P. 1
Mot So Bai Toan Hay Ve Sat Va Cac Oxit Sat

Mot So Bai Toan Hay Ve Sat Va Cac Oxit Sat

|Views: 2,369|Likes:
Được xuất bản bởihoatham24

More info:

Published by: hoatham24 on Dec 28, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SẮT VÀ CÁC OXIT SẮT

I - Một số điểm cần chú !
"# $%& t'( c)& s*t !
- Nếu đặt CTTQ của oxit sắt : Fe
x
O
y
⇒hóa trị Fe : t =
2y
x
( t = 2! hoặc
"
!
#$
- %óa trị Fe tro&' Fe
!
O
(
)* hóa trị T+ của 2 &'$t, Fe(---# .* /&'$t, Fe(--#$
+# ,h-.n/ 0h10 23i đ4i 5
0 12 'i3i 4*i to5& h6& h78 &hi9u oxit sắt th: &;& <uy đ=i:
># Fe
!
O
(
⇔ h6& h78 (FeO > Fe
2
O
!
# t? )@ Ao) / : / ( đB&' c3 2 chi9u #$
># %6& h78 FeO Fe
2
O
!
.Ci t? )@ Ao) ≠ / : / th: DhE&' th2 <uy đ=i th*&h Fe
!
O
(
$
6# ,h-.n/ 0h10 789 t9:n n/3;<n tố!
ThFG&' 'ặ8 2 trFG&' h78 sau đHy:
0 Trường hợp 1: Fe
O
2
+
→ ! ! 2
x y
%NO
!
Fe
Fe(NO # % O (NO
Fe O
+ 
→ + +


hoặc NO
2
↑$$$#

! !
Fe( NO #
&
=
Fe
&
( 4đ #

!
%NO N
& & =
( AuIi# >
N
&
( c5c s8 DhJ # =
Fe N
! & & ⋅ +
( c5c s8 DhJ #$

% O %NO
2 !
/
& &
2
= ⋅
0 Trường hợp 2 : Fe
O
2
+
→ 2 ( ! 2 2
x y
% KO
2 (
Fe
Fe (KO # % O (KO $$$#
Fe O
+ 
→ + + ↑


⇒ Fe (KO #
2 ( !
&
=
Fe
/
&
2

( 4đ #
% KO K
2 (
& & =
( AuIi# >
K
&
( c5c s8 DhJ # =
Fe K
/ L & & ⋅ +
( c5c s8 DhJ #$
% O % KO
2 2 (
& & =
$.$.$ ( cM& &hi9u trFG&' h78 Dh5c#
Nhận xét: Nếu biết khối lượng của các khí sản phẩm và hn hợp ! " h#$c muối %&' th( c) th* áp
+,ng -.nh luật /0125
3í +, : Trường hợp 1 : 'i3 s, 4iết m
"
('# ( Fe > Fe
x
O
y
# N 4iết 7 (Ao)# DhJ NO si&h ra$
O8 PQ&' đị&h )uRt +TST ta có :
/
!a 4
A > U! (!a > 4#= 2(2a > /" 4$!V
2
+
⋅ ⋅ + ( tro&' đó :
Fe
& a Ao) =
#
II- Một số 7:i t91n minh h=&
"# 12 hMa ta& ho*& to*& !(" 'aA h6& h78 'WA Fe
!
O
(
FeO Fe
2
O
!
( sI Ao) FeO = sI Ao) Fe
2
O
!
#
th: 8h3i PX&' AYt )F7&' .Za đủ Pu&' Pịch %
2
KO
(
([ \ ( )o]&'#$
a# TJ&h DhIi )F7&' của Pu&' Pịch %
2
KO
(
([\ $
4# TJ&h &W&' đY \ của c5c ch^t tro&' Pu&' Pịch thu đF7c$
Hướng dẫn: _: sI Ao) FeO = sI Ao) Fe
2
O
!
&;& xeA &hF Fe
!
O
(
$
_Ry h6& h78 đF7c coi &hF ch` có AYt oxit )* Fe
!
O
(
h$h
!( "
& V/L Ao)
2!2
= =
Fe
!
O
(
> (%
2
KO
(
→Fe
2
(KO
(
#
!
> FeKO
(
> (%
2
O
V/L VU V/L V/L mol
ShIi )F7&' Pu&' Pịch %
2
KO
(
([\ :
V U ["
/VV /2VV ('#
( [

⋅ =
ShIi )F7&' Pu&' Pịch thu đF7c : /2VV > !(" = /2!(" 'aA
( Pa P*&' t:A đF7c C\ của A6i AuIi tro&' Pu&' Pịch thu đF7c#
+# Cho m('# h6& h78 FeO Fe
!
O
(
Fe
2
O
!
ta& .Za hết tro&' V ()Jt# Pu&' Pịch %
2
KO
(
)o]&' th: thu đF7c
AYt Pu&' Pịch b$ Chia đu&' Pịch b )*A 2 8hc& 4d&' &hau$
Phần 1: t5c PQ&' .Ci Pu&' Pịch NaO% PF )ec )^y Dết tủa &u&' &ó&' tro&' DhE&' DhJ đế& DhIi )F7&'
DhE&' đ=i thu đF7c "" 'aA ch^t rắ&$
Phần 2: )*A A^t A*u .Za đB&' /VVA) Pu&' Pịch Sf&O
(
V/f tro&' AEi trFG&' %
2
KO
(
)o]&' PF$
a# _iết c5c 8hFg&' tr:&h hóa hec x3y ra$
4# TJ&h A _ ( &ếu Pu&' Pịch %
2
KO
(
có &W&' đY VLf#$
Hướng dẫn:
heA Fe
!
O
(
&hF h6& h78 FeO .* Fe
2
O
!

_Ry h6& h78 xeA &hF ch` có FeO .* Fe
2
O
!
: sI Ao) )c& )F7t xy$
C5c 8hFg&' tr:&h hóa hec x3y ra:
FeO > %
2
KO
(
→ FeKO
(
> %
2
O
x x x (mol)
Fe
2
O
!
> !%
2
KO
(
→Fe
2
(KO
(
#
!
> !%
2
O
y !y y (mol)
Pu&' Pịch b
( )
(
2 (
!
FeKO : x (Ao)#
Fe KO : y (Ao)#

Pư phần 1:
FeKO
(
> 2NaO% → Fe(O%#
2
↓ > Na
2
KO
(
VLx VLx (mol)
Fe
2
(KO
(
#
!
> UNaO% → 2Fe(O%#
!
↓ > !Na
2
KO
(
VLy y (mol)
2Fe(O%#
2
> i O
2

V
t
→
Fe
2
O
!
> 2%
2
O
VLx V2Lx (mol)
2Fe(O%#
!

V
t
→
Fe
2
O
!
> !%
2
O
y VLy (mol)
Ta có : V2Lx > VLy =
" "
V VLL (/#
/UV
=
Pư phần 2:
/VFeKO
(
> 2Sf&O
(
> " %
2
KO
(
→LFe
2
(KO
(
#
!
> S
2
KO
(
> 2f&KO
(
> " %
2
O
VLx → V/x (mol)
Ta có : V/x = VV/ ⇒ x = V/ ( Ao)# (2#
Thay (2# .*o (/# ta đF7c : y = VVU (Ao)#
_Ry DhIi )F7&' h6& h78 oxit sắt : A = (V/× j2 > VVU × /UV # = /U" ( 'aA #
Th2 tJch Pu&' Pịch %
2
KO
(
VLf : _ =
V/ V VU !
V LU ()Jt#
V L
+ ⋅
=
0 Có th2 'i3i theo 8hFg&' 8h58 43o to*& &'uy;& tI Fe$
Fe
&
( c5c oxit # = 2 × VVLL = V// Ao)
Fe
&
( FeO # = FeKO
(
V VL Ao)
Sf&O
(
& L & = = ⋅

Fe
&
( Fe
2
O
!
# =
V// V VL =VVU Ao) −

_Ry DhIi )F7&' h6& h78 đcu : A = 2( VVL × j2 >
V VU
/UV
2

# = /U" 'aA$
KI Ao) %
2
KO
(
= V/ > (! × VVU# = V2" Ao)$ ⇒th2 tJch _ = VLU )Jt$
6# %6& h78 b 'WA FeO Fe
!
O
(
Fe
2
O
!
( .Ci sI Ao) 4d&' &hau#$ Cho m
"
('# b .*o I&' sk &u&' &ó&'
rWi Pl& PM&' DhJ CO đi <ua ( CO 8F hết # th^y DhJ 4ay ra .* tro&' I&' cM& )mi /[2 ('# rắ& + ('WA Fe
FeO Fe
!
O
(
# $ %^8 thQ DhJ .*o Pu&' Pịch +a(O%#
2
PF th: thu đF7c m
+
('# Dết tủa trắ&'$ %Ma ta& hết rắ&
+ tro&' %NO
!
&ó&' th: th^y 4ay ra 22( )Jt DhJ NO Puy &h^t ( đDtc#$
a# _iết 8hFg&' tr:&h hóa hec$
4# TJ&h A
/
A
2
.* sI Ao) %NO
!
đ] 8h3& k&'$
Hướng dẫn:
heA 8hc& FeO > Fe
2
O
!
( đW&' Ao)# &hF Fe
!
O
(
_Ry h6& h78 ch` 'WA có Fe
!
O
(
Fe
!
O
(
> (CO
V
t
→
!Fe > (CO
2
(/#
Fe
!
O
(
> CO
V
t
→
!FeO > CO
2
(2#
rắ& +
! (
FeO
Fe
Fe O

nh3& k&' của rắ& + .Ci %NO
!
:
Fe > (%NO
!
→Fe(NO
!
#
!
> 2%
2
O > NO ↑ (!#
!FeO > /V%NO
!
→!Fe(NO
!
#
!
> L%
2
O > NO ↑ ((#
!Fe
!
O
(
> 2"%NO
!
→!Fe(NO
!
#
!
> /(%
2
O > NO ↑ (L#
1ặt :
( )
Fe NO
!
!
& a (Ao)# =
=
Fe
&
( của h6& h78 b #

%NO % O
! 2
!a V/
& !a V/ N &
2
+
= + = N
NO
2 2(
& V/ (Ao)#
22 (
= =
O8 PQ&' 1T+TST cho (!#((#(L# ta có: C
>
%NO % O NO Fe(NO #
! 2 ! !
A A A A A + = +
Kuy ra ta có : /[2 > U!(!a > V/# = 2(2a >
!a V/
/" > !V V/
2
+
⋅ ⋅
oi3i ra đF7c : a = V2j ⇒ %NO
!
&
= V[/ Ao)$
ShIi )F7&' của h6& h78 đcu : A
/
= V2j
V 2j
2!2 2V "" ( 'aA #
!
⋅ =
Theo 8F (/# .* (2# ta có :
CO
2
2V "" /[ 2
& V/VL Ao)
(( 2"

= =

CO
2
> +a(O%#
2
→+aCO
!
↓ > %
2
O
V/VL V/VL (mol)
+aCO
!
A
= A
2
= V/VL × /[j = 2VU"L 'aA$
* Cách 2 :
_: rắ& C 'WA Fe FeO Fe
!
O
(
t5c PQ&' .Ci %NO
!
cho s3& 8hpA &hF &hau &;& đặt CTnT tru&' 4:&h
của rắ& C: Fe
x
O
y$
oei a )* sI Ao) A6i oxit tro&' b ⇒<ui đ=i b ch` 'WA Fe
!
O
(
: 2a (Ao)#
xFe
!
O
(
> ((x q !y#CO
V
t
→
!Fe
x
O
y
> ((x q !y#CO
2
(/#
2a
Ua
x
(mol)
Fe
x
O
y
> (/2xq2y# %NO
!
→!Fe(NO
!
#
!
> (!xq2y#NO ↑ > (Ux-y#%
2
O (2#
Ua
x
(/2xq2y#
2a
x
⋅ (!xq2y#
2a
x
⋅ (mol)
Ta có h@ 8hFg&' tr:&h :
Ua
(LUx /Uy# /[ 2
x
2a
(!x 2y# V/
x

+ ⋅ =
− ⋅ =2ay
ja V ( (-#
x
2ay
!a V VL (--#
x

+ =
− =oi3i h@ (-# .* (--# ⇒a = VV(L N
ay
x
= VV(2L
A
/
= VV(L× 2× 2!2 = 2V"" 'aA$
O8 PQ&' đị&h )uRt +TST cho 8F (/# ta có :
2
b CO + CO
A A A A + = +
2V"" > 2"4 = /[2 > ((4 'i3i ra 4 = V/VL Ao) ( 4 )* sI Ao) CO
2
#$
># 1It x (Ao)# Fe 4ri O
2
thu đF7c LV( 'aA h6& h78 b 'WA c5c oxit của sắt$ %Ma ta& b tro&' %NO
!
&ó&' PF th: thu đF7c AYt Pu&' Pịch h .* VV!L Ao) DhJ s ( 'WA NO .* NO
2
# 4iết
2
st %
P
= /[$
TJ&h x$
Hướng dẫn:
heA c5c oxit sắt ch` 'WA Fe
2
O
!
.* FeO ( .: Fe
!
O
(
coi &hF FeO .* Fe
2
O
!
#
(Fe > !O
2

o
t
→
2Fe
2
O
!
(/#
2Fe > !O
2

o
t
→
2FeO (2#
nh3& k&' của rắ& b .Ci %NO
!
:
Fe
2
O
!
> U%NO
!
→2Fe(NO
!
#
!
> !%
2
O (!#
!FeO > /V%NO
!
→!Fe(NO
!
#
!
> L%
2
O > NO ↑ ((#
FeO > (%NO
!
→ Fe(NO
!
#
!
> 2%
2
O > NO
2
↑ (L#
Theo (!#((#(L# ta có :
Fe %NO (NO NO #
! 2
& !& & !x V V!L
+
= + = +
N
% O
2
!x V V!L
&
2
+
=
O8 PQ&' đị&h )uRt +TST ta có :
( )
A
b %NO % O (NO>NO #
Fe NO 2
! 2
!
!
A A A A = + + +
⇔ LV( > U!(!x > VV!L# = 2(2x > (VV!L× 2× /[# >
!x V V!L
2
+

/"
oi3i ra x = VVj Ao)
?# fuIi b )* AuIi cac4o&at của DiA )omi u hóa trị & ( u chiếA ("2"\ theo DhIi )F7&' #$ Nếu đeA
L" 'aA b cho .*o 4:&h DJ& chka sv& )F7&' O
2
.Za đủ rWi &u&' &ó&'$ nh3& k&' xo&' thu đF7c ![2
'aA rắ& + 'WA Fe
2
O
!
.* Fe
!
O
(
$
a# h5c đị&h CTnT của b$
4# Nếu hMa ta& + .*o %NO
!
đặc &ó&' thu đF7c DhJ NO
2
Puy &h^t$ TrY& )F7&' NO
2
&*y .Ci VV/jL
Ao) DhJ O
2
rWi sQc .*o )F7&' &FCc r^t PF th: thu đF7c 2 )Jt Pu&' Pịch h$ h5c đị&h &W&' đY Ao) của c5c
ch^t tro&' Pu&' Pịch h$
Hướng dẫn:
a# Ta có
2u (" 2"
UV& L/ j2
=
⇒ u = 2"x ch` có x = 2 u = LU )* thwa A]& ( Fe#
CTnT của ch^t b )* : FeCO
!
4# 'ei x y )c& )F7t )* sI Ao) Fe
2
O
!
.* Fe
!
O
(
tro&' rắ& +$
2FeCO
!
> i O
2

V
t
→
Fe
2
O
!
> 2CO
2
2x x (mol)
!FeCO
!
> i O
2

V
t
→
Fe
!
O
(
> !CO
2
!y y (mol)
Ta có:
L"
2x !y V L (/#
//U
/UVx 2!2y ![2 (2#

+ = =+ =

'i3i ra đF7c : x = y = V/ Ao)$
nh3& k&' của + .Ci %NO
!
:
Fe
2
O
!
> U%NO
!
→2Fe(NO
!
#
!
> !%
2
O
Fe
!
O
(
> /V%NO
!
→!Fe(NO
!
#
!
> !%
2
O > NO
2

V/ Ao) → V/ Ao)
2NO
2
> i O
2
> %
2
O →2%NO
!
+đ: V/ VV/jL (mol)
nF: VVj VV/jL VVj (mol)
K8F: VV! V VVj (mol)
2NO
2
> %
2
O → %NO
!
> %NO
2
VV! → VV/L VV/L (mol)
xu&' Pịch h
2
!
%NO : VV/L Ao)
%NO : VV"L Ao)
f
%NO
2
C V VVjLf =
N
f
%NO
!
C V V(2Lf =
$
@# %Ma ta& & 'aA AYt oxit sắt Fe
x
O
y
.*o tro&' Pu&' Pịch %
2
KO
(
đặc &ó&' PF th: thu đF7c DhJ KO
2
Puy
&h^t$fặt Dh5c &ếu Dh, ho*& to*& & 'aA oxit sắt tr;& 4d&' DhJ CO hMa ta& )F7&' sắt tmo th*&h tro&'
Pu&' Pịch %
2
KO
(
đặc &ó&' (PF# thu đF7c )F7&' KO
2
'^8 [ )c& )F7&' KO
2
r thJ &'hi@A tr;&$
a# _iết c5c 8hFg&' tr:&h 8h3& k&' x3y ra tro&' hai thJ &'hi@A tr;&$
4# h5c đị&h đị&h cE&' thkc hóa hec của oxit sắt$
Hướng dẫn :
2Fe
x
O
y
> (Ux -2y #%
2
KO
(

( đặc#

V
t
→
xFe
2
(KO
(
#
!
> (!x-2y# KO
2
↑ > (Ux -2y #%
2
O (/#
a (Ao)# →
( ) a !x 2y
2

(Ao)#
Fe
x
O
y
> y%
2

V
t
→
xFe > y%
2
O (2#
a (Ao)# → ax (Ao)#
2Fe > U%
2
KO
(

( đặc#

V
t
→
Fe
2
(KO
(
#
!
> !KO
2
↑ > U%
2
O (!#
ax (Ao)# → /L ax ( Ao)#
Theo đ9 4*i : KO KO
2 2
& (!# [ & (/# = ⋅
&;& ta có :
/ Lax
2 [
a(!x 2y#
⋅ =


x /" !
y 2( (
= =
⇒ CTnT của oxit sắt )* : Fe
!
O
(
$
A# %Ma ta& AYt )F7&' oxit sắt Fe
x
O
y
.*o Pu&' Pịch %NO
!
)o]&' PF th: thu đF7c AYt Pu&' Pịch b .*
DhJ NO Puy &h^t$ fặt Dh5c &ếu Dh, )F7&' oxit sắt tr;& 4d&' )F7&' CO PF rWi )^y to*& 4Y DiA )omi
si&h ra hMa ta& ho*& to*& tro&' Pu&' Pịch %NO
!
đặc &ó&' th: thu đF7c Pu&' Pịch + .* DhJ NO
2
Puy
&h^t$ +iết th2 tJch DhJ NO
2
si&h ra '^8 [ )c& th2 tJch DhJ NO si&h ra ( cX&' &hi@t đY 58 su^t#$
a# _iết c5c 8hFg&' tr:&h hóa hec$
4# h5c đị&h cE&' thkc hóa hec của oxit sắt$
Hướng dẫn :

!Fe
x
O
y
> (/2x -2y #%NO
!
→ !xFe(NO
!
#
!
> (!x - 2y#NO ↑ > (Ux-y# %
2
O (/#
a (Ao)# →
(!x 2y# a
!
− ⋅
(Ao)#
Fe
x
O
y
> yCO
V
t
→
xFe > yCO
2
(2#
a (Ao)# → ax (Ao)#
Fe > U%NO
!

V
t
→
Fe(NO
!
#
!
> !NO
2
↑ > !%
2
O (!#
ax (Ao)# → !ax ( Ao)#
Theo đ9 4*i ta có :
(!x 2y# a
!ax [ x = y
!
− ⋅
= ⋅ ⇒ _Ry CTnT của oxit sắt )*: FeO$
B# 12 AYt 8hoi 4*o sắt &ặ&' m ( gam) &'o*i DhE&' DhJ sau AYt thGi 'ia& thu đF7c /2 'aA rắ& h 'WA
sắt .* c5c oxit của sắt$ Cho h t5c PQ&' ho*& to*& .Ci Pu&' Pịch axit %NO
!
th^y 'i3i 8hó&' ra 22( lít
DhJ NO Puy &h^t ( đo r đDtc#$
a# _iết c5c 8hFg&' tr:&h ho5 hec x3y ra$
4# TJ&h DhIi )F7&' m của 8hoi 4*o sắt 4a& đcu$
( 1K : /VV" 'aA Fe #
456 giải bài tập t78n th&# cách của b9n:
Th- /%0 c)& c1c 7Cn Din /Ei FG Hm&iI: Jh&nhCSK;&h995c9m5Fn
NL3 c1c 7Cn cần c1c ch) đG 7:i tM0 Nh1c c)& tOiP hQ; F3i IRn/ Din Ii<n hS FTi đCi chU t'<n5

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->