P. 1
Bai Giang Tam Ly Hoc Dai Cuong

Bai Giang Tam Ly Hoc Dai Cuong

|Views: 11,222|Likes:
Được xuất bản bởiduongluu

More info:

Published by: duongluu on Dec 11, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

1

Học viện Hành chính

Học viện Hành chính
Quốc Gia

Quốc Gia

Bộ môn Khoa học Hành chính – Văn

bản

Công nghệ Hành chính

GV. Nguyễn Thị Minh

2

Tâm lí học đại cương

Tâm lí học đại cương

Thời lượng: 45 tiết
Đối tượng: cử nhân hành chính, các lớp tại chức
văn bằng 1.

33

CCác phần của

ác phần của tâm lí học
tâm lí học đại
đại

cương

cương

Ph

Phần I: Những vấn đề chung của tâm lí học
ần I: Những vấn đề chung của tâm lí học
Phần II: Các quá trình nhận thức
Phần II: Các quá trình nhận thức
Phần III: Nhân cách và sự hình thành nhân
Phần III: Nhân cách và sự hình thành nhân
cách

cách

Phần IV: Sự sai lệch hành vi cá nhân và hành
Phần IV: Sự sai lệch hành vi cá nhân và hành
vi xã hội

vi xã hội

4

Phần I: Những vấn đề chung của tâm

Phần I: Những vấn đề chung của tâm
lí học

lí học

Chương 1: Tâm lí học là một khoa học

Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí
người

Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí ý thức

5

Phần II: Các quá trình nhận thức

Phần II: Các quá trình nhận thức

1.Chương V: Tư duy và tưởng tượng

2.Chương VI: Trí nhớ

3. Chương IV: Cảm giác và tri giác

4.Chương VII: Ngôn ngữ và nhận thức

66

Phần III

Phần III

-

Nhân cách và

Nhân cách và
- sự hình thành nhân cách
sự hình thành nhân cách

7

Phần IV: Sự sai lệch hành vi cá
nhân và hành vi xã hội

A.Sự sai lệch hành vi cá nhân

B.Sự sai lệch hành vi xã hội

8

Chương I: Tâm lí học là một
khoa học

I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học

II. Bản chất chức năng phân loại các hiện
tượng tâm lí
III. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên

cứu

9

Chương II: Cơ sở tự nhiên và cơ
sở xã hội của tâm lí người

I. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người

II. Cơ sở xã hội của tâm lí người

10

Chương III: Sự hình thành và
phát triển tâm lí, ý thức

I. Sự hình thành và phát triển tâm

II. Sự hình thành và phát triển ý
thức

11

I. Cảm giác
II. Tri giác

Chương IV: Cảm giác và tri giác

12

12

Chương V: Tư duy và

Chương V: Tư duy và
tưởng tượng

tưởng tượng

I.

I.

Tư duy

Tư duy

II.

II.

Tưởng tượng

Tưởng tượng

13

13

Ch

Chương VI: Trí nhớ
ương VI: Trí nhớ

I. Kh

I. Khái niệm chung về trí nhớ
ái niệm chung về trí nhớ
II. Các loại trí nhớ

II. Các loại trí nhớ
III. Các quá trình của trí nhớ

III. Các quá trình của trí nhớ
IV. Sự khác biệt cá nhân về trí nhớ

IV. Sự khác biệt cá nhân về trí nhớ

14

14

Chương VII: Ngôn ngữ và nhận

Chương VII: Ngôn ngữ và nhận
thức

thức

I.

I.Khái niệm chung về ngôn ngữ
Khái niệm chung về ngôn ngữ

II.

II.Phân loại ngôn ngữ
Phân loại ngôn ngữ

III.

III.Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận
Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận
thức

thức

15

15

Ph

Phần III: Nhân cách và sự hình
ần III: Nhân cách và sự hình
thành nhân cách

thành nhân cách

I.

I.Khái niệm chung về nhân cách
Khái niệm chung về nhân cách

II.

II.Cấu trúc tâm lí của nhân cách
Cấu trúc tâm lí của nhân cách

III.

III.Các phẩm chất tâm lí nhân cách
Các phẩm chất tâm lí nhân cách

IV.

IV. Những thuộc tính tâm lí nhân cách
Những thuộc tính tâm lí nhân cách

V.

V. Sự hình thành và phát triển nhân cách
Sự hình thành và phát triển nhân cách

16

16

Phần IV. Sự sai lệch hành vi cá

Phần IV. Sự sai lệch hành vi cá
nhân và hành vi xã hội

nhân và hành vi xã hội

-

A. S

A. Sự sai lệch hành vi cá nhân
ự sai lệch hành vi cá nhân

-

I. Khái niệm hành vi

I. Khái niệm hành vi

-

II. Chuẩn hành vi

II. Chuẩn hành vi

-

III. Các loại sai lệch chuẩn mực hành vi cá

III. Các loại sai lệch chuẩn mực hành vi cá
nhân

nhân

17

17

Phần IV. Sự sai lệch hành vi cá

Phần IV. Sự sai lệch hành vi cá
nhân và hành vi xã hội (tiếp theo)

nhân và hành vi xã hội (tiếp theo)

-

B.

B. Hành vi xã hội và sự sai lệch hành vi xã
Hành vi xã hội và sự sai lệch hành vi xã

hội

hội

I.

I.

Hành vi xã hội

Hành vi xã hội

II.

II.Chuẩn mực
Chuẩn mực

III.

III.Sự sai lệch chuẩn mực hành vi xã hội
Sự sai lệch chuẩn mực hành vi xã hội

IV.

IV.Hậu quả của sự sai lệch
Hậu quả của sự sai lệch

V.

V.

Khắc phục sự sai lệch chuẩn mực hành vi xã

Khắc phục sự sai lệch chuẩn mực hành vi xã
hội

hội

18

18

Chương 1: Tâm lí học là một

Chương 1: Tâm lí học là một
khoa học

khoa học

I.

I.Đố

Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học
i tượng, nhiệm vụ của tâm lí học

2.

2.Tâm lí và tâm lí học
Tâm lí và tâm lí học

3.

3.Lịch sử hình thành và phát triển tâm lí học
Lịch sử hình thành và phát triển tâm lí học

4.

4.Các quan điểm cơ bản trong tâm lí học hiện đại
Các quan điểm cơ bản trong tâm lí học hiện đại

5.

5.Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí học
Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí học

6.

6.Vị trí, ý nghĩa của tâm lí học
Vị trí, ý nghĩa của tâm lí học

19

19

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->