Th hai, ngày 21/12/2009 1. Tính di n tích hình thoi bi t c nh dài 5cm và m t trong các góc c a nó có s đo b ng 30o . 2.

Hình thoi ABCD có m t c nh b ng 4cm và m t góc b ng 120o . TÍnh di n tích hình thoi. 3. Hình thoi ABCD có O là giao đi m hai đư ng chéo. G i I là trung đi m c a c nh BC và E là đi m đ i x ng c a O qua I. a) Ch ng minh r ng E đ i x ng v i A qua trung đi m J c a đo n OB. b) Ch ng minh SABCD = 2SBOCE . 4. Trong nh ng hình thoi có chu vi b ng nhau, hãy tìm hình thoi có di n tích l n nh t. 5. Cho hình ch nh t ABCD. L y E, F, G, H l n lư t trên các c nh AB, BC, CD và DA sao cho t giác EF GH có hai đư ng chéo vuông góc v i nhau. Ch ng 1 minh r ng SEF GH ≥ SABCD . 2 6. Cho hình ch nh t ABCD có AB = 10cm, BC = 6cm. Trên các c nh AB, BC, CD, DA l n lư t l y các đi m M, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = CQ. a) T giác M N P Q là hình gì? Vì sao? b) Xác đ nh v trí c a các đi m M, N, P, Q đ t giác M N P Q là hình thoi. Xác đ nh di n tích c a hình thoi đó 7. T giác ABCD có hai đư ng chéo b ng nhau và b ng m. G i M, N, P, Q l n lư t là trung đi m các c nh AB, BC, CD và DA. Ch ng minh r ng t giác M N P Q là hình thoi và tính di n tích c a t giác này n u bi t m t góc c a t giác b ng 60o . 8. Hình thoi ABCD có chu vi b ng 2p, t ng đ dài hai đư ng chéo b ng 2m. Tính di n tích hình thoi theo p và m.

1