C©u 13:ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph¬ng thøc viÖn trî

cña tæ chøc pcp níc ngoµi t¹i VN *h×nh thøc ho¹t ®éng :tæ chøc pcp NN ho¹t ®éng t¹i VNb»ng 2 h×nh thøc c¬ b¶n sau: +quü v¨n hãa x· héi:®©y lµ 1 lo¹i h×nh tæ chøc x©y dùng thêng kh«ng trùc tiÕp khai c¸c dù ¸n viÖn trî nh©n ®¹o hoÆc c¸c dù ¸n f¸t triÓn mµ chñ yÕu lµho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÕn tróc thîng tÇng vÒ chÝnh trÞ, v¨n hãa,gi¸o dôc ,thóc ®Èy c¸c c¶i c¸ch vÒ thÓ chÕ vµ ®µo t¹o ph¸t triÓn con ngêi, thóc ®Èy t nh©n hãa VÝ dô: nh hiÖn nay cã c¸c dù ¸n hµnh chÝnhvÒ c¶i c¸ch vµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô hµnh chÝnh +c¸c tæ chøc tõ thiÖn t«n gi¸o :c¸c tæ chøc tõ thiÖn t«n gi¸o nµy ra ®êi rÊt sím vµ thêng g¾n víi c«ng viÖc truyÒn gi¸o,c¶i gi¸o c¸c tæ chøc nµy tuy chÝ chiÕm chõng 1/3 sè tæ chøc pcp ®ang häat ®éng ë VN nhng cã thÓ m¹nh ®øng sau nªn ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc pu¶n lý ho¹t ®éng cña nã -trªn thùc tÕ ë VN cã rÊt nhiÒy tæ chøc t«n gi¸o ho¹t ®éng nh héi tin lµnh,héi thiªn chóa gi¸o... díi m®Ých nh©n ®¹o,hä ®ång thêi truyÒn gi¸o vµ còng cã mét sè trêng hîp lîi dông viÖc truyÒn gi¸o g©y khã cho viÖc qu¶n lýNN ®Æc biÖt lµ lîi dông ®Ó chèng ph¸ chÕ ®é vµ ®Êt níc *ph¬ng thøc viÖn trî :bao gåm c¸c dù ¸n nh d ¸n f¸t triÓn th«n trªn quy m« huyÖn hay côm x· ,môc tiªu chung cña c¸c dù ¸n nµy lµ gi¶i quyÕt ®ång bé c¸c khã kh¨n KT-XH gióp c¸c khu vùc ®ã f¸t triÓn bÒn v÷ng say khi c¸c tæ chøc ®ã ngõng tµi trî,nh÷ng dù ¸n thêng kÐo dµi 3-5 n¨m hay 8n¨m -trªn thùc tÕ th× cã rÊt nhiÒu tæ chøc pcp tµi trî cho c¸c vïng n«ng th«n VN,®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n xãa ®ãi gi¶m nghÌocung cÊp níc s¹ch hay dù ¸n xãa bá c©y thuèc fiÖn,ë dù ¸n nµy cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi chÝnh quúªn ®Þa f¬ng +dù ¸n chuyªn ngµnh mang tÝnh céng ®ång ®¬n vÞ hay ë côm x· :c¸c dù ¸n chuyªn ngµnh nµy thêng tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh y tÕ,mµ cô thÓ lµ ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu ,chong suy dinh dìng ,cung cÊp trang thiÕt bÞ y tÕ cho c¸c bÖnh viÖn huyÖn hay tr¹m y tÕ x·,chó ý tíi vÊn ®Ì y tÕ céng ®ång -t¹i VN ®· triÓn khai hµng lo¹t c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ ,®Æc biÖt lµ viÖc ch¨m sãc trÎ em vµ y tÕ céng ®ång +dù ¸n gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµmcho nh©n lao ®éng lµ 1 môc tiªuhÕt søc ®îc coi träng ,cßn dù ¸n dËy nghÒ ,thêng ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c ®« thÞ ,n¬i d©n c ®«ng®óc ,cã nhiÒu thµnh niªn kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm,thu nhËp thÊp ,ngêi khuyÕt tËt,môc
1

tiªu cña dù ¸n lµ trang bÞ kiÕn thøc vÒ mét nghÒ nghiÖp nhÊt ®Þnh ®Ó cã viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp +C¸c sù ¸n cho vay vèn quay c«ng,dù ¸n nµy ®ang ®îc nhiÒu tổ chức phi chính phủ thực hiện vì với một số không lớn mà có thể giứp được nhiều người nghèo trong thời gian dài +dự án sản xuất hàng hóa: nguyên tắc chung là tiếp cận thị trường bỏ vốn ra dào tạo ,dùng nguyên liệu và lao động tại chỗ đẻ sản xuất hóa ,tạo điều kiện để bán hàng +dự án phát triển các doanh nghiệp :mục đích là hỗ trợ cho lĩnh vực hỗ trợ vốn cho thanh niên ,kể cả người nghèo không có việc làm,thiếu vốn ,vốn nhỏ ,thiếu kinh nghiệmkinh doanh và vốn lớn để mở rộng sản xuất +Việc quyên góp vật chất ,thưòng là trang thiết bị y tế thuốc chữa bênh , đồ chơi trẻ em ,việc làm này là để kắc phục tình trạng thiếu thốn dụng cụ y tế ,thuốc chữa bệnh ,lương thực thực phẩm cho nhưng người thiếu và vùng bị thiên tai lũ lụt +tăn cường nănglực : đây là dự án ngằm giúp các cơ tổ chức cảu VN tăng cường khả năng tổ chức quản lý điều hành và phát triển -Người tình nguyện những người được tổ chức của mình tuyển trọn để sang Việt Nam giúp đỡ Việt Nam ,hoạt động tại Việt Nam câu 15: phân tích hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế từ thiện ,nhân đạo Ngay từ những ngày đều hoạt động tại Việt Nam thì các tổ chức phi chính phủ đã đạt dược rất nhiều kết quả tốt đẹp,họ đã giúp đỡ rất nhiều cho xã hội Việt Nam thông qua các hoạt động từ thiện,nhân đạo và y tế cụ thể trong các lĩnh vực +y tế:các tổ chức phi chính phủ NN tại Việt Nam hoạt động rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực liên quan tới y tế , ở nhiều cấp khác nhau hay ở nhiều địa phương khác nhau,các tổ chức này tham gia từ việc chăm sóc người già cả neo đưa ,trẻ em khuyết tật ,tài trợ cho các chương trình chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, hay là việc cấp phát th thuốc miễn phí cho các đồng bào dân tộc ,hay tổ chức các hoạt động chương trình phẫu thuật mắt ,thay thủy tinh cho người già miễn phí hoặc có một số tổ chức tiễn hành phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàn, ếch, đây là những hoạt động kết sức thiết thức vì có ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam ,Ngoài ra các tổ chức phi chính phủ còn cung cấp ,viện trợ các trong thiết bị y tế hiện đại,cho các bệnh viện và có sổ y tế để giúp các nơi này nâng cao trình độ khám chữa bệnh chữa bệnh cho nhân đạo +hoạt động từ thiện nhân đạo: đây là 1 hoạt động cơ bản của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam ,tất cả các hoạt động khác như y tế ,giáo dục đều mang bản chất nhân đạo và từ thiện ở lĩnh vực họat động này thì các tổ chức phi chính phủ tập trung vào các cuộc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho các vùng khó khăn, gặp thiên tai lũ lụt trong tài trợ cho các cô nhi viên, làng trẻ sos giúp đỡ những trẻ em lang thang cơ nhỡ,,người già không có nơi nương tựa, hay tổ chức các dự án phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo. ở Việt Nam thì có nhiều tổ chức hoạt động về việc
2

này mà điển hình là hội chữ thập đỏ quốc tế ,tổ chức trăng lưỡi liên đỏ quốc tế ,hộ từ thiện của nhà thờ thiên chúa giáo hay đạo tin lành, các hoạt động này đã và đang góp phần lớn vào để giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam câu 16: phân tích và liên hệ thực tiễn về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục Giáo dục và đào tạo đã dược Nhà Nước Việt Nam xác định là quốc tế xã hội của đất nước ,vì vậy Nhà Nước ta không chú xã hội hòa cộng tài giáo dục,mà còn kêu gọi,tạo mọi điều kiện thuận lộich các tổ chức phi chính phủ đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tậi Việt Nam hoạt động trong lĩnh vựcnày nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp vớitocs độ phát triển khoa học,trí thức cảu các quốc gia trên thế giới,vì vậy trong thập kỷ qua,Việt Nam đã mở rộng và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực hiện các chương trình giáo dục cho mọi người,Mà gần đây là các chương trình giáo dục cho trẻ em khuyết tật của tổ chức Kommitlee Twee, giúp đỡ các đối tượng này có khả năng hòa nhập vào cộng đồng, và có ích ,cho xã hội và hàng loạt các dự án giáo dục của tổ chức Oxfan của Anh của Ice Land tại nhiều tỉnh,thành phố đã tọa ra rất nhiều hiệu quả tốt cho công tác giáo dục -hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam đa dạng , ở mọi loại hình từ đào tạo trí thức nâng cao,chuyển sâu cho tới các sự án dậy nghề ,cácdự án phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của các tổ chức nói chung và cho tổ chức hành chính nói riêng. Các tổ chức phi chính phủ này hoạt động ở mọi cấp hoạc từ giáo dục tiều học của tổ chức Oxfam của Anh ,tổ chức trẻ em và phát triển của Pháp,dự án dậy song ngữ của Pháp đến bậc trung họcchw dự án VIE/1997 của Hà Lan -về phương thức hoạt động họ áp dụng nhiều biện pháp như trực tiếp giảng dậy trao đổi kiến thức đào tạo chuyên gia giúp Việt Nam hay cung cấp tài trợ các cơ sở kỹ thụât cho ngành giáo dục nhưng đặc biệt các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước lại rất quan tâm và trú trọng tới các chương trình giáo dục hòa nhập cộng đồng. Câu 17: phân tích sự cần thiết và nguyên tắc quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ *phân tích nguyên tắc:trong việc quản lý Nhà Nước về các tổ chức phi chính phủ phải luôn luôn tuân theo các quy tắc như sau: -Nhà Nước quản lý xã hội băng pháp luật ,bảo đảm bảo vệ tự do, quyền lợi ích hợp pháp của công dân ,giữ gìn kỳ cương xã hội ,và sử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật, đây là 1 nguyên tắc mà nó dựa trên những nguyên tắc cơ bản của quản lý Nhà Nước đó là các nguyên tắc tập trung dân chủ và pháp chế XHCN vì mọi lĩnh vực quản lý Nhà Nước nói riêng đến phải dựa trên sự quản lý chung: -bảo đảm mở rộng các hình thức tổ chức và nội dung hoạt động phi chính phủ vì lợi ích xã hội,Nhà Nước và các thành viên của tổ chức phi chính phủ ,nguyên tắc này là để đảm bảo hài hòa lợi ích của cá nhân,tập thể và xã hội
3

-bảo đảm và phát huy tính tự chủ, tự quản,của tổ chức phi chính phủ trong khuôn khổ pháp luật,nghĩa là Nhà Nước không can thiệp sâu vào nội bộ của các tổ chức mà đẻ hộ tự giải quyết các vấn đề của mình miễn sao họ tuân thủ đúng pháp luật của Nhà Nước -Nhà Nước tổ chức quảnlý các tổ chức phi chính phủ theo luật định, quyền lực quản lý của Nhà Nước là thống nhất ,có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà Nước các cấp chính quyền về việc quản lý các tổ chức này *Sự cấn thiết phải quản lý các tổ chức phi chính phủ -trước hết là nó xuất phất từ nhiệm vụ của quản lý Nhà Nước nói chung vì không chỉ lĩnh vực này Nhà Nước mới quản lý mà tất cả các lĩnh vực Nhà Nước đến phải quản lý và tổ chức phi chính phủ không nằm ngoài nhiệm vụ của Nhà Nước -Hơn nữa cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,chúng ta đang phấn đấu xây dựng Nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,Nhà Nước của nhân dân ,do nhân dân và vì nhân dân Nhà Nước tăng cường quản lý các mặt xã hội đây là 1 nhiệm vụ tất yếu của Nhà Nước -Mặt khác sự cần thiết quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ còn là vì các tổ chức này đều do nhân dân tự nguyện lập ra để hoạt động vì các mục đích khác nhau do đó Nhà Nước cần quản lý để đảm bảo rằngcác tổ chức này hoạt động đúng khuôn khổ của pháp luật,không lợi dụngcác tổ chức này để chông phá Nhà Nước Nhà Nước quản lý các tổ chức phi chính phủ để khuyến khích ,tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này đóng góp dcho xã hội chia sẻ gánh nặng với Nhà Nước trong phát triển xã hội bên cạnh đó các tổ chức phi chính phủ còn có vai trò là nơi giáo dục ý thức dân chủ ,năng lực thực hiện dân chủ là cơ sở xã hội đẻ đảm bảo sự lãnh đạo ,của Đảng vànn do đó Nhà Nước cần quản lý tránh việc đi chệch hướng dân chủ Nói tóm lại vấn đề quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ là hết sức cần thiết đó là ban hành khung pháp lý tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ ra đời hoạt động đúng pháp luật xây dựng các chính sách để các cơ quan Nhà Nước tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động và kiểm trea việc tuân thủ pháp luật Câu 18: phân tích và liên hệ thực tiễn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực Nhà Nước và phát triển nông thôn Việt Nam là 1 quốc gia đang phát triển do vậy có tới 80%dân số sôngở các vùng nông thôn vì vậy đây là nơi cần nhiều sự quan tâm giúp đỡ và đầu tư nhiều nhất hơn nữa những năm gần đây các tổ chức phi chính phủ đã chủyên hướng hoạt động từ khu vực thành thị sang các vung nông thôn miền núi để giúp các khu vực này bắt kịp với khu vực thànhthị ,và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 2 lĩnh vực chủ yếu sau *phát triển nông thôn tổng hợp các tổ chức phi chính phủ đã và đang triển khai hàng loạt và dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như cung cấp nước sạch cho nhân dân ở đây ,việc này không chỉ có các tổ chức phi chính phủ thực hiện mà điển
4

hình nhất là tổ chức UNICEF của liên hợp quốc đã thực hiện hết sức cớ hiêụ quả tạo ra 40% dân cư nông thôn được dùng nước sạch bên cạnh đó là triển khai các chương trình y tế như chăm sóc sức khỏe trẻ em ,tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân ,tài trợ cho các dự án giáo dục của các vùng này , đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ còn quan tâm tới vấn đề vệ sinh và mội trường của vùng nông thôn đang bị xuống cấp nghiêm trọng -ở lĩnh vực này do là phát triển nông thôn tổng hợp do đó các tổ chức phi chính phủ đã lấy ghép các chương trình vào nhau đẻ tăng thêm hiệu quả cảu công tác này *hoạt động tín dụng đây là 1 hoạt động năng dộng nhất của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại các vùng nông thôn, hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đều coi tín dụngvà tiết kiệm là 1 phương tiện thông dụng để tăng thu nhập một số ít coi đây là sự bảo vệ thu nhập cho người nghèo -các dự án tín dụng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường tập trung vào giải quyết vốn vay cho người nghèo, đồng thời lồng ghép các mục đích khác như trao quyền tăng thu nhập thu hẹp khoảng cách giữa dân giầu vì người nghèo đây là1 biện pháp tốt tạo cơ hội cho vùng nông thôn vươn lên phát triển Câu 19:phân tích phương pháp hoàn thiện các tổ chức phi chính phủ của nước ta Sự hình thành và phát triển của tổ chức nhân dân nói chung và các tổ chức phi chính phủ nói riêng đã trở thành1 tất yếu của đất nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, hơn nữa các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam đã hoạt động khá hiệu quả, nhưng để tạo điều kiện ,hoàn thiện cho các tổ chức này góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước cầu hoàn thiện chúngtheo phương hướng sau: +Nhà Nước cần nhanh chóng có chủ trương và chỉ đạo việc nghiên cứu 1 cách cơ bản về vấn đề xã hội dân sự nói chung và tổ chức phi chính phủ nói riêng trêncả mặt lý luận và thực tiễn +Nhà Nước tổ chức điều tra ,phân tích đánh giá đầy đủ thực trạng tổ chức và hoạt độngcủa các tổ chức phi chính phủ trong nước qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực trạng hoạt dộng của các tổ chức để từ đó điều chính việc quản lý và hướng các tổ chức này sao cho chúng hoạt động có hiệu quả hơn +nhanh chóng hình thành khung pháp lý và tổ chức họat động quản lý các tổ chức phi chính phủ trong nước cho phù hợp với giai đoạn mới và tạo cơ sở hành lang pháp lý và cho hoạt độngvà sự quản lý tổ chức phi chính phủ vì thực tế hiện nay chúng ta chưa hề có 1 hệ thống các văn bản pháp luật để điều chỉnh vấn đề naỳ mà sự quảnlý Nhà Nước chỉ dựa trên một vài chủ trương và các văn bảndưới luật +nâng cao năng lực cảu công chức quản lý xã hội nói chung và quản lý tổ chức phi chính phủ nói riêng, điều nàylà phương hướng cần thiết và thiết thựcvì có như vậythì mới nâng cao được chất lượng quản lývì có con ngườilà trung tâm của mọi vấn đề khi con người có trình độthì sẽ quản lý tốt +tăng cường học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các tổ chức phi chính phủ các nước đây là 1 xu hướng đang được thực hiện rất nhiều
5

+xây dựng và ban hành các chính sách ,các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức phi chính phủ trong nước để giúp cho việc sớm hình thành1 hệ thống pháp luật hoàn chỉnh +tổ chức phổ biến pháp luật ,chính sách,văn bản pháp luật về tổ chức phi chính phủ trong nước tăng cường công tác quản lý Nhà Nước dối với tổ chức phi chính phủ trong nước để đảm bảo rằng mọi cá nhân ,tổ chức phi chính phủ đều nắm vững pháp luật về lĩnh vực mình hoạt động Câu 20:phân tích quá trình hình thành và hình thức hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ta. *Quá trình hình thành:những tổ chức phi chính phủ và những hoạt động phi chính phủ đầu tiên của nước ta là bắt đầu từ những hoạt động nhân đạovà phương thức chính của hoạt động này là lập ra các quỹ tại các địa phương,các hội để giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn Sau cách mạng tháng tám Việt Nam dân chủ công hòa ra đời là mốc đánh dấu cho sự ra đời và phát triển của các tổ chức như chính phủ -các tổ chức phi chính phủ Việt Nam được hình thành,tồn tại và phát triển gắn liền với quá trình đấu tranh dựng nước ,giữ nước,xây dựng ổn định và phát triển cảu dân tộc Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử -trong thời kỳ phong kiến Nhà Nước phong kiến Việt Nam còn nhiều hạn chế về ý thức hệ giải cấp nhưng cũng đã rất quan tâm đến tổ chức phi chính phủ đặc biệt là hoạt động nhân đạo ,từ thiện như quỹ ruộng thóc ,nghĩa điển để giúp đỡ những người quả phụ và trẻ em mồ côi ,nghèo khó -thời kỳ thực dân phong kiến:tổ chức phi chính phủ của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn phong phú hơn hoạt động từ thiện nhân đạo phát triển mạnh và dưới nhiều hình thức -thời kỳ cách mạng tháng tám/1945 cho đến nay Cách mạng tháng 8 thành công Nhà Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu 1 bước phát triển của tổ chức phi chính phủ ở nước ta ,từ 75 thì hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và hoạt động mạnh mẽ và có sự hợp tác quốc tế ,từ những năm đổi mới là tổ chức phi chính phủ có sự phát triển vượt bậc,về nội dung thì toàn diện hơn hình thức thì đa dạng phong phú hơn lúc này các tổ chức phi chính phủ mang tính nghề nghiệp đặc trưng đã xuất hiện -Ngày nay Việt Nam đang chuyển sang 1 thời kỳ mới thòi kỳ phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa do đo đẩy mạnh các tổ chức phi chính phủ họat dộng mạnh mẽ và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nược ngoài là tất yếu khách quan *các hình thức hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam của chúng ta hiện nay -Hội: tính đến nay ở nước ta có hàng 100 hội hoạt động trên toàn quốc -ở phạm vi địa phương là khoảng 1400 hội là các tỉnh thành phố thuộc trung ương *Cơ cấu tổ chức của hội:
6

-hội có phạm vi hoạt động toàn quốc do nhu cầu -phối hợp hoạt động chuyên ngành như hộ liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam ,liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam -hội có phạm vi tại các tỉnh ,thành phố: *nguyên tắc tổ chức và hoạt độngcảu các hội : đều tổ chức và hoạt độngtheo nguyên tắc tự nguyện,tự trang trải,tự thu -đại hội toàn thể hoặc đại biều là cơ quan quyền lực cao nhất -đại hội bầu ra ban chấp hành ,ban chấp hành bầu ra chủ tịch,phó chủ tịch , ủy viên thương vụ *hình thức hoạt động thì tùy theo tổ chức mà có từng hình thức khác nhau\ -tổ chức cảu hội rất đa dạng tổ chức theo 4 cấp nhưng có hội chỉ tổ chức ở 2 cấp trung ương và tỉnh có hội cứ có ở trung ương và cơ sở. Câu 21:phân tích hoạt động của các tổ chức hội có phạm vi hoạt động toàn quốc và có phạm vi tỉnh,thành phố Trước hết cần hiểu là tổ chức tự nguyện của quân chúng, là tập hợp đông đảo của những người cùng ngành nghề hoặc cùng giới, cùng sở thích họ cùng góp ý kiến, sức lực và hành động 1 cách thường xuyên để đạt được mục đích nào đó mà không trái pháp luật lợi ích của Nhà Nước *các hội có phạm vi hoạt động toàn quốc xuất hiện ngày càng dông đảo ở khắp mọi lĩnh vực khác nhau có được xu hướng này là do ngày nay nhu cầu phối hợp hoạt động duyên ngành, hiện nay chỉ còn một số ít Hội là hoạt động dộc lập, mà không nằm trong 1 liên hiệp nào các hội này có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn do không có sự trợ giúp của hội khác, Mặt khác xu hướng liên kết các hội cùng ngành nghề,cùng lĩnh vực hoạt động trên phạm vi toàn quốc đã tự nguyện thành lậpnêu liên hiệp hoặc cùng tập hợp thành tổng đội trên thực tế ở Việt Nam có rất nhiều tổ chức phi chính phủ như vậy hoạt động mà cụ thể là liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tổ chức này là do các nhà khoa học ,kỹ thuật cùng liên kết đứng ra thành lập và hoạt động ,tổ chức này được chính phủ công nhận quy nghị định 35/HĐBT ngày 28/02/92 tổ chức này hoạt động chủ yếu với mục đích nghiên cứu phát triển công nghệ , ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất ,tư vấn đào tạo ,nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật khoa học công nghệ -liên hiệp các hội văn học ,nghệ thuật Việt Nam liện hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam , ủy ban Olympic, hội học sinh ,sinh viên,Hội chữ thập đỏ ,Hội người mù, đều là các hội có phạm vi hoạt động trong toàn quốc *các hội có phạm vi hoạt động trong các tỉnh ,thành phố những năm gần đây với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ,nhiều tổ chức kinh tế cùng ngành nghề có nhu cầu liên kết tập hợp lại thành hiệp hội và tới nay có nhiều hiệp hội có phạm vị chỉ hoạt dộng ở các tỉnh thành riêng lẻ.Các Hội này có chức năg phối hợp hoạt động chung ,bảo vệ quyền lợi các thành viên tham gia hiệp hội ,loài hình này phát triển rất nhanh nhu cầu thành lập lớn và đến nay hầu hết các tỉnh thành đều có loại hình tổ chức này,ví dụ như Hội khuyến học,Hội cây cảnh…
7

câu 22: phân tích tác động của tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đối với nhóm mục tiêu trực tiếp của nước ta Từ khi hoạt động tại Việt Nam thì các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có rấtnhiều thành tựu ,giúp đỡ Việt Nam rất nhiều vấn đề ,giải quyết được nhiều cái khó khăn đặc biệt là tổ chức này tác động hết sức tích cực tới các nhóm mục tiêu trực tiếp của nước ta,mà cụ thể là : +những người nghèo:các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã mang lại cho người nghèo ở Việt Nam rất nhiều lợi ích như họ thay đổicách sản xuất cũ lạc hậu của 1 số vùng một số ngườidân tộc, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất như nuôi bò sữa, thay đổỉ có các cây trồng vật nuôi,giúp người nghèo tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cải thiện phân nào mức sống, điều kiện lao động thông qua các chương trình tài trợ và dự ằnt các hoạt động tích cực trên ,có hiệu quả ngày càng cao thì đã tạo thu thập, giảm nợ, họ có nhiều điều kiện để tiếp cận với y tế, giáo dục, văn hóa, các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước này đã cùng với chính phủ Việt Nam giúp đỡ người nghèo làm cho Việt Nam trở thành 1 quốc gia có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhất thế giới tuy vậy các tổ chức phi chính phủ nước ngoài này chỉ mới giúp đỡ được 1 phân hộ nghèo thôi, trong thời gian gần tới cầu khuyến khích và kêu gọi các tổ chức trợ giúp hơn nữa cho các nhóm người nghèo. +Các nhóm phụ nữ: thì tổ chức phi chính phủ nước ngoài lại càng có 1 số ảnh hưởng tích cực như họ đấu tranh tăng thêm quyền cho phụ nữ, nâng cao vai trò, ý thế của người phụ nữ trong cộng đồng, xã hội, tạo nên sự thay đổi về phân công lao động trong xã hội, gia đình,cải thiện đời sống vật chất và tình thần cho phụ nữ gia đình và con cái họ -Hiện nay các tổ chức phi chính phủ hầu hết đều có mục tiêu nâng cao bình đẳng giới nhưng vẫn còn một số quan điểm chưa toàn các dự án chỉ mang tính hình thức, Nhưng thực tế ở Việt Nam thì vị thế cảu phụ nữ đã được nâng cao rât nhiều, phụ nữ đã đâng và sẽ tham gia vào các lĩnh vực mà trước đây họ ích tham gia,Việt Nam là 1 quốc giacó tỷ lệ nữ đại biều quốc hội lớn nhất Đông Nam Á và họ ngày càng vì nhiều cơ hội để thăng tiến +Các nhóm dân tộc thiểu số: đây cũng là một mục tiêu quan trọng trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và hiệu quả đạt được là đã phần nào thay đổi cách sống của một số cộng đồng người dân tộc, Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho họ phát triển các ngànhnghề truyền thống như xây dựng vườn thuốc dân tộc, làm thay đổi các tập quán canh tác cũ như hạn chế vệc đốt rừng làm nương dẫy -làm tăng sự tham gia của người dân tộc vào các họat động chung của công đồng , đặc biệt là các phụ nữ dân tộc .Những dự án của tổ chức phi chính phủ tiến hành ở những vùng sâu vùng xa hoặc nợi có ít các chưong trình của chính phủ , đã làm giảm sự cách biệt của những cộng đồng dân tộc thiểu số -các chương trình về sức khỏe như đào tạo cán bộ y tế chương trình nước sạch ,xóa mù chữ, đã có hướng ứng tích cực đến cộng đồng người dân tộc thiểu số
8

+Người bị khuyết tật :mặc dù nhóm người này không phải là mục đích hoạt động chính nhưng nó vẫn quan tâm phần nào, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn tài trợ ,vẫn tổ chức các diễn đàn về người khuyết tật nhằm thúc đẩy sự hợp tác phối hợp với các chương trình của chính phủđể giúp đỡ người khuyết tật +người cao tuổi: Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực người cao tuổi hầu hết tập trung vào giúp đỡ về nhà ở, lương thực, thuốc chữa bệnh,và chống lão hoá +Các nhóm dễ bị tổn thương khác cũng được tổ chức phi chính phủ quan tâm ,như việc phục hồi người phẩm,phòng chống tệ nạn xã hội . Câu 23 phân tích hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tác động đến các chương trình chính sách của chính phủ +Sự hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam ngoài việc tác động tới các mục tiêu trực tiếp còn tác động tới các chương trình và chính sách của chính phủ mà đầu tiên là tác động đều cách tiếp cận các chương trình của chính phủ ,mà nhìn chung các tác động này đều mang tính tích cực mà cụ thể là ư -trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thì hoạt động của tổ chức phi chính phủ đã tác động khuyến nông khuyến lâm tín dụng quản lý dịch vụ tổng hợp ,phát triển nông sản nghiệp hợp đồng giao đất ,giao rừng -hoạt động tín dụng cảu các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước trong những đầu năm 1990 đã mở rộng 1 số mô hình được sử dụng trong các dự án thí điểm của hội phụ nữ như vay theo nhóm ,huy động tiết kiệm từ dân nghèo, cho vay lãi xuất thấp. dài hạn…và chính phủ cũng đã áp dụng mô hình này giúp người nghèo -hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thì các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đã đưa ra 1 số cách làm mới về phòng chống HIV/AIDS và đã có hiệu quả là giảm tác động của đại dịch này tới nước ta ,một số tổ chức phi chính phủ Nhà Nước như SCK của Anh đã tạo 1mô hình mới qua việc xây dựng một mạng lưới giáo dục nên ở cộng đồng để sau này giúp xây dựng nền tảng ban đầu cho quân chủ triển khai các chương trình của mình -trong hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng ,thì ngoài FAO là tổ chức trực thuộc liên hợp quốc cái có tổ chức SCF/us đã có những đóng góp quan trọng cho các chương trình về phòng chống suy dinh dưỡng của chính phủ -trong lĩnh vực giáo dục: hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đã đưa ra những thông tin mới nhất về đào tạo đã làm thay đổi không chỉ ở công đồng mà còn ở nhiều cấp quản lý khác, do vậy đã tạo nên cách làm việc hiệu qủa +tác động đến cán bộ công chức cảu chính phủ: đó là việc các cán bộ cảu Việt Nam được cân cao trình độ,chuyên môn, năng lực quản lý tiếp thu nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các chuyên gia nước ngoài ,Ngoài ra các tổ chức phi chính phủ còn có các dự án,chương trình đào tạo nâng cao cho cán bộ của Việt Nam, giúp đội ngũ cán bộ này tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý cao -Sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp cho cán bộ địa phương nâng cao khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,quản lý giám sát các tổ
9

chức và cán bộ của Việt Nam đã áp dụng những kiến thức này với các dự án có nguồn tài trợ khác -và hoạt động của tổ chức phi chính phủ về xảy dựng năng lực của đối tác đã ảnh hưởng tới các phương pháp đàp tạp cán bộ của nước ta +tác động đến hoạch định chính sách soạn thảo các văn bản luật -trong quá trình làm việc với các tổ chức phi chính phủ một đội ngũ không nhỏ cán bộ, công chức nước ta nâng cao được năng lực trong việc hoạch định chính sách, nâng cao năng lực soạn thảo văn bản dưới luật sự tham gia hay các yếu tố có sự liên quan tới các tổ chức phi chính phủ trong khi hoạch định chính sách ,soạn thảo một văn bản dưới luật sẽ làm cho tính khả thi cao và không chồng chéo. Nhìn chung,Việt Nam đã có quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài từ lâu trên nhiều lĩnh vực như cứu trợ thiên tai giúp đỡ người tàn tật, viện trợ y tế, trao đổi văn hóa khoa học.Và trong công cuộc đởi mới đất nước hiện nay, chính sách đối ngoại rộng mở của chúng ta đã thu hút ngày càng nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các quan hệ và viện trợ của các tổ chức đó ngày càng đi sâu, và việc này có ở hầu hết các tỉnh và thành phố, đặc biệt là các vùng trung du và miền núi, các vùng dân tộc ít người đều có các dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Và mặc dù kết quả của các dự án này là khiêm tốn nhưng sự hiện diện của các tổ chức này là hết sức có ý nghĩa đối với đất nước Việt Nam Câu 24: phân tích tính chất và ý nghĩa của hoạt động của tổ chức quỹ Bất kỳ 1 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hay Việt Nam, muốn hoạt động có hiệu quả hoặc có ý định tham gia một sự án hay một chương trình nào có thì họ đều phải lập ra 1 quỹ để trang trải cho các hoạt động của mình Quỹ này về bản chất nó là các nguồn đóng góp cảu các hội viên, nguồn tài trợ từ các tổ chức kinh tế, các chính phủ, người hảo tâm hay lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh cảu tổ chức phi chính phủ để làm nhân đạo, từ thiện khuyến khích phát triển văn hóa, thể thao, khoa học xã hội, y tế … hay chỉ để cho tổ chức tự trang trải các hoạt động của mình như trả lương cho nhân viên và các khỏan khác Mặc dù quỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhưng hiện nay số lượng quỹ không nhiều do thiếu nguồn vốn tài trợ, các quỹ này có ý nghĩa hết sức to lớn nó là sức mạnh tài chính cho các hoạt động cảu các tổ chức phi chính phủ vì sẽ không tiến hành được các dứ án hay chương trình nếu thiều tiền, và vì nó liên quan tới vấn đề tài chính nên nó có cơ chế quản lý hết sức chặt chẽ đó là mỗi quỹ có Hội đồng quản lý quỹ, Hội đồng này do những người sáng lập cử ra trong số các sáng lập viên ,và quỹ này có ban kiểm soát quỹ để giám sát các hoạt động của quỹ Câu 25 : phân tích và liên hệ thực tiễn về hoạt động và tổ chức phi chính phủ nước ta tham gia vào việc bảo vệ môi trường, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, đào tạo nâng coa dân trí, đưa tiến bộ khoa học chủ nghĩa vào thực tiễn, hợp tác quốc tế xóa đói giảm nghèo *phổ biến kiến thức đào tạo nâng cao dân trí
10

thực hiện chính sách xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao.. của chính phủ theo nghị định 73, thì các tổ chức phi chính phủ của nước ta tùy theo đặc điểm tình hình khả năng của từng tổ chức để tiến hành các hoạt động như -mở các trường đại học, trung học, phổ thông để đào tạo học sinh sinh viên, loại hình các trường dân lập như thế nay ở nước ta hiện nay có rất nhiều và nó giúp ngành giáo dục 1 phần rất lớn vào việc đào tạo đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông và bậc đại học -mở hàng ngàn các lớp học bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, nghiệp vụ tin học, ngoại ngữ cho hội viên và dân tham gia, loại hình này trên thực tế có rất nhiều đặc biệt là ở các tổ chức phi chính phủ chuyên mộ -trong lĩnh vực phổ biến kiến thức thì đã có rất nhiều tổ chức phi chính phủ thành lập nên cơ quan ngôn luận của mình như các tờ báo, tạp chí để thông tin cho hội viên và cả công chúng về chuyên môn nghiệp vụ, các công nghệ mới như tạp chí thế giới vi tính của hội tin học Việt Nam, báo sinh viên của hội sinh viên, báo văn nghệ của hội văn học, nghệ thuật Việt Nam -thành lập các quỹ hỗ trợ tài năng trẻ mở các cuộc thi quốc gia quốc tế, học bổng cho các tài năng trao thưởng cho các công trình sáng tạo và các giải quyết kỹ thuật tiên tiến -mở các lớp chuyên mộ cho hội viên nhằm nâng có nghiệp vụ sáng tác đối với các hội văn học nghệ thuật -tổ chức hội quốc tế trong nước để cho mọi người cùng tham gia vào các lĩnh vực mà họ quan tâm *Đưa tiến bộ khoa học,công nghệ vòa thực tiễn nâng cao hiệu quả sản suất: đây cũng là 1 nội dung hoạt động hết sức quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, và Nhà nước ta cũng rất khuyến khích vì nó giúp cho việc phát triển kinh tế xã hội của nước ta đặc biệt là nớ còn có ý nghĩa với các vùng sâu, xa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, và các tổ chức phi chính phủ tiến hành xây dựng các dự án như nâng cao năng lực cán bộ đại phương, xây dựng đề án tổng hợp phát triển xã nghèo, họat động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và việc làm này có kết quả hết sức to lớn hàng loạt các giải pháp kỹ thuật, công nghệ đã được đưa vào áp dụng và đáp ứng rất tốt yêu cầu -tham gia bảo vệ mội trường: môi trường của Việt Nam đang bị xuống cấp nghiêm trọng vì vậy đây cũng là 1 nội dung quan trọng để các tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt độngvà trong những năm gần đây thì nhiệm vụ bảo vệ mội trường ngày càng được chú ý và nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực này được thành lập và các tổ chức này cùng với các cơ quan nhà nước phát động phong trào bảo vệ môi trường cho quần chúng và các hội viên của mình -các tổ chức phi chính phủ tiếp thu công nghệ bảo vệ môi trường triển khai vào thực tế xử lý nước thải ,công nghệ nước sạch ,công nghệ trồng rừng ngập mặn -ở các đô thị lớn thì các tổ chức nhân dân tham gia rất nhiều đặc biệt là việc thu gọn rác thải,vệ sinh môi trường
11

*Hoạt động hợp tác quốc tế: là 1 xu hướng tất yếu ngày hay,phải tăng cường hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế để kêu gọi sự đầu tư giúp đỡ các tổ chức nước ngoài trong việc này thì các hội hữu nghị đã hoạt động rất tốt, điều này sẽ giúp nhân dân ta và người dân các nước hiều nhau hơn xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, vân động đựơc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho các chương trình phát triển cảu Việt Nam, Hoặc tham gia các hội tổ chức phi chính phủ mang tính quốc tế, tham dự các cuộc hội thảo quốc tế nhằm giới thiệu thành tựu của Việt Nam với bạn bè thế giới *hoạt động tư vấn phản biện: hoạt động tư vấn của các tổ chức phi chính phủ được chính phủ Việt Nam đánh giá cao Nhiều công trình khoa học cấp quốc gia, các chiến lược phát triển kinh tế xã hội này, phương hướng phát triển ngành đã được các tổ chức phi chính phủ làm tư vấn phản biện. Như chính phủ đã giao cho liên hiệp các hội khoa học kinh tế Việt Nam tư vấn phản biện thẩm định các dự án chuyên ngành như cầu Mỹ Thuận, quy hoạch tổng thể phát thanh truyền hình, đề án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất để án điện khí hóa các tỉnh thái nguyên, Quảng trị, Tây Ninh… -Hội khoa học kỹ thuật cơ khí Việt Nam đã được chính phủ chính thức giao cho làm tư vấn phản biện chiến lược phát triển cơ khí -các tổ chức phi chính phủ than gia rất nhiệt tình trong việc góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Như có rất nhiều văn bản quản lý ngành được tổ chức phi chính phủ đóng góp ý kiến đó là luật tài nguyên, luật môi trường, luật khoáng sản… *hoạt động xóa đói giảm nghèo.

12