P. 1
De Trac Nghiem Lich Su 5- Bai 1-8

De Trac Nghiem Lich Su 5- Bai 1-8

|Views: 1,547|Likes:
Được xuất bản bởiduong21

More info:

Published by: duong21 on Dec 21, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

MỖI CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY CÓ KÈM THEO MỘT SỐ Ý T! L"I #$ %$ & Đ'NH D(U )
*+O Ô TỐN, TƯỚC Ý Đ-N,.
/+I 0 1 2/3NH TÂY Đ4I N,UY5N SO'I6 TƯ7N, ĐỊNH
0. Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào?
a.  1858
b.  1859
c.  1862
8. Ai là nư!i được nhân dân t"n làm “Bình Tây Đại Nguyên Soái”?
a.  Nguyễn Trung Trực.
b.  Tr!ng Đ"nh .
c.  #han Tu$n #há%.
9. T#i$u đ%nh nhà &u'(n đ) *+ hi,p ước % với thực dân Pháp?
a.  Nh&ng ba %'nh (i)n Đ*ng Na( B+ cho %hực ,ân #há-.
b.  Nh&ng ba %'nh (i)n Tây Na( B+ cho %hực ,ân #há-.
c.  Nh&ng ba %'nh (i)n Đ*ng Na( ./ cho %hực ,ân #há-.
:. T#ư-n ./nh đ) làm % đ0 đáp l1i l2n tin '3u c4a nhân dân?
a.  0 1ại c2ng nhân ,ân 34 ngh5a 6uân ch7ng gi8c.
b.  0 1ại c2ng nhân ,ân 34 ngh5a 6uân ch7ng 1ại nh4 Nguyễn.
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng a b c a
/+I 8 1 N,UY;N TƯ"N, TỘ MON, MUỐN C<NH TÂN Đ(T NƯỚC
0. 5m hi0u như th6 nào v$ hai t7 “canh %ân”?
a.  TB bC nhDng cách 14( cEF 1ạc hGu.
b.  Thực hiHn cách 14( (Ii <J <ạ% <Kc ; -há% %riJn %7% h!n.
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
8. Ai là nư!i đ) đ8n #a ch4 t#ư-n canh tân đ9t nước?
a.  #hạ( #h= ThL .
b.  Nguyễn Tr&ng T+.
c.  Nguyễn M+ Trạch.
9. &3u nh:n đ$ nh/ cách tân đ9t nước c4a &u'(n T#ư!n T;?
a.  NO r+ng 6uan hH ngoại giao 3Ii nhi)u nIcF %h*ng %h!ng 3Ii %hP giIi.
b.  Thuê ng&i nIc ngo4i <Pn gi=- nhân ,ân Qhai %hác các nguRn 1Ki 3) biJnF
rBngF (O %r&ng ,ạy <Sng %4uF <=c T=ngF TU ,Vng (áy (Sc WW
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
:. <% =ao vua Tự .8c *h"n thực hi,n đ$ nh/ c4a &u'(n T#ư!n T;?
a.  Xua cho rYng nhDng -h!ng -há- cE <Z <[ <J <i)u QhiJn 6u7c gia.
b.  Xì 3ua Tự ĐLc cha hiJu biP% %ình hình các nIc %rên %hP giIi.
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng c b c c
/+I 9 1 CUỘC PH!N CÔN, = KINH TH+NH HU>
0. T#i$u đ%nh >u6 *+ hi,p uớc c"n nh?n @u'$n đ" h; c4a thực dân Pháp t#3n toàn b;
nước ta vào năm nào?
a.  188?
b.  188@
c.  1885
8. Ai là nư!i đ1i di,n cho phái ch4 chi6n?
a.  T*n Th$% ThuyP%.
b.  Đinh 9*ng Tráng.
c.  #han Đình #h2ng.
9. &Ai + b3n t#ái với + b3n phBi =ao cho phC hợp
a. .hOi ngh5a Ba Đình. 1. #han Đình #h2ng.
b. .hOi ngh5a BZi SGy. 2. #hạ( B4nh\Đinh 9*ng Tráng.
c. .hOi ngh5a ]!ng .hê. ?. Nguyễn ThiHn ThuG%.
:. Phon t#ào Dần <ư-n nE #a vào năm nào?
a.  188?
b.  188@
c.  1885
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng b a a^2_ b^?_ c^1 c
/+I : ? )@ HỘI *IAT N<M CUỐI TH> KB )I) 1 ĐCU TH> KB ))
0. DhFnh =ách *hai thác c4a thực dân Pháp đAi với nước ta?
a.  .hai %hác Qhoáng T:n <J chO 3) #há- hay bán cho các nIc Qhác.
b.  9ác nh4 (áy <Kc `ây ,ựng <J TU ,Vng nguRn nhân c*ng ra (ạ% O nIc
%aF cI- <$%F 1G- <Rn <i)n %rRng cao TuF c4 -hê WW
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
8. DuAi th6 *G HIH J .ầu th6 *G HH K <i,t &am xu9t hi,n nh:n tần lớp iâi c9p x) h+i
n4ob
a.  9*ng nhânF ch[ `OngF nh4 bu*nF 3iên chLcF %rc %hLc.
b.  du; %+cF n* 1H.
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
9. DuAi th6 *G HIH J .ầu th6 *G HH x) h;i <i,t &am cL nh:n tha' đEi %?
a.  B+ (áy cai %r" <Kc hình %h4nhF 1en <eu %iên XiH% Na( cS <&ng *%*F
<&ng ray `f 1Ua.
b.  Th4nh %h" -há% %riJnF bu*n bán <Kc (O r+ngF các giai c$-F %eng 1I- (Ii
hình %h4nh.
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
:. T#ước đâ' t#on x) h;i <i,t &am cL nh:n tần lớp ch4 '6u nào?
a.  #hong QiPn 34 n*ng ,ân.
b.  Đ"a ch[ -hong QiPn 34 n*ng ,ân.
c.  9h[ `OngF 3iên chLcF c*ng nhân.
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng c a c b
/+I 5 1 PH<N /ỘI CHÂU *+ PHON, T+O ĐÔN, DU
0. Phan M;i Dhâu =inh vào năm nào?
a.  1866
b.  186g
c.  1868
8. Phon t#ào ."n du được thành l?p vào năm nào?
a.  19h@
b.  19h5
c.  19h6
9. NOc đFch c4a phon t#ào ."n du là %?
a.  Đa nhDng %hanh niên XiH% Na( yêu nIc Tang NhG% hic %G-.
b.  Đa nhDng %hanh niên XiH% Na( yêu nIc Tang NhG% %hj( 6uan.
c.  9: hai ; %rên <)u <=ng.
:. Phon t#ào ."n du th9t b1iP v% =ao?
a.  Xì cu+c T7ng c[a các %hanh niên XiH% Na( yêu nIc Tang NG% ,u hic r$%
QhS Qhjn.
b.  Xì <&ng <i %B XiH% Na( Tang NhG% 6uá `a.
c.  Xì %hực ,ân #há- câu QP% 3Ii NhG% ch7ng -há -hong %r4o Đ*ng ,u.
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng b a a c
/+I D 1 EUY>T CHF < ĐI T3M ĐƯ"N, CGU NƯỚC
0. &u'(n T9t Thành =inh vào nà'P thánP năm nào?
a.  19 \ 5 ^ 198h
b.  19 \ 5 ^ 189h
c.  19 \ 5 \ 1h89
8. &u'(n T9t Thành #a đi t%m đư!n c8u nước vào năm nàoP t7 đâu?
a.  1911F %ại c:ng Nh4 kRng.
b.  1912F %ại ga S4i lmn.
c.  191?F %ại nh4 anh Mê.
9. T1i =ao &u'(n T9t Thành @u'6t #a đi t%m đư!n c8u nước ?
a.  Nu7n <ánh <uni gi8c #há-F gi:i -hSng <Rng b4o.
b.  Th$u hiJu %ình c:nh <$% nIc 34 noi %h7ng Qhn c[a nhân ,ân.
c.  9: hai ; QiPn %rên <)u <=ng.
:. &h:n *hL *hăn c4a &u'(n T9t Thành *hi dự đ/nh #a nước noài?
a.  .h*ng cS %i)n.
b.  .h*ng cS ng&i <i c2ng.
c.  9: hai ; QiPn %rên <)u <=ng.
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng b a c c
/+I H 1 Đ!N, CỘN, S!N *IAT N<M < Đ"I
0. >)' n3u t3n Q tE ch8c c;n =Bn #a đ!i K <i,t &am năm RSTS
a..................................................................................
b. ................................................................................
c. ...............................................................................
8. <% =ao l1i phBi =ớm hợp nh9t các tE ch8c c;n =Bn?
a.  Tjng %hê( TLc (ạnh cho cách (ạng XiH% Na(.
b.  Đo4n QP% %o4n ,ân ch7ng 1ại Qa %h2F gi:i -hSng ,ân %+c.
c.  9: hai ; QiPn %rên <)u <=ng.
9. >;i nh/ thành l?p .Bn D;n UBn <i,t &am di(n #a K đâu?
a.  ]Rng .*ng pTrung du7cq.
b.  #ari p#há-q.
c.  NhG% B:n.
:. .Bn D;n UBn <i,t &am #a đ!i vào năm nào?
a.  1929
b.  19?h
c.  19?1
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng c a b
DâuRV aW ."n Xư-n D;n =Bn đBnW
bW An &am D;n =Bn đBnW
cW ."n Xư-n D;n =Bn li3n đoànW
/+I I 1 )Ô *I>T N,HA ?TJNH
1W &Ai + b3n t#ái với + b3n phBi =ao cho phC hợpW
a. 12 \ 9 \ 19?h 1. N*ng ,ân nni ,Gy <ánh -há các huyHn 1"F
<Rn <i)nF nh4 gaF c*ng TO.
b. 9 34 1h \ 19?h 2. ]4ng 3ạn n*ng ,ân ]ng NguyênF Na(
Đ4n Qro 3) %h" `Z Xinh biJu %ình.
c. 19?1 ?. #hong %r4o %h$% bại.
2W Th!i iân di(n #a phon t#ào H" <i6t &h, Y TZnh làV
a.  19?h ^ 19?1
b.  1929 ^ 19?h
c.  19?1 \19?2
9. &h:n tha' đEi @uan t#[n t#on các th"n x) K &h, TZnh th!i *\ cL chFnh @u'$n làV
a.  .h*ng `:y ra %r+( cs-F -hong %Vc 1ạc hGu <Z b" <: -há.
b.  N*ng ,ân <Kc chia ru+ng <$%F `oá bC các %hL %huP 3* 1;.
c.  9: hai ; QiPn %rên <)u <=ng.
4W <% =ao phon t#ào H" <i6t &h, Y TZnh b/ th9t b1i?
a.  Xì 1en <eu %iên nhân ,ân <Kc ns( chcnh 6uy)n.
b.  Xì bin <P 6u7cF ,2ng (ii %h[ <oạn <J <4n á-.
c.  9: hai ; QiPn %rên <)u <=ng.
Đ># >N
9âu 1 2 ? @
A <=ng a^2_ b^1_ c^? a c b

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->