P. 1
Phuong Phap Giai Mach Dien 1 Chieu (PP2 )

Phuong Phap Giai Mach Dien 1 Chieu (PP2 )

|Views: 2,384|Likes:
Được xuất bản bởiloveyou_scribd

More info:

Published by: loveyou_scribd on Dec 11, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2014

pdf

text

original

THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU
Phương pháp 2: SỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT ĐỊNH LUẬT K!"S#P
I. Tóm tắt lý thuyt!
". Đ#$h lu%t &'()*+ "! ,Đ#$h lu%t $-t m.$/0
“ Tại một nút mạng, tổng đại số các dòng điện bằng không”

1
n
i
i
I
=

= 0
n l dòng điện !"i t# tại đi$m %&t 'đi$m ()
*+i !"i ,+c d-" c./ 01 '2) ch3 dòng t+i nút (
'4) ch3 dòng 5/ kh6i nút (
1. Đ#$h lu%t &'()*+ 1! ,Đ#$h lu%t mắt m.$/0
“ T53ng một m7t mạng 'mạch điện k8n) tổng đại số các
s"-t điện động c./ ng"9n điện bằng tổng độ gi:m điện th; t5<n t=ng đ3ạn c./ m7t mạng ”

1 1
n n
k k k
k k
E I R
= =
=
∑ ∑
*+i !"i ,+c d-"1 'ch>n một chi?" th"@n ch3 m7t mạng)
2 A
k
B 0 khi chi?" th"@n đi t= cCc Dm s/ng cCc d,Eng
2 A
k
F 0 khi chi?" th"@n đi t= cCc d,Eng s/ng cCc Dm
2 0
k
G
k
B 0 Hhi chi?" th@n cIng chi?" J+i dòng điện
2 0
k
G
k
F 0 Hhi chi?" th@n ng,Kc chi?" J+i dòng điện
II. Ph23$/ +h4+ 56' t%+!
$ %ư&' (:
L;" ch,/ bi;t chi?" c./ dòng điện t53ng một đ3ạn mạch không MhDn nhánh n3 đN, t/ gi: thi;t dòng
điện t5<n nhánh đN chạO thP3 một chiQ" tIO R n3 đNS
L;" ch,/ bi;t các cCc c./ ng"9n điện m7c J3 đ3ạn mạch, t/ gi: thi;t JT t58 các cCc đNS
$ %ư&' 2:
4 L;" cN n Un số 'các đại l,Kng cVn tWm) cVn l@M n Mh,Eng t5Wnh t5<n các đTnh l"@t Hi<c%ốM
4 *+i mạch cN m nút mạng, t/ áM d#ng đTnh l"@t Hi<c%ốM 0 đ$ l@M m X 1 Mh,Eng t5Wnh độc l@MS
4 Yố n4'm41) Mh,Eng t5Wnh còn lại sZ đ,Kc l@M bằng cách áM d#ng đTnh l"@t Hi<c%ốM 00 ch3 các m7t
mạng,
4 [$ cN Mh,Eng t5Wnh độc l@M, t/ Mh:i ch>n s/3 ch3 t53ng m\i m7t t/ ch>n 8t nh-t Mh:i cN một đ3ạn
mạch không MhDn nhánh m+i 'ch,/ th/m gi/ các m7t khác)S
$ %ư&' 3:
]i:i hệ Mh,Eng t5Wnh đ^ l@M đ,KcS
$ %ư&' ):
_iện l"@nS
4 L;" c,`ng đôa dòng điện b t5<n một đ3ạn mạch n3 đN đ,Kc t8nh 5/ giá t5T d,Eng thW chi?" c./
dòng điện nh, gi: đTnh 'b,+c 1) đúng nh, chi?" thCc c./ dòng diện t53ng đ3ạn mạch đNc còn n;"
c,`ng độ dòng điện đ,Kc t8nh 5/ cN giá t5T Dm thW chi?" dòng điện thCc ng,Kc J+i chi?" dd/% gi: đTnh
J t/ chd cVn đổi chi?" dòng điện đ^ JZ b đ3ạn mạch đN t5<n sE đ9S
4 L;" s"-t điện động c./ ng"9n điện ch,/ bi;t t5<n một đ3ạn mạch t8nh đ,Kc cN giá t5T d,Eng thW JT
t58 gi: đTnh c./ các cCc c./ nN 'b,+c 1) l MhI hKM J+i thCc t;c còn n;" s"-t điện động cN giá t5T Dm thW
Mh:i đổi lại JT t58 các cCc c./ ng"9nS
III. B6' t%+ th7 89!
-Trang: 1-
0
1
0
e
0
f
0
g
0
n
(
A
1
A
e
A
n
G
1
G
e
G
n
THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài
%ài (: hh3 mạch điện nh, hWnh JZ
_i;t A
1
=i*, 5
1
= 0,jΩ, A
f
=j*, 5
e
= 1Ω,
G
1
= 1,jΩ, G
e
= gΩ,
G
f
= fΩ
(7c J3 gik/ h/i đi$m l, _ ng"9n điện A
e
cN điện t5b t53ng không
đáng k$ thW dòng 0
e
!"/ A
e
cN chi?" t= _ đ;n l J cN độ l+n
0
e
= 1lS T8nh A
e
cCc d,Eng c./ A
e
đ,Kc m7c J3 đi$m n3
Lh@n %&t1
4 ]i: gim dòng điện t53ng mạch nh, hWnh JZ, A
e
m7c cCc d,Eng J+i l
4 hác đại l,Kng cVn tWm1 0
1
, 0
f
, A
e
'f Un)
4 (ạch cN e nút t/ l@M đ,Kc 1 Mh,Eng t5Wnh nút, e Mh,Eng
t5Wnh còn lại l@M ch3 e m7t mạng LA
1
(L, LA
f
(L
n,+ng don
pM d#ng đTnh l"@t ki;csốM t/ cN
4 [Tnh l"@t nút mạng1
Tại (1 0
1
2 0
f
X0
e
= 0 '1)
4 [Tnh l"@t m7t mạng1
LA
1
(L1 A
1
2 A
e
= 0
1
'G
1
2 5
1
) 2 0
e
G
e
'e)
LA
f
(L1 A
f
2 A
e
= 0
f
'G
f
2 5
f
) 2 0
e
G
e
'f)
T= '1) 'e) J 'f) t/ cN hệ1
( )
( ) ( )
( ) ( )
f e
e
f
1
1 2 1 1 1 2 2
3 2 3 3 3 2 2
I +I I =0 1 –
E +E =I R +r +I R
E +E =I R +r +I R


( )
( )
( )
f
e
f
1
2 1
2 3
I +I 1=0 1 –
8 +E =2I +4
5 +E =4I +4


( )
( )
( )
f
e
f
1
2 1
2 3
I +I 1 =0 1 –
E - 2I +4 =0
E - 4I +1 =0

]i:i hệ t5<n t/ đ,Kc1 A
e
=
j
f
− * *W A
e
F 0 n<n cCc d,Eng m7c J+i _
%ài 2: hh3 mạch điện nh, hWnh JZ
A = q*, 5 = 1Ω, G
1
= eΩ, G
e
= jΩ, G
f
= e,gΩ,
G
g
= g,jΩ, G
j
= fΩ
TWm c,`ng độ dòng đi<n t53ng các mạch nhánh J r
(L
Lh@n %&t1
4 ]i: gim dòng điện t53ng mạch nh, hWnh JZ
4 hác đại l,Kng cVn tWm1 0, 0
1
, 0
e
, 0
f
, 0
g
, 0
j
'q Un)
4 (ạch cN g nút t/ l@M đ,Kc f Mh,Eng t5Wnh, f Mh,Eng
t5Wnh còn lại l@M ch3 f m7t mạng l(Ll, (_L(, l_Al
n,+ng don1
pM d#ng đTnh l"@t ki;csốM t/ cN
4 [Tnh l"@t nút mạng1
Tại (1 0
1
X 0
f
X0
j
= 0 '1)
Tại l1 0 X 0
1
X 0
e
= 0 'e)
Tại _1 0
f
2 0
g
X 0 = 0 'f)
4 [Tnh l"@t m7t mạng1
l(Ll1 0 = 0
1
G
1
2 0
j
G
j
X 0
e
G
e
'g)
(_L(1 0 = 0
f
G
f
X 0
g
G
g
X 0
j
G
j
'j)
l_Al1 A = 0
e
G
e
2 0
g
G
g
2 05 'q)
T= '1) 'e) 'f) 'g) 'j) J 'q) t/ cN hệ1
-Trang: 2-
A,5
G
1
G
e
G
g
G
f
G
j
(
L
A,5
G
1
G
e
G
g
G
f
G
j
(
L
0
0
1
0
e
0
f
0
j
0
g
0
l _
A
1,
5
1
G
1
G
e
G
f
A
e,
5
e
l
_
(
L
0
1
0
f
0
e
THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài
( )
( )
( )
( )
( )
( )

X X 0
X X 0
X 0
0 X
0 X X

1 3 5
1 2
3 4
1 1 5 5 2 2
3 3 4 4 5 5
2 2 4 4
I I I 1
I I I 2
I I I 3
I R I R I R 4
I R I R I R 5
E I R I R Ir 6
= 

=


+ =


= +


=


= + +( )
( )
( )
( )
1 3 5
1 2
3 4
1 5 2
3 4 5
2 4
I I I =0 1 – –
I I I =0 2 – –
I +I I =0 3 –
2I +3I 5I =0 (4) –
2,4I 4,5I 3I = 0 (5) – –
5I +4,5I +I =6 6hh>n 0, 0
e
, 0
g
lm Un ch8nh
T= 'e)

0
1
= 0 2 0
e
, t= 'f)

0
f
= 0 X 0
g
, t= '1)

0
j
= 0
1
X 0
f
= '0 2 0
e
) X '0 X 0
g
) = 0
e
2 0
g
Th/O J3 'g) 'j) J 'q) t/ cN hệ

( )
g
)
2 2 4 2
4 2 4
2 4
2(I I )+3(I I 5I =0 (4) –
2,4(I - I ) 4,5I 3(I I ) = 0 (5) – –
5I +4,5I +I =6 6
 + +

+T= hệ t5<n gi:i 5/ 0, 0
e
, 0
g
J s"O 5/ 0
1
, 0
f
, 0
j
%ài 3: hh3 mạch điện nh, hWnh JZ
A
1
= 1e,j*, 5
1
= 1Ω, A
e
= i*, 5
e
= 0,jΩ,
G
1
= G
e
=jΩ, G
f
= G
g
= e,jΩ, G
j
= gΩ,
G
l
= 0,jΩS
T8nh c,`ng độ dòng điện !"/ các điện t5b
J số chd c./ /mMP k;
n,+ng don1
pM d#ng đTnh l"@t ki;csốM t/ cN
4 [Tnh l"@t nút mạng1
Tại l1 0 X 0
1
X0
j
= 0 '1)
Tại s1 0
1
X 0
e
X 0
f
= 0 'e)
Tại h1 0
e
2 0
j
X 0
g
= 0 'f)
4 [Tnh l"@t m7t mạng1
ls_l1 A
e
= 0
1
G
1
2 0
f
G
f
2 0'5
e
2 G
l
) 'g)
_sh_1 0 = 40
f
G
f
2 0
e
G
e
2 0
g
G
g


'j)
lh_l1 4A
1
2 A
e
= 0
j
'5
1
2

G
j
) 2 0
g
G
g
2 0'5
e
2 G
l
) 'q)
T= '1) 'e) 'f) 'g) 'j) J 'q) t/ cN hệ1
( )
( )
( )
1 5
1 2 3
2 5 4
2 1 1 3
I I I =0 – – 1
I I I =0 – – 2
I +I I =0 – 3
E =I R +I R ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
g
j
q
3 2 A
3 3 2 2 4 4
1 2 5 1 5 4 4 2 A
+I r +R
0 =-I R +I R +I R
-E +E =I r +R +I R +I r +R
( )
( )
( )
1 5
1 2 3
2 5 4
1 3
I I I =0 – – 1
I I I =0 – – 2
I +I I =0 – 3
5I +2,5I +I ( )
( )
( )
g
j
q
3 2 4
5 4
=8
-2,5I +5I +2,5I =0
6I +2,5I +I =4,5]i:i hệ t/ tWm đ,Kc 0, 0
1
, 0
e
, 0
f
, 0
g
, 0
j
-Trang: 3-
A
1
A
e
G
j
G
g
G
1
G
e
G
f
0
1
0
e
0
g 0
f
0 0
l
0
j
l
h
_
s
THPT Anh Sơn 3 GV: Hoàng Anh Tài
I:. B6' t%+ t23$/ t;!
%ài 2: hh3 mạch điện nh, hWnh JZ
_i;t A
1
=10*, 5
1
= eΩ, A
e
=e0*, 5
e
= fΩ,
A
f
=f0*, 5
f
= fΩ, G
1
= G
e
= 1Ω, G
f
= fΩ,
G
g
= gΩ, G
j
= jΩ, G
q
= qΩ, G
t
= tΩ
TWm dòng điện !"/ các ng"9n J r
(L
[áM số1 0
1
= 0,qejl, 0
e
= 1,qejl, 0
f
= e,ejl,
r
(L
= f,tj*
%ài 3: hh3 mạch điện nh, hWnh JZ
A
1
= 1*, A
e
= e*,A
f
= f* 5
1
= 5
e
= 5
f
=0Ω,
G
1
= 100Ω, G
e
= e00Ω, G
f
= f00Ω, G
g
= g00Ω
T8nh c,`ng độ dòng điện !"/ các điện t5b
-Trang: 4-
A
1
,5
1
l
_
G
1
G
g
s
h
A
f
,5
f
G
f
G
e
A
e
,5
e
G
1
G
e
G
f
G
g
G
j
G
q
G
t
A
1,
5
1
A
e,
5
e
A
f,
5
1
(
L

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->