P. 1
Môn lịch sử lớp 6

Môn lịch sử lớp 6

|Views: 3,998|Likes:
Được xuất bản bởinguyenthilytk3

More info:

Published by: nguyenthilytk3 on Jan 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

Môn lịch sử lớp 6

Môn lịch sử lớp 6
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Tâm
Đơn vị : Trường THCS An Thịnh

Kiểm tra bi c!
Kiểm tra bi c!
"
C©u1:Ph¸t minh lín nhÊt cña con ng­
êi thêi Phïng Nguyªn-Hoa Léc l
g!"
#$% lêi:
-Ph¸t minh thu&t luy'n (im
-Ph¸t minh ngh) t$*ng l+a n­
íc

C#$ %: & ngh'a c(a việc )hát minh ra th$*t
+$,ện -im" Th.o .m /ự ra 0ời c(a ngh1 n2ng
tr3ng +4a nư5c c6 t7m 8$an tr9ng như th: no
0;i v5i con người"
Tr< +ời:
= Thuật luyện kim: gi4) con người t>m ra m?t
ng$,ên +iệ$ m5i +m c2ng c@ th.o nh$ c7$ c(a
m>nh
= Trồng lúa nước: c$ng cA) ng$3n +ương thực
chBnh c(a con ngườiC con người c6 thể 0ịnh cư
+#$ Di E m?t nơi v F#, Dựng F6m +ngG

Ti:t H% Ii HH
Ti:t H% Ii HH
JHKJG CHLMNJ IOPJ QR ST HUO
JHKJG CHLMNJ IOPJ QR ST HUO
HG Sự )h#n c2ng +ao 0?ng 0V 0ưWc h>nh
thnh như th: no"
%G SV h?i c6 g> 0Xi m5i"
YG Iư5c )hát triển m5i v1 FV h?i 0ưWc n<,
/inh như th: no"

HG Sự )h#n c2ng +ao 0?ng 0V 0ưWc
h>nh thnh như th: no"
,m c- nh&n ./t g!
0) 0i'c 1+c mét
1* 2ïng 34ng
1*ng hay lm mét
3!nh 34ng 1Êt
nung"

-
Lm c5ng c6 1¸: Ch7 c8n lÊy 1¸ c-
9:n; gh< 1=o;
mi l 1­>c
-
?+c 1*ng; lm 1* g@m: Ah%i c- 9B (h/o
l/o;
th5ng minh; 9¸ng tCo t$ong lao 1éng th!
míi lm 1B>c
Cu@c;cy
Lm
1Êt
DiEo
hCt
ChFm
9-c
#hu
hoCch
#$*ng l+a n­íc:
: C5ng 0i'c nGng
Nam giíi
C5ng 0i'c nhH
NI giíi
C% nam 0 nI

HGS
HGS
B Ah©n c5ng lao
B Ah©n c5ng lao
1éng 1J 1­>c h!nh
1éng 1J 1­>c h!nh
thnh nh­ thK no"
thnh nh­ thK no"
-L%n .uÊt Ah¸t t$iMn :C8n Ah%i
Ah©n c5ng lao 1éngN
OPhô n÷: Pi'c nh;9%n .uÊt n5ng
nghi'A
Lm 1* g@m 2't 0%i
ONam giíi: N5ng nghi'A;9Fn 3Qt;
1¸nh c¸ ;lm ngh) thñ c5ngN
L%n .uÊt Ah¸t t$iMn hRn

S; TJ héi c- g! 1Ui míi"
S; TJ héi c- g! 1Ui míi"
Thêi Hoµ B×nh- B¾c
S¬n
ChK 1é Ah6 h'
Ng­êi cao tuUi c- (inh nghi'm
9%n .uÊt lm Vu%n lW
Sù ®æi míi
L@ng thnh tXng nh-m nhY
L@ng thEo thZ téc m[u h'
Ng­êi mH lín tuUi lm chñ
Lm chung; h­\ng chung
Chi)ng chC; ]é lCc h!nh thnh
LB Ah©n ho¸ giu ngh<o

YG Iư5c )hát triển m5i v1 FV h?i 0ưWc
YG Iư5c )hát triển m5i v1 FV h?i 0ưWc
n<, /inh như th: no
n<, /inh như th: no
ZưWc 03 các Di ch[ -h<o cX Qiệt Jam
YG Iư5c )hát triển m5i v1 FV h?i 0ưWc n<, /inh như
YG Iư5c )hát triển m5i v1 FV h?i 0ưWc n<, /inh như
th: no
th: no
\ T] TKQOOO 0:n TKO TCJ
0V h>nh thnh nh^ng n1n
v_n hoá )hát triển :
= `c ao b An Giang c E
T#, Jam I?
= Sa H$dnh b e$<ngJgVi c
E Jam Tr$ng I?
= Đ2ng Sơn b Thanh Hoá c
E Ifc b? v Ifc Tr$ng I?

Mũi giáo đồng Đông Sơn
Dao gm đồng Đông Sơn
!ư"i li#m đồng
!ư"i c$y đồng

bHc b%c
Đn 2ng = Zm việc nh C tham gia /<n
F$At n2ng nghiệ) C +m 03
g;m C Dệt v<i G
Đn b = Ch: tác c2ng c@ +ao 0?ng C
04c 03ng C +m 03 trang /gc
= Zm n2ng nghiệ) C /_n bft C
0ánh cá
%G Khi /<n F$At )hát triển C /ự )h#n c2ng +ao 0?ng Dihn ra như
th: no " am hV, n;i các i c$< c?t bHc v c?t b%c Dư5i 0#, /ao
cho thBch hW) 0ể tr< +ời c#$ hji trên

3. Em haõy ñieàn vao !a"n#
$%&ùi ña'y v(n# )aõnh *o+
ñaõ h,nh *hanh caùc neàn
vaên hoùa- Nền văn hoá Vùng lãnh thổ
Văn hoá Óc eo
Văn hoá Sa Huỳnh
Văn hoá Đông Sơn
Ta'y .am
Bo/
.am T0(n#
Bo/
Ba1c Bo/ va Ba1c
T0(n# Bo/

^ua 3_i h`c Em cho
3iat .J hbi c- nhcng
9d chuyen 3ian
n_o" #ifn gf cha 9d
chuyen 3ian 1-"
]i t&A

Ti2n ®2 cña 3ù ch(y4n
!i5n 67 h1i
Sù ch(y4n !i5n v2 67 h1i
Chifng chi; 3b lic gjkc th_nh
llA
Ph©n c5ng t$ong lao 1éng
ChK 1é Ah6 h' thay thK m[u h'
Ph©n ho¸ giu- ngh<o
N)n 0Fn ho¸ 1­>c h!nh thnh
8h9* minh v2 :inh *5;
3<n 6(=* >h9* *0i4n
Nhà nước ra đời
?

C(ng c; hư5ng Dkn v1 nh:
=
T>m hiể$ bi H%: Nước Văn Lang
+ Zi Do ra 0ời nh nư5c Q_n Zang
l Jh nư5c Q_n Zang 0ưWc thnh +*)
v tX chgc như th: no"
=
H9c th$?c bi= +m bi t*)

Chóc c¸c em
Chóc c¸c em
ch¨m ngoan, häc giái
ch¨m ngoan, häc giái

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->