Môn lịch sử lớp 6

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Tâm
Đơn vị : Trường THCS An Thịnh

Kiểm tra bài cũ
?

C©u1:Ph¸t minh lín nhÊt cña con ng­
êi thêi Phïng Nguyªn-Hoa Léc lµ
g×?
Tr¶ lêi:
-Ph¸t minh thuËt luyÖn kim
-Ph¸t minh nghÒ trång lóa n­
íc

Câu 2: Ý nghĩa của việc phát minh ra thuật
luyện kim? Theo em sự ra đời của nghề nông
trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào
đối với con người?
Trả lời:

- Thuật luyện kim: giúp con người tìm ra một
nguyên liệu mới làm công cụ theo nhu cầu của
mình
- Trồng lúa nước: cung cấp nguồn lương thực
chính của con người, con người có thể định cư
lâu dài ở một nơi và xây dựng xóm làng.

Tiết 12 Bài 11
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
1. Sự phân công lao động đã được hình
thành như thế nào?
2. Xã hội có gì đổi mới?
3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy
sinh như thế nào?

1. Sự phân công lao động đã được
hình thành như thế nào?

Em cã nhËn xÐt g×
vÒ viÖc ®óc mét
®å dïng b»ng
®ång hay lµm mét
b×nh b»ng ®Êt
nung?

- Lµm c«ng cô ®¸: ChØ cÇn lÊy ®¸ cã
s½n, ghÌ ®Ïo,
mµi lµ ®­îc
- §óc ®ång, lµm ®å gèm: ph¶i cã sù khÐo
lÐo,
th«ng minh, s¸ng: t¹o
trong
lao
®éng
th×
C«ng
viÖc
nÆng
Nam
giíi
Trång lóa
n­íc:
míi lµmCuèc,cµy
®ùîc
Lµm
C«ng viÖc nhÑ N÷ giíi
®Êt
Gieo
C¶ nam vµ n÷
h¹t
Ch¨m
sãc

1.Sù ph©n c«ng lao
®éng ®· ®­îc h×nh
thµnh nh­ thÕ nµo?
-S¶n xuÊt ph¸t triÓn :CÇn ph¶i
ph©n c«ng lao ®éng.
+Phô n÷: ViÖc nhµ,s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp
Lµm ®å gèm dÖt v¶i
+Nam giíi: N«ng nghiÖp,s¨n b¾t,
®¸nh c¸ ,lµm nghÒ thñ c«ng.
S¶n xuÊt ph¸t triÓn h¬n

2, X· héi cã g× ®æi míi?
Thêi Hoµ B×nh- B¾c
S¬n

Sù ®æi míi

Sèng thµnh tõng nhãm ChiÒng
nhá
ch¹, Bé l¹c h×nh thµ
Sèng theo thÞ téc mÉu hÖ
ChÕ ®é phô hÖ

Ng­êi cao tuæi cã kinh nghiÖm
Ng­êi mÑ lín tuæi lµm chñ
s¶n xuÊt lµm qu¶n lý
Lµm chung, h­ëng chung
Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo

3. Bước phát triển mới về xã hội được
nảy sinh như thế nào

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như
thế nào

* Từ TKVIII đến TKI TCN
đã hình thành những nền
văn hoá phát triển :
- Óc Eo ( An Giang ) ở
Tây Nam Bộ
- Sa Huỳnh ( QuảngNgãi )
ở Nam Trung Bộ
- Đông Sơn ( Thanh Hoá )
ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ

Lược đồ các di chỉ khảo cổ Việt Nam

Mũi giáo đồng Đông Sơn

Lưỡi cày đồng

Dao găm đồng Đông Sơn

Lưỡi liềm đồng

2. Khi sản xuất phát triển , sự phân công lao động diễn ra như
thế nào ? Em hãy nối các ý cuả cột (1) và cột (2) dưới đây sao
cho thích hợp để trả lời câu hỏi trên

(1)

(2)

Đàn ông

- Làm việc nhà , tham gia sản
xuất nông nghiệp , làm đồ
gốm , dệt vải .

Đàn bà

- Chế tác công cụ lao động ,
đúc đồng , làm đồ trang sức
- Làm nông nghiệp , săn bắt ,
đánh cá

3. Em haõy ñieàn vaøo baûng
döôùi ñaây vuøng laõnh toå
ñaõ hình thaønh caùc neàn
vaên
hoùa:
Nền văn
hoá
Vùng lãnh thổ
Văn hoá Óc eo

Taây Nam
Boä
Văn hoá Sa Huỳnh
Nam Trung
Boä
Văn hoá Đông Sơn
Baéc Boä vaø Baéc
Trung Boä

Bµi tËp

Qua bài học em cho
biết x· hội cã những
sự chuyển biến
nào? Tiền đề của sự
chuyển biến ®ã?

iÒn ®Ò cña sù chuyÓn
Sù chuyÓn biÕn vÒ x· héi
biÕn x· héi
Ph©n c«ng trong lao ®éng

Chiềng chạ, bộ lạc được thành
t minh vÒ kinh tÕ,
n xuÊt ph¸t triÓn lập
ChÕ ®é phô hÖ thay thÕ mÉu hÖ
Ph©n ho¸ giµu- nghÌo
NÒn v¨n ho¸ ®­îc h×nh thµnh

Nhà nước ra đời ?

Củng cố hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc bài- làm bài tập
- Tìm hiểu bài 12: Nước Văn Lang
+ Lý do ra đời nhà nước Văn Lang
+ Nhà nước Văn Lang được thành lập
và tổ chức như thế nào?

Chóc c¸c em
ch¨m ngoan, häc giái