P. 1
DE THI HOC KY 1 LOP 9

DE THI HOC KY 1 LOP 9

|Views: 374|Likes:
Được xuất bản bởithu_sontay0972

More info:

Published by: thu_sontay0972 on Dec 28, 2009
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

PHÒNG GIÁO DỤC HƯỚNG HOÁ

TRƯỜNG THCS LIÊN LẬP
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2! " 2#
M$N TOÁN % LỚP &
Thời gian 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
H' () *+, -'. /0,-1 ……………………………. L231 &4
Đ056 N-7, 89* .:; <0=> (0+,
T?@. ,<-0A6 TB CD7, TE,< F056
Đề ra và bài làm:
PHGN IH TRIC NGHIJM KHÁCH KLAN
Khoanh tròn vào mt !h" !#i in hoa đ$ng tr%&! !'( tr) lời đúng !*a !#! !'( +a(:
CMD NH các căn bậc hai của
169
120
1
là:
A.
13
17
B.
13
11
C.
13
17
và –
13
17
D.
13
11
và –
13
11
CMD 2. Khẳn !"nh nà# $a% !&' là $ai(
A.
y x y x < ⇔ <
B. 1 0 < < ⇔ < x x x
C. 1 > ⇔ > x x x D. 0 · ⇔ · x x x h#)c * + 1
CMD O. ,-i !i.% /i0n 3 3 · + x 1h2 * nhận iá 13" là :
A. 0 B. 6 C. 9 D. 36
CMD P. Bi4% 1h5c nà# 13#n các bi4% 1h5c $a% là bi4% 1h5c 361 7n của 8 3 8 3 + − − (
A. 10 B. 2 C. – 10 D. – 2
CMD !. Khẳn !"nh nà# $a% !&' là $ai(
A. b a b a < ⇔ <
3 3
B. ⇔ ·
3
a a a + 0 h#)c a + 9 1
C. 1 · ⇔ · a a a D. 1 0 < < ⇔ < a a a
CMD #. :iá 13" nh; nh<1 của bi4% 1h5c *
2
= 2 x > 3 là :
A. 3 B. 2 C. >? D. >3
CMD Q.,-i !i.% /i0n nà# của @ 1h2 hà@ $A ' + B@
2
> 2@C* = 8là @D1 hà@ $A bậc nh<1(
A. @ E 0 B. @ E 0 và @ E 2 C. @ E 2 D. @ E 0 h#)c @ E 2
CMD R. F3#n các hà@ $A $a% G hà@ $A nà# là hà@ !Hn biIn(
'
1
+ 2* =1J '
2
+ B @
2
=1 C* – 8J '
3
+ > 3* =1J '
?
+ 3 – 2* J '
8
+ * =1
A. '
1
G '
2
B. '
1
G '
2
G '
8
C. '
1
G '
8
D. '
1
G '
?
G '
8
CMD &H F3#n các !i4@ KB >3J 9 CG LB >1J 8 CJ MB 1J 1CJ NB3G> 3CG OB 1J 8 CG !i4@ nà# 1h%Dc !H 1h" hà@
$A ' + PB*C + > 2* =3(
A. KGLGMGN B. KGLGM C. KGLGMGO D. KGLGNG O
CMD N. Ch# 1a@ iác KLM v%Qn R K. Khẳn !"nh nà# $a% !&' là $ai(
A.
NP
MN
SinP ·
B.
NP
MP
CosP ·
C.
MN
PM
tgP ·
D.
MN
PM
gP · c#1
CMD NN.∆ ABC cS

Α
+ 1vG AB + 3GAC + ?. TD Uài !VWn ca# 1a@ iác 5n v-i cXnh h%'.n là:
A. 2G? B. 1G2
C.
12
8
D. KI1 Y%Z /hác
CMD N2. Di0n 1[ch h2nh b2nh hành cS hai cXnh 12c@ và 18 c@G Sc 1X# bRi hai cXnh của h2nh b2nh
hành <' là 110
#
là:
A. ≈ 169c@
2
B. ≈ \?G6c@
2
C. ≈ 61G6c@
2
D.+1\0c@
2
CMDNOH Ch# !VWn 13]n B ^J 8CG U&' AB + ?. Kh#Zn cách 1_ ^ !In AB b`n :
A. 3 B. 21 C. 29 D.?
CMD NPH Ch# !VWn 13]n B ^G 8 C. !i4@ A cách ^ @D1 /h#Zn b`n 10. Ka các 1iIb 1%'In ABG AC
v-i !VWn 13]n B^C. :Sc BAC b`n:
A. 30
#
B. ?8
#
C. 60
#
D. 90
#
CMD N!HCác /hẳn !"nh $a% !&' !6n ha' $ai( BTi.n U<% c×d và# Q 1h[ch heb 13#n bZn$a%:
CMD NS0 TD,< ĐU,< S;0
1 KD1 !VWn 13]n cS vQ $A 13fc !Ai *5n
2 Fa@ iác ABC nDi 1iIb !VWn 13]n B^CG g và K 1hh# 1h5 1i là 13%n
!i4@ của AB và AC. LI% ^g j ^K 1h2 AB j AC
3 LI% AB và AC là các 1iIb 1%'In của !VWn 13]n B^CGB và C là các
1iIb !i4@ 1h2 AB + AC và ^AB + ^AC
? TVWn /[nh !i Y%a 13%n !i4@ của @D1 U&' 1h2 v%Qn Sc v-i U&' <'.
PHGN IIH TV LLẬN
CMD N#H Ch# bi4% 1h5c B +

,
_

¸
¸

+
+

,
_

¸
¸
+ +


+
x
x
x
x x
x
x
x
1
1
1
1
1 2
3
3
aC ,-i !i.% /i0n nà# của * 1h2 B !Vec *ác !"nh.
bC O61 7n B.
cC F2@ * !4 B + 3
CMD NQH Ch# hà@ $A : ' + B@ – 1 C* = 2@ – 8 B@ ≠ 1C
aC F2@ iá 13" của @ !4 !H 1h" hà@ $A $#n $#n v-i !VWn 1hẳn ' + 3* = 1.
bC F2@ iá 13" của @ !4 !H 1h" hà@ $A !i Y%a !ia@ KB 2G >1C
cC ,k !H 1h" hà@ $A v-i iá 13" @ 12@ !Vec R c&% bC. F[nh Sc 1X# bRi !VWn 1hẳn vk !Vec và
13fc h#ành B /I1 Yủa là@ 13]n !In bh61 C
CMD NRH Ch# nla !VWn 13]n 1&@ ^. !VWn /[nh AB. /a các 1iIb 1%'In A*G B' cmn bh[a v-i nla
!VWn 13]n !Ai v-i AB. ,k bán /[nh ^n b<1 /o. FiIb 1%'In của nla !VWn 13]n 1Xi n cp1 A*G B' 1hh#
1h5 1i R C và D.
aC Ch5n @inh 3`n CD + AC = BD.
bC F[nh Sc C^D.
cC :7i q là ia# !i4@ của ^C và AnG 7i K là ia# !i4@ của ^D và Bn. F5 iác nq^K là h2nh 2
( ,2 $a#(
UC rác !"nh v" 13[ của bán /[nh ^n !4 15 iác nq^K là h2nh v%Qn.
HƯỚNG DWN CHXM YZI KIỂM TRA HỌC KỲ I M$N TOÁN LỚP &
P-[, IH T?@. ,<-0A6 \-=.- ]D;, 1 ^! F056 _
C&%1. C C&% 2. A C&% 3. D C&% ?. D C&% 8. C C&% 6.D C&% 7.B C&% \.B
C&% 9.A C&%10. C C&% 11.A C&% 12.A C&% 13.B C&% 1?.C C&% 18.1TG 2sG3TG?s
Các c&% 1G2G3G?G8G6G7G\G9G10 G @ti c&% 13Z lWi !6n ch# 0G28 !i4@ . Các c&% 11G12G13G1?G18 @ti
c&% 13Z lWi !6n ch# 0G8 !i4@ B 3iun c&% 18 nI% 13Z lWi $ai @D1 c&% 1h2 13_ 0G28 !i4@ C
P-[, IIH TB CD7,H ^! F056 _
CMD N#
aC vậb l%ận và 1[nh !Vec bi4% 1h5c B *ác !"nh ⇔ * ≥ 0 và * ≠ 1.
0G28!i4@
0G28!i4@
0G28!i4@
0G28!i4@
0G28!i4@
bC B +
( )( )
( )( )
1
]
1

¸


+
+ + +
1
]
1

¸

+ +

+ + −
+
x
x
x x x
x x
x
x x x
x
1
1 1
1 1 1
1 2
+
( )( )
( ) x x x
x x x
x x x
− + −
+ + −
+ − +
1 .
1 1
1 2

+ ( )
( )
1
1
1
1 2 .
1
1
2
− ·


· + −

x
x
x
x x
x
cC B + 3 ⇔
1 − x
+ 3 ⇔
x
+ ? ⇔ * + 16
CMD NQ.
aC TH 1h" hà@ $A ' + B@ – 1 C* = 2@ – 8 B@ ≠ 1C $#n $#n v-i !VWn 1hẳn
' + 3* =1 ⇔
¹
'
¹
≠ −
· −
1 8 2
3 1
m
m

?
3
?
· ⇔
¹
'
¹

·
m
m
m
,ậ' v-i @ + ? 1h2 !H 1h" hà@ $A $#n $#n v-i !VWn 1hẳn ' + 3* =1
0G8!i4@
0G28!i4@
0G28!i4@
0G28!i4@
bC TH 1h" hà@ $A ' + B@ – 1 C* = 2@ – 8 B@ ≠ 1C !i Y%a !i4@ KB 2J >1 C /hi
và chw /hi >1 + B @ – 1 C.2 =2@ – 8 ⇔ ?@ + 6 ⇔ @ + 1G8
cC ,-i @ – 1G8 hà@ $A cS UXn ' +
0G8* – 2.TH 1h" hà@ $A cp1 13fc 1%n
1Xi !i4@ BB 0 J >2 C ⇒TH 1h" hà@ $A là
!VWn 1hẳn KB
> :7i là Sc 1X# bRi !VWn 1hẳn ' + 0G8* – 2 và 13fc h#ành. :7i B là ia#
!i4@ của !VWn 1hẳn ' + 0G8* – 2 v-i 13fc h#ành. Ux 1h<' BB ?J0 C. Fa cS :
2
1
?
2
· ·
ΟΒ
ΟΑ
· ΑΒΟ ∝· tg tg
s%' 3a ∝ ≈ 26
#
3?y
CMD NR
,k !Vec h2nh:
aC AC + CnG BD + Dn nun AC =BD + Cn
=Dn + CD.
bC ^C và ^D là các 1ia bh&n iác của hai
Sc /. bm nun Sc C^D + 90
#
.
cC Fa@ iác A^n c&n 1Xi ^ cS ^C là !VWn
bh&n iác của Sc ^ nun ^C ⊥ An. FVzn
1i 1a cS ^D ⊥ Bn. F5 [c nq^K cS ba Sc
v%Qn nun nS là h2nh chl nhậ1
K I
D
C
Y O A
`
0G8!i4@
0G8!i4@
0G8!i4@
0G8!i4@
0G8!i4@
UC g2nh chl nhậ1 nq^K là h2nh v%Qn ⇔ n^q + n^K ⇔ A^n + B^n

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->