Cộng hòa xã hộI chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
- Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã được chủ tịch Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 28/09/1989 - Căn cứ nghị định số 17/HĐBT ngày 16.01.1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết về chế độ HĐKT - Căn cứ vào khả năng nhu cầu 2 bên Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….., Chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY ĐIỆN THOẠI THÀNH PHỐ Địa chỉ: 137 Pasteur, Q.3, Tp.HCM Điện thoạI: 8293714 Bên B: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM Điện thoạI: 8353193 Cùng thỏa thuận các điều khoản sau: Điều 1: Bên A lắp đặt và cung cấp các loạI nghiệp vụ viễn thông cho bên B gồm các hạng mục ghi trong phụ lục hợp đồng Điều 2: - Kinh phí chuyển kĩ thuật mớI, lắp đặt ban đầu và mở các loạI nghiệp vụ viễn thông là: sáu mươi triệu đồng (60,000,000đồng) - Bên B sẽ chính thức thanh toán hợp đồng trong thờI gian không quá 15 ngày sau khi nhận được thông báo của bên A và thanh toán kinh phí trên 1 lần. Điều 3: - ThờI gian bảo hành dây điện thoạI là 18 tháng. Sau thời gian này, nếu hư hỏng sẽ lập dự toán sửa chữa, bên B chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa. - Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản. - Hợp đồng lập thành bốn bản, mỗI bên giữ hai bản. Đại diện bên A Đại diện bên B