P. 1
Bai Tap Ke Toan Tai Chinh 2

Bai Tap Ke Toan Tai Chinh 2

|Views: 6,076|Likes:
Được xuất bản bởisuongdem90suongdem90

More info:

Published by: suongdem90suongdem90 on Dec 26, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 (tham khảo

)
Bài 1 :
Tại một DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, hạch toán hàng tồn kho tho pp k! kh"i thu#ng
xu$!n, nộp thu% &T&T tho pp khấu t'(, thành phẩm xuất kho )*+c )ánh giá tho pp ,-nh
.u/n lin hoàn0
1D23 4 T3566A 4 788sp9:;0888)<sp
T3566B 4 ;88sp9=>0888)<sp
T-nh h-nh phát sinh t'ong tháng 4
50 Nh?p kho 2888spA, 5>88spB v@i giá thành lAn l*+t 5880888)<sp, :80888)<sp
20 Buất kho 688spA,668spB chu$Cn ,án cho cDng t$ B v@i giá ,án lAn l*+t 5280888)<sp,
5580888)<sp EAT58F0 3hi gi"o hàng cho B phát hiGn thi%u 68spA ch*" 'H ngu$!n
nh/n0 B )ồng I mu" spB và giJ hộ sản phẩm A0 DN )K xuất hL" )Mn ,án spB, ch*" thu
tiNn0 Ohi phP v?n chu$Cn 208880888 EAT6F t'ả ,Qng TR
S0 BT lI hàng thi%u 4 BUt )Mn vV v?n chu$Cn ,ồi th*#ng tho giá thành cL thu% ,Qng TR0
Buất kho th!m 68spA cho cDng t$ B, B )ồng I mu" spA và th"nh toán toàn ,ộ tiNn
hàng ,Qng T&NW )*+c DN chi%t khấu th"nh toán 2F0
70 Nh?p kho 288spA, 588spB v@i giá thành lAn l*+t 5860888)<sp, :20888)<sp
60 Buất kho ;88spA,;88spB ,án cho ODng t$ X tho h-nh thYc t'ả gLp t'ong 6 tháng lKi
suất 5F<tháng<giá ,án v@i giá ,án t'ả ng"$ 5280888)<sp, 5580888)<sp EAT58F0
;0 Buất kho 788spA, 768spB gTi ,án cho )ại lI Z v@i giá ,án 5260888)<sp, 5560888)<sp
EAT58F0
>0 2ại lI Z thDng ,áo )K ,án )*+c toàn ,ộ tiNn hàng và chu$Cn khoản cho DN s"u khi )K
t'( )i 6F<giá ,án tiNn ho" hồng mà Z )*+c h*[ng0 DN )K nh?n &BO
=0 ODng t$ X th"nh toán tiNn t'ả gLp ,Qng tiNn m\t tháng )Au ti!n0
X!u cAu 4 TPnh toán thu$%t minh )Vnh khoản các NE3T t'!n0
Bài 2
Tại một DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, hạch toán hàng tồn kho tho pp k! kh"i thu#ng
xu$!n, nộp thu% &T&T tho pp khấu t'(, thành phẩm xuất kho )*+c )ánh giá tho pp ]^]_0
1D23 4 T3566A 4 768sp9:80888)<sp
T3566B 4 ;;8sp9=80888)<sp
T-nh h-nh phát sinh t'ong tháng 4
50 Nh?p kho thành phẩm gồm :28spA và 7;8spB v@i giá thành lAn l*+t :50888)<sp,
=20888)<sp
20 Buất kho S88spA chu$Cn ,án cho ODng t$ & v@i giá ,án 5880888)<sp EAT 58F, khi
gi"o hàng phát hiGn th(" 28spA ch*" 'H ngu$!n nh/n0 ODng t$ & mu" hàng tho s`
t'ong hL" )Mn, s` th(" giJ hộ DN0 Ohi phP v?n chu$Cn 506880888) EAT 6F th"nh toán
,Qng tiNn tạm Yng
S0 Buất kho 568spB ,án t'ac ti%p cho ODng t$ W v@i giá ,án :60888)<sp, EAT 58F, ch*"
thu tiNn
70 ODng t$ W khi%u nại v- hàng khDng )bng .u$ cách )N nghV t'ả lại c s` thành phẩm t'!n,
DN )ồng I và )K nh?n thành phẩm nh?p lại kho0 ODng W th"nh toán tiNn hàng ,Qng TR
60 BT lI hàng th(" 4 Do xuất kho nhAm0 DN )N nghV cDng t$ & mu" luDn hàng th("0 &
)ồng I và th"nh toán tiNn ,Qng chu$Cn khoản )*+c O3TTSF0
;0 Buất kho =88spA ,án t'ac ti%p cho ^ v@i giá ,án 5820888)<sp EAT 58F0 E- ^ mu" v@i
s` l*+ng l@n n!n DN giảm giá t'ac ti%p t'!n hL" )Mn 20888)<sp0 ^ ch*" th"nh toán tiNn0
X!u cAu 4 TPnh toán thu$%t minh )Vnh khoản các NE3T t'!n0
Bài 3
Tại một DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, hạch toán hàng tồn kho tho pp k! kh"i thu#ng
xu$!n, nộp thu% &T&T tho pp khấu t'(, thành phẩm xuất kho )*+c )ánh giá tho pp ,-nh
.u/n li!n hoàn0
1D23 4 T3566A 4 78sp9:;80888)<sp
T3566B 4 ;8sp9=>80888)<sp
T35S53d e* n+f 4 2;07880888) d28spA v@i giá xuất kho :;80888)<sp, giá ,án
502880888)<spf
T-nh h-nh phát sinh t'ong tháng 4
50 Nh?p kho thành phẩm gồm :28spA và 7;8spB v@i giá thành lAn l*+t :880888)<sp,
=680888)<sp
20 Buất kho 5=8spA gTi ,án cho ODng t$ W
S0 Buất kho 288spA chu$Cn '" cảng )C làm thg thc xuất khẩu s"ng Th"il"ne v@i giá ,án
:6use<sp 0 Oing ngà$ k% toán )K nh?n toàn ,ộ chYng t( cL lin .u"n ,"o gồm thu% B3
6F, thu% EAT 8F, )K nh?n &BO cg" ng/n hàng vN s` tiNn hàng0 Ohi phP xuất khẩu
50=880888), EAT 6F t'ả ,Qng tiNn m\t0 2K nộp các khoản thu% ,Qng tiNn m\t dT&TT
5>0888f0
70 Buất kho 568spB ,án t'ac ti%p cho ODng t$ X v@i giá ,án 508880888)<sp, EAT 58F,
ch*" thu tiNn
60 Buất kho S88spA kI gTi 2ại lI O nh# ,án hộ, giá kI gYi 502680888)<sp, EAT58F0
;0 Buất ,án 5:8spB giá ,án 508880888)<sp EAT58F tho ph*Mng thYc t'"o )ji ng"ng giá
th"nh toán v@i ODng t$ Z, )K nh?n vN kho 5888kg NEk, nh?n hL" )Mn ,án hàng thDng
th*#ng0
>0 Buất kho 6 spA cho hoạt )ộng t( thiGn eo .ul phbc l+i )ài thm giá ghi t'!n hL" )Mn
502880888)<sp, EAT 58F
=0 Buất kho 6spA )C khu$%n mKi cho khách h"ng, giá ghi t'!n hL" )Mn là giá thV t'*#ng tại
th#i )iCm t*Mng )*Mng0
:0 Buất kho ,án t'ả gLp t'ong 58 tháng 68spA cho cDng t$ B, giá ,án t'ả ng"$
502880888)<sp, EAT 58F, lKi t'ả gLp ;088808888), ,Ut )Au th"nh toán t( tháng nà$0
580 ODng t$ 3 )K t'ả lại 28spA eo hàng khDng )bng .u$ cách, DN )K nh?n lại hàng nh?p
kho
550 Ou`i tháng )ại lI O th"nh toán tiNn hàng ,Qng tiNn m\t 5>8spA kI gTi )K ti!u thh )*+c
s"u khi t'( )i ;F<giá kI gTi, EAT58F tiNn ho" hồng )*+c h*[ng
520 ODng t$ W th"nh toán toàn ,ộ tiNn hàng ,Qng tiNn m\t v@i giá ,án 502880888)<sp EAT
58F )*+c DN chi%t khấu th"nh toán 2F0
5S0 ODng t$ X )K chu$Cn t'ả h%t n+ ,Qng chu$Cn khoản s"u khi t'( )i khoản giảm giá )*+c
h*[ng eo hàng khDng )ồng )Nu là S08880888)
570 OM s[ B th"nh toán tiNn t'ả gLp kn )Au ti!n ,Qng TR
560 Bác )Vnh k%t .uả ti!u thh t'ong tháng và tPnh s` thu% EAT phải nộp0
X!u cAu 4 TPnh toán thu$%t minh )Vnh khoản các NE3T t'!n0
Bài 4
ODng t$ R )Au tháng S<288= )"ng nUm giJ một s` cj phi%u s"u 4
o 7 t# kn phi%u, mGnh giá 6t') mu" cg" ng/n hàng B phát hàng ngà$ 5<;<288>, kn hạn :
tháng, lKi suất 80:F<tháng, nh?n lKi tho tháng0
o 5 t# t'ái phi%u kho ,ạc, kn hạn 2 npm, ngà$ )áo hạn 56<S<288= lKi suất 57F<npm, nh?n
lKi t'*@c, mGnh giá 68t'), mu" lại ngà$ 58<5<288= v@i giá mu" 7:t')
o 5888 cj phi%u cDng t$ 3, mGnh giá 680888)<cp, mu" t'ac ti%p cg" 3 phát hành ngà$
5<S<288> v@i giá phát hành q mGnh giá0
o 58 t# t'ái phi%u cDng t$ X, kn hạn 2 npm, ngà$ )áo hạn 28<S<288:, lKi suất 8,:F<tháng,
nh?n lKi )Vnh kn mGnh giá 58t')<t# eo khách hàng t'ả n+ ngà$ 5<6<288> v@i giá ::,6t')
o 28 t# t'ái phi%u cDng t$ T, kn hạn 6 npm ngà$ )áo hạn S5<S<2852, lKi suất 56F<npm,
nh?n lKi khi )áo hạn, mGnh giá 58t')<t#, mu" t'ac ti%p cg" ODng t$ T phát hành v@i tjng
giá th"nh toán 5::t')
o 6888 cj phi%u cDng t$ W, mGnh giá ;80888)<cp, mu" t'ac ti%p cg" W phát hành ngà$
5<58<288> v@i giá phát hành ;20888)<cp, tjng s` v`n gLp cg" R chi%m 2;F tjng v`n
chg s[ hJu cg" W
o 280888 cj phi%u cDng t$ k, mGnh giá =80888)<cp chi%m 62F tjng v`n )Au t* v`n chg s[
hJu cg" k, mu" lại v@i tjng giá th"nh toán 5,>tr )ồng
X!u cAu 4 Bác )Vnh 1D23 cg" các T3 )Au t* chi ti%t0
Bài
E@i 1D23 các khoản )Au t* nh* ,ài 7, t'ong tháng S cL các nghiGp vh kinh t% s"u 4
50 Ngà$ 5<S )áo hạn th"nh toán 7 t# kn phi%u ng/n hàng B, )K nh?n v`n và lKi chu$Cn vào
tài khoản tiNn gTi0
20 Ngà$ 58<S eing t# t'ái phi%u kho ,ạc )C t'ả n+ cho ng*#i ,án A v@i giá th"nh toán
7=,6t')
S0 Ngà$ 28<S nh?n lKi t'ái phi%u cg" cDng t$ X ,Qng tiNn m\t
70 Ngà$ 26<S ,án lại 58 t# t'ái phi%u cg" cDng t$ T )K thu ,Qng T&NW v@i giá 558t')
60 Ngà$ 2=<S mu" th!m 6888cj phi%u cg" cDng t$ W v@i giá S=8t') ,Qng T&NW
;0 Ngà$ S8<S ,án lại 580888 cj phi%u cDng t$ k cho k ,Qng TR :88t')
>0 Ngà$ S5<S nh?n thDng ,áo chi" cj tYc cg" cDng t$ W >288)<cp
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n0
Bài !
ODng t$ A và B nộp thu% &T&T tho pp khấu t'(, li!n eo"nh thành l?p một cM s[ kinh eo"nh
)ồng kiCm soát AB cL th#i hạn 6 npm ,Ut )Au t( ngà$ 5<5<288;0
1D23 tháng 5<288> dct$ABf4 T3755 4 5tr
T3755A 4 778t')
T3755B 4 6;8t')
T'ong npm 288> cL tài liGu nh* s"u 4
50 ODng t$ A chu$Cn T&NW gLp ,j sung vào AB ;8t'), phP ng/n hàng 5t'), EAT 6F t'ả
,Qng TR0
20 ODng t$ B xuất kho hàng hL" gLp ,j sung vào AB, t'V giá xuất kho 72t'), t'V giá các ,!n
li!n eo"nh )ánh giá 78t')0 Ohi phP v?n chu$Cn 8,6t') EAT 6F t'ả ,Qng tiNn tạm Yng0
ODng t$ AB )K nh?p kho
S0 ODng t$ B gLp ,j sung ti%p một thi%t ,V sản xuất cL N& >8t'), WRk3 28t'), )*+c các
,!n li!n eo"nh )ánh giá ;8t'), tài sản nà$ cL th#i gi"n sT ehng hJu Pch là Snpm0 Ohi phP
v?n chu$Cn tài sản 5,6t') EAT 6F t'ả ,Qng TR0
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n cg" cả S cDng t$ A s B s AB0
Bi%t 2 cDng t$ A và B )Nu cL .u$Nn )ồng kiCm soát, các khoản gLp v`n ,"n )Au cg" A và B
)Nu ,Qng tiNn0
Bài "
ODng t$ TNWW ABO cL v`n )iNu lG 5,2 tr )ồng gồm 5288 phAn hin, mti phAn hin t'V giá 5t'),
t'ong )L A cL 688 phAn, B cL 788 phAn và O cL S88 phAn0
1D23 d5<5<288>f 4 T3725 d,!n cLf 4 5>>,;t')
T'ong .uI ^ npm 288> cL các nghiGp vh kinh t% 4
50 Tho .u$%t )Vnh cg" hội )ồng .uản t'V, thu nh?p s"u thu% )*+c ph/n ph`i nh* s"u 4
o k?p .ul ea phung tài chPnh 6F
o T'Pch ;F tiNn lKi c` )Vnh t'!n v`n gLp t'ả cho các phAn hin
o vhAn cun lại )*+c ph/n ph`i 4 ;8F l?p .ul )Au t* phát t'iCn, 58F l?p .ul khn th*[ng
phbc l+i, S8F chi cho các thành vi!n tho tr lG v`n gLp
20 Ohi tiNn m\t th"nh toán lKi npm 288; cho các thành vi!n
S0 Nh?n thDng ,áo phải tạm nộp thu% TNDN t'ong .uI ^ là 2;t') và )K chi TR )C nộp
70 Ngà$ S5<S k%t chu$Cn xác )Vnh k%t .uả kinh eo"nh ,i%t
Chi phí Doanh thu
;S2 4 >8t') 655 4 567t')
;75 4 5;t') 6S5 4 7t')
;72 4 2St') 656 4 6,St')
;S6 4 5t') >55 4 2t')
=255 4 2>t')
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n
Bài #
DNNN )*+c .u$%t )Vnh t'[ thành cDng t$ cj phAn
Bảng c/n )`i k% toán ngà$ S5<52<288>
Tài sản Số tiền (trđ) Nguồn vốn Số tiền (trđ)
TiNn m\t S8 E"$ ngUn hạn S8
vhải thu khách hàng 58 vhải t'ả ng*#i ,án 58
Ngu$!n v?t liGu >8 E`n )Au t* O1W 688
Da phung giảm giá WT3 d58f kKi ch*" ph/n ph`i d78f
T1O2 hJu h-nh 788
Ngu$!n giá 688
W"o mun lw$ k% d588f
Ohi ti%t T1O2 hJu h-nh 4
o Nhà x*[ng 4 N& S88t'), WRk3 68t')
o Rá$ mLc thi%t ,V 4 N& 288t'), WRk3 68t')
Opn cY .u$%t )Vnh )ánh giá lại )C xác )Vnh giá t'V DN nh* s"u 4
o E?t liGu )ánh giá tho giá thV t'*#ng th#i )iCm 4 68t')
o T1O2 hJu h-nh 4 nhà x*[ng hG s` tpng 2, RRTB hG s` giảm 806
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n
Bài $
Tại một DN cL t-nh h-nh nh* s"u 4
1D ngà$ S5<6<288; T3 725 4 288t') t'ong )L 4
o T37255 dnpm 2887 ,!n n+f 4 28t')
o T3 7255 dnpm 2886 ,!n cLf 4 568t')
o T3 7252 dnpm 288; ,!n cL f 4 >8t')
T'ong tháng ;<288; phung k% toán cL s` liGu vN l+i nhu?n nh* s"u 4
50 Ngà$ 28<; tạm chi" li!n eo"nh .uI ^^<288; cho R ,Qng TR 52t')
20 Ngà$ 26<; ,áo cáo .u$%t toán thu% npm 2886 )*+c eu$Gt, các khoản DN k! kh"i )Nu
)*+c chấp nh?n0 kN s"u thu% )*+c xT lI nh* s"u 4
o Bi lt npm 2887
o k+i nhu?n phải chi" cho ,!n li!n eo"nh dRf 568t')
o k+i nhu?n cun lại ph/n ph`i cho các khoản s"u 4
T'Pch .ul ea phung tài chPnh 58F
T'Pch .ul )Au t* phát t'iCn ;6F
T'Pch .ul khn th*[ng phbc l+i 26F
S0 Ngà$ S8<; k%t chu$Cn lKi .uI ^^<288; là =7,6;t')
70 Tài liGu ,j sung 4 Tho sj chi ti%t npm 2886 k+i nhu?n k% toán s"u thu% là 66t') s t'ong
npm 2886 tạm chi" li!n eo"nh cho cDng t$ R 528t'), tạm t'Pch các .ul ea phung tài
chPnh 28t'), .ul )Au t* phát t'iCn 288t'), .ul khn th*[ng phbc l+i ;8t')0
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n
Bài 1%
ODng t$ R )"ng hoạt )ộng thuộc )`i t*+ng nộp thu% &T&T tho pp khấu t'(0 Ou`i tháng
52<288; cpn cY vào sj tho eHi cDng n+ phản ánh khoản n+ v"$ eài hạn )%n hạn t'ả t'ong
npm 288> là 68t') và :0888use
1D )Au tháng 5<288> 4 T3S55 4 78t')
T3S56 4 288t') dgồm 68t') và :0888usef
T3 S75 4 6;8t')
vhát sinh t'ong tháng 5<288> 4
50 Ngà$ 56<5 chu$Cn 26t') và 7888use ,Qng T&NW )C t'ả n+ eài hạn )%n hạn t'ả dT&TT 4
5;0888)<usef ,i%t T& ,-nh .u/n gi" .u$Nn 4 5;0588)<use
20 Ohi tiNn m\t t'ả lKi tiNn v"$ ngUn hạn 5t')
S0 Ngà$ 28<5 v"$ ngUn hạn ng/n hàng chu$Cn t'ả cho ng*#i ,án 58t') và t'ả l*Mng 6t')
70 Ru" hG th`ng )iNu hu" [ phung t'*ng ,à$ gi@i thiGu sản phẩm d)K )*" vào sT ehngf t'ả
,Qng tiNn v"$ eài hạn giá ch*" thu% 68t'), EAT 58F0
60 Ohi T&NW t'ả lKi tiNn v"$ eài hạn tháng nà$ dkhoản v"$ nà$ tài t'+ cho cDng t'-nh )"ng
t'ong th#i gi"n thi cDngf 2t')
;0 ODng t$ R kI h+p )ồng thu! ,ất )ộng sản eài hạn v@i )iNu kiGn tài sản )L sx thuộc
.u$Nn s[ hJu cg" cDng t$ s"u khi h%t hạn h+p )ồng0 &iá t'V h+p lI cg" T1O2 72888use,
EAT 58F dT&TT 5;888)<usef0 Th#i gi"n thu! là 6 npm, mti npm t'ả tiNn thu! gồm 5<6
s` n+ g`c y 5<6 thu% &T&T y lKi suất thu! 58F<npm tPnh t'!n n+ g`c và thu% &T&T cun
lại0 Oh thC d)vt 4 usef
Kỳ thanh
toán
Nợ gố
Thu!
"#T
$%i thu&
Tiền thu& phải
trả '(i n)'
Nợ gố * Thu!
"#T +n ,-i
5 2q720888<6 S 7q58F9; 6q2ySy7 ;
5 4 nh?n T1 =,788
=7
8 o
:,2
78
S;,:
;8
2 =,788
=7
8 S,;:;
52,:
S;
2>,>
28
S =,788
=7
8 2,>>2
52,8
52
5=,7
=8
7 =,788
=7
8 5,=7=
55,8
==
:,2
78
6 =,788
=7
8 :27
58,5
;7

o
C.ng /01222
/102
2 310/2
441/
/2
2ồng th#i phải kI c*+c 2888use ng"$ khi nh?n T1 d)*+c t'( vào th"nh toán lAn cu`if
>0 ODng t$ )K nh?n T1 vN, )K chu$Cn khoản ng"$ s` tiNn thu! cg" kn 5 và tiNn kI c*+c
nh?n )u+c &BN cg" ng/n hàng dT&TT 5;0588)<usef, tr giá ,-nh .u/n gi" .u$Nn 4
5;0568)<use0
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n
Bài 11
Rột cDng t$ sản xuất cL t-nh h-nh 2TBDOB t'ong kn nh* s"u dk% toán .uá t'-nh )Au t* x/$
eang ghi chung t'!n hG th`ng sj sách k% toán cg" )Mn vV 1B3Df
1D23 T3275 4 5,Str )ồng t'ong )L 4
o ODng t'-nh 5 nhà nghz ONE 4 >88t')
o ODng t'-nh 2 nhà cho thu! 4 688t')
o ODng t'-nh S lUp )\t thi%t ,V 4 588t')
Oác nghiGp vh kinh t% phát sinh t'ong kn 4
50 Bộ ph?n BDOB ,àn gi"o cDng t'-nh 5 cho cDng t$ tho .u$%t toán )*+c eu$Gt >88t')0
ODng t'-nh )K )*" vào sT ehng cho mhc )Pch phbc l+i eo .ul phbc l+i tài t'+0
20 T?p h+p chi phP li!n .u"n )%n viGc BDOB 4
o Buất kho thi%t ,V khDng cAn lUp cho cDng t'-nh 2 là 58t'), cho cDng t'-nh S là 28t')
o Ru" thi%t ,V khDng cAn lUp ch*" th"nh toán cho cDng t$ k chu$Cn )%n ,àn gi"o cho ,ộ
ph?n BDOB eung cho cDng t'-nh S giá ch*" thu% 288t'), EAT 58F
o TiNn l*Mng phải t'ả cDng nh/n x/$ eang thuộc cDng t'-nh 2 4 27t'), t'Pch các khoản tho
l*Mng )bng .u$ )Vnh
o 3hấu h"o T1O2 phhc vh thi cDng ph/n ,j cho cDng t'-nh 2 4 6t') và cDng t'-nh S 4 52t')
o Ohi phP )iGn n*@c mu" ngoài )K t'ả ,Qng chu$Cn khoản 2;,7t') t'ong )L cL thu%
EAT58F eing cho cDng t'-nh 2 4 ;8F, cDng t'-nh S 4 78F
o Ou`i tháng k% toán ph/n ,j chi phP {kDN cho hoạt )ộng BDOB cDng t'-nh 2 4 5,=t') và
cDng t'-nh S 4 8,=t')
S0 Nh?n ,àn gi"o hG th`ng thi%t ,V )K lUp )\t dcDng t'-nh Sf t( )Mn vV nh?n thAu tho giá t'V
lUp )\t ch*" thu% 68t'), EAT58F0
70 Ou`i tháng cDng t$ nh?n ,àn gi"o 4
o ODng t'-nh 2 chuẩn ,V cho thu! tho chi phP thac t%, cDng t'-nh nà$ eo .ul )Au t* phát
t'iCn )ài thm
o ODng t'-nh S )*" vào sT ehng cho sản xuất tho giá t'V h+p lI eo nguồn v`n 2TBDOB
)ài thm0 Bi%t 'Qng chi phP )*+c eu$Gt ,| eo th"$ )ji thi%t k% 6t') và chi phP thu hồi
58t')0
X!u cAu 4 TPnh toán, thu$%t minh, )Vnh khoản các NE3T t'!n

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->