P. 1
LuanVan_PLC Tram Tron Betong

LuanVan_PLC Tram Tron Betong

|Views: 702|Likes:
Được xuất bản bởitung05101191

More info:

Published by: tung05101191 on Jan 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

BO GIAO DlJIC vA DAo T~O

TRUONG D~I HOC DAN LAP ~Y THU~ T CONG NGHt TP.HCM KHOA DJtN - DIEN TV

NGANH Dlt~ CONG NGHltp

BO MON tv DONG HOA

----i-f0Q;1----

A \J ~ A

LUAN VAN TOT NGHIEP

• •

E TAl: :

K K A A'

THIET KE ,THI CONG MO HINH

TRAM TRON BETONG

. , .

GVHD: TH.S NGUYEN XUAN VINH SVTH: NGUYEN CANH T110NG

MSSV 10103144

Lap : 01 TDH

Ml)P Ll)C

llAN A: outt THltU co sl!! LY THUYET VE cAc THIET B! cHiNH TRONG A40 HINH T~M TRQN

CHUaNG I: T6ng quan h~ tho'ljlg tram trQn betong 1

CHUaNG II: Gim thieu t6ng q~at v~ PLC

III H~ thong di€u khien la ;1.. 6

11.2 Vai tro cua PLC 6

113 Cac thiet bi nhap xua't dung trong PLC 6

11.4 Thoi gian quet chirong trlnh 7

11.5 So sanh PLC vdi cac thle't bi di€u khi€n thong thuong khac 7

11.6 Cac budc thie't ke' mot ~~ thong di€u khi€n dung PLC 8

11.7 cs u tnic phdn ciing eual PLC 9

11.8 Hoat dQng cua mot PLC 11

CHUaNG III: Khao sat PLC eua hang OMRON

1111 Khao sat loai CPMIA: 13

111.2 Cac ki€u lien ke't truyen thong cua PLC 15

CHUaNG IV: Cac dije diim ky ithu~t va ea'u true vimg nhd ella PLC

IV.l Cac thong sO"ky thuat cua PLC ho CPMIA 16

IV.2 Cau true vung nhd trong PLC 20

CHUaNG IV: Cam bien trong ~d<1ng LoadCell 24

CH.-frlNG V D;: A I 28

~~U'::...!V=...!..C=--...!,--,-: au can 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PHAN B: PHAN THI CONG

CHUaNG I: Quy trlnh cong Dlgh~ va ehddng trmh LPC tram trQn

1.1 Cac phdn cua mo hlnh] tram tron 35

I 2 C ' " ;: A h b ? h" h K 36

. ae yeu eau eong ng ~ eua ~ tong ..

I 3 Q di h . K d'':? , ? he hK 37

. uy!n tiep lern vao ra eua ~ tong .

1.4 Chuang trlnh di~u khi€I1l PLC dang LAD 38

CHUaNG II: Cae sd d6 ke't Dol PLC

II 1 S d'" kK K' PLC ,.., hi K b' 42

. a 0 et nO! voi ~ae t let ! ,.

II 2 S d'" d'A ? ? A'''' Lh'':? 44

. a 0 H;n eua tu ure u K len .

CHUtiNG III: Ke't qud thi eopg 52

LUi ~6i dUu

Ngay nay Iinh vue nr dong h6a iva tin h9C cong nghiep la mui nhon cua ky t u~t hien dai dang phat tri~n ra't soi 4tong do nho nhii'ng thanh nru cua ly thuyet i€u khi€n tl! d(>ng. Nhii'ng linh vue khac nhir, tin h9C cong nghiep, dien ta cong

ua't, ky thuat do hrong ... dang duqc I khai trien tren quy mo rong ldn, tao nen hii'ng thie't bi va day chuyen cong ngh~ san xua't tl,l' dong vdi nang sua't cao va ha't hrong t6t. Nhi€u h~ thong di€u kbi€n tu dong d5 ra doi nham phuc vu nhieu hu cffu khac nhau cua doi s6ng va du'qc irng dung ra't thanh cong dem lai hieu ua cong viec ra't cao.

Rieng nude ta hang rao thue' quan khu vl,l'c diroc loai bo, kinh te'mo caa op tac vdi nude ngoai. Trude tinh hlnh d6, nen cong nghiep se g~p khong it kh6 an do con nhieu day chuyen san su¢t c6 cong nghe lac hau. D~ c6 ch6 dung va

e' manh tren thirong tnrong, nha nu~c d5 dac biet chti trong de'n irng dung va

hat tri~n W d(>ng trong san xuat, nham nang cao nang sua't, chat hrong san phffm a ha gia thanh. Mot trong nhii'ng phirong an t6t nha't va duqc sa dung rong hien ay la thay the' nhii'ng h~ thong d6 bang bO dieu khi~n PLC. D~ phat tri~n manh on nii'a, nhiem vu d~t ra hang dffu 131 dao tao nhii'ng chuyen gia v€ tu dong hoa ham cung ca' p cho x5 hoi mot hrc luq$g san xuat voi trinh do ky thua t cao.

La mot ky sir dien cong nghiep, cong viec se giin lien vdi di€u khien, van anh h~ thong san xuat. Nhir v~y, viec thirc hien luan van nay se tao di€u kien t6t ha't d~ tiep xuc lam quen vdi nhii'ngj thiet bi nr dong, cling nhir cong viec Ia thi ong mo hinh cua mot day chuyen $an xua't nr dong co ban(Day chuyen tron

etong W dong). Khi dang con ngdi tr;n ghe' nha tnrong, viec tim hi~u nghien ciru

€ nam vii'ng co so ly thuyet cling nhi] la thirc hanh v€ nhii'ng va'n d€ W dong hoa 6 y nghia quan trong , VI day chinh 1~ di€u kien t6t nha't d~ h9C hoi, tich lfiy kinh

ghiern va la hanh trang kien thirc vad doi cffn thiet.

Va'n d€ tl,l' dong hoa cac quy trlnh san xuat nham nang cao nang xuat, giam dt sue lao dong va tao ra nhii'ng san pham t6t nhat la van d€ duoc cac thffy co sinh vien dao sau nghien ciru. Viec ttm hieu va ling dung bO di~u khi~n PLC d~ hie't ke, thi cong mo hinh tarn tron ~etong la noi dung cua cu6n lu~n van t6t

ghiep rna em trinh ba y nay. !

Cu6n luan van nay gioi thieu sd khoi v~ viec thiet ke' ,thi cong mo hlnh tram ron betong. Do kien thuc con nhieu han che nen khong tranh khoi nhii'ng thieu s6t, m mong diroc tiep thu nhii'ng nhan xet g6p y ciia quy th~y co khoa Dien - Dien tii'. m xin chan thanh cam on.

~ A

PHA~NOI

! !

DUNG

PHAN A:

~ " :? ~ K

GIOI THIEU C~ SO L Y THUYET

VE CAC THIET IBI CHiNH TRONG

MO HINH tR~M TRON

T6ng Quan Tram TrQn Betong

r/" W/I/I/I/I/I/I/Ao/d/P/'/AV#/d"I'/#qJr/H//jf/4iT/4fY/.;!IP/8/8/1/1/1/1/1/1/1/1/d/P/d/P/I/I;pP/P/dWI/I/,iIPjJ'#'/Alf'/4W;;/fY/N/I/I/I/I/I/S/I/I/I/I/,I/1/1/1/1/1/1/1/A/PX4lr>AI?"/D''f?j':HOJfI7/I/I/AI,

,..? ~

HUONG I : TONG QUAN VE TR~M

TRON~ETONG

Trong linh vl!c xay dung be ~ng 1ft mot nguyen v~t lieu co cung quang t ong, chtt luong ciia be tong co th~ danh gia dircc chtt hrong ciia toan bQ cong Inh. Do do viec xac dinh chinh xac khO'i hrong tung nguyen lieu co trong thanh h~n be tong cling chinh la viec xac djnh chtt hrong ciia no. V1 v~y nhiem vu can t on be tong duqc d~ ra. Trong luan va(n nay chi mo ta mot h~ thong can xi mang, at, da hoat dQng thea hai phuong phap, Do la hoan toan tu dQng hoac di~u khien ~ng tay. Nhiem vu chu ye'u la khO'i lJo.ng nguyen lieu can c~n phai chinh xac vdi O'i hrong d~t, cam bien duqc sii' dung' xac dinh trong hrong la loadcell.

Trong mot h~ thong tron be tong thuc te' co rtt nhieu yeu to' dfru vao lfin ~u ra c~n phai xac dinh, do la:

* Xac dinh ling dung cu, be tong:

Nhtrng cong trmh xay dung khac nhau c~n co nhirng loai be tong khac hau d~ thich ling vdi moi tnrong xung quanh. Vi du nhu be tong dung d~ xay ung nha cao t~ng yeu c~u chtt hrong cao, kha nang chiu nen to't. Be tong dung ~ diic cac tru c~u c~n phai co chtt phu gia chong dong va phai co do b~n cao ong moi tnrong nude. Do do be tong se co nhirng loai khac nhau tuy thuoc vao uc dich sii' dung. Loai be tong duqo xac dinh dua vao ti l~ pha tron cac thanh h~n.

• Xac dinh loai xi mango

• Xac dinh thanh phdn cat.da ,

• Xac dinh ti l~ mrdc.

V1 v~y d~ di~u khien mot h~ thong tron tlnrc te' dn phai ke't hop nhieu vtn d~ tu co khi, ky thuat xay dung ~e'n di~u khi~n tV dong.

VTH: Nguy~n Canh Tu'ong

Tram trqn be tong tu dqng

- 1 -

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

HDONG I T6ng Quan Tram TrQn Betong

~/,N/AJP/4I?/diP/I/H/H/4!P/d!P/4¥/4fF/'/.JP«tfi'X#lP'/6/I/dJJY/dIP/.iIP/dIP/I/I/AP/I/#/dIP/I/AY/d$'/#/4IfY/.d1Y4fI;P/1/1/1/.J/!P/4ff/Q///ff,KI/AfY/H/AfP/I/I/I/dlP4r!4'/d/I",(,fjp'/I/,N/d/Y/1/I/dfP/d/Y/D/I/£fIf/I/H/.fIlWI/I/I/I/U/I/4i

1. Khai niem chung v~ be tong.

Be tong Ia mot hon hop du'(_1~t~O thanh til eat, da , xi mang, nude. Trang , eat va da chiem 80%-85%, xi man chiern 8%-15%, eon lai la kh6i hrong cua De. Ngoai ra eon e6 phu gia them ao d~ thoa man yeu c§u.C6 nhieu loai be ng tuy thuoc vao thanh phan eat, daj xi rnang, nude. Moi thanh phdn cat, da, xi ang khac nhau se tao thanh nhieu loai mac be tong khac nhau.

2. Cac thanh ph§n ea'u tao be tong.

2.1 Xi mango

Vi~e lua chon xi mang la d~e ~i~t quan trong trong viec thiet ke' be tong. 6 nhieu loai mac xi mang.xi mang mac cang eao thl dO ke't dinh cang t6t, tuy hien gia thanh cua xi mang cung tang thea mac cua n6. Vi v~y khi thie't ke' be t ng ta phai vira bao dam yeu e~u kl thuat, vira bao dam yeu e~u kinh te'.

2.2. Cat.

Cat dung che' tao be tong e6 ~~ Hi eat thien nhien hay eat nhan tao, Kich t u'DC hat cat til 0.4 - 5mm. Cha't Iu'~ng eat phu thuoc vao thanh phan khoang, tanh phan tap chat, thanh phdn hat, .... Trang thanh phdn cua be tong eat chiern oang 29%.

2.3. Da dam.

Da dam e6 nhieu loai, tuy thu~c vao kich co cua da , Do d6 tuy thuoc vao ac cua be tong rna ta chon eo da ehol phu hop. Trang thanh phftn be tong da dam

hiern khoang 52% !

2.4. Nude.

Nude d~ che' tao be tong la mroc phai e6 du pham cha't d~ khong anh

u'dng xau de'n thoi gian ninh ke't cua tie tong vakhong an mon sat thep.

2.5. Ph\l gia.

Phu gia sa dung e6 dang bot, th40ng c6 hai loai phu gia : • Loai phu gia hoat dOng b~ m~t.

Loai phu gia hoat dOng b~ mat mac du du'(_1e sa dung mot hrong nho nhung 6 kha nang cai thien dang k~ tinh eh¥t cua hon hop be tong va tang cuong nhieu inh eha't khac cua be tong.

• Loai phu gia ran nhanh.

Loai phu gia ran nhanh e6 kha nang rut ngiin qua trlnh ran chac cua be ong trong di~u kien tt! nhien, ding nhu nang cao cirong dO be tong. ien nay trong cong nghe be tong nguoi ta con sa dung phu gia da chirc nang.

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

( HUONG I T6ng Quan Tram TrQn BHong

P'/..e 'l/1/I/I/H/I/I/N/D/..##Xi/f?/I/H/#//;/Y-;/if',,:)lF0!7SW'';U/iW/fiV/I/dfP/dI)''/1/1/1/1/1/1/1/1/1/t!P/H/I/4f/W/&r<,$f'iP :$' ,Jffr'#{-';ifF/I/I/I/I/K/I/I/P/I/I/I/I/AfiP/I/d!iP/I/I/I/I/N;-;IifI'XrIIP/fifX#FX4P/I/I/di

3 Ty l~ pha trQn cac thanh phdn trong be tong.

3.1. Ximang P400, Wi darn 10*20, ctt vang : tinh cho 1m3 be tong,

lhanh

Mac be tong

plh~n

Ddn vi

100

150

200

250

300

) i mang

Kg

225.

268.

325.

368.

410.

( at

Kg

820.

792.

782.

769.

756.

I~a

Kg

166

163

162

158

157

8.2

9.7

8.3

0.8

1.3

r~u'oc

Lit

146.

174.

208.

228.

246.

3.2. Xi mang P500, da dam 10*20, ca t yang : tinh cho 1m3 be tong.

~rhanh

Mac be tong

I h~n

Don vi

100

150

200

250

300

(i mang

Kg

273.

283.

327.

373.

424.

C~at

Kg

818.

799.

782.

775.

765.

Da

Kg

164

163

162

161

160

9.2

8.3

7.4

~u'oc

Lit

177.

184.

209.

231.

254.

Tir bang thanh phdn be tong

nay, ta e6 th~ tinh toan gia tri khoi luong

cua cat, da, xi mang, mrdc cho tung

me trOn. Sau d6 Iffy cac gia tri nay d~ l~p

thanh mot ty l~ nrong ling dira vao d~u can d~ Iffy tin hieu di~u khidn dira v~

PLC.

SVTH: Nguyen Canh Tti<tng

- 3 -

GVHD: Nguyen XU3n Vinh

- -

----

-_

HUONG I T6ng Quan Tram TrQn Betong

:AY/#/6/1/#/#/I/I/I/.I1/P/I/filf/df'/4¥0F·.f£F $'.:31" df/U'f/i//dJP/d!I;,;I/ffYI/I/P/I/I/I/I/I/I/I4P/I/I/I/,4F/I/H/H//tY/P/dJP;-:iJ}"/g/fiT/4Y/I/I/4IP'/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/41';;4Y/#-:dIff;~df:Y/N/R/1/44

Mo hinh tram trQn trong lu~n van.

5. Sd hiQc trmh hi di~u khiin.

Nguyen lieu diroc dira VaG timg b6n so cap goi la b6n chua nguyen lieu ao. Cac van se l~n lirot dUQc dieu ~. i~n d~ xii nguyen lieu xu6ng mang din tiii. ac nguyen lieu l~n hrot dtroc can kh can dat de'n kh6i hrong d~t thl nguyen lieu e' dUQc xii xu6ng va diroc can trong ,uQng cua m6i loai nguyen lieu tai mang tiii iing LoadCell va gia tri can se dUQci hi~n thi tren d~ u can . Khi trong hrong tiii at yeu c§u thl van xii tiii md nguyen! lieu tron se xii xu6ng b6n tron .Khi do b6n rQn quay d~ tron deu nguyen lieu. Sau mot thai gian mac dinh b6n quay se dung. (mg co xa thuan se hoat dQng ,b6n t~Qn quay xuong dung cong Hic hanh trinh 1, Qng co xii thuan dung .Dong co xii nghich hoat dong quay b6n tron len vi tri ban ~u .tiep tuc nhan tai .Ke't thiic mot chu trlnh hoat dong. H~ thong co hai che'dQ am viec (dieu khien bang tay hoac d~eu khien bang tv dQng). Do nhiern vu chinh ua lu~n van la cftn phai can chinh xac khoi IUQng nguyen lieu dira VaG khdi uong d~t nen qua trinh hoat dong cua: he thong khong diroc hoan thien so voi thirc e'.

VTH: Nguyen Canh Tliiing

- 4-

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

HlJ<1NG I T6ng Quan Tram TrQn Betong

'/1/1/1/1/14IfP/I/dIP/I/I/4JY/4fP/."#y/H·~,#>/1f"))7'W/'4f 4% ;'77'A7.AY/I/I/I/&P/.I/I/I"/I/I~'/I/I/I/g/,$;;:~:d$'/4Y/H·'fiP<#Y/#'/I/I,{JP/I/I/I/I/14IfP/1/1/1/1/4P/1/.IIP/U/H/I/I/AP>dP,·"~. ;iP:4

6 Yeu diu eua d~ tai:

-TIm hi~u PLC Omron.

-Tim hi~u mo hlnh tram tron: betong.

- Thie't ke thi cong mo hlnh.

- Vie't chuang trlnh di~u khi~~ cho PLC.

I 7. Phudng huong giai quytt: I

-Do mo hinh tram tron da c6 nen d~ tai nay chi giai quyet nhii'ng va'n d~ hung quanh viec di~u khi~n sao cho tnarn hoat de>ng dUQc to't.

- Til d6 tnrdc tien ta tim hi~ll va thie't ke' thi cong phdn dien cho mo Inh(Tu di~u khien ).

-Tim hi~u v~ PLC Omron ,c~ang trinh syswin3.3 d~ vie't chuang trmh

i~u khien cho h<$ thong tram tron. !

-Do phai din do nguyen lieu ndn ta c~n tim hi~u v~ LoadCell va B~u din.

-Tim hi~u v~ hoat de>ng cua pittong va van khi nen.

-Thie't ke thi cong Hip rap cac thie't bi d~ h<$ thong hoat de>ng.

VTH: Nguyen Canh Ttiang

- 5-

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

Gi8i Thi~u T6ng Quat V~ PLC

r,.,*,,,,,,"""'W4Wy.,"''''"@YS''.'AW,,,,,,''''",,''';$;W.WW''·''hr:flVAM''''''''''''''''''~<:""""""""""""",","";"";w::,."",p'r';;;.; ~~,,';:v"S"'lt:~//ff:~;~/$;w:~.m::;q;Z~'Mfp,>I$';~~~;g;>;;a;;,;w>:f7~/1~;ff:fiT;~f

C DONG II

CHUgNG II:

~ ,... A'I ~ ~

GIOI THIEU TONG QUAT VE PLC

. ,

" ,..,' ~ A"i........

11.1 HE THONG DIEV KHIEN LA GI:

T6ng quat, mot h~ thong di~u khien la t~p hop nhimg dung cu, thitt bi dien

...... du<;1c ktt n6i voi nhau thanh mot h~ thong cho phep ta di~u khi€n chinh xac su c uy€n d6i nhip nhang cua mot quy trtnh hoac mot hoat dong san xuat. Vdi thanh q a ciia su phat tri€n nhanh ch6ng cua cpng nghe thl viec di~u khi€n nhirng h~ thong p uc tap se du<;1c tlnrc hien bdi mot h~ t~6ng di~u khien tv dong h6a hoan toan, do la P C, n6 diroc sa dung ktt hop vdi may iHnh chii. Ngoai ra, PLC con c6 giao dien d€ k 't n6i vdi cac thiet bi khac (nhu la: bang di~u khien, dong co, contact, cuon day, .... ). a nang chuyen giao mang ciia PLC co the cho phep cluing ph6i hop xti' ly, di~u i€n nhtrng h~ thong IOn. Ngoai ra, n6 con the hien su linh hoat cao trong viec phan ai cac h~ thong di~u khicn. M6i mot DO phan trong he thong di~u khien dong mot vitro ra"t quan trong, PLC se khong nhsn bitt diroc di~u gl neu n6 khong dU<;1C ktt n ~'i vdi cac thiet bi cam irng.

, ?

11.2 VAl TRO CVA PLC

PLC (viet t3:t cua cum tit Erogrammable Logic Controller) la mot thitt bi dien phirc tap, chiing co nhieu loai do nhieu hang san xuat cht tao ra, nharn dap ung hu du phat trien cua nen san xua't hiF.n dai. Trong mot h~ thong day chuyen san ua"t tv dong hien dai c6 sa dung bo di~p khien PLC, thi thitt bi nay diroc coi la phdn t ng tam ,Ia bo nao cua h~ thong. n.c nhan thong tin v~ trang thai ciia he thong va i~u khi€n cac bO truyen dong thea mo~ tuan tv xac dinh trong danh sach lenh: nhan ac yeu cffu cua dau vao ,di~u khi€n cab yeu cau dau ra thea thu tv lenh yeu cffu cua o xa ly, danh sach lenh la yeu du ciia nguoi lap trlnh va du<;1C hill tru trong b9 nhd.

11.3 CAC THIET BI NHAP vA XVAT DUNG TRONG PLC: 11.3.1 Cae thie't bi nhap

Su thong minh cua mot h~ th$ng nr dong h6a phu thuoc vao kha nang doc ac tin hieu tit cac cam bien tv dong cua PLC.

Hinh thirc giao dien co ban giira PLC va cac thitt bi nhap la: nut a-n, cau ao, phim, .... Ngoai ra, PLC con nhan du<;1c tin hieu tit cac thiet bi nhan dang tv dong hu: cong t3:c trang thai, cong t3:c gidi han, cam bien quang dien, cam bien ca-p dO , ... Cac loai tin hieu nhap dtn PLC pha~ la trang logic ON/OFF hoac tin hieu Analog. hung tin hieu ng6 vao nay diroc giao dtp voi PLC qua cac modul nhap.

VTH: Nguy~n Canh Tliong

- 6 -

GVHD: Nguy~n XU3n Vinh

C lJONG II

Gi8i Thi~u T6ng Quat V~ PLC

'"""iw',/"';:tT:pr:Al1;:.m;;,w;~~:mrXCi:;P;W/.4fo%&J':::jPx~:.w-::M':'~0;;§:;.!f!Ti<!fI''i~";f/':"':"'/l"/~:£

11.3.2 Thie't bi xuat

Trong mot h<$ thong nr dQng hoaj, thie't bi xuft cling la mot ye'u t5 rfft quan trt ng. Neu ng6 ra cua PLC khong duqc ~e't n5i voi thiet bi xua'"t thi h§u nhu h<$ thong s bi te liet hoan roan. Cac thie't bi xu~t thong thirong la: dong co, cuon day nam c am, relay, chuong bao ... Thong qua hoat dQng cua motor, cac cuon day, PLC co t ~ dieu khien mot h<$ thong til don gian de'n phirc tap. Cac loai thiet bi xufft la mot p §n ke't cffu cua h<$ th6ng tu dong hoa va vi the' no anh huang tnrc tiep vao hieu s fft ciia h<$ th6ng .

11.4 Thiii gian quet chddng trin~:

Qua trinh doc cac tin hieu ng6 tao, thirc hieu chuong trinh va d~t lai gia tri n 6 ra diroc goi la thai gian quet chirong trmh. Thai gian quet chirong trinh la mQt a trinh lien tuc va tudn nr dQC trang th~i tin hieu ng6 vao, thuc hien thuat toan dieu i€nLogic va cai di_i t lai gia tri sua'"t cho thie't bi d ng6 ra.

Dac di~m cua toi gian quet se ¢hl ra kha nang dieu khien chinh xac va dap u g nhanh cua PLC d6i voi cac thay d6i cua tin hieu ngo vao.

Cac ye'u t5 anh lnrong de'n thail gian quet: thai gian thuc hien mot l§n quet t uang thay d6i til O,lms de'n hang chud ms phu thuoc vao t6c dQ si't ly cua CPU va c ieu dai chirong trmh nguai si't dung. Tdong tnrong hop ngtroi si't dung dung h<$ thong d eu khi~n til xa cac thier bi 110, thai gian quet tang len do phai thirc hien truyen du li ~u cap nhap cho cac h<$ thong 110 dieu khi~n til xa.

11.5 SO SANH PLC VOl <tAC THlET BI DlEU KHIEN THONG

u~~ KHAC he h-< d. l> khi J b' PLC d dl> dl> h h-< h 'hA

ien nay, cac ~ tong leu leI} ang ang an an t ay t e c 0 cac e

t 5ng dieu khien bang relay, contactor thong thirong. Ta hay thi't so sanh uu, khuyet . ~m cua hai h<$ thong tren:

• H<$ thong di~u khien thong thirong:

• Tho kech do co qua nhieu day dnn va relay tren ban di~u khidn.

• T5n kha nhieu thai gian cho vi<$f thiet ke', lap dat.

• T6c dQ hoat dong cham. .

• Cong suft tieu thu IOn.

• Kho bao quan va sua chua.

• H<$ thong dieu khien bang PLC:

• Nhirng day ke't noi trong h<$ th6~g giam duoc 80% nen nho gon hon.

• Cong sufft tieu thu it hon.

VTH: Nguy~n Canh Tdong

- 7 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

e UdNG II

• Su thay d5i cac ng5 vao, ra va ~i6u khien h~ thong tra nen d€ dang han nhd

phdn mern di6u khien bang mayjtinh hay tren Console.

• T6c dO hoar dong cua h~ thong dhanh han.

• Bao tri va sua chua d€ dang.

• Do ben va tin cay van hanh cao.

• Gia thanh cua h~ thong giam khi sO' tiep diem tang.

• Co thiEt bi chong nhieu.

• Ngon ngfr l~p trinh d€ hi€u.

• D€ l~p trinh va co the l~p trmbl tren may tinh, thich hop cho viec thuc hien cac lenh tu~n tt! cua no.

• Cac modul roi cho phep thay thE hoac them vao khi dn thiet .

, , A' A',,.. ,..' ;::, A! "

11.6. CAC nude THIET KE IIHE THONG DIEU KHIEN DUNG PLC

11.6.1 Xac dinh qui trinh cong nghe!

Tnroc tien , ta phai xac dinh thiEtl bi hay h~ thong nao muon di€u khien. Muc d ch cu6i cung cua bO di€u khien la di€u khien mot h~ thong hoat dOng.St! van hanh cf a h~ thong diroc kiem tra bdi cac thie't bi d~u vao. No nhan tin hieu va gdi tin hieu d"" n CPU, CPU xU' ly tin hieu va gCJi no dEn thict bi xuflt de di6u khi€n su hoat dong c? a h~ thong nhu l~p trinh san trong chuang trmh

11.6.2 Xac dinh ngo vao, ngo ra :

Tat ca cac thitt bi xuat , nhap pen ngoai d6u dU<jc ktt n6i vdi bo di€u khien p trinh, ThiEt bi nha p la nhirng contact, cam bien ... ThiEt bi xuat Ia nhfrng cuon ay , valve dien tir ,motor.... Sau khi xac dinh tat ca cac thiEt bi xuat nhap cffn thiet, t dinh vi cac thiEt bi vao ra nrong img icho tung ngo vao, ra tren PLC tnroc khi viet c uong trmh.

11.6.3 Vie't chtidng trinh:

Khi viet chuang trinh theo so d~ hinh bac thang (ladder) phai theo sl! hoat ong tu~n tu tung budc cua h~ thong

11.6.4 Nap chtidng trinh vao bO nha :

Bay gio clning ta co the cung cffp nguon cho bO di6u khien co l?p Trinh tong qua c6ng I/O. Sau do nap chuan~ trinh vao bO nho thong qua bO console l~p t tnh hay may tinh co chua ph~n mem II~p trinh hinh thang. Sau khi nap xong, kiern t a lai bang ham chuan doan. NEu dU<jcjmo phong toan bo hoat dong cua h~ thong d€ hiic chan dng chuang trinh da hoat dong t61.

- 8 - GVHD: Nguy~n XU3n Vinh

C DONG II

Gi8i Thien T6ng Quat V~ PLC

''"''''''Y''::'if/:-<1J!!''/4YX{{f'?:;i(i'/$VA1Y-04P:tf1/JJf;;tJP;d$;'lf1;:;!1yxtJjj:;JJ?;i1::;,iW"<Jff;///// './//. W", '/" M""W/P;$'Xj;p/{w:;e;;1ft'::4!?/-fflP/AI!'/,.f!fI%(ff'::dW/4/1%$f,;ff{f;~;;W;<J'r:/!ft'_;W;E<:r"/'F

11.6.5 Chay chddng trinh :

Trude khi nhan nut Start, phai e~~e chan rang cac day dfrn n5i cac ng6 vao, r de'n cac thiet bi nhap, xuat d5 du'<je ~5i dung theo chi dinh. Luc do PLC mdi b~t u hoat de>ng thuc su, Trong khi chay chirong trinh, neu bi 16i thl may tinh hoac bo C nsole se bao 16i , ta phai sua lai eho den khi no hoat dong an toano

,,~ , Jt , ?

11.7. CAV TRVC PHAN CUNG CVA PLC:

Cau true phan cirng cua ta't ca cac PLC deu co cac bQ phan sau: bO xii' ly, be> n 0, be> nhap, xuar.

Bo nhc clurong trmh

EEPROM i

tuy ch9n l~EPROM

I 1==1 ",1-;;-,.,1" //1~,5~ -~

~ " Bus dir Iieu

Kh5imCi II dem i ''J~----____'_--

rong I ~- ~ .

. ' . ,./j

/_i;~ no ~/ -------+-Bus M thong (vao/ra)

~iYi d~m i". --cr---------

'!L~.___j ~

I I

'Bus dia chi

M~ch

ng6 V30 '7

M\lch ng6 V30

! Bf~m I

I-'~ ~~

rM\lch cach ly I

, I i I ,.,1 '

i I

,)0 0

I ,._~J

Kenh ngo ra

16 role, triac hay transist~r

Kenh ngo ra 24 ng6 V30

Hinh : So d6 cau Itrue ben trong cua PLC

I - 9 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

C DaNG II

Gitl'i Thieu T6ng Quat V~ PLC

f""/':r'/;"//F/l}"'j;jr;~;#';;'f%:::t$/4r;~~<C;;S%1fJ%il!1;~::W::dF:~0!;;;At'//r'"-:Y;,:/''':C:'' -_f -'/"'_

I 11.7.1 Doo vi xii' Iy trung tam (CPU)~

La bo vi xlt 19, lien kEt vdi cac hdat dong cua h~ thong PLC, thirc hien chuong

t nh, xlt 19 tin hieu nhap xua't va thong dn lien lac vdi cac thiEt bi ben ngoai

11.7.2 Bo nbtl' (Memory):

C6 nhieu loai bO nho khac nhauDay la noi luu gitt trang thai hoat dong cua thong va bo nhd cua ngirci slt d\mg.lj>€ dam bao cho PLC hoat dong, phai c5n co nhd d€ luu tru chirong trmh, doi khi] c5n md rong bO nhd d€ thuc hien cac chirc n ng khac nhu :

+ Vung d~m tarn thoi hru tru trang thai ciia cac kenh xuat / nhap diroc goi la M xuft / nhap

+ Lu'U tnr tarn thoi cac trang thai cua cac chirc nang ben trong : Timer, Counter, elay

BO nho g&m c6 nhtrng loai sau :

+ BO nhd chi doc (ROM: Read Only Memory): ROM khong phai la mot bO nhd a bien, n6 c6 th€ l~p trinh chi mot 150. Do d6 khong thich hop cho viec di~u khien " ~m" cua PLC. ROM it ph6 bien so vdi cac loai bo nhd khac,

Bo nhd ghi doc (RAM: Random Access Memory): RAM la mot bO nho thirong d (Jc dung d€ luu tru dii' lieu va ch11'ongli trinh cua ngiroi slt dung. Dtr lieu trong RAM s bi mat di neu nguon dien bi mat. Tuyl nhien van d~ nay diroc giai quyet bang each gJn them vao RAM mot nguon dien d~ phong, Ngay nay, trong ky thuat phat tri€n

LC , ngtroi ta dung CMOSRAM nho' sir tieu ton nang hrong kha thap cua n6 va c ng ca'p pin du phong cho cac RAM nay khi mat nguon. Pin du phong c6 tu6i tho it a't mot nam tnrdc khi dn thay the', hp~c ta chon pin sac giln vdi h~ thong, pin se (Jc sac khi cap nguon cho PLC.

+ BO nho chi doc chirong trmh pc6a diroc (EPROM: Erasable Programmable ead Only Memory): EPROM 1u'U tru ~u lieu giong nh11'ROM, tuy nhien noi dung ? a n6 c6 th€ bi xoa di neu ta ph6ng ua tlt ngoai vao, ngirci viEt phai viet lai chuong t Inh trong bo nhd.

+ Bo nhd chi doc chuong trmh xoa d11'<;1c bang dien (EEPROM: Electric rasable Programmable Read Only Memory): EPROM kEt hop kha nang truy linh ong cua RAM va tinh kha bien cua E~ROM, noi dung tren EEPROM c6 th€ bi xoa a l~p trlnh bang dien , tuy nhien chi gi~i han trong mot so15n nha't dinh.

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

C DaNG II

11.8 Hoat dong eua mot PLC.

V€ co ban hoat dong cua mot PLC cling kha don gian. Dffu tien, h~ thong cac c ng vao/ra (Input/Output) (con goi la cac Module xuat/nhap) dung d€ dira cac tin h·~u tu cac thiet bi ngoai vi vao CPU (nhu cac sensor, contact, tin hieu tu dong co ... ). S u khi nhan diroc tin hieu d ngo vao thll CPU se xU' ly va dua cac tin hieu di€u khi€n q a Module xufft ra cac thie't bi dli<jc di€~ khien.

Trong suot qua trmh hoat dong, (j:PU doc hoac quet (scan) dii' lieu hoac trang t ai cua cac thiet bi ngoai vi thong quai ngo vao, sau d6 thirc hien cac chuong trtnh tr ng bo nho nhu sau: mot bo de'm chuong trinh se nhan lenh tu bo nhd chirong trinh d a ra thanh ghi lenh d€ thi hanh. Chuong trinh d dang STL (Statement List - Dang 1. nh liet ke) hay d dang LADDER (dang hmh thang) se dli<jc dich ra ngon ngii' may c t trong bo nhd chuong trmh. Sau khi thuc hien xong chuong trmh.sau d6 la truyen tong noi bo va ki€m l6i sau d6 CPU s~ gdi hoac cap nhat (update) tin hieu tdi cac t ie't bi, diroc di€u khi€n thong qua Module xua]. Mot chu ky g6m doc tin hieu d ngo v 0, thuc hien chirong trinh .truyen thong noi va tu kiern tra 16iva gdi c~p nhat tin h ~u d ngo ra diroc goi la mot chu ky quet (Scanning).

Nhu v~y tai thai di€m thirc hien l~nh vao/ra thi lenh khong xU' ly true tie'p vdi c 'ng vao ra rna se xU'ly thong qua bO nlilB dern. Neu c6 sU' dung ngdt thi chuong trinh c n nrong irng voi tung tin hieu ngAt sel dli<jc SOC;ln thao va cai d~t nhu mot bO phan c irong trinh. Chuong trinh ngat chi th1,l'f hien trong vong quet khi xua"t hien tin hieu .It va c6 th€ xay ra (j ba"t kl di€m nao trong vong quet

Tren day chi la mo tii hoat dong don gian cua mot PLC, voi hoat dong nay se iiip cho nguoi thie't ke' nam dli<jc nguyen t.lc cua mot PLC. Nham cu th€ h6a hoat ong cua mot PLC, so d6 hoat dong ciialmot PLC la mot vong quet (scan) nhir sau

Thnc te' khi PLC thuc hien chinmg trinh (Program Execution), PLC khi c~p h~t tin h~ ngo vao (ON/OFF), cac tin Ih~u nay kh6ng diroc truy xuat nrc thai d€ dua

r (Update) (j ngo ra rna qua trinh c~p qh~t tin hieu (j ngo ra (ON/OFF) phai thea hai

lidc: khi xU' ly thuc hien chirong trinh, vi xU' ly se chuyen d6i cac mire logic nrong ng d ngo ra trong "chuong trmh noi ' (da dliQC l~p trmh) , cac rmrc logic nay se huyen d6i ON/OFF.Tuy nhien luc nay cac tin hieu d ngo ra "that" (nrc tin hieu duoc ira ra tai Module out) v~n chua dli<jC 4lia ra. Khi xU' ly ke't thiic chirong trinh xU' ly, iec chuyen d6i cac mire logic (cua ca~ tie'p di€m) da hoan thanh thl viec cap nhat ac tin hieu d ngo ra mdi thuc sl,i tac dOng len ngo ra d€ di€u khi€n cac thiet bi d ngo

Thuong viec thuc thi mot vong quet xa y ra vci thai gian ra"t ngan, mot vong uet don (single scan) c6 thai gian thuc hien mot vong quet tit lms toi lOOms. Viec ire hien mot chu ky quet dai hay ngii1n con phu thuoc vao dO dai cua chirong trmh

VTH: Nguyen Canh Tu<'tng

- 11 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

v ca mac dt) giao tiep gitra PLC voi thiet bi ngoai vi (man hlnh hi€n thi ... ). Vi xli'

19 chi c6 doc dU<;1C tin hieu a ngo vao khi nao tin hieu nay tac dt)ng voi khoang

t 'i gian IOn hon mot chu ky quet. Neu thai gian tac dt)ng a ngo vao nho hon mot chu k quet thi vi xli'19 xem nhu khong c6 tin hieu nay. Tuy nhien trong thirc te san xuft, t (jng cac h~ thong chap hanh Hi cac h~ thong co khi nen toc dt) quet nhu tren c6 t € dap iing diroc cac chirc nang cua dayi chuyen san xufit. B€ khac phuc khoang thai g. an quet dai, anh huang de"n chu trinbl san xuat, cac nha thie"t ke" con thie"t ke" h~ t 6ng PLC c~p nhat nrc thoi.dung bt) dfm t6c dt) cao (High Speed Counter) cac h~ t 6ng nay thuong diroc ap dung cho cac PLC IOn c6 s61u<;1ng 110 nhieu, truy c~p va x 19 hrong thong tin IOn.

- 12 - GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

HUONG III

CHUaNG III:

?" ?-

KHAO SA T PLC CVA HANG

OMRON

111.1.1 GiOi thieu chung:

Cac bt) di~u khien l~p trlnh cua hang OMRON ra't da dang, g6m cac loai PMIA, CPM2A, CPM2C, CQMl, .... [nhirng loai PLC nen tao thanh tu nhimg odul roi ke"t n6i lai vdi nhau, co th~ cho phep rna rong dung lirong bt) nhd va rna

r. ng vac ngo vao, ra. VI v~y chting dtit<;1c sii' dung ra't linh hoat va da dang trong t ire ti@n. Ngoai ra, hang OMRON con san xuat cac b(> PLC co ca'u tnic co' dinh, c' c PLC nay chi diroc cho cac cong viec dac biet nen kh6ng doi hoi tinh linh hoat

Cac PLC d~u co ca'u tnic g6m: pt) nguon, CPU, cac Port 110, cac modul 1/0 ~c biet .... B€ co du'<;1c mot b(> PLC h~an chinh thl ta phai lfip rap cac modul nay 1. i voi nhau. Viec ke't n6i nay thirc hien kha don gian va cho phep thay the' d@

111.1.2 Cae thanh ph§n ella Cpp:

Ca'u tao chung ciia 1 bt) CPU g6m nhtrng phan nhu sau:

1 - Nguon cung cap: tuy theojloai CPU rna ta dung nguon AC tir lOOV-

40V hoac nguon DC 24 V I

2,3 - Chan n6i da't bao v~ (d6i JOi loai CPU dung nguon AC): d~ bao v~ an an cho ngtroi sii' dung.

4 - Nguon cung cap cho ngo tao: day la nguon 24V DC du'qc dung d~ ung ca'p dien ap cho cac thie't bimlu '1ao (d6i vdi loai CPU dung nguon AC ).

5 - Cac ngo vao : d€ lien ke't C~U vdi cac thier bi ngo vao, 6 - Cac ngo ra : d~ lien ke"t CPW vdi cac thiet bi ngo ra.

7 - Cac den bao ehe'do lam viec ella CPU: cac den bao nay cho cluing a bie't che' dQ lam viec hien hanh Cll'!- PLC.

8 - Ben bao trang thai ngo vao : khi 1 trong cac ngo vao a trang thai ON

hl den bao nrong ling se sang.

9 - Ben bao trang thai ngo ra: i cac den bao trang thai ngo vao se sang khi ac ngo ra a trang thai ON.

VTH: Nguy~n Canh Tu'ong

- 13-

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

clJn1<1NG III

Khao Sat PLC Cua Hang OMRON

10 - C6ng di~u khien tin hieu An ilog dUQc sa dung khi tin hieu vao hoac ra 1~ tin hieu Analog, diroc hru giii' vao vung nho IR250 va IR251.

11- C6ng giao tiep vdi thict bi ngoai vi : lien ket PLC vdi thiet bi lap trlnh:

II ay tinh chu, thiet bi lap trmh c~rn tay , ..

Den bao

Trang thai

Y nghia

PWR (xanh)

RUN (xanh)

COMM (vang)

ERR/ALARM (red)

On

PLC da dUQc dip nguon

Off Den bao hoat dong binh thirong

Off

On

Flashir g

Off

onl i

PLC chua dUQc ca'p nguon

PLC dang hoa t dong d che dO RUN hoac d che dO MONITOR

PLC dang d che dO PROGRAM hoac bi 16i

Dii' lieu dang dUQc chuyen vao CPU thong qua c6ng Peipheral hoac c6ng RS-232C

Dii' lieu khong diroc chuyen vao CPU thong qua c6ng Peripheral hoac c6ng RS-232C

Xuat hien 16i (PLC ngirng hoat dong)

12 - C6ng giao tiep RS-232C : lien ket PLC vdi thiet bi l?p trmh (ngoai tnr thiet bi l?p trinh c~rn tay va may tinh chu),

13- Communication Switch: la Fong ta:c , chon d€ sa dung mot trong hai

(6ng Peripheral hoac c6ng RS-232C ~€ lien ket voi thiet bi l~p trinh

14 -Ph~n mo rong : ket n6i CPU ~a PLC vdi khdi rnd rong 110 hoac kh6i md rQng n6i chung ( Analog 1/0 Unit, Temperature Senson Unit ... ) , c6 th€ ket n6i 3

I nodul md rong ,

111.1.3 Cac thanh uh§n khac cli a khol mb rODS!

Trong d6:

"I!

4. Cac den bao hi€n thi ng6 vao,

~VTH: Nguy~n Canh Tdong

1. Dfru n6i ngo vao : lien ket Cf'Uivdi cac thiet bi ngo vao.

2. Dffu n6i ngo ra : lien ket CPU vpi cac thie bi ng6 ra.

3. Cac den bao hi€n thi ng6 ra.

5. Cap ket n6i don vi md rong l/O'voi CPU.

- 14 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

111.1.4 Cae thanh ph§n ella Modql nhap xua't Analog.

Modul lID Analog thirc hien Vi~f· chuyen d6i tin hieu tirong nr sang tin hieu s ' hoac tit tin hieu so sang tin hieu tiro g nr d~ giao tiep gifia CPU vdi cac thie] bi tang tl}' nhu may phat s6ng cam bien cac dung cu do va cac thiet bi di~u khien

ac. I

HUONG III

Khao Sat PLC Cua

Modul lID Analog e6 khoang thay d6i tin hieu dien ap tit 0-10V hoac tit 0- (doi voi Analog Input) va tit -10-1 OV (Analog Out Put). MQt CPU e6 th~ ke't n 'i vdi 3 modul Analog lID ( 2 Analog Input va 1 Analog Output)

Di1 lieu da diroc bien d6i thi dtt<;1e hru tri1 trong vung phan b6 words ciia nalog l/O Unit va n6 duoc sl't dung bd~ lenh doc nQi dung ella Words nga vao .

MQt chile nang khac ella n6 la *l't If gia tri trung blnh d~ eho ta't ea cac di1 l(u d ngo ra 6n dinh . N6 con e6 chile 'nang phat hien day d~n bi dill khi t~m ngo v 0 dU<;1e d~t khoang 4-20mA, boac tit 1-5 V.

1. Cac d~u noi ella khoi Analog lID : ket noi vdi cac thiet bi tirong nr nhap h ~e xuat .

2. Cap ke't n6i ella phan mC1 r~ng : ke't noi Analog lID Unit voi c6ng mC1 r ng cua CPU hoac ella khdi mC1 rong I¢ac .

3.C6ng md rong : Ke't noi e6ng md rong l/O Unit voi khdi mo rong khac nalog lID Unit, Temperature Senson Unit hoac Compo Bus/S liD Link Unit). Qt CPU chi c6 th~ ke't noi t6i da 3 khfi mC1 rong,

, ,..? ",.., ~ " ?

111.2 CAC KIEV LIEN KE TRUYEN THONG CVA PLC:

La moi lien ke't " chu - to i' gitra may tinh chu hoac thiet bi l~p trinh c 'm tay vdi PLC . Sa dung d~ dQC I ghq dii' lieu tit thie't bi l~p trinh vao PLC

• Truyen thong lien ke't 1· U 1-1:

Thuc hien viec lien ke't 1 - l gifra CPM1A CPU vdi may tinh nrong t ich, may tinh IBM PCIAT hoac rna di~u khien PT thong qua c6ng Peripheral

oae c6ng RS-232C !

Chuang trinh vie't cho PLC (iuQc thuc hien thong qua 2 thie] bi la may t nh ca nhan va Programming Con sole, £)~ dung may tinh ca nhan, ta phai c6

h~n mem l~p trinh nrong thich vdi PLf diroc cai d~t trong may va cap noi.

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

CHUqNGIV:

J' "" A' _ " "

CAC DAC DIEM KY THUAT VA

• i •

K J' "i J'?

CAU TRUC VU~G NHO CUA PLC

, " ~ _ i " ?

IV.l CAC THONG SO KY TlIUAT CUA PLC HQ CPMlA:

M6i ho PLC co cac thon~ so ky thua t cu th~. Cac thong so ky thua t n y duqc nha che' tao cung cap, Sau day la cac thong soky thuat cua ho CPMIA:

MQc

20ngo vao

30 ngo vao

40 ngo vao

ra

ra

ra

f)i~n

Lo~i

100 den 240 v Ac, 50/60 Hz

ap

AC

cung

Lo~i

24VDC

'"

cap

DC

Mi~n

Lo~i

85 de'n 264 V A<C

di~n

AC

ap

Lo~i

20.4 de'n 26.4 ~DC

hoat

DC

d9ng

Cong

Lo~i

60 VA

suat

AC

tieu

Loai

20W

thu

DC

Dong

Loai

60A

tang

AC

d9t

Lo~i

20A

ngot

DC

Cung

Dien ap

24VDC

'"

cap

cung

nang

'"

cap

hrong

ngu6n

- 16 - GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

Di~m va Ca'u True

C UONGIV

NhO'PLC

hrong

Tl;l

ngo

300 mAL: chi dyg de cap nguon cho ngo vao

ben

,..-

ra

cap

ngoai

'"

(chi

nguon

loai

AC

Dien trd each

20 MQ (d 500 VDC) giira cac thiet bi d~u cu5i AC va

dien

thiet hi d~u cu5~ n5i da't bao v~

Kha nang chong

Theo tieu chu§:nI Chau Au IEC6l00-4-4;

nhieu

Dien trd dao

10 de'n 57 Hz, bien dQ 0.075-mm, 57 de'n150 Hz, t5c

dQng

dQ dat du<;fc 9.8~S2 d cac huang x, Y, Z, m6i huang

duoc 80 phiit

Dien tfd s5c

147m/s2 , 3 l~n Iin6i l~n d cac huang x, Y va Z

Nhiet dQ moi

Hoat dQng : 00 -i- 250C.

tnrong

Luu tru : - 250 .... 750c .

f)Q §:m moi

Tir 10% de'n 90'fo ( khong co su ngimg tu),

truang_

Moi tnrong xung

Khong bi Oxy ~oa

quanh

Kich co dinh vit

M3

thiet bi d~u cudi

Thai gian gitr

Loai AC: tha'p *ha't la IOms

cung ca'jJ ngu6n

Loai DC: tha' p ~ha't la 2ms.

Trong

LO'.li

650g max

!.

800gmax

1700g max

hrong

AC

CPU

LO'.li

550g max

1600gmax

700g max

DC

Trong hrong ciia

Loai 20 ngo vab ra:

300 g max

khdi mo rong

Loai co 8 ngo ra

250 g max

liD

Loai co 8 ngo ,

ao :

200 g max

Trong hrong cua

Modul md rong Analog:

150 g max

kh5i mo rong

Modul cam bi€r nhiet : 250 g max

modul md rQng' ComjJ_Bus/S: 200 g max

GVHD: Nguy~n XU3n Vinh

VTH: Nguyen Canh Tu'iing

CHU<1NGIV

Ca

£> Dije Diim va Cau True

ruJlg Nho PLC

• Cac d~e tinh ky thuat:

Ml.1e

Dije diim

P~u'ong

phap

di~u

Phuong pha p 1~ p rrinh du'<Je 100 tnl

kJ

.;.>

len

Phuong

phap

di~u

Ke't hop quet tu~n hoan va lam tuoi tile thoi cac phuong

kJ

~i6n lID

phap xii 19

Igon ng_u 1~I!_ trlnh

So d6 bac thang

f) dai lenh

1 budc/lenh: tu 1lde'n 5 words/lenh

Cac loai lenh

Cac lenh eo ban: 114

Cae lenh dac bil$J 1 05 loai, 185 lenh

Ihoi gian thirc hien

Cae

lenh

ban:

0.64

(lenh

LD)

to

~s

l~ nh

Cac lenh dac biet: 7.8 us (lenh MOY).

r::

ung

hrong

4,096 words

eua

elu'ongtrinh

ae

Chi

e6

20 tiep di@m

jo tiep di@m

40 tiep di@m

(~p

CPU

v~o

ra

C6 modul

T6i da 80 tiep

T6i da 90 tiep

T6i

da

100

t<'i da

lID

md

di@m

~li@m

tiep di@m

rong

ac bit ng6 vao

IR 00000 de'n IR00915

ac bit ng6 ra

IR 01000 de'n IR

01915

ae

bit

lam

viec

928 bits: IR 02000 de'n IR 04915 va IR 20000 de'n IR22715

(Work bits)

ae

bit

Speeial

448 bits: SR 228~0 de'n SR 25515

(flung nhd SR)

rae bit Temporary

8 bits (TRO den r

rR7)

(~un_g_ nho TR)

ae

bit

Holding

320 bits: HR 0000 de'n HR 1915 (Words HROO de'n HR19)

(vung nho HR)

ae

bit

Auxiliary

384 bits: AR OOqo de'n AR 2315 (Words AROO de'n AR23)

(vung nhd AR)

i'ae bit Link ( vung

256 bits: LR OOOp de'n LR 1515 (Words LROO de'n LRI5)

hoLR)

~VTH: Nguy@n Canh Tu'O'ng

! -18-

GVHD: Nguy@n Xuan Vinh

- -

- --

- -- ---

tra chuang Lenh NO END rac 16i l~p trmh ( tiep tuc ki~m tra su hoat

dQng I

CHUaNG IV

Ca,l' D~I Diim vs Ca'u Truc mg NhO' PLC

T mers/CountOers

256 Timers/Counters (TIM/CNT 000 de'n TIM/CNT 255) Cac Timer Irns: !TMHH (--)

Cac Timer l Oms: TIMH(15)

Cac Timer I00nl-s: TIM

Cac Timer Isllqs: TIML (--) Cac bQ de'm xu~ng: CNT

Cac bQ de'm lenhu6ng: CNTR(12)

B [) nhd dii' lieu

ReadlWrite: 2,048 words (DM 0000 de'n DM2047) Read-only: 456; words (DM 6144 de'n DM 6599) PC Serup:56 words (DM 6600 de'n DM 6655)

Xl1ly ngat 4 tie'p di~m thai gian dap irng

BQ de'm t6c dQ cao MQt bQ de'm t6c (1Q cao: 20 kHz cho mot pha boac 5kHz cho hai pha (dung phnong phap de'm tuyen tinh).

BQ di~u khien Hai dtrong di~u lqhi~n, pham vi diSu chinh 0 de'n 200V

Analog

E ao v~ bQ nhd Cac noi dung trong vung nhd dii' lieu HR, AR va cac gia tri bQ de'm dircc du~ tri trong su6t thai gian ngiit ngudn

Ngudn nuoi bQ nhd

Flash memory: nuoi chuang trmh, vung nhd chi doc DM

C ac chirc nang ttf chuan doan

Hong CPU timer kiern tra tuftn nr, 16i bus vao ra va hong bQ

nho. j_

1< i~m t Inh

( ac ng5 vao dap Cling nhu ngo v~o ngat ben ngoai (dQ rong xung nho nhft

ling nhanh 0,2ms)

I ~ng s6 thai gian C6 th~ d~t til' Ims.Zms, 4ms, 8ms, 16ms, 32ms, 64ms, hoac

I1lg5 vao 128ms i

• Cac thong s6 ky thuat cu~ bQ truyen d§n RS232C

M\lC Thong s6

Chuc nang Chuyen d6i dang CMOS (phia CPU cua PLC) va RS232C (phia may tinhl ca nhan)

Cach dien RS232C dUQc ~ach li bdi mot bQ chuyen d6i

I\gu6n cung ca'p Nguon diroc cung ca'p til CPU cua PLC

Iv tic nang hrong sti' Lon nhft la OJA d~ng_

! -19-

SVTH: Nguy~n Canh Tu'ong

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

Vung nhd nay diroc chia ra lam 2 vung nho:

Tj l~ baud

Lon nhat 3,840(i)bps

Di~n trd dao d9ng

10-75 Hz: bien ~9 0.075mm

75-150Hz: toc ~9 dat diroc 9.8mJs2 d moi huang X, Y, Z du<;1C 80 phut. I

Di$n trd soc

147mJs2 moi m~t trong ba l~n d cac huang X, Y, z.

Nl i~t d9 moi truong

Hoat dong: 0 - 55°C

Luu tnr: -20 de'o 75°C

10% - 90% (kheng c6 hoi nude ngirng tu)

A sudt

Tu do oxy h6a

Lon nhfft 200g i

Trpng hrong

,._I ,... ,

Ilr.2 CAU TRUC VUNG NHOiTRONG PLC:

BQ nhd trong PLC du<;1c t6 chiic thanh cac nh6m nhu sau:

Vung nha IR: I

Vung sua't nhap: Cac Bit trong vung nay diroc phan be; d~u cho cac I go nhap va xuat. Chung phan anh tr~rg thai ON/OFF ciia tin hieu ngo vao va tin 1 ieu ngo ra. Cac Bit nhap bat d~u til' I~OlOOO.

Vung lam viec: Doi cac ¢PMl - CPU thl tfft ca cac Bit narn trong khodng IR020 de'n IR040 va IR200 d~n IR23 1 kh6ng sa dung cac chirc nang dac 1 i~t rna n6 du<;1C sa dung nhu cac Bit lam viec.

Vung nha SR:

C6 384 Bit tu SR23200 de'~ SR25515. Cac Bit nay thirc hien cac clnrc

ang rieng biet nhu ca bao va cac Bit qri~u khien.

Vung nha TR:

C6 8 Bit tu TRO denn TR7.1 khi mot so d6 phuc tap kh6ng th€ l~p trmh ~~ng rna goi nho thi cac Bit nay du<;1c Isil' dung dS kuu tnr thai gian di@u kien thuc ~i~n tai diSm renhanh. Chung chi duqc sa dung cho rna goi nhd, khi l~p trinh tru ie'p sci d6 hinh thang bang each sa dung phan mern Ladder Suport Software (LSS) ioac SYSMAC Suport Sofware (SSS) thl cac Bit TR du<;1C sa ly mot each nr d9ng.

- 20-

GVHD: Nguy@n Xuan Vinh

~VTH: Nguy@n Canh Td<fng

Diim va Cau True

Nh8PLC

Cac Bit TR giong nhau khong th~ sli' dung qua 1 l~n trong cung mQt h~ ~nh, nhung co th~ sli' dung lai trong cac bQ Bit TR kh6ng th~ kiern tra dtroc tit cac hier bi ngoai vi.

Vung nho HR: (vung giii')

-Co 320 Bits til HROOOOO de'n HR1915. Cac Bit trong vung nay se giii' ai trang thai ON hoac OFF cua no khi PLC mfft nguon hoac PLC ngimg hoat Qng.

-Cac Bit nay ciing co th~ sli'l dung nhu cac Bit lam viec. !

Vungnho AR:

Co 256 Bit til AROOOO de'a AR1515. Cac Bit trong vung nay dUQc sli' dung chu ye'u nhu la cac ca bao lien quan de'n trang thai hoat dQng cua PLC.

Vung nhdLR:

Co 256 Bit til LROOOO de'~ LR1515. Khi PLC lien ke't 1:1 vdi PLC ac, cac Bit nay dUQc sli' dung dti chia dii' lieu, Trong cac Bit nay LR co th~ dung ~ lien ke't dii' lieu.

VungnhoDM:

Dii' lieu dUQc d~ suat trong cac Ikhoi Word, vung DM duoc chia lam 2: MQt

ung co th~ sli' dung nr do, vung con l~i dUQc sli' dung vdi nhii'ng chirc nang rieng iet,

Vung Timer/Counter:

Vung nay dUQc sli' dung d1 quan ly thai gian va de'm TIM, TIMH(5), NT va CNTR(12). Cac so giong nhau diroc sli' dung cho ca TIMER va OUNTER, m6i so chi sli' dung duy [nhar mot l~n trong chuang trinh may irng ung. Khong diroc sli' dung hai so TC igiong nhau tham chi doi voi cac lenh khac hau.

,. -_,----- .

, T 2' LfCrN [, [: ,.f;._. I' . c',

~tt~ YU;I' I

.. ~O_ /1~"0Q 2.~ __ . ..,;

;h S/J¥/1:j .4:;;":.#/;;;:)I./$/#/$-'.:''/$'//%/)%/;%/;;;:/4.0·-;///}. - "

VTH: Nguy~n Canh Tu'ong i- 21- GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

HU<:1NG IV

Bang t6m Hit phan be> cac vung dli lieu: i

Di~m vs Cau True

NhdPLC

Vimg_ dt1li~u

Word

Bit

Clnrc nang

V' IROOO - IROO~ IROOOOO - Cac bit nay c6 th~

ung ng6 r IR00915

vao (10 Word) • dip

1-- -I-- ~-~(~16..:....0-b-i"""""t);........-_Ide'n cac tiep di~m

IRO 1 000 - 110

IR01915

ben ngoai

(160 bit)

Vung ng6 Vung

IR ~a

IROI0 - IROl~ (10 word) !

Cac bit Word c6 th~ IR20000 -

IR23115 t!

do trong chuang

(512 bit) rinh

SR23200 - SR05515 (512 bit)

TRO - TR7 (8 bit)

Cac bit nay phuc vu cho cac chirc nang Cl;l

th~ nhu cac co va cac

bit di~u khien

Nhirng bit nay diroc dung d~ 1u'U trll tam thoi cac trang thai ON/OFF d cac :nhanh

ciia chuang trinh

Cac bit nay 1u'U trll dli

HROOOO - HR

lieu va gili trang

1915

(320 bit)

AROOOO - AR2315 (384 bit)

LROOO - LR1515 (256 bit)

thai

ON/OFF khi nguon duoc dt

Cac bit nay phuc cho

cac clnrc nang cu th~

nhu.cac co, cac bit dieu khien

Dung cho lien ke't dli

lieu 1: 1 vdi PC khac

~~W8~d~~_~'~M.7.W~~","»dhYjYj.~~ .• ~_~~=~~~~~£"~'~'

VTH: Nguy~n Canh Tuirng - 22 - GVHD: Nguyen XU3n Vinh

IR200 - IR2311

(32 word)

tvung lam viec

Vung SR

SR232 - SR2$5 (24 word) I

Vung TR

VungHR

HROO - HR119

(20 word) I

Vung Ak

AROO - AR~3 (23 word) I

Vung LR

LROO - LR15 (16 word)

l _

Ca'u tao ella LoadCell : I

-LoadCell g6m mot v~t chirng ~an h6i, la mot khoi nhom hoac thep khong i diroc xli' ly d~c biet , tren v~t chungjco dan 4 strain gage. Khi v~t chtrng bi bien ang diroi tac dung ciia trong IU<;1ng tac dong vao LoadCell thi c6 th~ c6 2 hoac 4 rain gage bi tac dong. Tuy vao dang Icua v~t chimg ta c6 cac loai LoadCell khac hau:

C6 nhieu Ioai loadcell do cac hang san xuat khac nhau nhu KUBOTA (cua hat), Global Weighing (Han Qu6d), Transducer Techniques. Inc, Tedea -

- I , ....

untleigh ... Moi loai loadcell dU<;1c che tao cho mot yeu diu rieng biet theo tai

t ong chiu dung, chiu hrc keo hay nen! Tuy hang san xudt rna cac d§u day ra cua 1 adcell c6 mau siic khac nhau. C6 th~ ik~ ra nhu sau :

HUONG V

I Cam Bitn Trong Lti{/ng LOAD CELL

;r~,:,w" ~!P/A£;AiY/4it:::;«P/'M~I/hW/AW/I/AP/.if+H/I/I/.&f%iW/dW$f;;&;':"ff:<.w<j:;:::S7/1/#/:1fY/.4IP::4P/I/dJY/H/£IJ;:if7/AfW4P/I/I/I//$';~W;:.w:#1: ./-/Jjv;;r'/df/Rr,iY-_-i%//#::/f

? K

CAM BIEN

NGV:

RONGLDONG

• •

V CAM BIEN TRONG L110N<j! (LOADCELL):

Exc+

Sig+

;:/

Exc-

Sig-

Exc+

Do

V,

ng

Xanh

Do

Exc-

Den

N~u

Den

Trang

Sig+

Xanh

Xi:

nh

Trang

Xanh(green)

Sig-

Trang

Tr~ng

Do

Xanh(blue)

C6 nhieu ki~u hlnh dang loadcell cho nhirng irng dung khac nhau. Do d6

c' ch ke't n6i loadcell vao hc$ thong cunf khac nhau trong tung tnrong hop.

VTH: Nguyen Canh Tuilng

- 24-

GVHD: NguY~D Xuan Vinh

Thong s6 ky thuat cua tirng loai ~oadcell diroc cho trong catalogue cua m6i

adeell va tlnrong co cac thong s6 nhu teli trong danh dinh, dien ap ra danh dinh

( ia tri nay co th~ la tit 2mVN dtn 3 N hoac hon tuy loai loadeell), tfim nhiet d. hoat dQng, dien ap eung cap, dien t d ng6 ra, rmrc dQ chiu dUQc qua tai.;

(Vdi gia tri dien ap ra danh dinh la 2mili Volt / Volt tht voi nguon cung cap 10 Volt thi dien ap ra se la 20 rnili Volt ling vdi khdi hrong t6i da.)

Tuy ling dung cu th~ rna each eUQn loai loadeell co thong s6 va hinh dang ac nhau. Hinh dang loadeell co th€ d~t eho nha san xuat theo yeu efiu irng dung r·eng.

! Cam Bitn Trong Lti(1ng LOAD CELL

&·.,/F:zr/j;7/$;~;:'@X¥/H_';#/I/I/.SP/.ttVH/I/#/3/1/JtX:<Jf>Ji!1>:/F:;$i.::Y'0!/;:·j?:<rf:;;w:·gdiP/I/U/APatP/I/I/I/iIY/J!P/I/I-;iY/i!!j!(,'Y';_?A//!f,v"Y.'A

Sau dtt y la hinh dang cua rnQt s6lo:;ti loadeell co trong thuc

s-Ioadcell.jpg

300 )( 213 pixels - 17k - jpg

Hinh mot dang LoadCell

-Cae strain gage trong Loadce11 du<;fe ket n6i thanh mot mach e~u

heastone. Cac

VTH: Nguyen Canh Tlidng

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

DONG V

LOAD CELL

Strain gage trong mach du co tJc dung bu anh htrdng ciia nhiet dQ.

- Khi khong bi tac dQng, dien Jtrd ciia cac strain gage bang nhau du d t ang thai din bang. Khi bi tac dQng, ~~t chung bi bien dang.cac strain gage thay d"'i dien trd Him du lech can bang Iamlxua't hien d ng6 ra mot dien ap Vo.

-Khi LoadCell co 2 strain gage tlch eire (R2, R4 gian ,Rl=R3=R c6 dinh)

( R2 R3) [ R + /).R. R) /).R.

Vo = Vee = - Vee = Vee

Rl + R2 R3 + R4 2R + /).R. 2R + /).R. 2R + /).R.

Thuong thi gia tri cua ~R « R ijen h~ thuc co th€ viet lai : /).R.

Va = -Vee = K/).R. 2R

+ Khi LoadCell co 4 strain gagl' tich eire (R2=R4=R+~R,Rl=R3=R-~R). ien ap ra ella cffu Vo :

/).R.2 Vo= Rd =R----

I R+VR i

- Til do ta thay dien ap ng6 ra eua cffu ty l~ vdi hrong thay d6i dien trd ciia

train gage. ,

- Khi h~ thong sit dung nhieu l~adcell nhu cac h~ thong can xe (thirong la ,4,6 hoac la 8 loadcellj.viec ke't n6i Inhi~u loadcell vao mot co ca'u chi thi phai am bao sao cho cling mot khdi hrong] tac dong vao cac loadcell,thi chi s6 tren co

a'u chi thi phai nhu nhau.De dam bao Ktu<;1c nhu du nay thi cac loadcell phai diroc

6i vao mach cong tin hieu tnrdc khi (iua v~ d~u din dS xii' 19.Vi m6i loadcell co Qt dQ nhay khac nhau cho du cling dung mot loai.nen junction box co 4bie'n tro i~u chinh dS cac loadcell cling ra $Qt sai lech dien ap doi voi cling mot tai

ong.cac bien trd nay diroc mac vao f:gU6n cung ca'p cho loadcell vi thay d6i ap

guon cung cap se lam thay d6i tin h ~u dien ap ra.Ngoai ra dS co thS cong cac in hieu lai voi nhau.nguoi ta dung hem mot dien tro mdc 0 ng6 ra cua cac oadcell.So d6 nguyen 19 ciia junction box nhu hinh ve:

- 26-

GVHD: Nguy@n Xuan Vinh

VTH: Nguy~n Canh Tu'ong

DONG V

Cam Bie'n Trong Lligng LOAD CELL

,p,rX,"",Wf::4WI/4W/N/D;W%#I%IW/'«f __ /W9WXP "",',p,sw -A$/4Mitf/4!P/41//4IY/U/P/I/I/I/I/A!f/4!f//8/1/$P/4fd!!/jF<#:-;Jt!f}'dP.<JF:Jj:/d

- Khi n5i them bien tfd chinh nguon va dien tfd cong tin hieu vao loadcell.thi dien ap ng6 fa cua m6i loadccll:

V (R+M R-M)-LVi M Vi

- = 2R 2 - 2R R + fR cc = R + VR cc

R =R- M i

td R+VR

E~--------'-----------~~----------'-----------~

Sig-

Sig+--------r---~------~~~--------r---~------~--~

Exc ------~~----------~4_--------~~----------~

So d6 junction box 4 LoadCell

- 27-

VTH: Nguy~n Canh Tli<1ng

GVHD: Nguyen XU3n Vinh

mJONGVI

DduCan

VI:

GIOI THIEU vE DAU CAN:K3NV M! T TRtiOC eVA DONG SO:

C$c tJioI> hilfllhi dlUl()~ TMehir.g

Cae &!on b60 II~ !hit. Nin \hi (,"'" 9i1i il eat

M! T SAU DONG HO:

K3NV co Modul (lAu ra Transistor + RS232C, K31·FLK4

VTH: Nguyen Canh Ttiong

- 28-

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

HUONG VI

Diiu Can

cAc THONG s6 KY THU! Tf

l~ nguOn DUng IlIOn 100 J~" 240 VAC h'* 12 ~Im 24 VDC cno cac d~u nOl s<I 8va9.

au vao tin hitu

N6i cac tlttu vaol do vao caeliAu nOi s6 1,2 ho~c 3 va d£h.J nOi sO 4. ca~,~u nOi c6lkllac nhau tuy theo dal cua dl!u 'lao thea nhlf bang

dlfO't day . I

! ~

Dildo

Cae aau n&i <llu vao

D~u vao di$n R L( 0,00 cmn 199,99 mV 1 '184

r-~------~~~~~~~--;-~~--------4

Sf) DC B L.{ 0,000 d~n 19,999 mV 3 va 4

~----~--+-~------------~------------~

± 100,00 mV 2 va 4

Ngu6n ~p cho t~ bao elm

DOng danri dinh cua dllu fa ie 100 rnA 1OVDC.

DAu nbi 5$ 4 {ANALOG COMMON) va d.ttu n6i 56 11 {GND) dlfQ'C each dilm to'i nhau.

VTH: Nguy~n Canh Ttiong

- 29-

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

Module d§u ra ke't hc;lp transistor

2 £>iu ra so mil H

I./"""~ " PASS

OUtput

I> £)iu fa so s6nh L

Yeu diu esc i1i~~ ki$n cua ~u ratransistor nhl.t sau : 8len ap j:1anh dinh tOi (1a: 24 VDC

DOng da~h 6inh : 50 mA

R6 rl dOmg khi transistor da tAt 1 00 ~

Cach din chinh d§u din K3~V: + Danh m1)C gia tri dijt:

.- ~ 4 ••

:-u.rb-'

Su.H

Su.L

t.= ... I .. ' .• --",LL

IGia tri Qat HH

ria tri QAt H

'Gia tri Qat L

Gia tri Qat LL

Thuc hien d~t gia tri:

Gia tri d~ t HH = 6000 Gia tri dat H = 4.SPO Gia tri dat L = 3.6pO Gia tri d~ t LL = 1. 8~0

VTH: Nguy~n Canh Tuong

- 30-

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

HUONG VI

Dilu Can

Tung biroc thirc hien:

+An phim MODE hon 1 gHilY danh muc gia tri d~t 5,.b8:: dang hien thi

y hieu Gia tri da t HH SI.I.HH se hi~~ thi

- ~n phim shift d~ hi~n thi $ia tri d~t 19.999 dim PROG nhap nhay

- An phim up va phim shift d~ thay d6i gia tri d~t HH dat tdi 6.000

§u vao se ttf

xac nhan neu trong 5 giay khong co su thay d6i nao gia tri d~t HH = .000 se dtroc ghi

K (hoac nhan MOD~ d~ xac nhan ngay l~p tire)

+An phim MODE hon 1 giay panh muc gia tri d~t Gia tri dat H Su.H se i~n thi

- An phim shift d~ hi~n thi gia tri d~tI9.999 den PROG nhap nhay

- An phim up va phim shift d~ thay d6i gia tri d~t H dat toi 5.400 d§u

ao se nr xac

nhan ne'u trong 5 giay kh6~g co su thay d6i nao gia tri d~t H = 5.400

e diroc ghi nhan I

(hoac nhan MODE d~ xac nhan ngay l~p nrc)

+An phim MODE hon 1 giay danh muc gia tri d~t Gia tri dat L Su. L se i~n thi

- An phim shift d~ hien thi gia tri dat :9.999 den PROG nhap nhay

- An phim up va phim shi4 d~ thay d6i gia tri dat L dat tdi 3.600 d§u

vao se tu xac !

. nhan ne'u trong 5 giay kh6~g c6 su thay d6i nao gia tri d~t L = 3.600 se duqc ghi nhan

nh~n

(hoac nhan MODE d~ xac nhan ngay l~p nrc)

+An phim MODE hon 1 giay panh muc gia tri d~t Gia tri da t LL Su.U se

hi~n thi !

. - An phim shift d~ hi~n thi Igia tri d~t 19.999 den PROG nhap nhay

- An phim up va phim shift d~ thay d6i gia tri dat LL dat tdi 1.800 d§u

vao se tu xac !

nhan neu trong 5 giay kh6ng:c6 su thay d6i nao gia tri dat LL = 1.800 se duqc ghi nhan

(hoac nhan MOpE d~ xac nhan ngay l~p nrc)

VTH: Nguy~n Canh Ttiong

- 31 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

HUONG VI

+Danh muc bien d6i ti I~ :

fi,?c..l d5P.2

I it? I I &IS? I I dK-P I

DduCan

vao 2

Hi!" thi 9ft! trl 2

Gi~ tri d~u vao 1 !

Hi;" thi gia tri 1

C62 phuong phap ,bien.(f~i u I~: Bien ~6i t~ If) ~ang each dung cac gilt tri do Olf(te hoac bien (lOi till~ khong can kat noi voi Sensor.

• T8 d~t gla tri hien thi 1 ttirO'ng Crng vai gia tric:tau vao 1 va c:t~t gia tri hi an thi 2 tu'ong Crng vaj gia tri dAu vao 2, bien (fbi tl I~ CfuO'c the hi~n tren dU'cmg thtmg '1oi hai gia tri hien thl nay vai nhau.

• T 8 c6 the dung crurc nang T eac~ing de d~t cac gia tr! (lau vao 1 va

gin to dau vao 2. i

• Gia tr! a~u vao 1 c6 the Ian han ho~c nho hangia tri d!u vao 2 va gilt tri hien thi -I co thalan hon hi)c)c nho han gia trj hieH1 thi 2.

• Gia tf! dau vao 1 khOng ~lfO'C giong gia tn deu vao 2 neu khOng thi gia tri crau vao 2 sa tl.,f r· ong Cfijt tal gia tri b~ng giil to dau vim 1 cong 1.

• Ban hay oat gia tri bien ~Oi ti I~ saukru (fa d~t da, (fau vao.

VTH: Nguy~n Canh Ttiong

GialO h/thi

- 32-

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

(HDONG VI

I~H.

Gia trj Mhj2

Gla tri Mil!

I GIUi dt\u

o i_v_aO_l_~ ~ ... (;ltrl dAu

,¥ao

Gl3 to I hlth!1 !

VI du n~u 1 sensor c6 dau ra 4 den 20 mA dlfqC nOi voi dOng hO K3NV va dong ho nay dlfO'C ~~t sao de hi~n thi "0" vai dAu vao 4-mA va hh3n thi "9~19" v&i dau vao ~O-mA Ntur v~y hlnh dlf&i dlW th6 hien mOi quan he giO>a dau vao va ~ae gia trt hien thi.

999 - - _ ... - ... ...,. ..... _ .... ,"",- .. - - ..,.. _ .......... - - - - - -

'C

4mA

Gia trIi d~1J va<>

+Ki~u dfiu ra so sanh :

Setting

M~e ojnh

nOn frio. : Dau fa chu~n Eo",E: BAu ra vCmg lEyEL : Bliu fa nurc

------------~~------------------------~

- Trong d~ tai nay ki~u d§u ra diroc sit dung la kieu d§u ra vung

* Dfiu ra vimg: I

Bfru ra so sanh HH: I

Bfru ra nay bat khi gia tri do ~U<;1c virot qua gia tri diH HH.

B§u ra so sanh H: .

Bfru ra nay b~t khi gia tri do diroc nam trong khoang gia tri d~t H va

Biu ra PASS:

B~u ra nay bat khi gia tri do idl1<;JC narn trong khoang gia tri d~t L va H.

Bau ra so sanh L: I

$VTH: Nguyen Canh Tliong

- 33-

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

Diiu ra nay b~t khi gia tri d~ diroc nam trong khoang gia tri d~t L va

Diiu ra so sanh LL: I

Diiu ra nay b~t khi gia tri do JU<jc d dudi gia tri d~t LL.

Phai dam bao d~t cac gia tri 4~t sao cho chiing thoa man cong thirc sau:

LL<L<H<HH.

Gla trl dtt HH Gta!rj diM H GtalridttL Gia trj d4it LL

Diu rase saM ""

Ellw fa so ·Sinh L

aiu fa so santi LL

__ --~--~--1111----

-+------_...~------

. ---------

.... 1-- _

So d6 trang thai dii u ra vimg:

VTH: Nguyen Canh Tltong

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

- 34-

ON OFF

PHAN THI CONG

PH!.NB:

QUYT NGHET

CH

TrQn nere

(jNG I:

, ;:: ? "", "

1.1 CAC PHAN CUA MO HINHj TRAM TRON

anh mo hinh tram tron Betong.

: Nguyen Canh Tli<tng

INHCONG ONBETONG

, .

Hinh anh : van khi nen

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

Nghe TrQn Betong

: Til Di~u khi~n

anh: Bon tron va dong co bon tron,

Hinh anh tren Hi : Pittong mang tai,

1.2 cAc YED CAD CONG NIGHE CVA HE THONG

Cac van khi nen xa cat, da, xirnang, tai (j moi thoi di~m chi cho phep mot

an hoat dong, I

Trong hie bon tron dang hoat gong thi can tai v~n hoat d(>ng binh thuong a van tai phai cho tin hieu hoat dong. I

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

: Nguyen Canh Tu'ong

,./',:, ?" ,,'

1.3 UY DINH TIEP DIEM V 0 RA CUA HE THONG

Nut a'n

+ STARTIO.O +STOP +CAT

+DA +XIMANG

i) Cac nut a'n goi chtidng trm

+TAI

+BONTRON +xA THuAN

+XANGHJCH

+ AUTOMATION + NOMAL

+LL

+L

+PASS

+H

+CTHT1 +CTHT2

+ STOP NO

ii) van khi nen va dQng cd ng9 ra:

Van va dQng cd

+VAN CAT

+VANDA +VANXIMANG

+VANTAI

+DC BON TRON + DC xA THU AN + DC XANGHJCH

VTH: Nguyen Canh Tu'ong

1- 37-

Ngo vao 10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.0

11.1 110.0 110.1 110.2 110.3 110.4 110.5

Ngo ra QO.O QO.1 QO.2 QO.3 QO.4 QO.5 QO.6

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

010.04 000.11

001.00

010.02

000.03

001.01

010.03

Trinh Con Ngh~ TrQn Beto

010.01

001.05

010.00

001.05

010.03

010.01

001.05

000.05

010.02

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

14

Cpr·11

010.06

IA

TIM

y/

000

110300

0300 bed

000.05

001.03 010.03

) I f-----O---1

010.0

010.0

010.05

Timer

000.11 I----Yi----,

'\. [}1o.o4

--77---0-l

000.06

CNTDD2

000.07

VTH: Nguy~n Canh Ttiong

39 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

00009

TIM002

010.03

001.03

001.05

010.06

001.04 010.06 J1O.14

J--~_Y1----~I~

010.14

G01

OOO.OB

15

TIM

p01

;I;{) 1 00

0100 bed

14

TIM

002

;I;{)OSO

0050 bed

VTH: Nguy~n Canh Ttiong

Timan

Timet

I I

GVHD: Nguy~n XU3n Vinh

010.0

,5

CNT

,,4

003

roOD1

0001 bed

Counter

010.0

,6

CNT

13

004

roOD1

0001 bed

Counter

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

: Nguy~n Canh Tu'ong

Cac Sd D6 Ke't N6i PLC

CHU

ill put

22[JVAC

COM

__l__51Bn

00

__l__5lDP

01

__l__cS't

0'2

__l__£>S'

03

__l__Xi

04

__l__ TEii

05

__l__b&

06

__l__ d ttm~1L

01

__l__)tB ILgbjl:; b.

08

__l__ All lDIIJItiolL

09

__l__ lLollDBl

10

LL

NVV\4,1 k:.Q.

11

NVV\4,1 ~.Q.

00

PASS

NVV\4,1 ~.Q.

01

0'2

NVV\ 4,1 k.Q.

03

__l__ CI1-IT1

__l__ CTIIT2

04

~lDpc;l!cbq

05

1.1 S(iDOKETNOIPLCVOICAC HIETBI

~d £)6 KIt N8i £)l u Vao Ptc

VTH: Nguy~n Canh Tuong

output

24VDC

- +

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

Hu'ONG II

Cac Sd Da Ke't NO'i PLC

~ ,..' ,..' - ? ,... ,,' ?

2 SO DO KET NOI NGO RA CVA PLC VOl CAC THIET BI TAl:

24VDC I

1'[

Ngudn

24VDC

r--

COM

t--

COM

COM

01

Clh

00

Relay

0'1

Els

01

Relay

Ol

Xi

02

Relay

o.

TBi

03

Relay

05

bdn

04

Relay

06

x81lw~n

05

Relay

01

xi ngbjl;1l

06

Relay

011

smrl

07

Relay

08

09

$.11' Ed Ki'l Ncr. NoRa PLC ve: Ilii

iii

~ ,,' ,,' _ ? ; ~ A , _... ?

3 SO DO KET NOI NGO RA CqA DAV CAN VOl NGO VAO CVA PLC:

Pte out put

- + 24VDC

4,1

4,1

4,!~

:p

~ 4,1

kil

kil

kll

kll

r-,

I ......

L>

1'-

1'-

I"

com

HH

Pte input

PASS

LL

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

RaEl~u OnVdi PLC

VTH: Nguyen Canh Ttiong

HUONG II

Cae SdD6 Ke't N6i PLC

4 SO DO DIEN CU A ru DIE U 4HIE:N:

VTH: Nguyen Cdnh Tu'ong

44 -

GVHD: Nguyen Xuan Vinh

'~

ot

e-,

'0

;::

,-

-c

'"

cc

>-

'"

'0

-:.

1-

.w

e, (~

o:l

....

::r::

'0

c.:

1-

::E

<.

c.:

'(~

1-

..

....

z;

.. ~

'8

E-<

:>

-0

::;;

'"

".

....

>-

o •

:::l (

1_

-~

-~

-~

'0

>

'g

:Ii

."

"0

i=

z:

I-

"'

.<

.UJ

,..

'g

<0

>

f-

;:,

<<lJ

~<u.:l

'"

III

::c:

<0

0::

f-

;:;:

<C'

0::

:c

'<u.:l

f-

I-

G:l

:c

'8

.. ~

'2

I-

::J'

::E

<:.

'"'

:c

l-

V)

V)

("l

"1-

("l

x:

'ro

"1-

C"'"l

C"'"l

ro

>

,------

1--1

C'<,<

~Q

c___

CI)

;>

"

4~

~-

· 1

~ I

'~

'~

,"

:2

'0

{3.

i=

..

:I:

t.'i

""'

'"

>-

>

:l

<0

':l:

t;

f-

<Ul

"<u.:l

CO

.....

(:.

::t:

<0.

I>:

f-

::E

<J:.

I>:

:I:

'<u.:l

f-

0:

.....

..

:I:

,,~

-o

0:

..

;:;:

<.

<Ul

:I:

..

V)

e<)

i"<t

!e<)

>~

e<)

::E

"<t

e<)

......

e<)

,-----

e<)

e<)

>

[:k]

,------,

e<)

e<)

e<)

e<)

><t:

'--

"'<t:

~~

(/.)

>

f>

11'6

-~

,~

'"

;::

....

:c

."

""

,0

><

::>

E-

,w

~u.:l

<Xl

t;

"""""

,0-

52

c.:

E-

:;;:

:::>

..:.

c.:

:c

'<u.:l

E-

'i

"""""

....

<0

":::>

E--

c-

::;

<~

:c

II')

I.Q

('(')

..------

:><

$:l

<0,

;...

C<)

C<)

.~

('oro

$:l

('(')

ro

>

.-

<0,

......

......

('(')

'---

('o~

('(')

(;/)

>

>

~~

~-

--

~-

--

0;

'U

'U

:g

,0

'~

'"

f::

'"'

:I:

,<

oW

,_

:::>

<0

E-

<Ul

"<~

Ol

.....

<0.

::r:

a:

E-

:;:

<.

a:

:I:

,<~

E-

"'

.....

...

a:l

:I:

"'

-o

.. ~

'"'

c-

E-<

;:!!

-o

'"

<.

...

:I:

1£)1

lI')

V'l!

lI')

'o::t

V)

~!

V)

<0·

-.:t

lI')

lI')

lI')

.... <0

--e--

'o::t

-,

.----

<0·

lI')

lI')

lI')

lI')

.«0

'---

'o::t

ir:

>

;;

--

j t:;" (')

--

--

--

r<"l

«c-

'Cl

-e-

If')

.E

\0

1\0

V)

CHu'~NG III:

K ?: -"

KET QU~ THI CONG

" ? A .... 1

1. NHIEM VV eVA LVAN v AjN

- TIm hieu PLC Omron. !

- TIm hi€u mo hlnh tram tron PelOng.

- Thie't ke' thi cong mo hlnh.

- Vie't chirong trlnh di~u khien cho PLC.

2. MOT s6 VAN DE DA THU HIEN vA NHUNG HAN CHE eVA DE TAl -Qua d~ tai nay em da tim h~€u v~ PLC Omron va ling dung vao thuc te'

dA' di~u khien mot hc$ thong tu dong. !

-Qua do em cfing diroc lam Iquen vdi chuong trlnh syswin3.3 tu do l~p Inh cho PLC hoat d9ng theo yeu du Qua cong viec.

-Do mo hlnh con nhieu ph~!n chua du'qc nhu thuc te'm9t so' tram can en thi tnrong nen viec di~u khien hc$l thong d€ tao ra mot me san pham petong t oi nhu mong muon la chua thuc hie~ duoc. D~ tai nay vdi mo hlnh nhu tren ta oi chi thirc hien du'qc mot so' khau c~ ban cua quy trinh tron betong tl! d9ng(vi

. nhir: ta chua din mrdc ) . .

-Do mo hlnh chi can so lu'dng nho nen sai so' se la vgn d~ kho khan c ua th€ khdc phuc. Sai so' nay con phu thuoc vao vi tri d~t LoadCell, do bi chan ~ng lien tuc nen LoadCell cfing bi s,i lech.Tu do viec can do nguyen lieu cho c inh xac con bi han che.

-D~ tai nay do mo hinh da c~ san nen viec thie't ke thi cong mo hlnh chi t p trung vao phdn di dic$n cho mo hl~h va khoi phuc mot so' phan hu hong. Do inh nghiem con han che' nen viec t~l!c hien d~ tai nay chira du'qc hoan chinh n u'rnong muon.

3. HUONG PHAT TRIEN epA DE TAl:

Vdi d~y du ng6 vao/ra va h~ thdng co khi d khau can khci hrong nrong ""i chinh xac thl h~ thong se hoat d9n cho ke't qua rat cao c6 th€ ap dung ra di~u i€n cho mot hc$ thong tron be tong !thl;ic te'. D~ tai trong luan van nay khong n ling ap dung cho hc$ thong tron beto~g rna con co th€ ap dung cho tgt ca nhirng ~ thong nao co yeu c~u v~ can khoi ~u'qng va hi€n thi ke't qua can du'qc ra led 7 an cua d~u can.Nhir tram can gao, tf~m can otO .........

D~ tai nay cho ta narn khai Iquat mot hc$ thong nr d9ng ,tuy nhien tren t ire te' co nhieu ki€u mo hinh tram trpn .tuy theo nhu c~ u cong viec rna ta thiet

"" cho hop ly. Tir nhirng kien thirc tifp thu du'Qc qua d~ tai nay ta co th€ pha t t i€n thanh nhieu mo hinh khac nhau t~y theo nhu ciu cua cong viec, Nhu la tram t 9n Petong nroi phan phdi cho cac xe di cac cong tnrong co tim co IOn.

52 -

GVHD: Nguy~n Xuan Vinh

VTH: Nguyen Canh Tliong

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->