P. 1
Mau Don Xin Thuc Tap

Mau Don Xin Thuc Tap

|Views: 7,367|Likes:
Được xuất bản bởiquynhthu1987

More info:

Published by: quynhthu1987 on Dec 12, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Tôi tên:…………………………………………………………………………………………….. Giới tính:
……………
Ngày sinh:………………………………………………………… Nơi sinh:
…………………………………………….
Sinh viên trường:……………………………………………………………….. Khoa:
…………………………………
Hổ h!" thường tr#:
……………………………………………………………………………………………………….
$%a &h' (iên h):
……………………………………………………………………………………………………………..
S* +i)n tho,i (iên (,&:………………………………………………………. -.ai(:
…………………………………….
Nay tôi (à. +ơn này +/ 0in th1& t23 với +4 tài th1& t23 t,i +ơn v% sa" +5y th"6& Ng5n hàng
T789 Sài G:n thương Tín ;Sa&o.<an=:
$4 tài 0in th1& t23:
…………………………………………………………………………………………………………
$ơn v% 0in th1& t23 ;&hi nh>nh?3h:ng nghi)3 v@=:
……………………………………………………………………...
NA" +ưB& tiA3 nh2n <* trí th1& t23C tôi 0in &a. At th1& hi)n &>& n6i D"ng sa":
E. 8hF3 hành và th1& hi)n nghiê. t#& &hương trGnh +ào t,oC &hH trương th1& t23 Do Sa&o.<an
I"y +%nhJ
K. L"ôn t"5n thH n6i I"yC I"y &hA ho,t +6ng C I"y +%nh +*i với sinh viên th1& t23C <Mo .2t
thông tinC an toàn tài sMn &Ha Sa&o.<anJ
N. OPi hoàn &>& tổn thFtC hư hao tài sMn Do <Mn th5n t1 g5y ra với Sa&o.<an ;nA" &Q=.
Tôi 0in hoàn toàn &h%" tr>&h nhi). trướ& 3h>3 ("2t nhRng n6i D"ng +S &a. At.
Kính .ong Oan (Snh +,o 0T. 0Ut và t,o +i4" i)n &ho tôi +ưB& th1& t23 t,i Sa&o.<an.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự d – H!"# p#$c
Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm
2010
Người (à. +ơn
;í ghi rV hW tên=

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->