P. 1
Xac Suat Thong Ke

Xac Suat Thong Ke

|Views: 421|Likes:
Được xuất bản bởithptso1pm

More info:

Published by: thptso1pm on Dec 16, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2010

pdf

text

original

ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Thời gian làm bài:120’
Câu 1.
a. Tần suất bạch tạng là 0,6 % vi nam và 0,!6% vi n". T#m $%c su&t '( t)*ng m+t
làng c, s- nam . / s- n" ta g01 '23c.
1. T)*ng làng 1 ng2ời b4 b5nh bạch tạng.
2. T)*ng nh,m bạch tạng m+t ng2ời là nam.
b. 6inh '7i '8ng t)9ng th# c:ng gii, ;h%c t)9ng th# s%c $u&t c:ng gii b<ng $%c su&t
;h%c gii. =%c suất sinh >7i '?ng t)9ng là . T#m $%c suất '( m+t c01 t)@ sinh '7i
c:ng gii là '?ng t)9ng.
Câu 2:
a. Thời gian s-ng cAa m+t gi-ng ng2ời là m+t biBn ngCu tuân thD* EuF luGt mH vi
mGt '+: 0II. J$ 0 I J 0, $ 0, J I J < = ≥ >

= x f
x
e x f λ
λ
λ
T#m $%c su&t '( m+t ng2ời gi-ng ấF thK L60 tuMi, biBt th28i gian s-ng t)ung b#nh cAa hK
là N0 tuMi
b. Ch* biBn ngCu = liOn tPc c, hàm 1hân 1h-i
I N J 1 I J I, N 2 J 1 I J IQ 2 J 0 I J
2
> = ≤ < + + = ≤ = x x F x bx ax x F x x F .
TRnh a,b )?i vS '? th4 T. T#m $%c suất '( sau 6 lần thU '+c lG1
I N Q ! J ∈ X
'Vng 2 lần.
Câu !.
W( $%c '4nh ;Rch th2c t)ung b#nh X c%c chi tiBt >* m+t $R nghi51 sYn $uất ng2ời ta lấF
ngCu 200 chi tiBt và c, ;Bt EuY:
ZRch th2c JcmI
[2,\1[ ] [2,\2[ [2,\2[ ] [2,\![ [2,\![ ] [2,\N[ [2,\N[ ] [2,\[[ [2,\[[ ] [2,\6[
6- chi tiBt 22 ![ [6 [^ 2\
_i '+ tin cGF ^[% h`F 2c l23ng:
1. Zh*Yng tin cGF '-i $9ng cAa X
2. Zh*Yng tin cGF 2 1hRa cAa 1h2ang sai c%c ;Rch th2c chi tiBt
biBt c%c ;Rch th2c ấF là m+t biBn chu&n và
\ , 16 I !0 J , Nc I !0 J
2
02[ , 0
2
^c[ , 0
= = χ χ
Câu N.
a. W( '%nh gi% chi 1hR nguFOn li5u b#nh Euân cAa hai 1h2ang %n gia c7ng m+t l*ại
c7ng cP c, ;h%c nhau ;h7ng, ng2ời ta sYn $Vât thU '23c ;Bt EuY:
dh2ang %n 1 2.
N
2.
^
!.
N
!.
\
dh2ang %n 2 2,
1
2,
[
2,
^
2,
!
2,N
_i m9c e nghfa 0,0[ h`F ;Bt luGn v%n 'g t)On, biBt chi 1hR nguFOn li5u ch* cY 2
1h2ang %n 'gu chu&n vi 1[ , 0
2
2
2
1
= = σ σ
b. W* ngCu 2[ chi tiBt >* m+t m%F sYn $uất tRnh '23c s
2
.1,6. vi m9c e nghfa 0,0[
ch* biBt m%F c, h*ạt '+ng b#nh th2ờng ;h7ng, biBt ;Rch th2c chi tiBt là m+t biBn
chu&n c, >ung sai thiBt ;B
N , !^ I 2N J Q N , 12 I 2N J Q 12
2
^c[ , 0
2
02[ , 0
2
0
= = = χ χ σ
ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Thời gian làm bài:120’
Câu 1.
c. ba thầF thu-c c, $%c su&t ch&n b5nh 'Vng là 0,\:0,^:0,c.T#m $%c suất '( sau ;hi
ch&n b5nh c, 1 và chh 1 ;Bt Eu% 'Vng th# ', là cAa ng2ời th9 !.
>. i jnh c, [% cha mkt 'Dn ;hi c*n mkt 'Dn và t2ang tl c,^% cha 'Dnmc*n $anh,
\,^% cha $anh ] c*n 'Dn, c\,2% cha $anhmc*n $anh. T#m $%c suất '(:
1. Cha $anh th# c*n $anh
2. cha 'Dn mà c*n ;h7ng 'Dn.
Câu 2:
c. Tn l5 ng2ời b4 >4ch o m+t v:ng hàng npm JthD* 'an v4 %là m+t biBn ngCu nhiOn
= c, mGt '+:
![I. $ 1[ J$ 0 qJ$I IQ ![ J1[ 20 r 1 I J > ∨ < = ≤ ≤ = x x f
T#m
I [ 20 J , , > − X P DX MX
>. s+t b2u t)ạm t)uFgn tin t)*ng 10
m[
s, s- tRn hi5u ?n ngkn t)ung b#nh là 10
mN
t)*ng
1s . T)*ng thời gian t)uFgn tin, nBu c, tRn hi5u ?n th# t)ạm ngtng vi5c. t#m $%c
suất '( vi5c t)uFgn tin gi%n '*ạn, biBt s- tiBng ?n và* m%F t)*ng thời gian t)uFgn
tin c, 1hân 1h-i d*iss*n.
Câu !.
W( $%c '4nh chigu ca* cAa sinh viOn m+t t)2ờng , ng2ời ta lấF mCu:
Chigu ca* 1[0 m 1[N 1[N m 1[\ 1[\ m 162 162 m 166 166 ] 1c0
6- ng2ời 20 !N 22 1^ ^
_i '+ tin cGF ^[% h`F 2c l23ng:
!. Zh*Yng tin cGF '-i $9ng cAa b#nh Euân chigu ca* sinh viOn.
N. Zh*Yng tin cGF 2 1hRa cAa 1h2ang sai chigu ca* sinh viOn
biBt chigu ca* sinh viOn c, 1hân 1h-i chu&n và
\ , 16 I !0 J , Nc I !0 J
2
02[ , 0
2
^c[ , 0
= = χ χ
Câu N.
c. T)*ng 'igu ;i5n b#nh th2ờng thời gian s-ng cAa m+t nguFOn tU m+t l*ại nguFOn t-
là I 2N 2200 J
2
s s N X − ∈ . ugờ 'igu ;i5n bY* Euan )làm giYm tuMi thK cAa chVng,
ng2ời ta chB tạ* 1\ nguFOn tU t)*ng 'igu ;i5n ấF và thấF tuMi thK b#nh Euân là
1^^^s. _i m9c e nghfa
001 , 0 = α
h`F giYi '%1 nghi vấn ấF, biBt u
0,^^
.2,!26.
>. 2 l*ại 'v c, npng suất b#nh Euân $ấ1 $h, nh2ng m9c 1hân t%n npng suất c, th(
;h%c nhau. 6- li5u thu h*ạch N1 'i(m t)?ng 'Gu l*ại w và !0 'i(m t)?ng 'Gu l*ại ww
c, c%c 1h2ang sai 'igu chhnh mCu t2ang 9ng là ^,![ Trha và c,N2 Trha. _i m9c
e nghfa
001 , 0 = α
h`F ;Bt luGn vấn 'g t)On biBt npng suất hai l*ại 'v là chu&n và
02\ , 2 I 2^ , N0 J Q 1^ , 1 I 2^ , N0 J
^c[ , 0 02[ , 0
= = f f

ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Thời gian làm bài:120’
Câu 1.
D. TRnh $%c suất '( 12 ng2ời chKn ngCu nhiOn c, ngàF sinh )ai và* 12 th%ng ;h%c
nhau.
q. Th-ng ;O c%c c01 v3 ch?ng o m+t vung ch* thấF:!0% c%c bà v3 th2ang $Dm ti vi,
[0% c%c 7ng ch7ng th2ờng $Dm ti vi, $*ng nBu v3 '` $Dm ti vi th# 60% ch?ng
$Dm c:ng. xấF ngCu nhiOn m+t c01 v3 ch?ng t#m $%c suất '( :
1. C, Rt nhất 1 ng2ời $Dm ti vi.
2. uBu ch?ng ;h7ng $Dm th# v3 vCn $Dm.
Câu 2:
Chigu >ài m+t l*ại sYn 1h&m là biBn l23ng ngCu vi chigu >ài t)ung b#nh là 21
cm
, '+ l5ch
tiOu chu&n là 2
cm. t#m
tn l5 1hB 1h&m, biBt sYn 1h&m '23c sU >Png nBu c, '+ >ài tt 1\
cm
'Bn
2!
cm
. yầu hBt c%c sYn 1h&m làm )a c, '+ >ài thu+c ;h*Yng nà*.
Câu !.Jc.c2, c.c^, c.\0I
Wigu t)a m9c chi tiOu hàng npm cAa 100 c7ng nhân o m+t c7ng tF thu '2c3 s- li5u sau:
s9c chi tiOu Jt)i5u '?ngrnpmI
1[,
6
16,
0
16,
N
16,
\
1c,
2
1c,
6
1\,0
6- h+ gia '#nh 10 1N 26 2\ 12 \ 2
a. _i '+ tin cGF ^[% h`F 2c l23ng: s- c7ng nhân cAa c7ng tF c, m9c chi tiOu
hàng npm >2i 16 t)i5u '?ng, biBt c7ng tF c, 1000 c7ng nhân
b. uBu npm t)2c m9c chi tiOu t)ung b#nh mvi c7ng nhân là 16 t)i5u '?ngr npm th#
vi m9c e nghfa 0,0[ c, th( ch* tpng m9c chi tiOu cAa mvi c7ng nhân npm naF
ca* han npm t)2c ;h7ngz {iY thiBt m9c chi tiOu n,i t)On c, 1hân 1h-i chu&n
Câu N.
=|t 2 1h2ang %n 'ầu t2 . biBt tn l5 l3i nhuGn là biBn l23ng ngCu 1hân 1h-i ch&un vi ;}
vKng và '+ l5ch tiOu chu&n '23c ch* boi bYng sau. Ta sS 'ầu t2 nBu tn l5 l3i nhuGn t-i
thi(u 10% và sS 'ầu t2 và* 1h2ang %n nà* c, ;Yh npng '%1 9ng FOu cầu nàF ca* han Q
_GF nOn 'ầu t2 và* 1h2ang %n nà*z
W( )Ai )* J'* b<ng 1h2ang sai I là nh~ nh%t nOn 'ầu t2 và* cY 2 1h2ang %n j và b thD* tn
l5 nà*z
Z} vKng t*%n J%I W+ l5ch chu&n J%I
dh2ang %n j 10,[ 1,[
dh2ang %n b 11 2,[
Ch* biBt:
I J I
0
J
0N!\ , 0 I 1111 , 0 J Q 6N[ , 1 Q 0160 , 0 I 01 , 0 J
06!6 , 0 I 1666 , 0 J Q ^6 , 1 Q 12^! , 0 I !! , 0 J
^[ , 0
^c[ , 0
−∞ =

= = =
= = =
φ
δ
µ
φ
φ φ
φ φ
u
u
ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Thời gian làm bài:120’
Câu 1.
g. {iD* n c*n $Vc skc '-i $9ng và '?ng chất. t#m $%c sVât '( '23c tMng s- chấm là
n•1.
h. T)ung b#nh t)*ng ! th%ng cu-i npm >2ang l4ch m2a ln [ lần.T#m $%c suất '(
;h7ng c, ngàF nà* m2a ln Eu% 1 lần.
Câu 2:
C, 2 l7 sYn 1h&m: l7 w g?m 6 chRnh 1h&m và N 1hB 1h&m, l7 ww c, c chRnh 1h&m và ! 1hB
1h&m. xấF ngCu 2 sYn 1h&m tt l7 w b~ và* l7 wwQ tt l7 ww lấF ngCu )a 2 sYn 1h&m.
a. T#m $%c suất '( lấF '23c 2 chRnh 1h&m.
b. {iY sU '` lấF '23c 2 chRnh 1h&m. T#m $%c suất '( ', là 2 sYn 1h&m cAa l7 w.
Câu !. biBn l23ng ngCu = c, hàm mGt '+ $%c su&t:
I $ Jm I J +∞ < < ∞
+
=
−x x
e e
k
x f
a.T#m ;.
b.
Câu N.
W( 2c l23ng tuMi thK t)ung b#nh cAa m+t l*ại b,ng '€n, ng2ời ta ;i(m t)a ngCu 16 b,ng
và tRnh '23c tuMi thK t)ung b#nh cAa chVng là 1200 = X giờ vi '+ l5ch tiOu chu&n mCu
'igu chhnh 26,0^N giờ. y`F 2c l23ng tuMi thK t)ung b#nh cAa b,ng '€n b<ng ;h*Yng tin
cGF '-i $9ng vi h5 s- tin cGF 0,^[.Q giY thiBt tuMi thK cAa b,ng '€n là biBn l23ng ngCu
tuân chu&n. dhYi chKn ;Rch th2c m`u t-i thi(u n b<ng ba* nhiOu '( vi '+ tin cGF ^[%,
sai l5ch cAa 2c l23ng tuMi thK t)ung b#nh l*ại b,ng '€n nàF ;h7ng v23t Eu% 20 giờ.
Câu [:
s+t thanh b@ ngCu nhiOn thành ! '*ạn. TRnh $%c suất '@ tt ! '*ạn nàF gh|1 '23c thành
tam gi%c.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->