HÌNH

3X4

Trường Nhật Ngữ SAKURA
さくら日?{語学校
228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa F.6 Q.3 TP.HCM
ĐT: 84-8-9320750 FAX: 84-8-9320751

Họ Và Tên ( viết chữ in ) :
 NAM ( 男)
氏名:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 NỮ
(女?)
Ngày Tháng Năm Sinh :
生年月?日F
. . . . . . . . ./ . . . . . . ./ 19 . . . . .
Địa Chỉ Cư Trú :
住所? :
..................................
ĐĂNG KÝ KHÓA : . . . . . . . . . .
Y Kiến Giáo
Viên :
先?生方?Ì 意?見
©

** Lên Lớp :
進級?クラ?ス
..............
.
サイン?

Học Lại :
再?š?C

HÌNH
3X4

Quốc Tịch :
国?籍 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
Nơi Sinh :
出身地 : . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện Thoại Liên Lạc :
電 d 話 b 番?
号?:
...................
Số Thẻ Học Viên :
学生番?号?:
...............
Đang Học Lớp : 現在クラ?ス

...............
...............
サイン?
Đăng Ký Lớp : 希?望クラ?ス
............... ................

SỐ BIÊN LAI :
.............
HỌC PHÍ :
00.000đ

..............
.
CA NGÀY CHẴN:
(2/4/6)
 1 :7:20-9:00
(2/4/6)
 2 :9:20-11:00
(2/4/6)
 3 :7:20-19:00
(2/4/6)
 4 :9:20-21:00
(2/4/6)

CA NGÀY LẺ: (3/5/7)
 A:3/5/7 (7:20-9:00)
 B:3/5/7 (9:20-11:00)
 C:3/5/7 (17:20-19:00)
 D:3/5/7 (19:20-21:00)

Ghi Chú:
 Hv Mới
 Thiếu Hình
 HĐGTGT
 Khác

LỚP ĐẶC BIỆT :
 S : Lớp TCLC
 H: Du Học
 K: Luyện Thi
 Lớp Khác

 Hv Cũ
 Mất Thẻ

Trình Độ Học Vấn :(学
歴)
 12/12 (高?校)
 Cao Đẵng (短大)
 Đại Học (大?w)
 Trên Đại Học (大?w 院
@)
 Khác (ほ?©):
.......................
...

Ngoại Ngữ Khác Ngoài
Tiếng Nhật :(日?{語以?
O 外国?語)
 Anh Văn (英 p 語)
 Pháp Văn (中?国?語)
 Hoa Văn (フラ?ス語)
 Khác (ほ?©):
......................
... .

Mục Đch Học Tiếng Nhật :(日?
{語学習目?I)
 Làm Việc Cho Công Ty Nhật
(日?{の会?Ð で?d 事?をする)
 Du Học Nhật Bản(日?{に?¯
学する)
 Khác (ほ?©):
..........................

Chú ý:


HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG KHÔNG HOÀN LẠI .
Học Viên Điền Đầy Đủ Các Thông Tin Trên Trư?c Khi Nộp Cho Phòng Ghi
Danh
Học Viên Cũ Nộp Thẻ Học Viên Không Nộp Thêm Hình .
Ngày

Tháng
Năm 200
Học Viên Ký Tên

NỘI QUY
Để đảm bảo chất lư?ng dạy và học cho mỗi khóa học. Trư?ng Nhật Ngữ SAKURA
yêu cầu học viên tuân thủ đúng các nội quy của trư?ng dư?i đây:
Điều 1: Chuyên cần:
1 .a Học viên phải đi học trên 80% số tiết học của khóa. Khi nghỉ học phải có nộp đ?n
xin phép cho giáo viên phụ trách lớp.
1 .b Những học viên đi trễ 15 phút. Sau hai lần đi trễ xem như vắng một buổi học.
1 .c Những học viên tự ý bỏ một tiết học hay về sớm 15 phút cũng xem như vắng một
buổi học đó.
Điều 2: Những kỳ thi kiểm tra và các điều kiện xét lên lớp bảo lưu kết quả thi:
2 .a Học viên nghỉ học quá 20% số tiết. Nhưng có đ?n xin phép và có kết quả thi tốt
trong kỳ thi cuối khóa sẽ đ?ợc lên lớp.
2 .b Có 2 kỳ thi : thi giữa khóa và cuối khóa
2 .b.1 Nếu không tham dự kỳ thi giữa khóa, thì phải có đ?n xin phép và giấy xác nhận
đồng ý của giáo viên phụ trách lớp. Nếu không thì sẽ không đư?c tham dự kỳ thi cuối
khóa.
2 .b.2 Học viên phải tham dự kỳ thi cuối khóa. Nếu không đạt đ?ợc số điểm yêu cầu
sẽ không đ?ợc xét lên lớp.
2 .b.3 Học viên đ?ợc bảo lưu kết quả thi cuối khóa trong hai khóa liên tiếp ( phải có
đ?n xin bảo lưu kết quả ).
Điều 3:Kiểm tra trình độ, chuyển đổi lớp:
3 .a Các bạn đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại trư?ng ( kể cả những học viên đã học
tại trư?ng nhưng đã nghỉ liên tiếp từ hai khóa trở lên ). Phải dự thi kiểm tra trình độ để
xếp lớp phù hợp với trình độ của mình ( phải đóng lệ phí kiểm tra )
3 .b Trong tuần lễ đầu tiên của khóa học , học viên đ?ợc chuyển lớp từ hệ ít tiết sang
hệ nhiều tiết hơn ( phải đóng bổ sung mức học phí chênh lệch giữa hai lớp ). Và từ
lớp nhiều tiết hơn sang lớp ít tiết hơn ( nhưng mức học phí chênh lệch giữa hai lớp sẽ
không đ?ợc hoàn trả lại ).
3 .c Trong khóa học trư?ng hợp muốn chuyển đổi lớp học. Thì phải có giấy chứng
nhận, xác nhận và có sự đồng ý của giáo viên phụ trách lớp. Học viên đ?ợc chuyển
đổi lớp cùng trình độ, nhưng khác giờ học. Và chỉ đ?ợc chuyển lớp từ hệ nhiều tiết
sang hệ ít tiết hơn cho phù hợp với quỹ thới gian của mình ( mức học phí chênh lệch
giữa hai hệ sẽ không đ?ợc hoàn trả lại ). Chỉ chuyển đổi lớp đ?ợc một lần trong toàn
khóa học.
Điều 4: Học phí, lệ phí dự thi kiểm tra đầu khóa :
4 .a Học viên phải đóng học phí, lệ phí kiểm tra trư?c khi tham dự ký thi kiểm tra đầu
khóa hay các lớp học. Khi đi học phải mang theo biên lai thu học phí và thẻ học
viên .Nhà trư?ng sẽ thư?ng xuyên kiểm tra trư?c khi vào lớp .
4 .b Nếu chuyển lớp từ hệ ít tiết hơn sang lớp hệ nhiều tiết hơn . Thì học viên phải
đóng bổ sung mức học phí chênh lệch giữa hai hệ.
4 .c Nếu chuyển lớp từ hệ nhiều tiết sang hệ ít tiết hơn thì mức học phí chênh lệch này
sẽ không đ?ợc hoàn trả lại.
HỌC PHÍ , LỆ PHÍ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ SẼ KHÔNG Đ?ỢC HOÀN TRẢ HAY
BẢO LƯU LẠI TRONG BẤT KỲ LÝ DO HAY TRƯ?NG HỢP NÀO.

Trư?ng Nhật Ngữ SAKURA
さくら日?{語学校
228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa F.6 Q.3 TP.HCM
ĐT: 84-8-9320750 FAX: 84-8-9320751