Th sáu, ngày 18/12/2009 Di n tích tam giác 1. Cho hình bình hành ABCD.

Các tia phân giác c a A và C c t đư ng chéo BD l n lư t t i E và F . Ch ng minh r ng hai hình ABCF E và ADCF E có di n tích b ng nhau. 2. Cho tam giác ABC, trung tuy n AM . a) CMR : AM chia tam giác ABC thành hai ph n có di n tích b ng nhau. b) G i G là tr ng tâm tam giác ABC, CMR : 1 SBGC = SCGA = SAGB = SABC . 3 3. Cho t giác ABCD, M là trung đi m AB, N là trung đi m CD. Ch ng 1 minh SM BN D = SABCD . 2 4. Cho t giác ABCD. G i M, N, P, Q l n lư t là trung đi m c a các c nh AB, BC, CD và DA. So sánh di n tích t giác M N P Q và t giác ABCD. 5. Cho tam giác ABC, trên c nh AB l y đi m D sao cho BD = 3DA, trên c nh BC l y đi m E sao cho BE = 4EC. G i F là giao đi m c a AE và CD. a) Ch ng minh F D = F C. b) Ch ng minh SABC = 2SAF B . 6. Cho hình bình hành ABCD, v b n đo n th ng n i l n lư t các đ nh A, B, C, D v i các trung đi m P, Q, R, S c a các c nh DC, AD, AB, BC. 1 Ch ng minh r ng t giác t o b i các đư ng th ng này có di n tích b ng 5 di n tích hình bình hành ABCD. 7. Cho tam giác ABC có AB = 3cm, BC = 4cm, CA = 5cm. Đư ng cao, đư ng phân giác, đư ng trung tuy n k t đ nh B chia tam giác ra làm 4 ph n. Tính di n tích m i ph n. Di n tích hình thang - hình bình hành 1. Tính di n tích hình thang, bi t các đáy có đ dài 7cm và 15cm ; m t trong các c nh bên dài 10cm và t o v i đáy m t góc b ng 30o . 2. Ch ng minh r ng m i đư ng th ng đi qua trung đi m c a đư ng trung 1

bình và c t hai đáy c a hình thang s chia hình thang thành hai đa giác có di n tích b ng nhau˙ 3. Cho hình thang ABCD (AB là đáy nh ). Qua trung đi m I c a BC k đư ng th ng song song v i AD c t AB t i M và CD t i N . a) Ch ng minh r ng SABCD = SAM N D . b) K AH, DK l n lư t vuông góc v i M N , ch ng minh SABCD = SAHKD . 4. G i M, N theo th t là trung đi m hai đáy AB và CD c a hình thang ABCD. T đi m O tùy ý thu c đo n M N k đư ng th ng song song v i đáy hình thang. Đư ng th ng này c t hai c nh bên c a hình thang t i E và F . Ch ng minh r ng O là trung đi m c a EF . 5. Cho hình bình hành ABCD. G i M là trung đi m c a AB, DM c t 5 AC t i E. Ch ng minh r ng SBM EC = SABCD . 12 6. Cho hình bình hành ABCD. M, N l n lư t là hai đi m b t kỳ trên BC và AD. G i R là giao đi m c a AM và BN , S là giao đi m c a DM và CN . 1 Ch ng minh r ng SM RN S ≤ SABCD . 4 Toán đ 1. Có m t m nh vư n hình ch nh t có kích thư c 30 m x 60 m. Ngư i ta làm hai đư ng đi hình ch th p v i chi u r ng 3m chính gi a hình ch nh t. Sau đó ngư i ta tr ng cây xung quanh vư n và d c theo các đư ng đi, c 3m tr ng 1 cây. H i có t t c bao nhiêu cây đư c tr ng? 2. Kho ng cách gi a hai ô tô đi trên xa l là 200km. V n t c c a các xe tương ng là 60km và 80km. H i kho ng cách gi a 2 xe sau 1 gi b ng bao nhiêu?

2