10 . 55 , 9 10 . 55 , 9
6 2 6
2
= =
Ν
Q+ruûc RRR 
x;
?
Nmm
n
âc
13 , 594521
71
42 , 4
. 10 . 55 , 9 10 . 55 , 9
6 3 6
= =
Ν
@a-ng Aã*+ 40a- +6nh:
+ruûc
'äüng cå
R RR RRR
R R
'
> C R
nh
>;,C R
ch
>;,C
nGvIpJ =EM? DCM CCD D=
1GKSJ M,?E E,D@ E,A E,EC
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang M
T' .)*
T/0
û7
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
PHÁ%N II: THIÃÚT BÃÚ @ÄÜ T#$Ã%N
K) BTU +VWXYZ1 1<LK[R ÂKR \:]+
R)<iåïi thiãûu
Q+ru"ãön 'äüng 'ai !aì tru"ãön (a saït giæ$a 'ai vaì %aïnh 'ai)^u
'iã4( cu.a %äü tru"ãön 'ai !aì !aì( viãûc ã( khäng äön,th/ch håüp
våïi vûn täúc !åïn)Âai khäng !aì( viãûc 'æåüc trong (äi træåìng
4( æåït)
Q*hoün !oaûi 'ai3
+a choün !oaûi 'ai 2#ût vût !iãûu !aì va.i cao su '" !aì !oaüi coï sæïc
%ãön,t/nh 'aìn häöi cao /t ch5u a.nh hæå.ng cu.a 'äü 4( nhiãût
'äü ,vûn tä4c tru"ãön cao )
II'Ca87 CDE87 +hiã*+ Aã* C)F +/0,ãön Gai
5Giai Goaûn 131ghiãn cæïu caïc "ãu cöu cu.a %äü tru"ãön
+a thiãt kãú %äü tru"ãön 'ai 2#ût 'ã4 24n tru"ãön cäng suút tæì
'äüng cå 'ãún truûc cu.a häüp gia.( täúc, våïi t". säú tru"ãön cu.a
'ai !aì i
'
>C säú voìng &ua" truûc 24n !aì n
2c
> =EM? vIp
+ruûc %5 24n !aì n>DCM vIp
Âai !aì( viãûc trong (äi træåìng khä , nhiãût 'äü trung %8nh,vûn
täúc khaï !åïn)+a s#. thiãút kãú %äü tru"ãön 'ai th#o hai phæång aïn
sau 'oï choün (äüt phæång aïn håüp !/ nhút
5Giai Goaûn II:
_aïc '5nh caïc thäng säú hinh hoüc cu.a 'ai
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang A
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
1' Ha87 GInh GDEìng A6nh Ca8nh Gai
+a coï så 'äö 'äüng våïi K !aì khoa.ng caïch truûc 6 \
=
, \
C
!aì 'æåìng
k/nh %aïnh 'ai nho. vaì %aïnh 'ai !åïn 6
1
α
,
2
α
!aì goïc ä( %aïng nho.
vaì %aïnh !åïn )
K >
[ ]
8
) ( 8 ) ( 14 , 3 . 2 ( ) ( 14 , 3 . 2
2
1 2
2
2 1 2 1
D D D D L D D L − − + − + + −
Gs
=
*+
MBC
+
F;
J
a'ÂDEìng A6nh Ca8nh Gai nho-:
+h#o cäng thæïc3 \
=
>G==?? ÷=;??J
mm
n
N
, 3
1
1
G CT*5+,-IFEI+k*+,J
Oåïi 1
=
Bcäng suút truûc 24n , KN
n
=
Bsäú voìng &ua" trong (äüt phuït cu.a truûc 24n %-`ng säú
voìng &ua" cu.a 'äüng cå
PhDEng a8n 13choün \
=
>==??
mm
n
N
, 3
1
1
>==??) mm 63 , 166
1450
04 , 5
3
=
aú" \
=
th#o tiãu chu4n 3 \
=
> =F? ((
PhDEng a8n&3choün \
=
>=;??
3
1
1
n
N
>=;??
3
1450
04 , 5
>=@A,@((
aú" \
=
> C??((
Kiã4( tra vûn täúc th#o 'iãöu kiãûn 3v> 25 (
1000 . 60
. .
1

n D π
) 30 →
s
m
GGMB
DJIFEI+k*+, J
+a coï HK
=
3v>
67 , 13
1000 . 60
1450 . 180 . 14 , 3
=
(Is
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang D
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
HK
C
3v>
s m/ 18 , 15
1000 . 60
1450 . 200 . 14 , 3
=
*a. hai phæång aïn 'ãöu
tho.a (a.n
Ta 7o8: \
C
>i)\
=
HK
=
\
C
>C) =F?>;A? ((
HK
C
\
C
>C)C?? >E??((
+/nh säú voìng &ua" truûc
n
C
>
( )
1
2
1
. 1 n
D
D
ε −
choün
ε
>?,?=
HK
=
n
C
>
718 1450 .
360
180
. 99 , 0 =

vIp


HK
C
3

n
C
>
p v / 718 1450 .
400
200
. 99 , 0 =
.
725
718 725
2

= ∆n
=??
0
0
> ?,@D
0
0
b ;
0
0
C'Ha87 GInh 7hiãö0 Jaìi Gai
+a coï a
(i(
>
max
u
v
Gc
=
*+
GMB@J
+FMJ
u
(ax
!aì säú voìng chaû" !åïn nhút trong (äüt gi" cu.a 'ai u
(ax
> G;
÷ MJ choün u
(ax
>E
a
(in
>
mm m 5 , 3417 4175 , 3
4
67 , 13
= =
G HK
=
J
a
(in
>
mm m 3795 795 , 3
4
18 , 15
= =
G HK
C
J
+ha" avaì \
=
,\
C
vaìocäng thæïc K 'æåüc3
HK= 3 K
=
>
[ ]
mm 47 , 1281
8
) 180 360 ( 8 ) 360 180 ( 14 , 3 5 , 3417 . 2 ( ) 360 180 ( 14 , 3 5 , 3417 . 2
2 2
=
− − + − + + −
HKC 3 K
=
>
[ ]
mm 75 , 1422
8
) 200 400 ( 8 ) 400 200 ( 14 , 3 3795 . 2 ( ) 400 200 ( 14 , 3 3795 . 2
2 2
=
− − + − + + −
QKiã4( tra 'iãöu kiãûn K≥CG\
=
Q\
C
J Gc
=
*+
GMB=?J
+
FA
J
HK
=
3=CF=,EDPCG=F?Q;A?J>=?F?((
HK
C
3=ECC,DMPCGC??QE??J>=C??(( +ho.a (a.n

QKiã4( tra th#o 'iãöu kiãûn goïc ä(
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang F
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
HK
=
3

0 0 1 2 0
150 57 180 >

− =
A
D D
α Gc
=
*+
GMB==J
+
FA
J

0 0 0
99 , 171 57
47 , 1281
180 360
180 =

− = α
HK
C
3
0 0 0
99 , 171 57
75 , 1422
200 400
180 =

− = α
ca. hai 'ãöu thoa. (a$n
+/nh !aûi a a>
A
D D
D D A
4
) (
) (
2
2
2
1 2
1 2

+ + +
π
Gc
=
*+
MB=
+
F;
J
HK
=
3 a >
mm 49 , 3417
47 , 1281 . 4
) 180 360 (
) 360 180 (
2
47 , 1281 . 2
2
=

+ + +
π
HK
C
3a>
mm 3795
75 , 1422 . 4
) 200 400 (
) 400 200 (
2
75 , 1422 . 2
2
=

+ + +
π
C ' Ha87 GInh +iã*+ Jiãûn Gai
Chiãöu 'aì" 'ai *hiãöu 2aì" 'ai
δ
choün th#o t". säú
[ ]
1 1 D D
δ δ

Gc
=
*+
MB=C
+
FA
J
+a coï3
1 D
δ
40
1


5 , 4
40
180
40
1
= = =
D
δ
G HK
=
J

5
40
200
40
1
= = =
D
δ GHK
C
J
ÂãK <a87 GInh 7hiãö0 /)Fng Gai +a <a87 GInh +h;o Giãö0 Aiãûn
Cãön :oìn
%
[ ]
α
δ δ c c c c p v
N
b v t 0
1000 .

Gc
=
*+
MB=;
+
FA
J
+rong 'oï d δ
p
e
o
> C,CM 1I((C th#o %a.ng GMBMJIF@I+k*+, G ^fng våïi
σ
o
> =,F 1I((C
c
t
3 hãû säú x#ït '#ïn a.nh hæång chãú 'äü ta.i troüng
c
α
3 hãû säú x#ït '#ïn a.nh hæång goïc ä(
c
v
hãû säú x#ït '#ïn a.nh hæå.ng cu.a vûn täúc
c
%
hãû säú x#ït '#ïn sæû %äú tr/ cu.a %äü tru"ãön
+h#o +h#oGR
=
B
MBD,MBF,MBA
+
@?,F@
Jta coï c
t
>?,F
c
α
>?,@D,
c
v
>?,@M
c
%
>=
HK
=
%
mm 39 , 49
95 , 0 . 97 , 0 . 8 , 0 . 25 , 2 . 5 , 4 . 67 , 13
1000 . 04 , 5
= ≥
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang @
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
HK
C
%
mm 40
95 , 0 . 97 , 0 . 8 , 0 . 25 , 2 . 5 . 18 , 15
1000 . 04 , 5
= ≥
+a choün % th#o %a.ng GMBEJ IFFI+k*+,
HK= 3 % > M?((
HKC 3 % > EM((
L'7hiãö0 /)Fng @ 70-a Ca8nh Gai :
B>=,=%QG =?
15 ÷
JGc
=
*+
,MB=E
+
@=
J
HK
=
B>=,=)M?Q=? > AM(( !ú" B>D?((
HK
C
B>=,=)EMQ=? >M@,M(( !ú" B>A?((
5Ha87 GInh MDû7 7=ng Gai :
c
?
>
b .
0
δ δ
Gc
=
*+
,MB=A
+
@=
J
HK
=
c
?
>=,F)E,M )M? > E?M1
HK
C
c
?
>=,F)M)EM>E?M 1
NDû7 +a87 J0ûng Mãn +/0û7 3 V>;c
?
)sin
2
α
Gc
=
*+
MB=D
+
@=
J
V
=
>;)E?M)sin
2
99 , 171
>=C=C1
V
C
>;)E?Msin
2
99 , 171
>=C=C1
<iai 'oaûn RRR3 &ua hai phæång aïn thiãút kãú ta thú" ca. hai phæång
aïn 'ãöu thoa. (a.n tu" nhiãn ta pha.i choün phæång aïn = v8 phæång
aïn naì" !aì( %äü tru"ãön 'ai coï k/ch thæåïc nho. goün )Oû" ta 'a$
thiãút kãú %äü tru"ãön 'ai våïi caïc thäng säú h8nh hoüc
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =?
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
@. THIÃÚT BÃÚ @ÄÜ T#$Ã%N T#ONG HÄÜP GIO!M TÄÚC
+rong häüp gia.( täúc coï hai c-ûp %aïnh r-ng -n khåïp, caïc
häüp 'äöng truûc vaì giäúng nhau, 2o 'oï ta ch9 cön t/nh cho cúp
chû( räöi aïp 2ung vaìo cho ca. c-ûp cúp nhanh Gv8 cúp chaû(
ch5u (ä (#n xo-7n !åïn hånJ)
@)F +/0,ãön 7á*( 7háû: '
=) 7hoFn 3áû+ Miãû0 3aì 7a87h nhiãû+ M0,ãûn '
Q Baïnh nho.3 +h#ïp E?_H , +äi ca.i thiãûn )+ra %a.ng AB=
G+++KH+\Â*KJ 'æåüc cå t/nh)
<iåïi haûn %ãön k#ïo3 σ
%
> FM? d1I((
C
e
<iåïi haûn cha." 3 σ
ch
> A??d1I((
C
e
Âäü cæïng 3 HB > ;??
Q Baïnh !åïn3 +ra %a.ng AB= G+++KH+\Â*K choün th#ïp
E?_ , +äi ca.i thiãûn )
*å t/nh3 <iåïi haûn %ãön k#ïo3 σ
%
> @M? d1I((
C
e
<iåïi haûn cha." 3 σ
ch
> D??d1I((
C
e
Âäü cæïng 3 HB > CF?
C) Â5nh æïng suút (o.i tiãúp xuïc vaì æïng suút (o.i uäún
aJ ^fïng suút tiãúp xuïc cho ph#ïp
Q xaïc '5nh æïng suút tiãúp xuïc cho ph#ïp
+a coï3
] [σ
tx
>
] [σ
1?tx)
K
,
1

Gc
=
*+
;B=
+
;F
J
våïi
K
,
>
6
0
td
N
N
Gc=*+
;BC
+
EC
J trong 'oï
1
?
3säú chu k"ì cå så. 'æåìng cong (o.i tiãúp xuïc våïi 1
?
>=?
D
1
t'
3säú chu k"ìtæång 'æång
1
t'
>A?u

( )
i i
maî
i
T n
M
M
.
3
1
=
> A?)G=
;
)?,MQ?,A
;
?,MJ)C=@)A);=?)=F
>CA,D)=?
D

+a thú" 1
=
P1
?

1
C
>
7 1
10 . 8 , 7 =
i
N
P 1
o
> =?
D

\o 'oï K
,
>= nãn
] [σ
tx
>
] [σ
1?tx
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ==
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
+h#oGc
=
B
;B@
+
E;
J coï
] [σ
tx
>C,AHB
] [σ
tx=
>C,A);??>DF? 2
mm
N
] [σ
txC
>C,A)CF?>DCF 2
mm
N
C'Ha87 GInh D8ng .0á*+ 0)*n 7ho (h;8(
Khi %aïnh r-ng !aì( viãûc = chiãöu

] [
σ
σ
σ
nK
K
n
u
, ,
1
. 5 , 1

=
Gc
=
*+
;BM
+
EC
J
bk
σ σ 4 , 0
1
=

,n hãû säú an toaìn n>=,M ,K
σ
hãû säú tûp trung æïng
suút chn r-ng !ú" Kσ>=,F
K
,,
hãû säú chu k"ì æïng suút uäún K
,,
>
6
0
td
N
N
Gc=*+
;BD
+
EE
J
1
t2
>A?u

( )
i i
maî
i
T n
M
M
.
6

1
=
>A?)=)d ?,M)=
A
Q ?,A
A
)?,Me )CCD)E,M);E?)C?>C=,F)=?
D

1
C
>
7 1
10 . 8 , 6 =
i
N
1
=
,1
C
P 1
?
nãn K
,,
>=
\o 'oï
] [
σ
σ
σ
nK
u
1
. 5 , 1

=

] [
2 1
89 , 188
8 , 1 . 5 , 1
850 . 4 , 0 . 5 , 1
mm
N
u
= = σ
] [
2 2
11 , 211
8 , 1 . 5 , 1
950 . 4 , 0 . 5 , 1
mm
N
u
= = σ
;) cå %äü !ú" hãû säú ta.i troüng3 K
s%
> =,;
E) *hoün hãû säú chiãöu räüng %aïnh r-ng3 ψ
K
> ?,EM
M) +/nh khoa.ng caïch truûc th#o cäng thæïc3
( )
[ ]
3
2
2
6
..
.
.
.
10 . 05 , 1
. 1
n
N K
i
i A
A tx
ψ σ
+ ≥
( ) [ ] mm A 23 , 141
71 . 45 , 0
6 , 4 . 3 , 1
.
2 , 3 . 728
10 . 05 , 1
. 1 2 , 3
3
2
6
=
+ ≥
aú" K > =ECd((e
+rong cäng thæïc trãn3
1 > E,A dKNe B *äng suút trãn truûc 20n
K > =,; B Hãû säú ta.i troüng
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =C
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
P' T6nh 3áûn +)*7 3oìng 70-a Ca8nh /=ng 3aì 7hoFn
7á*( 7h6nh <a87 GãK 7hã* +aûo Ca8nh /=ng'
( )
[ ] s m
i
n A
v / 8 , 0
2 , 4 . 1000 . 60
227 . 142 . . 2
1 . 1000 . 60
. . . 2
1
= =
+
=
π π
th#oGc=B
;B==
+
EE
J
+a choün cúp ch/nh xaïc @
Q' Ha87 GInh hãû .)* +a-i +/oFng B 3aì Ahoa-ng 7a87h
+/0û7)
g Hãû säú ta.i troüng K 'æåüc t/nh th#o cäng thæïc3
K > K
tt
)K
'
+rong 'oï3 K
tt
> =,CC B Hãû säú ta.i troüng
K
'
B Hãû säú ta.i troüng 'äüng, choün th#o cúp ch/nh
xaïc, vûn täúc voìng vaì 'äü r-7n %ãö (-ût r-ng)
<ia. sæ.
β Sin
m
b
n
. 5 , 2
>
Oåïi cúp ch/nh xaïc @ vaì 'äü cæïng ≤ ;M? vaì vûn täúc
voìng b = d(Ise
+ra %a.ng ;B=E ta 'æåüc3 K
'
> =,=
⇒ K > =,CC)=,= > =,;EC
cai säú ∆ K > | K B K
s%
| > =,;EC B =,; > ?,?EC , sai säú !aì
;,=;% b M%
aú" K > =EC (( )
R' Ha87 GInh :)G0nS .)* /=ngS 7hiãö0 /)Fng Ca8nh
/=ng
Q ,ä 'un 'æåüc choün th#o khoa.ng caïch truûc K
(
n
>G?,?= ÷ ?,?CJK > G?,?= ÷ ?,?CJ)=EC> G=,EC ÷ 2,84 )m(
*hoün ( > (
n
> C((
Q cäú r-ng %aïnh 20n3
h
=
>
34
) 1 2 , 3 .( 2
142 . 2
) 1 (
2
=
+
=
+ i m
A
r-ng)

Q cäú r-ng %aïnh %5 20n3
h
C
> i)h
=
> ;,C);E>=?@ r-ng)
Q *hiãöu räüng %aïnh r-ng3
% > ?,EM) =EC>A;,@ våïi %aïnh nho. ta !ú" % >AE((
våi %aïnh r-ng !åïn ta !ú" %
C
> MA((
T' BiãK: nghiãû: D8ng .0á*+ Cãön 0)*n 70-a /=ng3
;BiãK: nghiãû: .D87 Cãön 0)*n 70-a /=ng'
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =;
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
σ
u
>
b n m !
N k
n . . . .
. . 10 . 1 , 19
2
6
bdσ e
u=
1I((
C
våïi %aïnh nho.ta coï,n>CCDvIp 1>E,AkS,%>AE
Âã4 t/nh " ta t/nh h
t2
v8 %aïnh r-ng truû r-ng th-ing nãn 2o 'oï ta coï
"
=
>?,EM=
3E8i Ca8nh ME8n coï n>D= vIp 6 "
C
>?,M=DGc
=
B
;B=F
+
MC
J
1> E,EC 6 %>AM
σ
01
?
32 , 132
64 . 227 . 34 . 2 . 451 , 0
6 , 4 . 342 , 1 . 10 . 1 , 19
2
6
=
1I((
&
σ
uC
>
41 , 126
56 . 71 . 109 . 2 . 517 , 0
42 , 4 . 342 , 1 . 10 . 1 , 19
2
6
=
1I((
&
Oû" 3 σ
u=
b dσ e
u=
σ
0&
b dσ e
uC
Oû" %äü tru"ãön thoa. (a$n 'iãöu kiãûn %ãön uäún)
g'Ca87 +h)ng .)* hUnh hoF7 70-a C)F +/0,ãön:
Q ,ä'un3 (
n
> C ((
Q cäú r-ng3 h
=
> ;E 6 h
C
> =?@
Q <oc -n khåïp3 α > C?
o
Q *hiãöu räüng r-ng3 %
=
> AE(( %
C
>MA((
Q Khoa.ng caïch truûc3 K >=E;((
Q Âæåìng k/nh voìng chia Gvoìng !-nJ3
2
=
> (
n
) h
=
> C ) ;E> AF ((
2
C
> (
n
) h
C
> C ) =?@ > C=F((
Q Âæåìng k/nh voìng '9nh3
\
#=
> 2
=
Q C)(
n
>AF Q C)C > DC ((
\
#C
> 2
C
Q C)(
n
> C=FQ C)C > CCC((
Q Âæåìng k/nh voìng chn r-ng3
\
i=
> 2
=
B C)(
n
> AF B C)C > A; ((
\
iC
> 2
C
B C)(
n
> C=F BC)C>C=;((
1&' T6nh MDû7 +a87 J0ûng Mãn +/0û7:
5 NDû7 3oìng:
d
Mx
P
. 2
=
H
=
>
5692
68
23 , 193524 . 2
=
1
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =E
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
H
C
>
5454
218
13 , 594521 . 2
=
1
5 NDû7 hDE8ng +á:3
H
r
> Htaα
P
r1
= 5692 . tg20 = 2072 N
P
r2
= 5454tg20 =1985 N
@'+hiã*+ Aã* C)F +/0,ãön 7á*( nhanh'
1' ChoFn 3áû+ Miãû0 3aì 7a87h nhiãû+ M0,ãûnQ
Baïnh nho.3 +h#ïp E?_H , +äi ca.i thiãûn )+ra %a.ng AB=
G+++KH+\Â*KJ 'æåüc cå t/nh)
<iåïi haûn %ãön k#ïo3 σ
%
> FM? d1I((
C
e
<iåïi haûn cha." 3 σ
ch
> A??d1I((
C
e
Âäü cæïng 3 HB > ;??
Q Baïnh !åïn3 +ra %a.ng AB= G+++KH+\Â*K choün th#ïp
E?_ , +äi ca.i thiãûn )
*å t/nh3 <iåïi haûn %ãön k#ïo3 σ
%
> @M? d1I((
C
e
<iåïi haûn cha." 3 σ
ch
> D??d1I((
C
e
Âäü cæïng 3 HB > CF?
&' ÂInh D8ng .0á*+ :o-i +iã*( <087 3aì D8ng .0á*+ :o-i
0)*n
a2 VW8ng .0á*+ +iã*( <087 7ho (h;8(
5 <a87 GInh D8ng .0á*+ +iã*( <087 7ho (h;8(
aJ ^fïng suút tiãúp xuïc cho ph#ïp
Q xaïc '5nh æïng suút tiãúp xuïc cho ph#ïp
+a coï3
] [σ
tx
>
] [σ
1?tx)
K
,
1

Gc
=
*+
;B=
+
;F
J
våïi
K
,
>
6
0
td
N
N
Gc=*+
;BC
+
EC
J trong 'oï
1
?
3säú chu k"ì cå så. 'æåìng cong (o.i tiãúp xuïc våïi 1
?
>=?
D
1
t'
3säú chu k"ìtæång 'æång
1
t'
>A?u

( )
i i
maî
i
T n
M
M
.
3

1
=
> A?)G=
;
)?,MQ?,A
;
?,MJ)DCM)E,M);E?)C? >F?,@)=?
D

+a thú" 1
=
P1
?

#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =M
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
1
C
>
7 1
10 . 3 , 25 =
i
N
P 1
o
> =?
D

\o 'oï K
,
>= nãn
] [σ
tx
>
] [σ
1?tx
+h#oGc
=
B
;B@
+
E;
J coï
] [σ
tx
>C,AHB
] [σ
tx=
>C,A);??>DF? 2
mm
N
] [σ
txC
>C,A)CF?>DCF 2
mm
N
C'Ha87 GInh D8ng .0á*+ 0)*n 7ho (h;8(
Khi %aïnh r-ng !aì( viãûc = chiãöu

] [
σ
σ
σ
nK
K
n
u
, ,
1
. 5 , 1

=
Gc
=
*+
;BM
+
EC
J
bk
σ σ 4 , 0
1
=

,n hãû säú an toaìn n>=,M ,K
σ
hãû säú tûp trung æïng
suút chn r-ng !ú" Kσ>=,F
K
,,
hãû säú chu k"ì æïng suút uäún K
,,
>
6
0
td
N
N
Gc=*+
;BD
+
EE
J
1
?
3säú chu k"ì cå så. 'æåìng cong (o.i tiãúp xuïc våïi 1
?
>=?
D
1
t'
3säú chu k"ìtæång 'æång
1
t2
>A?u

( )
i i
maî
i
T n
M
M
.
6

1
=
>A?)=)d ?,M)=
A
Q ?,A
A
)?,Me )DCM)E,M);E?)C?>A@,A)=?
D

1
C
>
7 1
10 . 75 , 21 =
i
N
1
=
,1
C
P 1
?
nãn K
,,
>=
\o 'oï
] [
σ
σ
σ
nK
u
1
. 5 , 1

=

] [
2 1
89 , 188
8 , 1 . 5 , 1
850 . 4 , 0 . 5 , 1
mm
N
u
= = σ
] [
2 2
11 , 211
8 , 1 . 5 , 1
950 . 4 , 0 . 5 , 1
mm
N
u
= = σ
;) cå %äü !ú" hãû säú ta.i troüng3 K
s%
> =,;
E) *hoün hãû säú chiãöu räüng %aïnh r-ng3 ψ
K
> ?,EM
M ) khoa.ng caïch truûc
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =A
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
\o häüp gia.( täúc 'äöng truûc , nãn ta !ú"
K
nh
> K
ch
>=EC ((
P' T6nh 3áûn +)*7 3oìng 70-a Ca8nh /=ng 3aì 7hoFn 7á*(
7h6nh <a87 GãK 7hã* +aûo Ca8nh /=ng'
( )
[ ] s m
i
n A
v / 57 , 2
2 , 4 . 1000 . 60
725 . 142 . . 2
1 . 1000 . 60
. . . 2
1
= =
+
=
π π
th#oGc=B
;B==
+
EA
J
+a choün cúp ch/nh xaïc @
R' Ha87 GInh :)G0nS .)* /=ngS 7hiãö0 /)Fng Ca8nh
/=ng
Q ,ä 'un 'æåüc choün th#o khoa.ng caïch truûc K
(
n
>G?,?= ÷ ?,?CJK > G?,?= ÷ ?,?CJ)=EC> G=,EC ÷ 2,84 )m(
*hoün ( > (
n
> C((
Q cäú r-ng %aïnh 20n3
h
=
>
34
) 1 2 , 3 .( 2
142 . 2
) 1 (
2
=
+
=
+ i m
A
r-ng)

Q cäú r-ng %aïnh %5 20n3
h
C
> i)h
=
> ;,C);E>=?@ r-ng)
Q *hiãöu räüng %aïnh r-ng3
% > ?,EM) =EC>A;,@ våïi %aïnh nho. ta !ú" % >AE((
våi %aïnh r-ng !åïn ta !ú" %
C
> MA((
T' BiãK: nghiãû: D8ng .0á*+ Cãön 0)*n 70-a /=ng3
σ
u
>
b n m !
N k
n . . . .
. . 10 . 1 , 19
2
6
bdσ e
u=
1I((
C
våïi %aïnh nho .ta coï,n > DCM vIp 1>E,D@kS,%>AE
Âã4 t/nh " ta t/nh h
t2
v8 %aïnh r-ng truû r-ng th-ing nãn 2o 'oï ta coï
"
=
>?,EM=
3E8i Ca8nh ME8n coï n>CDD vIp 6 "
C
>?,M=DGc
=
B
;B=F
+
MC
J
1> E,A 6 %>AM
σ
01
?
8 , 41
64 . 725 . 34 . 2 . 451 , 0
79 , 4 . 3 , 1 . 10 . 1 , 19
2
6
=
1I((
&
σ
uC
>
9 , 39
56 . 227 . 109 . 2 . 517 , 0
6 , 4 . 3 , 1 . 10 . 1 , 19
2
6
=
1I((
&
Oû" 3 σ
u=
b dσ e
u=
σ
0&
b dσ e
uC
Oû" %äü tru"ãön thoa. (a$n 'iãöu kiãûn %ãön uäún)
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =D
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
) g'Ca87 +h)ng .)* hUnh hoF7 70-a C)F +/0,ãön:
Q ,ä'un3 (
n
> C ((
Q cäú r-ng3 h
=
> ;E 6 h
C
> =?@
Q <oc -n khåïp3 α > C?
o
Q *hiãöu räüng r-ng3 %
=
> AE(( %
C
>MA((
Q Khoa.ng caïch truûc3 K >=E;((
Q Âæåìng k/nh voìng chia Gvoìng !-nJ3
2
=
> (
n
) h
=
> C ) ;E> AF ((
2
C
> (
n
) h
C
> C ) =?@ > C=F((
Q Âæåìng k/nh voìng '9nh3
\
#=
> 2
=
Q C)(
n
>AF Q C)C > DC ((
\
#C
> 2
C
Q C)(
n
> C=FQ C)C > CCC((
Q Âæåìng k/nh voìng chn r-ng3
\
i=
> 2
=
B C)(
n
> AF B C,M)C > A; ((
\
iC
> 2
C
B C)(
n
> C=F BC,M)C>C=;((
1&' T6nh MDû7 +a87 J0ûng Mãn +/0û7:
5 NDû7 3oìng:
d
Mx
P
. 2
=
H
=
>
1856
68
86 , 63095 . 2
=
1
H
C
>
1775
218
23 , 193524 . 2
=
1
5 NDû7 hDE8ng +á:3
H
r
> Htaα
P
r1
= 1856 . tg20 = 676 N
P
r2
= 1775 . tg20 = 646 N
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =F
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Hhön RRR3 +HRYj+ KYj +VW]* OK[ +H:1
Thiãút "ãú t./$c0
1' ChoFn 3áû+ Miãû0
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang =@
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
&' T6nh .D87 Cãön +/0û7:
aJ +/nh så %äü3
Âæåìng k/nh så %äü cu.a truûc 'æåüc t/nh th#o cäng
thæïc
[ ] mm
n
N
" d , .
3

+rong 'oï32 B 'æåìng k/nh truûc
1 B *äng suút tru"ãön dKNe
1 B säú voìng &ua" trong (äüt phuït cu.a
truûc
* > =C? B hãû säú, t/nh phuû thuäüc vaìo
dτ e
x

Q +ruûc R3
1 > ;,AF dKNe
n > @A? dvgIphe

[ ] mm d 20
960
68 , 3
. 120
3
1
= ≥
Q +ruûc RR3
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang C?
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
1 >;,C@ dKNe
n > =F? dvgIphe

[ ] mm d 30
180
29 , 3
. 120
3
2
= ≥
Q +ruûc RRR3
1 > ;,=A dKNe
n >A? dvgIphe

[ ] mm d 44
60
16 , 3
. 120
3
3
= ≥
Âã4 chu4n %5 cho %æåïc t/nh gön 'uïng tiãúp th#o ta coï
thã4 !ú" 2
C
> ;? d((e
+ra %a.ng =EH G+K*+, B 1x% <\J choün 'æåüc ä4 %i 'å$ cå$
trung coï chiãöu räüng
B > =@ d((e
%J +/nh gön 'uïng3
Âã4 t/nh gön 'uïng ta x#ït taïc 2uûng 'äöng thåìi cu.a caïc
(ä (#n uäún !0n (ä (#n xo-7n 'ãún sæïc %ãön cu.a truûc) +r5
säú (ä (#n xo-7n 'a$ %iãút, ch9 cön t/nh tr5 soï (ä (#n uäún)
Âã4 t/nh k/ch thæåïc chiãöu 2aìi cu.a truûc choün caïc k/ch
thæåïc sau3
Q Khoa.ng caïch tæì (-ût %ãn cu.a chi tiãút &ua" 'ãún thaình
trong cu.a häüp gia.( täúc
a > =? d((e6
Q Khoa.ng caïch giæ$a hai 'öu truûc R vaì RRR3 * > =? d((e
Q Khoa.ng caïch tæì (-ût %ãn cu.a chi tiãút &ua" 'ãún thaình
trong cu.a häüp gia.( täúc
!
C
> =? d((e
Q *hiãöu 2aì" n-7p3 !
;
> ;? d((e
Q Khoa.ng caïch tæì (-ût %ãn cu.a chi tiãút &ua" ngoaìi häüp
'ãún ä43 !
E
> F d((e
Q *hiãöu 2aì" cu.a caïc phön (a"å !-7p våïi truûc 'æåüc t/nh
th#o chiãöu 2aì" cu.a 'ka x/ch ho-ûc näúi truûc 'aìn häöi)
g +/nh caïc giaï tr5 khaïc3
[ ] mm
b
a #
$
#
I
5 , 55
2
57
10 10
2
19
2 2
1
2 2
= + + + = + + + =
2 2
1
1
b
d a
$
#
I
+ + + = [ ] mm 5 , 53
2
57
10 8
2
19
= + + + =
!
RR=
> !
R=
> MM,M d((e
[ ] mm
b
d a
$
#
III
5 , 56
2
63
8 10
2
19
2 2
2
1
= + + + = + + + =
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang C=
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
!
RRC
> !
RC
Q !
RRR=
Q * Q B > M;,M Q MA,M Q =? Q =@ > =;@ d((e
!
RRRC
> !
RR;
> MF,M d((e
[ ] mm # # #
$
#
III
5 , 61 8 14 30
2
19
2
4 3 1
= + + + = + + + =
'x
!
RR;
[ ] mm
b
a #
$
5 , 58
2
63
10 10
2
19
2
2
2
2
= + + + = + + + =
cå 'äö phn t/ch !æûc
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang CC
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
*oï3 H
=
> =M@Md1e !
R=
> M;,M d((e
H
r=
> M@? d1e !
RC
> MM,M d((e
d1e 2
=
>DFd((e G'æåìng k/nh voìng !-nJ
+/nh pha.n !æûc å. caïc gäúi truûc3
( )
( ) ( )
[ ] N
# #
# P
%
# # % # P m
I I
I &
$!
I I $! I & A!
8 , 293
5 , 55 5 , 53 . 2
2 . 3 , 53 . 590
. 2
2
0 .
2 1
1 . 1
2 1 1 . 1
=
+
=
+
= ⇒
= + − =

V
K"
> H
r=
B V
B"
> M@?BC@;,F>C@A)= d1e
( )
( )
[ ] N
# #
# P
%
# # % # P m
I I
I
$x
I I $x I Ax
8 , 782
5 , 55 5 , 53
5 , 53 . 1595
.
0 .
2 1
1 . 1
2 1 1 . 1
=
+
=
+
= ⇒
= + − =

V
Kx
> H
=
B V
Bx
> =M@MBDFC,F > F=C,=; d1e
+/nh (ä (#n uäún å. tiãút 2iãûn ch5u ta.i !åïn nBn3
[ ] mm N M M M
ux u! u
. 47997 43449 20394
2 2 2 2
= + = + =
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang C;
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
+/nh 'æåìng k/nh truûc å. tiãút 2iãûn ch5u ta.i !åïn nBn3
,ä (#n tæång 'æång
[ ] mm N M M M
x u
. 8 , 62965 26 , 61304 . 75 , 0 47997 75 , 0
2 2 2 2
= + = + =
' t
aú" dδ e > EF d1I((
C
e G+K*+, B 1x% <\J
[ ]
[ ] mm
M
d
td
I
3 3 6 , 23
48 . 1 , 0
8 , 62965
1 , 0
= = ≥
δ
aú" 2
R
> ;Cd((e
O8 truûc coï ra$nh th#n nãn 'æåìng k/nh truûc !ú" !åïn hån so
våïi t/nh toaïn)
+ruûc RR3
*oï3 H
C
> =M@Md1e H
;
>EEM=d1e !
RR=
> M@ d((e
H
rC
> M@?d1e H
r;
> =AC?d1e!
RRC
> =CFd((e
+/nh pha.n !æûc å. caïc gäúi truûc3
( ) ( )
( )
( )
3 2 1
2 3 2 3 . 3
3 2 1 2 3 2 3 . 3
.
0 . . .
II II II
II II & II &
D!
II II II D! II II & II & "!
# # #
# # P # P
%
# # # % # # P # P m
+ +
+ +
= ⇒
= + + − + + =

[ ] N 1 , 835
139 5 , 55 5 , 58
) , 139 5 , 58 ( 590 5 , 58 . 1620
=
+ +
+ +
=
V
*"
> H
r;
Q H
rC
B V
\"
> M@?Q=AC?BF;M,= >=;DE,F d1e
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang CE
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
( ) ( )
( )
( )
[ ] N
# # #
# # P # P
%
# # # % # # P # P m
II II II
II II II
D
II II II Dx II ii II "x
9 , 215
5 , 55 139 5 , 58
) 139 5 , 58 ( 1595 5 , 58 . 4451 .
0 . .
3 2 1
2 1 2 3 . 3
3 2 1 2 3 2 3 . 3
=
+ +
+ + −
=
+ +
+ + −
= ⇒
= + + − + + − =

V
*x
> BH
C
Q H
;
Q V
\x
> B=M@MQC=M,@QEEM= > ;?D=,@ d1e
+/nh (ä (#n uäún å. tiãút 2iãûn ngu" hiã4(
,ä (#n uäún tä4ng cäüng3
2 2
ux u! u
M M M + =
lm tiãút 2iãûn #B#3 [ ] mm N M
' u'
. 227140 2 , 20153 5 , 104773
2 2
= + =

lm tiãút 2iãûn iBi3 [ ] mm N M
i ui
. 31140 3 , 573 311535
2 2
= + =

+/nh 'æåìng k/nh truûc å. caïc tiãút 2iãûn ngu" hiã4( t/nh
th#o cäng thæïc3
[ ]
[ ] mm
M
d
td
I

1 , 0
3
δ

aú" dδ e > EF d1I((
C
e G+K*+, B 1x% <\J
,ä (#n tæång 'æång ,
t'
3
2 2
75 , 0
x u
M M M + =
' t
lm tiãút 2iãûn #B#3 [ ] mm N M
' '
. 259351 77 , 174552 . 75 , 0 227140
2 2
= + =
− t'
[ ] mm d
' '
3 45 , 37
48 . 1 , 0
259351
= ≥

lm tiãút 2iãûn iBi3 [ ] mm N M
i i
. 132664 77 , 174552 . 75 , 0 43919
2 2
= + =
− t'
[ ] mm d
i i
3 30
48 . 1 , 0
132664
= ≥

O8 truûc coï ra$nh th#n 'ã4 cäú '5nh %aïnh r-ng th#o phæång
tiãúp tu"ãún nãn 'æåìng k/nh truûc !ú" !åïn hån so våïi t/nh toaïn)
2
#B#
> E? d((e62
iBi
> ;D d((e
Âæåìng k/nh !-7p ä4 !-n φ ;M(()
+ruûc RRR3
Biã4u 'äö näüi !æûc trang %ãn
*aïc thäng säú3
H
E
> EEM= d1e6 !
RRR=
> MA,M d((e
H
rE
> =AC? d1e6 !
RRRC
> MF,M d((e
!
RRR=
> A=,M d((e
O8 truûc ; näúi våïi khåïp näúi nãn ta pha.i choün khåïp näúi )+a
choün !oaûi khåïp näúi voìng 'aìn häöi
+a choün khåïp näúi så %äü th#oGR
=
B
@B==
+
C;E
Jtacoï säú !iãûu sau
3\>=D?(( ,2
?
>;A((,!>==C((,
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang CM
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
+/nh !æûc khåïp näúi taïc 2uûng !ãn truûc ta coï H
k
?
4 , 8112
124
7 , 502966 . 2 2
0
= =
D
M
x
G\
?
>\B2
?
B=?>=CEJ
+/nh pha.n !æûc å. caïc gäúi truûc
( )
( )
( )
( )
[ ] N
# #
# P
%
# # % # P m
III III
III &
(!
III III (! III & )!
824
5 . 56 5 , 58 .
5 , 58 . 1620
0 .
2 1
2 . 4
2 1 2 . 4
=
+
=
+
= ⇒
= + − =

V
:"
> H
rE
Q V
n"
> =AC?QFCE > CEEE d1e
( )
( ) ( )
[ ] N
# #
# P # P
%
# P # # % # P m
III III
III k III
(x
III k III III (x III )x
2414
5 , 56 5 , 58
4 , 8112 . 5 , 61 5 , 58 . 4451
0 . .
2 1
3 2 . 41
3 2 1 2 . 4
=
+
+
=
+
+
= ⇒
= + + − =

V
:x
> H
K
Q H
E
B V
nx
> F==C,CQEEM=BCE=E > AD?F d1e
+/nh (ä (#n uäún å. tiãút 2iãûn ngu" hiã4(3
lm tiãút 2iãûn nBn3
[ ] mm N # P M
III K n un
. 5 , 59 . 2 , 8112 .
3
= =

#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang CA
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
lm tiãút 2iãûn (B(3
2 2
ux u! u
M M M + =
[ ] mm N M
m um
. 235456 13639 191930
2 2
= + =

+/nh 'æåìng k/nh truûc å. caïc tiãút 2iãûn ngu" hiã4( t/nh
th#o cäng thæïc3
[ ]
[ ] mm
M
d
td
I

1 , 0
3
δ

aú" dδ e > EFd1I((
C
e ,ä (#n tæång 'æång ,
t'
3
2 2
75 , 0
x u
M M M + =
' t
lm tiãút 2iãûn nBn3 [ ] mm N M
n n
. 472088 7 , 502966 . 75 , 0 235956
2 2
= + =
− t'
[ ] mm d
n n
3 38
48 . 1 , 0
472088
= ≥

lm tiãút 2iãûn (B(3 [ ] mm N M
m m
. 57 , 242322 125809 . 75 , 0 216447
2 2
= + =
− t'
[ ] mm d
m m
3 8 , 37
48 . 1 , 0
57 , 242322
= ≥

O8 truûc coï ra$nh th#n 'ã4 cäú '5nh %aïnh r-ng th#o phæång
tiãúp tu"ãún nãn 'æåìng k/nh truûc !ú" !åïn hån so våïi t/nh toaïn)
2
nBn
> ;F d((e62
(B(
> EM d((e
'æåìng k/nh!-7p ä4 !-n 2>E?
72 T6nh 7h6nh <a87 +/0û7 XBiãK: nghiãû: +/0û7 +h;o
hãû .)* an +oaìn2
Hãû säú an toaìn 'æåüc t/nh th#o cäng thæïc
[ ] n
n n
n n
n ≥
+
=
2 2
.
τ σ
τ σ
XI
1
CT
QYZ
T
1&[
2
n
σ
B hãû säú an toaìn ch9 x#ït riãng æïng suút phaïp
m a
k
n
σ ψ σ
β ε
σ
σ
σ
σ
σ
+
=

.
.
1
O8 truûc &ua" nãn æïng suút phaïp GuäúnJ %iãún 'ä4i th#o
chu k"ì 'äúi xæïng
σ
a
> σ
(ax
> σ
(in
>
W
M
u
6 σ
(
> ?
a
k
n
σ
β ε
σ
σ
σ
σ
.
1 −
=
n
ε
B hãû säú an toaìn ch9 x#ït riãng æïng suút tiãúp
m a
k
n
τ ψ τ
β ε
τ
τ σ
τ σ
τ
τ
+
=

.
.
1
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang CD
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
Bäü tru"ãön !aì( viãûc (äüt chiãöu nãn æïng suút tiãúp
Gxo-7nJ %iãún 'ä4i th#o chu k"ì (aûch 'äüng)
τ
a
> τ
(in
>
*
x
W
M
. 2 2
max
=
τ
6
σ
B=
B giåïi haûn (o.i uäún
σ
B=
> ?,EM)σ
%
> ?,EM)A?? > CD? d1I((
C
e
Gtruûc !aì( %-`ng th#ïp EM nãn coï σ
%
> A?? d1I((
C
e
τ
B=
B giåïi haûn (o.i xo-7n
τ
B=
> ?,CM)σ
%
> ?,CM)A?? > =M? d1I((
C
e
ψ
σ
vaì ψ
τ
B hãû säú x#ït 'ãún a.nh hæå.ng cu.a tr5 säú æïng
suút trung %8nh 'ãún sæïc %ãön (o.i
Oåïi th#ïp cac%on trung %8nh coï thã4 !ú"
ψ
σ
>?,=6 ψ
τ
> =
β B hãû säú t-ng %ãön3 lm '" khäng 2uìng caïc %iãûn phaïp
t-ng %ãön nãn !ú" β > =
ε
σ
vaì ε
τ
B hãû säú k/ch thæåïc3 x#ït a.nh hæå.ng cu.a
k/ch thæåïc tiãút 2iãûn truûc 'ãún giåïi haûn (o.i G tra %a.ng DBEJ)
k
σ
vaì k
τ
B hãû säú tûp trung æïng suút thæûc tãú khi
uäún va xo-7n
dne B hãû säú an toaìn cho ph#ïp3 trong 'iãöu kiãûn !aì( viãûc
%8nh thæåìng !ú" dne > C
v8 truûc RRR !aì truûc ch5u ta.i !åïn nhút nãn ta ch9 t/nh ch/nh
xaïc cho truûc RRR
g tai tiãúp 2iãûn (B( 2>EM
*hoün hãû säú k
σ
, k
τ
, ε
σ
vaì ε
τ
+h#oX"
1
@
QYL
T
1&[
2 ε
σ
> ?,F;
ε
τ
> ?,D=
+h#oX"
1
@
QYR
T
1&[
2 tûp trung cho ra$nh th#n
k
σ
> =,A;
k
τ
> =,M
+". säú3
96 , 1
83 , 0
63 , 1 !
= =
σ
σ
ε
1 , 2
71 , 0
5 , 1 !
= =
τ
τ
ε
S> 6 , 8941
32
45 . 14 , 3
32
3 3
= =
d π
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang CF
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
S
?
> 17883
16
45 . 14 , 3
16
3 3
= =
d π
v8 truûc !aì( viãûc (äüt chiãöu vaì æïng suút tha" 'ä4i th#o
chu k"ì (aûch 'äüng
,
u
> C=AEED
,
x
> M?C@AA,D
2 , 24
6 , 8941
216447
= = =
W
M
u
a
σ
5 , 3
17883 . 2
7 , 502966
2
0
= = =
W
M
x
a
τ
69 , 5
2 , 24 . 96 , 1
270
1
= = =

a
k
n
σ
ε
σ
σ
σ
σ
9 , 19
5 , 3 . 05 , 0 5 , 3 . 2 , 2
150
.
.
1
=
+
=
+
=

m a
k
n
τ ψ τ
β ε
τ
τ σ
τ σ
τ
τ
Hãû säú an toaìn
[ ] n
n n
n n
n ≥ =
+
=
+
= 4 , 4
9 , 19 69 , 5
9 , 19 . 69 , 5 .
2 2
τ σ
τ σ
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang C@
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
. !ãút c"úu truûc
H8nh 2aïng cúu taûo truûc 'æåüc xaïc '5nh %å.i3
Q O5 tr/ vaì säú !æåüng caïc chi tiãút !-7p trãn noï
Q *aïc kiã4u !-7p vaì phæång phaïp cäú '5nh caïc pa.t trãn truûc
Q Kãút cúu, !oaûi vaì k/ch thæåïc cu.a ä4 truûc
Q *äng nghãû chãú taûo truûc
Baïn k/nh goïc !æåüng cu.a phön truûc (ang chi tiãút (aï"
truûc
truûc
r EM
o
s
r
=
%aûc %aûc
+a !ûp %a.ng3
Âæåìng
k/nh truûc
2 ;C ;D E? EM
Baïn k/nh
goïc !æåüng
r C C C C
r
=
> s C)M C,M C,M C,M
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;?
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
Baïn k/nh goïc !æåüng cu.a phön truûc khäng (ang chi tiãút
(aï"
V
\
2
+ra %a.ng DB=A G+K*+, B 1x% <\J choün 'æåüc V > C,M d((e
Âäü vaït cu.a caïc phön truûc Gkhäng 2uìng cho chi tiãút
c-7t r#nJ, tra %a.ng DB=D
EM
o
a
2 2
α
Ba.ng caïc giaï tr5 choün3
Âæåìng
k/nh truûc
* a
α
;C C ;
;?
o
;D C ;
E? C ;
EM C,
M
M
. T#nh th$n
Âã4 cäú '5nh %aïnh r-ng th#o phæång tiãúp tu"ãún ho-ûc
tru"ãön (ä (#n xo-7n tæì %aïnh r-ng 'ãún truûc ho-ûc ngæåüc
!aûi ta cön 2uìng th#n)
g Âiãöu kiãûn %ãön 2úp trãn (-ût caûnh !aì( viãûc t/nh th#o
cäng thæïc sau3
# K d
M
x
d
. .
. 2
= σ ≤ dσ e
2

g Âiãöu kiãûn %ãön 2úp trãn (-ût tiãúp xuïc giæ$a truûc vaì th#n
# k d
M
x
d
. .
. 2
= σ ≤ dσ e
2

#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;=
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
g Âiãöu kiãûn %ãön c-7t cu.a th#n
# b d
M
x
c
. .
. 2
= τ ≤ dτ e
c

+rong 'oï3 ,
x
3 ,ä (#n xo-7n cön tru"ãön
2 3 Âæåìng k/nh truûc, !ú" å. caïc v5 tr/ !-7p %aïnh
r-ng
! 3 *hiãöu 2aìi th#n3 ! > !
(

% 3 *hiãöu räüng th#n
k vaì t3 Hhön th#n !-7p trong ra$nh cu.a vaì trong ra$nh
cu.a (a"å
!, %, K, t3 tra %a.ng DBCa
σ
2
, τ
c
3 æïng suút 2ûp vaì c-7t thæûc tãú
dσ e
2
, dτ e
c
3 æïng suút 2ûp vaì c-7t cho ph#ïp, %a.ng DBC?,
DBC=
truc R
'æåìng k/nh truûc !-7p %aïnh r-ng 2>;C
tra %a.ng DBC;
k/ch thæåïc 2anh nghka chiãöu su ra$nh
th#n
kiã4u =
2 > ;C % > =? h >F trãn truûc t >E,M trãn
!ä0 t
=
>;,A k> E,C
!
th#n
>?,FB >?,F)MC>E=,A
g kiã4( nghiãû( sæïc %ãön 2ûp


8 , 16
6 , 41 . 2 , 4 . 32
36608 . 2
. .
. 2
= = =
# k d
M
x
d
σ
≤ dσ e
2

g Âiãöu kiãûn %ãön c-7t cu.a th#n
7
6 , 41 . 10 . 32
36608 . 2
. .
. 2
= = =
# b d
M
x
c
τ
≤ dτ e
c
truc RR
'æåìng k/nh truûc !-7p %aïnh r-ng 2>;D
tra %a.ng DBC;
k/ch thæåïc 2anh nghka chiãöu su ra$nh
th#n
kiã4u =
2 > ;D % > =C h >F trãn truûc t >E,M trãn
!ä0 t
=
>;,A k> E,E
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;C
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
!
th#n
>?,FB >?,F)MC>E=,A
g kiã4( nghiãû( sæïc %ãön 2ûp


6 , 42
6 , 41 . 4 , 4 . 37
77 , 174552 . 2
. .
. 2
= = =
# k d
M
x
d
σ
≤ dσ e
2

g Âiãöu kiãûn %ãön c-7t cu.a th#n
6 , 15
6 , 41 . 12 . 37
77 , 174552 . 2
. .
. 2
= = =
# b d
M
x
c
τ
≤ dτ e
c
truc RR
'æåìng k/nh truûc !-7p %aïnh r-ng 2>E?
tra %a.ng DBC;
k/ch thæåïc 2anh nghka chiãöu su ra$nh
th#n
kiã4u =
2 > E? % > =C h >F trãn truûc t >E,M trãn
!ä0 t
=
>;,A k> E,E
!
th#n
>?,FB >?,F)MF>EA,E
g kiã4( nghiãû( sæïc %ãön 2ûp


2 , 35
4 , 46 . 4 , 4 . 40
144549 . 2
. .
. 2
= = =
# k d
M
x
d
σ
≤ dσ e
2

g Âiãöu kiãûn %ãön c-7t cu.a th#n
13
4 , 46 . 12 . 40
144549 . 2
. .
. 2
= = =
# b d
M
x
c
τ
≤ dτ e
c
truc RRR
'æåìng k/nh truûc !-7p %aïnh r-ng 2>EM
tra %a.ng DBC;
k/ch thæåïc 2anh nghka chiãöu su ra$nh
th#n
kiã4u =
2 > EM % > =E h >@ trãn truûc t > M,?
trãn !ä0 t
=
>E,= k> M,?
!
th#n
>?,FB >?,F)MC>EA,E
g kiã4( nghiãû( sæïc %ãön 2ûp


90
4 , 46 . 5 . 45
7 , 502966 . 2
. .
. 2
= = =
# k d
M
x
d
σ
≤ dσ e
2

g Âiãöu kiãûn %ãön c-7t cu.a th#n
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;;
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
32
4 , 46 . 14 . 45
7 , 502966 . 2
. .
. 2
= = =
# b d
M
x
c
τ
≤ dτ e
c
truc RRR
'æåìng k/nh truûc !-7p khåïp näúi
tra %a.ng DBC;
k/ch thæåïc 2anh nghka chiãöu su ra$nh
th#n
kiã4u =
2 > ;E % > =? h >F trãn truûc t >E,M trãn
!ä0 t
=
>;,A k> E,C
!
th#n
>?,FB >?,F);?>CE
g kiã4( nghiãû( sæïc %ãön 2ûp


120
24 . 2 , 4 . 34
7 , 502966 . 2
. .
. 2
= = =
# k d
M
x
d
σ
≤ dσ e
2

g Âiãöu kiãûn %ãön c-7t cu.a th#n
96
24 . 10 . 34
7 , 502966 . 2
. .
. 2
= = =
# b d
M
x
c
τ ≤ dτ e
c
+a coï %a.ng sau3
O5 tr/
th#n
2 !
%× h
k t ,
x δ
2
τ dδ
e
2
dτ e
c
Baïnh r-ng
nho.
;
C
E=,
A
=?× F
E,
C
E,
M
;AA?
F
=A,F D =M
?
=C
?
Baïnh r-ng
!åïn
;
D
E=,
A
=C× F
E,
E
E,
M
=DEM
M,D
EC,A =M,A =M
?
=C
?
Baïnh r-ng
nho.
E
?
EA,
E
=C× F
E,
E
E,
M
=DEM
M,D
;M,C =; =M
?
=C
?
Baïnh r-ng
!åïn
E
M
EA,
E
=E× @
M M M?C@
AA
CE,= F,A =M
?
=C
?
a-7p khåïp
näúi
;
E
CE
=?× F
E,
C
E,
M
M?C@
AA
=C? @A =M
?
=C
?
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;E
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
1hæ vû" tút ca. caïc th#n 'ãöu 'a.( %a.o 'iãöu kiãûn %ãön
2ûp vaì c-7t
Pháön I\: THIÃÚT BÃÚ GÄÚI ÂÅ] T#$ÛC
. Choün ä% &àn
*a. %a truûc 'ãöu khäng coï !æûc 2oüc truûc, 2o 'oï ta choün ä4
%i, 'å$ ch-ûn 'ã4 !aì( gäúi 'å$ truûc
Oåïi truûc= 2>M?(( säú voìng &ua" n>M;@ vIp
ta choün så %äü coï säú hiãûu ;?D ,hãû säú !aì( viãûc*>F???
Kiã4( tra *b*
%a.ng
* > oGnhJ
?,;
≤ *%a.ng
lm '"3 n >M;@ vIph
h > A???giåì
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;M
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
Kt > =,C
Kn > = 3 1hiãût 'äü !aì( viãûc 2æåïi =??
o
*
K
O
> = 3 khi voìng trong cu.a ä4 &ua")
,-ût khaïc coï 3
5 . 825 1 , 296 13 , 812
2 2 2 2
= + = + =
A! Ax A
% % %
1
4 , 865 9 , 215 1 , 835
2 2 2 2
= + = + =
$! $x $
% % %
1
+a t/nh th#o gäúi coï !æûc tæûa !åïn o>V
:
>FAM,E1>FA,M21a
*>FA,M)GA???)M;@J
?,;
>D@FDb*
%a.ng
Oû" ta choün så ä4 'å$ giäúng choün så %äü våï thäng säú
th#ïoGR
=
B
=EH
+
;;@
Jcoï
\>F?((,2>;M((,
Oåïi truûcC 3 2>E?(( säú voìng &ua" n>=F?vIp
ta choün så %äü coï säú hiãûu ;?F ,hãû säú !aì( viãûc*>F???
Kiã4( tra *b*
%a.ng
* > oGnhJ
?,;
≤ *%a.ng
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;A
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
lm '"3 n >=F? vIph
h > A???giåì
Kt > =,C
Kn > = 3 1hiãût 'äü !aì( viãûc 2æåïi =??
o
*
K
O
> = 3 khi voìng trong cu.a ä4 &ua")
,-ût khaïc coï 3
5 , 3365 9 , 3071 8 , 1374
2 2 2 2
= + = + =
"! "x "
% % %
1
4 , 865 9 , 215 1 , 835
2 2 2 2
= + = + =
D! Dx D
% % %
1
+a t/nh th#o gäúi coï !æûc tæûa !åïn o>V
*
>;;AM,M1>;;A,M21a
*>;;A,M)GA???)=F?J
?,;
b*
%a.ng
Oû" ta choün så ä4 'å$ giäúng choün så %äü våï thäng säú
th#ïoGR
=
B
=EH
+
;;@
Jcoï
\>@?((,2>E?((,
Oåïi truûc; 3 2>EM(( säú voìng &ua" n>A?vIp
ta choün så %äü coï säú hiãûu ;?@ ,hãû säú !aì( viãûc*>A;???
Kiã4( tra *b*
%a.ng
* > oGnhJ
?,;
≤ *%a.ng
lm '"3 n >A? vIph
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;D
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
h >A??? giåì
Kt > =,C
Kn > = 3 1hiãût 'äü !aì( viãûc 2æåïi =??
o
*
K
O
> = 3 khi voìng trong cu.a ä4 &ua")
,-ût khaïc coï 3
35 , 7139 6708 2444
2 2 2 2
= + = + =
)! )x )
% % %
1
75 . 2550 2414 824
2 2 2 2
= + = + =
(! (x (
% % %
1
+a t/nh th#o gäúi coï !æûc tæûa !åïn
o>V
:
>D=;@,;M1>D=;,@;M21a
*>D=;,@;)GA???)A?J
?,;

>;;=MEb*
%a.ng
Oû" ta choün så ä4 'å$ giäúng choün så %äü våï thäng säú
th#ïoGR
=
B
=EH
+
;;@
Jcoï
\>@?((,2>E?((,
. Caïc ph'ång phaïp cäú â(nh ä% trãn truûc )a* trong )oí
häp
C)* GInh )K +/ãn +/0û7:
+út ca. caïc truûc 'ãöu coï !æûc 2oüc truûc !åïn nãn ta 2uìng 'ai
äúc vaì 'ãû( caïnh 'ã4 cäú '5nh ä4 trãn truûc)
K/ch thæåïc 'ai äú vaì voìng 'ãû( ta chäün trong %a.ng FBF
G+K*+, B 1x% <\J
Kãút cúu cäú '5nh ä4 trãn truûc h8nh aJ
H8nh a
H8nh %
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;F
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
&2 C)* GInh )K +/ong h)F(
Â-ût voìng ngoaìi cu.a ä4 vaìo giæ$a (-ût t"ì cu.a n-7p ä4 vaì vai
!ä0 trong häüp)
Kãt cúu h8nh %J
. Choün kiã%u &à+p )a* c"úu taûo hä% &à+p ä%
Q a-7p ä !-n vaìo truûc th#o hãû !ä0, kiã4u +


Q a-7p ä !-n vaìo vo. th#o hãû truûc, kiã4u a


Q Âäúi våïi voìng &ua", choün kiã4u !-7p %-`ng 'äü 2äi 'ã4 caïc
(-ût o træåüt th#o %ãö (-ût cu.a truûc)
,. -.ng &oït )a* nà+p ä%.
g Tjng !oït 'æåüc chãú taûo %-`ng gang <_=MB;C
*oï hai !oaûi n-7p ä43 1-7p ä4 k/n vaì n-7p ä4 thu.ng 'ã4 truûc
n-7p xu"ãn &ua)
Âäúi våïi n-7p ä4 k/n !ú" %ãö (-ût coï 'æåìng k/nh \ !aì(
chu4n '5nh tn th#o kiã4u !-7p a

, a

) Kãút cúu 'æåüc tr8nh trong
h8nh v#$)
Q Bãö (-ût tiãúp xuïc cu.a n-7p våïi 'öu (uït k#ûp ch-ût cön
'æåüc gia cäng 'aût 'äü nh-pn ≥ ∇;
Q K/ch thæåïc chä4 !-7p n-7p tra %a.ng =?B=?%
B *aïc t( !ä0 n-7p !ú" caïch (#ïp !ä0 (äüt khoa.ng %-`ng
G?,F÷ =J2
;
6 2
;
B 'æåìng k/nh v/t)
B Âæåìng k/nh ngoaìi cu.a (-ût %/ch3 \
%
> \ Q δ > \ Q E,E2
;

B *hiãöu 2aìi %/ch n-7p ä4 !ú" %-`ng G?,D ÷ ?,FJ chiãöu 2aìi vo.
häüp)
B +r5 säú 2
;
vaì säú %u !äng !ú" th#o %a.ng =?B=?% 'æåüc ,F,
,=?, säú %u !äng !aì A)
+ruûc R3 2
;
> F6 \
R%
>DC Q E,E)F > =?D,C d((e
+ruûcRR3 2
;
> =?6 \
RR%
>F? Q E,E)F > ==M,C d((e
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ;@
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
+ruûc RRR3 2
;
> F6 \
RRR%
>F?Q E,E)F > ==M,C d((e
,. Cäú â(nh truûc th$o ph'ång /oüc truûc
cå 'äö ngu"ãn !"ï nhæ h8nh v#$3
h
a
!
a
+ruûc 'æåüc cäú '5nh %-`ng caïc n-7p ä4, voìng trong ä4 'æåüc
t"ì !ãn vai truûc, voìng ngoaìi 'æåüc t"ì !ãn n-7p ä4) +aï ch9 ccoï
'5nh (äüt 'öu coìn 'öu kia qtu"ì 'äüngr)
Âiãöu ch9nh 'äü 2äi cu.a ä4 %-`ng v/t)
,.0äi trån ä% &àn
Bäü phûn ä4 !-n 'æåüc %äi trån %-`ng (å$, v8 vûn täúc %äü
tru"ãön %#ï nãn 2öu khäng thã4 %-7n to#ï !ãn trãn 'æåüc)
,å$ 2uìng %äi trån choün trong %a.ng FBCF, nhiãût 'äü !aì( viãûc
A?÷ =??
o
* vaì säú voìng &ua" b =M?? vgIph choün (å$ +
aæåüng (å$ cho vaìo !ön 'öu trong %äü phûn ä4 th#o &ui '5nh3
Q cäú voìng &ua" nho. vaì trung %8nh, (å$ !úp 'öu 2æåïi CI;
thã4 t/ch rä0ng cu.a %äü phûn ä4)
Q Ooìng &ua" !åïn3 \æåïi =I; ÷ CI; thã4 t/ch trãn)
,.Ch$ k#n ä% &àn
Âã4 ch# k/n caïc 'öu truûc ra, traïnh sæû x( nhûp cu.a %uûi,
taûp chút, ng-n (å$ train ra ngoaìi ta 2uìng voìng phåït)
+ra %a.ng FBC@ 'æåüc6
+ruûc R3 \ > EF d((e
⇒ 2 > ;M d((e6 2
=
> ;A d((e6 2
C
> ;E d((e
a > @ d((e6 % > A,M d((e6 c
o
> =C d((e
+ruûc RRR3 \>M@
⇒ 2 > E? d((e6 2
=
> E= d((e6 2
C
> ;@ d((e
a > @ d((e6 % > A,M d((e6 c
o
> =C d((
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang E?
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
Pháön \: BHÅWP NÄÚI T#$ÛC
+a 2uìng näúi truûc voìng 'aìn häöi !aì( näúi truûc)
Oût !iãûu3 1äúi truûc !aì gang <_C=BE?, chäút !aì th#ïp EM,
thæåìng hoaï)
Khåïp näúi truûc 'æåüc t/nh toaïn th#o (ä (#n tknh
,
t
> K),
x
6
Oåïi K > =,;6 ,
x
> EDd1)(e
⇒ ,
t
> =,;)ED > A= d1)(e
+ra %a.ng @B== choün 'æåüc caïc k/ch thæåïc chu. "ãúu cu.a näúi
truûc)
2 > CA d((e6 \ > =C? d((e
* > ; d((e6 2
c
> =E d((e
2
o
> CF d((e6 !
c
> ;; d((e
! > AC d((e6 V#n ,=?
cäú chäút h > E
!
v
> CF d((e, 'æåìng k/nh ngoaìi CD d((e
gKiã4( tra 'iãöu kiãûn %ãön 2ûp cu.a voìng 'aìn häöi
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang E=
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
c v *
x
d
d # D
M K
. . .
. . 2
= σ
≤ dσ e
2

\
o
> \ B 2
o
B =E > =C?BCFB=E > DF d((e
dσ e
2
> C,M d1I((
C
e
1
14 . 28 . 78 . 4
47060 . 3 , 1 . 2
= =
d
σ
≤ dσ e
2

gKiã4( tra 'iãöu kiãûn %ãön uäún cu.a chäút)
* c
c x
u
D d
# M K
. . . 1 , 0
. .
=
3
σ
≤ dσ e
u

dσ e
2
> D? d1I((
C
e
58 , 23
14 . 78 . 4 . 1 , 0
33 . 47060 . 3 , 1
3
= =
d
σ
≤ dσ e
u

1hæ vû" khåïp 'aìn häöi 'a$ 'a.( %a.o vãö 'äü %ãön)
Pháön \I: THIÃÚT BÃÚ CÁÚ$ TOÛO COWC CHI TIÃÚT
MOWS @ÄI T#ÅN & N^_P HÄÜI GIO!M TÄÚC'
C"úu taûo baïnh ràng
Baïnh r-ng 'æåüc 2uìng trong häüp gia.( täúc !aì %aïnh r-ng truû
r-ng th-ing
+rong 'oï3(
n
> C B (ä 'un phaïp tu"ãún
%3 B %ãö räüng %aïnh r-ng
%
=
> MC d((e6 %
C
> MF d((e
⇒ cin==?
o
As > ?,=F;@ P
12 , 0
52
2 . 14 , 3
=
Hhäi 'æåüc chãú taûo tæì phæång phaïp 'uïc, vût !iãûu %-`ng
gang) Kãút cúu nhæ h8nh v#$
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang EC
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
δ
ο
g Baïnh r-ng nho.3 coï B
=
> MD d((e
\
=#
>A;d((e
O8 \
#
%#ï nãn ta !aì( !iãön (äüt khäúi)
g Baïnh r-ng !åïn3 coï B
C
> M?d((e
\
C#
>C?;d((e
Q +ruûc R3 2 > ;Cd((e
\
(
> =,F)2 > =,F);C > MD,Ad((e
!
(
> =,C)2 > =,C);C > ;F,Ed((e
δ
o
> ;)( > ;)C > A d((e
\
o
> \
i
B C) δ
o
> =@E B C)A > =FCd((e
\
=
> ?,MG\
o
Q \
(
J > ?,MG=FCQMD,AJ > ==@,Fd((e
Q +ruûc RR3 2 > E?d((e
\
(
> =,F)2 > =,F)E? > DCd((e
\
?
>=FC
\
=
> ?,MG\
o
Q \
(
J > ?,MGDC Q =FCJ > CMEd((e
* > ?,C)B > ?,C)ME > =?,F ≈ ==d((e
. C"úu taûo )oí maï1
Oo. (aï" 'æåüc 'uïc %ang gang xaï() 1hæ$ng nåi cön "ãu cöu
vãö 'äü cæïng th8 !aì( thã( gn ch5u !æûc)
Q *hiãöu 2aì" thaình thn häüp Gvo. (aï"J
δ > ?)?CM)K Q ; > ?,?CM)=C@ Q ; > A,CCMd((e
!ú" δ > F d((e
Q *hiãöu 2aì" thaình n-7p
δ
=
> ?)?C)K Q ; > ?,?C)=C@ Q ; > M,MFd((e
!ú" δ > F,M d((e
Q *hiãöu 2aì" (-ût %/ch 2æåïi cu.a thn häüp
% > =,M)δ > =,M)F > =C d((e
Q *hiãöu 2aì" (-ût %/ch trãn cu.a n-7p häüp
%
=
> =,M)δ
=
> =,M)F,M > =C,DM d((e
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang E;
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
Q *hiãöu 2aì" (-ût 'ãú
phön khäng coï phön !äöi3 p > C,;M)δ > C,;M)F > =F,Md((e
Q *hiãöu 2aì" gn å. thn häüp3 ( > ?,@)δ > ?,@)F > D,C
d((e
Q *hiãöu 2aì" gn å. n-7p häüp3 (
=
> ?,@)δ
=
> ?,@)F,M > D,D
d((e
Q Âuong k/nh %u !äng nãön
2
n
>?,?;A)KQ=C>?,?;A)=C@Q=C>=A,A
Q Âæåìng k/nh %u !äng3
B lm caûnh ä43 2
=
> ?,D)2
n
> ?,D)=A,A > ==,AMd((e
B <h#ïp caïc (-ût %/ch vaì n-7p thn3
2
C
> ?,M)2
n
>?,M)=A,A > F,;d((e
B <h#ïp n-7p ä43 2
;
> F d((e G,FJ
B <h#ïp n-7p cæ.a th-(3 2
E
> F d((e G,Fx=CJ
Q khoa.ng caïnh *
=
tæì (-ût ngoaìi cu.a vo. 'ãún t( %u !äng3 *
=
>=Ed((e
Q *hiãöu räüng (-ût %/ch k3
k > *
=
Q *
C
6 *
C
> =Cd((e
⇒ k > =E Q =C > CAd((e
Q K/ch thæåïc phön !äöi3 V
δ
> *
C
> =Cd((e
r
=
> ?,C)*
C
>?,C)=C > C,Ed((e
Q *hiãöu räüng (-ût %/ch chä0 !-7p ä43 ! > k Q C > CA Q C >
CFd((e
Q Âæåìng k/nh %u !äng voìng 23
*oï K
=
xK
C
> =C@x=C@
+ra %a.ng =?B==% ⇒ troüng !æåüng =F?kg
+ra %a.ng =?B==a ⇒ choün !oaûi ,=?
Khäúi !æåüng = v/t ?,=== kg
cäú !æåüng %u !äng nãön3
200
$ L
n
+
=
*hoün så %äü a > EF?d((e6 B > ;@?d((e

25 , 4
200
390 480

+
= n
+ra %a.ng =?B=; choün n > A %u !äng
gK/ch thæåïc nuït thaïo 2öu3
1uït thaïo 2öu 2uìng 'ã4 xa. 2öu khi cön
Âaï" häüp 'åüc !aì( nghiãng (äüt goïc =÷ C
o
vãö ph/a thaïo
2öu, chä0 thaïo 2öu 'æåüc !aì( håi !o$( xuäúng)
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang EE
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
g *hn 'ãú3 ,-ût chn 'ãú khäng !aì( ph-ing (aì !aì( hai 20"
!äöi song song)
g ,-ût thäng håi3 Âã4 thäng håi khi 2öu %5 noïng
g *häút '5nh v53 \uìng chäút '5nh v5 h8nh truû 'ã4 '5nh v5
tæång 'äúi giæ$a n-7p vaì thn häüp khi !-7p)
Âæåìng k/nh chäút3 2 > Md((e
g *æ.a th-(3 Âã4 &uan saït caïc chi tiãút (aï" trong häüp vaì roït
2öu vaìo häüp th8 trãn n-7p häüp ta !aì( cæ.a th-( Gh8nh v#$J)
g Bu !äng voìng3 Âã4 nng vaì vûn chu"ã4n häüp gia.( täúc
ngæåìi ta 2uìng %u !äng voìng trãn n-7p) K/ch thæåïc %u !äng voìng
choün th#o khäi !æåüng häüp gia.( täúc)
Häüp gia.( täúc %aïnh r-ng truû hai cúp 'äöng truûc
*oï3 K
=
xK
C
> =C@x=C@ tra %a.ng choün 'æåüc !oaûi %u !äng
voìng ,=?)
g ,-7t 2öu3 kiã4( tra (æïc 2öu trong häüp gia.( täúc
g +/nh toaïn vaì choün 2öu %äi trån häüp gia.( täúc3
,uûc '/ch cu.a viãûc %äi trån caïc chi tiãút (aï" !aì 'ã4 %a.o vãû
%ãö (-ût caïc chi tiãút (aï" khäng %5 r9, gia.( (a saït, hao (oìn,
thoaït nhiãût, !oüc %uûi %4n, gia.( tiãúng äön, 2ao 'äüng)
Kha. n-ng !aì( viãûc vaì tuä4i thoü cu.a (aï" phuû thuäüc nhiãöu
vaìo viãûc choün vût !iãûu %äi trån vaì !oït k/n)
=J Oût !iãûu %äi trån
Oût !iãûu %äi trån !aì 2öu khoaïng vaì (å$, khi choün 2öu cön
t/nh 'ãún nhiãût 'äü 'äng '-ûc, nhiãût 'äü %äi trån)
CJ Bäi trån %äü tru"ãön %aïnh r-ng
Bäü tru"ãön %aïnh r-ng 'æåüc %äi trån %-`ng phæång phaïp
ng( 2öu)
*hiãöu su ng( 2öu å. %aïnh r-ng cúp chû( khoa.ng =I;
%aïn k/nh %aïnh r-ng !åïn, %aïnh r-ng nho. 'æåüc %äi trån nhåì %aïnh
r-ng !åïn vung to#ï !ãn)
\ung !æåüng %äi trån pha.i !ú" 'u. !åïn 'ã4 'a.( %a.o %äi trån
täút)
1hiãût 'äü 2öu %äi trån b @?
o
*
*hoün !oaûi 2öu %äi trån3
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang EM
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
Oût !iãûu %aïnh r-ng !aì th#ïp
+hæåìng hoaï, vûn täúc voìng = ÷ C,M
<iåïi haûn %ãön k#ïo3 ED? ÷ =??? d1I((
C
e
+ra %a.ng =?B=D vaì =?BC? ta choün 'æåüc 2öu ,*B=E)
+rong häüp gia.( täúc coï 2uìng voìng ch-7n 'ã4 ng-n caïch 2öu
trong häüp vaì (å$ trong ä4)
Pháön \II: CHOÜN BIÃ`$ N^_P \Oa b$NG "OI N^_P GHcWP
Hãû thäúng !-7p gh#ïp3 *oï ; !oaûi (äúi gh#ïp
Q ,äúi gh#ïp coï 'äü hå.
Q ,äúi gh#ïp trung gian
Q ,äúi gh#ïp coï 'äü 2äi
. 2h$ïp coï âäü håí
<h#ïp coï 'äü hå. th8 truûc vaì !ä0 coï chu"ã4n 'äüng tæång 'äúi
'äúi våïi nhau 'ã4 %äi trån, "ãu cöu nå. v8 nhiãût !aì %-`ng nhau,
nhiãût 'äü !-7p %-`ng nhiãût 'äü !aì( viãûc)
Âäü hå.3 c > \ B 2
Âäü hå. !åïn nhút3 c
(ax
> \
(ax
B 2
(in

Âäü hå. nho. nhút3 c
(in
> \
(in
B 2
(ax

Âäü hå. trung %8nh3
2
m"# max
S S
S
tb
+
=
\ung sai !-7p gh#ïp3 c
(ax
B c
(in
> G:c B isJGRc B #sJ
. 2h$ïp trung gian
+ru"ãön (ä (#n xo-7n vaì !æûc 2oüc truûc nho., hai chi tiãút coï
thã4 chu"ã4n 'äüng tæång 'äúi 'äúi våïi nhau, (äúi gh#ïp 2ã0 thaïo
!-7p, 'äü 'äöng t( cao)
. 2h$ïp coï âäü /äi
+ru"ãön 'æåüc (ä (#n xo-7n !åïn, khäng coï sæû chu"ã4n
'äüng tæång 2äúi giæ$a hai chi tiãút, 'a.( %a.o 'äü 'äöng t( giæ$a
truûc vaì !ä0, 'æåüc 2uìng cho (äúi gh#ïp /t thaïo !-7p, tha" thãú)
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang EA
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
g Âäúi våïi ä4 %i3
Q Ooìng trong ä4 %i !-7p våïi truûc th#o hãû thäúng !ä0, kiã4u
!-7p trung gian) Oåïi kiã4u !-7p naì" ta 'a.( %a.o 'äü kh/t cön thiãút
vaì !-7p 'æåüc 2ã4 2aìng)
,äúi gh#ïp3 HDIkA
Q Ooìng ngoaìi ä4 %i !-7p våïi vo. häüp th#o hãû thäúng truûc,
kiã4u !-7p trung gian),äúi gh#ïp3 tsDIhA
g Âäúi våïi ä4 'u$a cän 'å$ ch-ûn3
Q Ooìng trong ä4 !-7p våïi truûc th#o hãû thäúng !ä0, kiã4u !-7p
trung gian),äúi gh#ïp3HDIusA
Q Ooìng ngoaìi ä4 !-7p våïi vo. häüp th#o hãû thäúng truûc, kiã4u
!-7p trung gian)
,äúi gh#ïp3 tsDIhD
g Baïnh r-ng3 a-7p våïi truûc th#o hãû thäúng !ä0, kiã4u !-7p trung
gian) ,äúi gh#ïp3 tsDIhA
g Âka x/ch3 a-7p våïi truûc th#o hãû thäúng !ä0, kiã4u !-7p trung
gian) ,äúi gh#ïp3 tsDIhA
g Khåïp näúi truûc3 a-7p våïi truûc th#o hãû thäúng !ä0, kiã4u !-7p
trung gian),äúi gh#ïp3tsDIhA
g Ooìng ch-ûn3 Kiã4u !-7p coï kh# hå., th#o hãû thäúng truûc)
g 1-7p ä43 +h#o hãû thäúng !ä0, kiã4u !-7p coï kh# hå.)
g ,-ût %/ch '5nh t( cu.a n-7p vaì thn häüp3 +h#o hãû thäúng
!ä0 !-7p coï kh# hå.)
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang ED
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy

Hhön R 3 *HLU1 ÂTU1< *l ÂRY]1 v HHw1 HHTjR +Xm cTj
+VWXYZ1
*hoün 'äüng cå 'iãûn3
B) +hiãút kãú %äü tru"ãön trong häüp gia.( täúc

Hhön RRR3 +HRYj+ KYj +VW]* OK[ +H:1
+hiãút kãú truûc3

RR) Kãút cúu truûc
RRR) +/nh th#n
Hhön RO3 +HRYj+ KYj <TjR Âlx +VW]*
R) *hoün ä4 !-n
RR) *aïc phæång phaïp cäú '5nh ä4 trãn truûc vaì trong vo. häp
RRR) *hoün kiã4u !-7p vaì cúu taûo hä4 !-7p ä4
RO) Tjng !oït vaì n-7p ä4)
O) *äú '5nh truûc th#o phæång 2oüc truûc
OR)Bäi trån ä4 !-n
ORR)*h# k/n ä4 !-n
Hhön O3 KHlfH 1TjR +VW]*
Hhön OR3 +HRYj+ KYj *wjW +K]L *Kf* *HR +RYj+ ,KfX, BTR
+Vl1 v ayzH HTUR <RKm, +Tj*)
*úu taûo %aïnh r-ng
RRR) *úu taûo vo. (aï"
Hhön ORR3 *HLU1 KRY{W ayzH OK[ \W1< cKR ayzH <H:fH
R) <h#ïp coï 'äü hå.
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang EF
Âäö aïn män hoüc Chi Tiãút Maïy
RR) <h#ïp trung gian
RRR) <h#ïp coï 'äü 2äi
Hhön ORRR3 *HYj +K]L +VW]* RRR
#oaìng Minh Thiã$n % &'ï( 02C) +rang E@

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->