P. 1
Bao Bi Thanh Pho Ho Chi Minh

Bao Bi Thanh Pho Ho Chi Minh

|Views: 1,527|Likes:
Được xuất bản bởiaaaaaa_a

More info:

Published by: aaaaaa_a on Jan 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

PHƯỚC TOÀN HƯNG - CTY TNHH PHƯỚC TOÀN HƯNG

Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 966 AN DƯƠNG VƯƠNG, P!", #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/0!,"6
1a2: +,-.-//66-6
34a&5: 6h7)c()anh7ng8hc49nn9n: 6(hc)5(;89nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
LẬP THUẬN LỢI - CTY TNHH SX - TM LẬP THUẬN LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: /9@"B PHAN ANH, PBÌNH $AỊ ĐBNG, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0!DDE,
1a2: +,-./0!DDED
34a&5: 5a6(h7an5)&8hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
HOÀNG VIỆT VINA - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG VIỆT VINA
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 69@!! PHF% VGN CHHIJ, P!D, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D90D006
1a2: +,-.D90D00/
34a&5: h)h)Kan8hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
HỒNG PHÚC - DNTN IN HỒNG PHÚC
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
"C-"D-"3 LP!D ĐƯMNG !E, PBÌNH HƯNG HNA A, #B$CN, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,E!9D
1a2: +,-.9/-"D//
(h<ng (&n =7>ng c?)
RẠNG !NG SG - CTY TNHH RẠNG !NG SG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6D@/@!/ $AON BÌNH $APNG, P0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9E"/-9
QRST&(R: UUUKang;)ngTgc)4
34a&5: Kang;)ngTg8Vah))c)4
(h<ng (&n =7>ng c?)
"C TƯ#NG - CTY TNHH "C TƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E-" LP" #W!A, PBÌNH HƯNG HNA, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,"--,
1a2: +,-./0,"--!
(h<ng (&n =7>ng c?)
HOÀN H$O - CTY TNHH SX TM IN BAO BÌ HOÀN H$O
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !-,@-C LHNH DƯƠNG VƯƠNG, PAN WFC A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/0"!ED
1a2: +,-./0!,!/E
34a&5: h)anha)9n8hc4X6(9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
SAIGON TRAPACO - CTY TNHH TM % BAO BÌ SÀI G&N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
WB B06-0/@HH ĐƯMNG D3, LCN VYNH WZC, [VYNH WZC A, HBC,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60D!-,
1a2: +,-./60D!9!
QRST&(R: UUUTa&g)n(Ka6ac)c)49n
(h<ng (&n =7>ng c?)
' CH(U - CTY TNHH TM BAO BÌ ' CH(U
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !EE@!/ $F J\IN, P6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00DD6D
1a2: +,-.900E9-D
QRST&(R: UUUaT&a6ac]&ngc)4
34a&5: Ta5RT8aT&a6ac]&ngc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
A)D VƯ*NG - CTY TNHH TMDV +U$NG C'O A)D VƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: -D@E WI LHBH, PPH_ $HFNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.E,--0-/
1a2: +,-.9/-/EE6
QRST&(R: UUUa;97)ngc)4
34a&5: &nX)8a;97)ngc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
ANH HOÀNG - CTY TNHH SX - TM BAO BÌ ANH HOÀNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !E"@-D JNG VGN LHHI%, PD0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!"9,E6
1a2: +,-.0!D6-D0
(h<ng (&n ch& (&^(
BA LAN - CTY TNHH BA LAN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !- NGJ\`N WC%, P6, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0""0D,
1a2: +,-.-00E"6D
QRST&(R: UUUTa&g)nS)2c)49n
34a&5: c((nhhSa5an89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
C % C - CTY TNHH C % C
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "/- ĐHaN BHIN PHb, P!/, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D!6!E,!
1a2: +,-.D9EE!DE
QRST&(R: UUUcan;c;RT&gnnR(
34a&5: 4a&58can;c;RT&gnnR(
(h<ng (&n ch& (&^(
C,U TR- - DNTN IN C,U TR-
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E6 c WAN, PHHaP $CN, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6,966/
34a&5: &nca7(KR89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
CH(U PH'T - CTY TNHH TM - SX .NG GI/Y CH(U PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: B!@!D3 ĐƯMNG WHIN dP D-6, dP D, [VYNH WZC A, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60E990
(h<ng (&n ch& (&^(
CH0NH "C - DNTN IN /N - BAO BÌ GI/Y CH0NH "C
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: ""9@E9 WI VGN ef, P!", #", $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0D6!9-!
1a2: +,-.0D6!9-"
34a&5: ch&nh;7c8g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠI LẬP THÀNH - DNTN SX - TM ẠI LẬP THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !/6@""A HNA BÌNH, P$CN $HgH HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/""-E-
1a2: +,-.9/""--"
34a&5: ;a&5a6(hanh8hc49nn9n: ;a&5a6(hanh8g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
"C 12 - CS "C 12
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D9E HhN HiH NGJ\IN, P!,, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-""/!
1a2: +,-.96",0"-
(h<ng (&n ch& (&^(
GIA LONG - DNTN DV GIA LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !6/@/@E,@!9 PH_ ĐỊNH, P!6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!D/,""
1a2: +,-.9-,0ED"
(h<ng (&n ch& (&^(
3APAN PAP-R T-CHNOLOGY VN CO)4 LTD
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
e"/-"-A LC[ $CN $HJjN ĐƯMNG !9, P$CN $HJjN ĐBNG,
#/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.//,!9!0
1a2: +,-.//,!9!/
34a&5: k6(9n!8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
1IM ẠT THÀNH - CTY TNHH SX DV TM 1IM ẠT THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D!"@9N NGJ\`N $AlH, PD, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-"6"D6,
1a2: +,-.9D"9"0!
34a&5: ]&4;a((hanh8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
LALAM - CTY TNHH SX TM LALAM
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D!0@"D NƠ $AANG WONG, P!", #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-,006DE
1a2: +,-.00""-"9
QRST&(R: UUU5a5a46K&n(&ng
34a&5: 5a5a48hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
LINH LAN - CTY TNHH SX TM LINH LAN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !6B PHAN VGN $AỊ, P/, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-9/D"9
1a2: +,-.9-9/D9"
34a&5: 5&nh5an)K&89nn9n: 5&nh5an)K&8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
LONG 5NG - CTY TNHH SX TM LONG 5NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: ///B!@" AN PH_ $C\ - HƯNG WONG, dP D, [AN PH_ $C\, HBC,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./6,D9-!
1a2: +,-./6,D6,!
QRST&(R: UUU5)ng;ang6a6RK(7SRc)4
34a&5: &nX)85)ng;ang6a6RK(7SRc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
NAM C'T TI6N - CTY TNHH NAM C'T TI6N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !!- CHJ VGN AN, PD6, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D0-!/9"
1a2: +,-.D0-!/9E
QRST&(R: UUUna4ca((&Rnc)4
34a&5: &nX)8na4ca((&Rnc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
+UANG LONG - DNTN IN BAO BÌ +UANG LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D,-DD-DE $m DO, P$CN eƠN NHÌ, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!,-9DE
1a2: +,-.-!D"/!E
34a&5: =7ang5)ngn5aSR589nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
+UANG VINH - CTY TNHH +UANG VINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D9,, PHF% $Ho HHpN, P/, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-,,D0D
1a2: +,-.9-,,,-D
QRST&(R: UUUa)47a=7ang9&nhc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N ẠI TH7NH - CTY TNHH SX TMDV T(N ẠI TH7NH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0-CE C[ ",E ĐHaN BHIN PHb, PD0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9-,9E9
1a2: +,-.-999"""
QRST&(R: UUU(an;a&(h&nhc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N "C - CTY TNHH TMDV T(N "C
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "6 HJqNH LHƯƠNG NHNH, PĐL, #!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-D,!""E
QRST&(R: UUU(an;7c;RT&gnc)4
34a&5: (an;7cc)48hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N GIA PHÚ - DNTN TM SX BAO BÌ GI/Y T(N GIA PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !6! GHA PH_, P!, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.90,0!"-
1a2: +,-.90,-DDE
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N TOÀN PH'T - CTY TNHH SX - TM - DV BAO BÌ T(N TOÀN PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
WB !E LCN $CN $FO, $CN $FO, P$CN $FO A, #B$CN, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0ED0-,
1a2: +,-./0ED0"0
QRST&(R: UUU(a()6hac)c)4
34a&5: Sa)S&(an()an6ha(89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
THI6N L8C - CS THI6N L8C
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: -@! LPD BrH VGN BA, P$CN $HJjN ĐBNG, #/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/D0,,"
34a&5: (h&Rn5)cnn(h8Vah))c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
THUẬN HƯNG - CS THUẬN HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D,A VGN $HCN, P-, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96/!,""
(h<ng (&n ch& (&^(
V9NH AN - CTY TNHH SX % IN BAO BÌ V9NH AN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D", NHj$ $iO, P-, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00/,0E
1a2: +,-.-00"D0-
34a&5: (h&nhn;)8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VISINGPAC1 - CTY TNHH C!NG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPAC1
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
WB C!,@H LHJ C LCN VYNH WZC ĐƯMNG D1, [VYNH WZC A,
HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60""-!
1a2: +,-./60""-,
QRST&(R: UUU9&T&ng6ac]c)4
34a&5: 9&T&ng6ac]89&T)ng6ac]c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
THI6N HOÀNG (N - CTY TNHH SX TM THI6N HOÀNG (N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: --@" NGJ\`N eƠN, PPH_ $HP HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!/!E66
1a2: +,-.EEE-E,9
(h<ng (&n ch& (&^(
TRUNG HOÀNG MINH - CTY TNHH TM - SX TRUNG HOÀNG MINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D6D@6 Ws\ BtN BuCH, PHNA $HFNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/"6"-!
1a2: +,-.9/"6"-D
(h<ng (&n ch& (&^(
AN HUY - CTY TNHH SX TMDV XD AN HUY
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: $W-, dP %sH WgN, [$CN AN HZH, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./9,"EE6
(h<ng (&n ch& (&^(
AN L8C THÀNH - CTY TNHH SX TMDV THI:T 1: AN L8C THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: L" WI ĐvC $HP, P!/, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-E0E0/
(h<ng (&n ch& (&^(
(U C* - CS (U C*
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !D/@!6@DE CJ CƠ, P!E, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-60D-/-
(h<ng (&n ch& (&^(
C)P)M - CTY CP C)P)M
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 963 Vw $HỊ etJ, P$Đ, #!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-D,D!06
(h<ng (&n ch& (&^(
CAM 12 - CS MẠ VÀNG4 B: H8P CAM 12
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E9@" PHx CƠ ĐHyJ, P!D, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-066E,,
(h<ng (&n ch& (&^(
CƯ#NG VIỆT - CTY TNHH CƯ#NG VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: " $F #JANG BzJ, P6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-!D/6"
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠT THUẬN - CTY TNHH BAO BÌ ẠT THUẬN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: -/9@"6 LP- HWD, PBÌNH $AỊ ĐBNG, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./6D000,
(h<ng (&n ch& (&^(
DIỆU NI - DNTN DIỆU NI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !0@DD WFC WONG #JCN, P9, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6!9E,,
(h<ng (&n ch& (&^(
DO;N TƯ#NG - CTY TNHH SX TMDV DO;N TƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: /0 $rNG $HHaN VƯƠNG, P!!, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.90!E9D!
(h<ng (&n ch& (&^(
DOANH ẠI - CTY TNHH DOANH ẠI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
!,! ${ ""/ LP!6 %HoJ BÌNH ĐBNG, PBÌNH HƯNG HNA,
#B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/-E"09
(h<ng (&n ch& (&^(
!NG CH(U - CS !NG CH(U
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 3E@!!! dP 0, [PHONG PH_, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./6!!---
(h<ng (&n ch& (&^(
ỒNG HIỆP THÀNH - CTY TNHH BAO BÌ ỒNG HIỆP THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: -" C[ ĐhH AA ĐA PH_ WC% ĐƯMNG !,, P!", #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.DE"0---
34a&5: ;)ngh&R6(hanh89&R((R59n
(h<ng (&n ch& (&^(
"C TI:N - CTY TNHH IN /N BAO BÌ "C TI:N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !6!A PAe$3JA, P6, #", $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-D9D!E6
(h<ng (&n ch& (&^(
DƯ*NG CƯ#NG - DNTN THI:T 1: IN BAO BÌ DƯ*NG CƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E9B@6 COJ [|O, P$CN #J}, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.009!E,9
(h<ng (&n ch& (&^(
H$I ANH - CTY TNHH TM SX H$I ANH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: $W9, dP EB, [BÌNH %f, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./9//""6
(h<ng (&n ch& (&^(
H$I <NG - CTY TNHH BAO BÌ H$I <NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6,@E,6AD ${ !0E PHAN HJ\ uCH, P!D, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0-99D-E
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP NGUY6N - CTY TNHH SX TM HIỆP NGUY6N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: BD@"A #W!A, dP D, [$CN LHIN, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-//!,6D
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP PHƯỚC - NM SX BAO BÌ HIỆP PHƯỚC - CN CTY CP C!NG NGHỆ
PH=M À N>NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: WB AED LCN HHaP PHƯgC [WONG $HgH, HNB, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./-,,E0E
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP THÀNH - CS HIỆP THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: EE@- $CN HƯNG, P!D, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00"-6-
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP TOÀN TH?NG - DNTN HIỆP TOÀN TH?NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: DD,@!9 NGJ\`N $APNG $J\pN, P-, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E0-D/!
(h<ng (&n ch& (&^(
HOA HOA - CTY TNHH BAO BÌ HOA HOA
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !D- NGB NHCN $ỊNH, P!", #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00D6,"
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG ANH - CTY TNHH HOÀNG ANH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 9@!9 Lq Đ~NG, P9, #", $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E"96!6
34a&5: (n68hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG HÀ - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG HÀ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
WB "-DEB LCN $CN BÌNH ĐƯMNG !9@0A, P$C\ $HFNH, #$P,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!06D!-
QRST&(R: UUUh)angha5aSR5c)4
34a&5: h)angha5aSR58hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG H$I - DNTN HOÀNG H$I
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "!A ĐƯMNG !/, PHHaP BÌNH PHƯgC, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D-"60-0
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG HÀ - CTY TNHH BAO BÌ HỒNG HÀ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: WB D LCN $CN $FO ĐƯMNG E, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0ED-E0
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG PH'T - CTY TNHH IN BAO BÌ HỒNG PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !E-!6-!--D, ĐƯMNG "6, P!,, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./00D"9D
34a&5: h)ng6ha(!8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG PHONG - CS HỒNG PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0--6, NGJ\`N CHu $HANH, P!6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.969!0,/
(h<ng (&n ch& (&^(
HƯNG - CS BAO BÌ CARTON % G@ HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0"D-0"1 NGJ\`N DJ, PBN, #!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-D99,DD
(h<ng (&n ch& (&^(
HAU NGH7 - CS BAO BÌ HAU NGH7
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D!6 VYNH WZC, [PHF% VGN HAH, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./66!!6E
(h<ng (&n ch& (&^(
1HANG TH7NH - CTY TNHH BNG GBI MC PH=M 1HANG TH7NH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !!E CAO W•, PE, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0,-9!-
(h<ng (&n ch& (&^(
1HANG VC - CTY TNHH TMDV SX 1HANG VC
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !,,@D LP0 WI VGN LHƯƠNG, PHHaP $HhNH, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!/6//E
(h<ng (&n ch& (&^(
L(M HƯNG - CS BAO BÌ L(M HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "-@6D W} $HtNH $BNG, PHHaP $CN, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/0"!66
(h<ng (&n ch& (&^(
L6 PHAN - CTY TNHH L6 PHAN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: DD/@!/ ĐHaN BHIN PHb, P!0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0!D6EE!
(h<ng (&n ch& (&^(
LI1SIN - TCTY C!NG NGHIỆP IN BAO BÌ LI1SIN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !09 LHNH DƯƠNG VƯƠNG, P!D, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0!D06D
QRST&(R: UUU5&]T&nc)49n
34a&5: 5&]T&n8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
LINH 12 - CS LINH 12
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E- CHHIJ ANH CtC, P0, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D"-D"0
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH HƯNG - CS MINH HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D0D $AON #J}, P6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-06,,/"
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH 12 - CS BAO BÌ GI/Y MINH 12
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !-D DƯƠNG $z GHANG, PE, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0/E/DE
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH +U2 - CTY TNHH SX XN1 MINH +U2
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: -"@!E BFCH Đ€NG, PD, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E-/69,
34a&5: 4&nh=7V6a6RK89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH THÀNH - CTY TNHH SX TM BAO BÌ GI/Y MINH THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
C!,!BHe LP! NGJ\`N VGN #Jt, PĐBNG HƯNG $HJjN, #!D,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!069D9
(h<ng (&n ch& (&^(
MDA XU(N - CTY TNHH MTV BAO BÌ MDA XU(N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !D C[ PH_ WC% D W} CHHIJ HOhNG, P!,, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./00"9"!
(h<ng (&n ch& (&^(
MƯ#I NHÀN - CTY TNHH SX TM MƯ#I NHÀN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0/ ĐhO DJ\ ANH, P9, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E//DE,
(h<ng (&n ch& (&^(
NAM VIỆT - CTY TNHH TM BAO BÌ NAM VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D-0@6 CtCH %FNG $HtNG $t%, P!D, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6"E66!
QRST&(R: UUUSa)S&na49&R(c)4
34a&5: na49&R(8Sa)S&na49&R(c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
NGEC BẠCH - CTY TNHH TMDV NGEC BẠCH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: ${ " HWD, dP ", [PHƯgC VYNH AN, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./9D"090
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUY6N H$I - CTY TNHH DVTM NGUY6N H$I
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D-@"D- $H•NG NHd$, P!0, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!69EE-
34a&5: ng7VRnha&c)46anV8g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUYFN HÀO - CTY TNHH SX TM XN1 NGUYFN HÀO
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !6D@-9 $BN $Hd$ HHaP, P!", #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-!,D6
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUY6N PHƯ*NG - CTY TNHH SX TMDV NGUY6N PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: /E-@!9 H~NG BhNG, P!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D!0,0-0
(h<ng (&n ch& (&^(
NH;N VÀNG - CTY CP NH;N VÀNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D/ $A% BÌNH, PHHaP BÌNH CHtNH, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D66E-/
(h<ng (&n ch& (&^(
NHƯ HUY - CTY TNHH SX TM NHƯ HUY
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6D CHCJ VGN WHI%, P!!, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-000,6E
(h<ng (&n ch& (&^(
PGS - CTY CP PGS
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0!"C NA% HNA, PPHƯgC WONG A, #9, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./"!",,E
QRST&(R: UUUh)a6ha46Tc)4
34a&5: 6T];8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
PH'T HIỆP - CTY TNHH SX TMDV PH'T HIỆP
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0"@EA LP" P$CN $HgH HHaP, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!/!D,D
(h<ng (&n ch& (&^(
PH'T LỢI - CS BAO BÌ NHHA PH'T LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "D"B %HNH PHỤNG, PD, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-9E/9
(h<ng (&n ch& (&^(
PH'T MINH - DNTN GI/Y PH'T MINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !0!@!, $AON BÌNH $APNG, PD, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D"6/"9
(h<ng (&n ch& (&^(
PHONG TH'I - CTY TNHH PHONG TH'I
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: /6 ĐhO DJ\ $‚, P0, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-060/!-
QRST&(R: UUU6h)ng(ha&nR(
34a&5: (ha&!/D8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
PHONG TI:N - CTY TNHH TM IN BAO BÌ PHONG TI:N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: DE PHAN $C\ H~, P/, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E!-996
(h<ng (&n ch& (&^(
PHÚ THE - CTY TNHH GI/Y PHÚ THE
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !, $•NG VGN $ACN, P0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6,!09E
(h<ng (&n ch& (&^(
PHÚC TH7NH - CTY TNHH TMDV PHÚC TH7NH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E"0C@!, LP! %AH VGN VYNH, P$CN #J\, #/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.//!-!-0
(h<ng (&n ch& (&^(
PHƯỚC L8C THE - CTY TNHH PHƯỚC L8C THE
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6-@! WI ĐvC $HP, P!", #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.996!099
(h<ng (&n ch& (&^(
PHƯỚC TH7NH - CTY TNHH SX TM PHƯỚC TH7NH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 9@0 LPD BrH VGN BA, P$CN $HJjN ĐBNG, #/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/D9-6"
(h<ng (&n ch& (&^(
PHƯ*NG NAM - CTY TNHH SX TM BAO BÌ PHƯ*NG NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: dP GHƒA, [$CN PH_ $AJNG, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./96"6EE
(h<ng (&n ch& (&^(
PHƯ*NG NHƯ - CTY TNHH SX TM PHƯ*NG NHƯ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "6EA@!0 #W!A, [AN PH_ $C\, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./6,DD60
34a&5: ;n9an6h7)ng8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
PR-STIG- VIỆT NAM - CTY TNHH BAO BÌ PR-STIG- VIỆT NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 30 dP uCH $HFNH, P$AƯMNG $HFNH, #9, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./",!-,,
(h<ng (&n ch& (&^(
+U$ T'O - CTY TNHH 1C THUẬT BAO BÌ +U$ T'O
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D!! NGJ\`N BHpJ, PD, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D"9-DE
(h<ng (&n ch& (&^(
+U$NG DƯ*NG - CS +U$NG DƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !-6@!C [$CN HHaP, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!""/-/
(h<ng (&n ch& (&^(
+UINH TRANG - SẠP BAO BÌ +UINH TRANG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6/@0 HJqNH LHƯƠNG AN, P0, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-90-/9!
(h<ng (&n ch& (&^(
R-PROJL-X VIỆT NAM - CTY TNHH R-PROJL-X VIỆT NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 3D6-L",, CZNG HNA, P!D, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!!D"-0
(h<ng (&n ch& (&^(
SÀI G&N K - CTY TNHH SX TM SÀI G&N K
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: E9@6B $AON VGN ĐANG, P9, #", $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9"!,/9-
(h<ng (&n ch& (&^(
SAN SAN - CTY TNHH SAN SAN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !,@!6 WFC WONG #JCN, P9, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/E!9,E
(h<ng (&n ch& (&^(
SANMIGU-L PHÚ THE - CTY TNHH BAO BÌ SANMIGU-L PHÚ THE
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: ! WI VGN LHƯƠNG, PHHaP $HhNH, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!/00!0
34a&5: T46(!8hc49nn9n: T46(8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
SƯ*NG THÀNH - CS SƯ*NG THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !E6 PHONG PH_, P!D, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0/,9/6
(h<ng (&n ch& (&^(
TA - CTY TNHH BAO BÌ TA
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !-@D0% $H•NG NHd$, P!6, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!6D-,E
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N BÌNH TANIM-X - CTY TNHH MTV SX DV T(N BÌNH TANIM-X
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
WB E-!- LCN $CN BÌNH $C\ $HFNH, P$C\ $HFNH, #$P, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!00!E!
QRST&(R: UUU(an&4R2c)49n
34a&5: ;&ch978(an&4R2c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N ẠI LỢI - CTY TNHH TMDV T(N ẠI LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D9,D@!9 DƯƠNG Bt $AFC, P!, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0!!D,-
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N HỒNG THANH - DNTN T(N HỒNG THANH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "C!, Hh HJ\ GHtP, P$HFNH WZC, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!6!E"0
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N MINH NHẬT - CTY TNHH TM BAO BÌ T(N MINH NHẬT
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !EED@!! ĐƯMNG " $HtNG D, PD, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9696E"6
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N +U.C SINH - CTY TNHH SX TMDV +U$NG C'O T(N +U.C SINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D@!/ WN eHIJ, P!6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96900"E
34a&5: (=T&nh8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N SƯ*NG - CTY TNHH DV BAO BÌ T(N SƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D0" LP0 #W!L, PWHNH [JCN, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.EE",6/"
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N VẠN LỢI - DNTN T(N VẠN LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "@- WƯƠNG ĐỊNH CbA, PAN PH_, #D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./E/,D--
(h<ng (&n ch& (&^(
TH'I PHƯ*NG - DNTN SX TMDV TH'I PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: DDE $AON $Hb ĐZ, PPH_ $HFNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6!,E"9
(h<ng (&n ch& (&^(
TH?NG LỢI - CS BAO BÌ GI/Y XU/T 1H=U TH?NG LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 00"-000 %HNH PHỤNG, P!,, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96""E,/
(h<ng (&n ch& (&^(
THANH A - XN C* 1H0 BAO BÌ THANH A
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "6- LHNH DƯƠNG VƯƠNG, PAN WFC, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/6!,DD
(h<ng (&n ch& (&^(
THÀNH ẠT - CTY TNHH BAO BÌ THÀNH ẠT
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: WB A0-6 LHJ $$CN ĐƯMNG 6, [$CN NHm$, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./66!6"6
(h<ng (&n ch& (&^(
THÀNH LỢI - CS BAO BÌ GI/Y THÀNH LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D" Vw $HhNH $AANG, P!!, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-60E-,9
(h<ng (&n ch& (&^(
THÀNH PH'T - CTY TNHH BAO BÌ THÀNH PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D9-D9B eƯ VFN HFNH, P", #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-"9060D
(h<ng (&n ch& (&^(
TH$O NGUY6N - CH BAO BÌ TH$O NGUY6N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !"! Đ~NG Đ3N, P!D, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D!/D99-
(h<ng (&n ch& (&^(
THI6N GIA PHÚC - CTY TNHH SX TM THI6N GIA PHÚC
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D6E,@"B LP" PAN PH_ ĐBNG, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!99E-6
(h<ng (&n ch& (&^(
THI6N L8C - CS THI6N L8C
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D-!@0,BHe! W} $HƯMNG LHa$, P!0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-60,9,!
(h<ng (&n ch& (&^(
THI6N PHÚC THÀNH - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ THI6N PHÚC THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: D"E6@"B LP" PAN PH_ ĐBNG, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.--,E"!!
(h<ng (&n ch& (&^(
TH!NG NGUY6N - CTY TNHH TH!NG NGUY6N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: A-0BHe NGJ\`N $HON HHoN, P!-, #E, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D,!0!"0
(h<ng (&n ch& (&^(
TH!NG XANH - CTY TNHH THI:T 1: BAO BÌ TH!NG XANH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: - Đ•NG ĐA, PD, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0E/,,,-
(h<ng (&n ch& (&^(
THƯ - CTY TNHH TM MC THUẬT "NG DLNG MAY THƯ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: DE $AƯƠNG #J•C DJNG, P-, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E/06-6
(h<ng (&n ch& (&^(
THUẬN SANH - CTY TNHH TM SX THUẬN SANH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: -"@!/ Ws\ BtN BuCH, P", #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96!D/EE
(h<ng (&n ch& (&^(
THUẬN TI:N - CTY TNHH SX TM THUẬN TI:N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: WB D LCN $CN $FO ĐƯMNG !, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0E,!9E
(h<ng (&n ch& (&^(
TI:N MINH - CTY TNHH TMDV TI:N MINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0D9@E0 HJqNH VGN BtNH, P!E, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.99,/60,
34a&5: (&Rn4&nh8hc4X6(9n
(h<ng (&n ch& (&^(
0N THÀNH - CTY TNHH IN TR'NG BAO BÌ T0N THÀNH MBATICON
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0"-00 #JCN em, P!!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-,/,E
QRST&(R: Sa(&c)c)4
34a&5: Sa(&c)8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
TOÀN AN - CTY TNHH BAO BÌ TOÀN AN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: /6@/9, NGJ\`N VGN DJNG, P!/, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-0-D-6
(h<ng (&n ch& (&^(
TRUNG T0N - CTY TNHH GIA C!NG BAO BÌ TRUNG T0N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !0D0@!0 ĐƯMNG " $HtNG D, P!6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96,9"99
34a&5: (K7ng(&n9-8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
TRƯ#NG THÀNH V)N - CTY TNHH SX TM XN1 TRƯ#NG THÀNH V)N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
", PHF% VGN etNG, dP D, [[JCN $HgH $HƯ„NG, HH%, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!"0DE-
(h<ng (&n ch& (&^(
TRƯ#NG TH7NH - CS TRƯ#NG TH7NH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6,@", dP /, [[JCN $HgH $HƯ„NG, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!D9!0D
(h<ng (&n ch& (&^(
TRƯ*NG THUẬN LƯ*NG - DNTN TRƯ*NG THUẬN LƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !!"@!! PH_ $HP HNA, PPH_ $HP HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!DD0/6
(h<ng (&n ch& (&^(
TƯ#NG NGHỆ - CTY TNHH SX TM TƯ#NG NGHỆ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0" BoN PH_ ĐỊNH, P!6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-,EE,-
(h<ng (&n ch& (&^(
TUYON HƯNG PHÚ - CTY TNHH SX TM TUYON HƯNG PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6A $HGNG WONG, PE, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-ED6/""
QRST&(R: UUU446X&54c)4
34a&5: (h66ac]8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
UNIT-D - CTY LD BAO BÌ UNIT-D
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: LCN [JCN $HgH eƠN [[JCN $HgH eƠN, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!0/!,D
(h<ng (&n ch& (&^(
VẠN LỢI - CS BAO BÌ NHHA VẠN LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: B!D@0D $AON ĐFH NGHYA, dP D, [$CN LHIN, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-//,60/
(h<ng (&n ch& (&^(
VẠN PH'T - CTY TNHH GI/Y VẠN PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "6! AN DƯƠNG VƯƠNG, P", #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-"9!,!9
QRST&(R: UUU9an6ha(6a6RKc)4
34a&5: 96ha(6a6RK8hc4X6(9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VẠN +U.C VIỆT - CTY TNHH SX TMDV IN BAO BÌ VẠN +U.C VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "E"30-36 WFC WONG #JCN, P0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6,E/-/
(h<ng (&n ch& (&^(
VIỆT HDNG - CTY TNHH IN BAO BÌ VIỆT HDNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 0""@-C PH_ $HP HNA, PPH_ $HP HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6!D",/
(h<ng (&n ch& (&^(
VIỆT MC H;NG - CTY TNHH VIỆT MC H;NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: 6E ƯJ WONG, P!!, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0E/0,0
(h<ng (&n ch& (&^(
VIỆT +U.C - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ VIỆT +U.C MBAVICON
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: "0E@"! W} $HƯMNG LHa$, P!E, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-66"!D,
34a&5: SS9&R(=7)c8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VIỆT TI:N - CTY TNHH BAO BÌ GI/Y VIỆT TI:N
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !A!0 $W!,, dP !, [PHF% VGN HAH, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.--DDD9"
(h<ng (&n ch& (&^(
VINACALI - CTY TNHH SX TM VINACALI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: ED0A PHF% VGN CHu, P/, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0E,6E!
(h<ng (&n ch& (&^(
VINH H&A - DNTN VINH H&A
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !,0 WI W„H, P", #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-0/,0-
(h<ng (&n ch& (&^(
V9NH PHÚ CƯ#NG - CTY TNHH TM SX V9NH PHÚ CƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: " WI #JANG eJNG, PD, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96,,-/D
(h<ng (&n ch& (&^(
VINH +UANG - CS VINH +UANG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !"9A $CN LHAH, PE, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00/-9,
(h<ng (&n ch& (&^(
V9NH THÀNH - CS V9NH THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !,! NGJ\`N CHo NGHYA, P!D, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-06D/,9
(h<ng (&n ch& (&^(
VINH TR0 - CTY TNHH SX TM VINH TR0
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: !E!@6C dP $CN $HgH D, [$CN HHaP, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!,06/"
(h<ng (&n ch& (&^(
XƯ*NG HINH - DNTN BAO BÌ GI/Y XƯ*NG HINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ: CE@DD dP ", [$CN LHIN, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./06,/!"
(h<ng (&n ch& (&^(
JU3I IMPULS- VI-T NAM CO)4 LTD
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: LC[ WHNH $AJNG ! PWHNH $AJNG, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9/0"-/
1a2: +,-.-9/0"-9
QRST&(R: UUUX7k&&4675TRc)k6
(h<ng (&n =7>ng c?)
TRIPN THÀNH - CTY TNHH 1C THUẬT - TM TRIPN THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ:
" WB D NGJ\`N DJ\ $AHNH, PBÌNH $AƯNG ĐBNG, #D, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./E"DDD6
1a2: +,-./E"DDD"
(h<ng (&n =7>ng c?)
B-NISON - CTY TNHH 1H1T B-NISON
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !,9 ĐƯMNG 0, PBÌNH $AỊ ĐBNG B, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D6,",6"
QRST&(R: UUUSRn&T)nc)4(U
34a&5: SRn&T)n89&R((R59n
(h<ng (&n =7>ng c?)
THANH BÌNH - CTY TNHH TM CH: BI:N THQY S$N THANH BÌNH
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: 66 W} NA% Đo, P/, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9000/90
1a2: +,-.-06,6--
QRST&(R: UUU(hanhS&nh4ach&nR9n: UUU(hanhS&nhc)49n
34a&5: &nX)8(hanhS&nh4ach&nR9n: &nX)8(hanhS&nhc)49n
(h<ng (&n =7>ng c?)
NGUYFN LONG - CTY TNHH TM DV NGUYFN LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: D/@D6 CZNG HNA, PE, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!!-696
1a2: +,-.-!!!-D6
(h<ng (&n =7>ng c?)
AUPAC1 - CTY TNHH
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: D909 LP0 #W!A, P$CN $HgH NHd$, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D!"6/D,
34a&5: a76ac]89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
CTY TNHH GI$I PH'P TH 8NG HBA C!NG NGHIỆP C*
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: /0, $AON HƯNG ĐFO, PD, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D"6D!9
1a2: +,-.9DED-99
QRST&(R: UUU(KanT&c)4c)4Tg
34a&5: Ta5R!n(Ka&T&c)48hc4X6(9n
(h<ng (&n ch& (&^(
DIAMOND TAP- - CTY CP SX TM B<NG 1-O VẠN PHƯỚC
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !@" $B L}, dP ĐBNG, [$HgH $A% $HBN, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./,",D/D
1a2: +,-./!-!,D"
QRST&(R: UUUSang]R)9an6h7)cc)49n
34a&5: Sang]R)9an6h7)c89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG 1IM - CTY CP HOÀNG 1IM
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !0"@!" NGJ\`N $HpJ WA, P0, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0//"!-
1a2: +,-.-0"D/69
QRST&(R: UUUh)ang]&49n
34a&5: h)ang]&4Ka97KR8hc4hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
1H$I VIỆT - CTY TNHH TM-DV-SX % IN BAO BÌ 1H$I VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: dP $AJNG, [$CN $HBNG HZH, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9D,,6"
1a2: +,-./9,,"66
34a&5: ]ha&9&R(8hc49nn9n: ]ha&9&R(D89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
MS - C* 1H0 MS
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !9 DƯƠNG VGN DƯƠNG, PeƠN Lq, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-E/"DE0
1a2: +,-.-E/E/09
(h<ng (&n ch& (&^(
NAM PHƯ*NG ' CH(U - CTY TNHH NAM PHƯ*NG ' CH(U
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !,E@"/ $HhNH $HtH, P!D, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6D!/-"
1a2: +,-.-6D6-0"
QRST&(R: UUUna46h7)ngaT&ac)4
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N B'CH ẠT - CTY TNHH SX TM XN1 T(N B'CH ẠT
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: 9,A@BE- W} $HƯMNG LHa$, P!E, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6E96!D
1a2: +,-.-66"/96
QRST&(R: UUU(anSach;a(c)4
34a&5: (anSach;a(8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
THU,N HUY - CTY TNHH M'Y MBC THI:T B7 THU,N HUY
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !D- $AON $JdN LHiH, P0, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D"DE"E
1a2: +,-.9D"DE""
34a&5: 4ach&nRKV8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
CƯ#NG PH'T - CS L?P R'P M'Y RP CƯ#NG PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !"D/ ĐƯMNG " $HtNG D, P!6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96,696/
(h<ng (&n ch& (&^(
ÀI B?C - XƯSNG C* 1H0 ÀI B?C
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: ${ - #WDD, dP BhJ eH%, [$CN $HBNG HZH, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9DD69!
34a&5: g&g&""/!8Vah))c)4(a&Uan
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠI ỒNG THÀNH - CTY TNHH TMDV ẠI ỒNG THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !6@0@/ LPD ĐƯMNG !6, PBÌNH HƯNG HNA, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.E"00-9!
QRST&(R: UUU;a&;)ng(hanhc)c)4
34a&5: &nX)8;a&;)ng(hanhc)c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠI NAM THI6N - CTY TNHH TM ẠI NAM THI6N
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !/DA@/@! WFC WONG #JCN, P!,, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96"666!
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠI TH.NG - CTY TNHH TM SX ẠI TH.NG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !E" Đ• NGPC $HFNH, PE, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9000"E!
34a&5: ;a(h)ng!6-6ac]n4ach&nR8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
DIA - CTY CP ,U TƯ % PH'T TRIPN DIA
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: /" ĐƯMNG AE, P!D, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9E-0D"/
34a&5: ;&ac)8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
DTB - DNTN DTB
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !,- CHHoN WƯ„C, PBÌNH $AỊ ĐBNG, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.E,/,0DE
QRST&(R: UUU;(Sc)c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
3AT J-NG MACHIN-RY CO)4 LTD MN-T DIAMONDN - R-P) OJJIC-
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: DE-D6 C[ BÌNH $HgH ĐƯMNG 0, P-, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96D,,,9
34a&5: nRU;&a4)n;89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
LI6N PH'T - CTY TNHH TM THI:T B7 M'Y MBC LI6N PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: "D@6 C[ BÌNH $HgH ĐƯMNG ", P-, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96D0-E"
(h<ng (&n ch& (&^(
NAM PHONG - CS NAM PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !!/ [B VHo$ NGHa $YNH, P!/, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-99!/96
(h<ng (&n ch& (&^(
NH(N H&A - CTY TNHH THI:T B7 BNG GBI NH(N H&A
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !,E@D" $HhNH $HtH, P!D, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6"!,-,
34a&5: U&n6ac]89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
PHÚ ẠI LỢI - CTY TNHH TMDV PHÚ ẠI LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !!E@D \IN $Ho, PD, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-ED!9!"
34a&5: n65Rng7VRn8hc4X6(9n
(h<ng (&n ch& (&^(
PHÚ GIA MC - CTY TNHH TM SX PHÚ GIA MC
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: 6,6@D0 ĐƯMNG " $HtNG D, P!E, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-669DD-
(h<ng (&n ch& (&^(
S'NG TẠO - CTY TNHH CH: TẠO M'Y S'NG TẠO
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: "E/@9D-9E PHAN VGN HgN, P$CN $HgH NHd$, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!9!0D0
(h<ng (&n ch& (&^(
T(M HIỆP LHC - CTY TNHH T(M HIỆP LHC
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: """@""@/ NGJ\`N VGN CBNG, P", #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.ED/DEE9
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N PHONG - CTY TNHH DV 1C THUẬT TM BAO BÌ NHHA T(N PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: D WB 1 LCN $CN BÌNH PeƠN Lq, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!6E69-
34a&5: (an6h)ng6ac]89&R((R59n: T6Rngc58hc4X6(9n
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N PHƯ*NG VINH - CTY TNHH IN BAO BÌ BNG GBI T(N PHƯ*NG
VINH
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: E WOJ D PHNNG D,9 H~ $rNG %jJ, PN$B, #!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!E,-""
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N THANH - CH T(N THANH
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !"9 HhN HiH NGJ\IN, PD, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-E060
(h<ng (&n ch& (&^(
TH'I HƯNG LONG - CTY TNHH SX TMDV TH'I HƯNG LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !,-!! WB H C[ $CN CiNG ĐHaN BHIN PHb, PD0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-,"00EE
QRST&(R: UUU(ha&h7ng5)ngc)4
34a&5: (h5c)8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
UY PH'T - CTY TNHH TMDV UY PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: D, $AON [JCN HNA, P/, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0"6-!6
(h<ng (&n ch& (&^(
VIỆT +UANG - CTY TNHH TH 8NG VIỆT +UANG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !/! $H•NG NHd$, P$CN $HhNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D!/9D6,
34a&5: ng=7ang(hang89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VINH CƯ#NG - DNTN TM SX DV VINH CƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: E/@0, WƯƠNG %HNH NGJ\a$, P$CN $HgH HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96!0E-D
34a&5: 9&nhc7)ng!/!8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
XANH DƯ*NG XANH L' - CTY TNHH XANH DƯ*NG XANH L'
Ngành nghề: BAO BÌ - %t\ … DỤNG CỤ eiN [Jd$
Địa chỉ: !!/P PHAN VGN $AỊ, P!,, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9E!90E
QRST&(R: UUUS57RgKRRn9nc)4
34a&5: ng7VRn(7ng8S57RgKRRn9nc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
TRƯ#NG AN - CTY TNHH SX - TM - DV TRƯ#NG AN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: A9 CCN NHỊ [JCN [[JCN $HgH eƠN, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!"/-0/
1a2: +,-./!"/-6,
34a&5: (K7)nganc)5(;8hc49nn9n: (K7)ngan6ac]&ng89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH PH'T - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ IN MINH PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ:
D@E NGJ\`N $HỊ exC, dP HƯNG WCN, [Bh ĐHp%, HH%, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.--"0/-9
1a2: +,-.--"0!"!
QRST&(R: UUU4&nh6ha()Kg
34a&5: 466)5VSag89&R((R59n
(h<ng (&n =7>ng c?)
NAM NAM VIỆT - CTY TNHH H8P CAO C/P NAM NAM VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !0-A AN DƯƠNG VƯƠNG, PAN WFC, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./00"E09
1a2: +,-./00"E6D
QRST&(R: UUU9&naS)2c)49n
34a&5: 4aK]R(&ng89&naS)2c)49n
(h<ng (&n =7>ng c?)
MINH PHÚC - CTY CP SX % TM MINH PHÚC
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E,, NGJ\`N DJ\, P9, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.90E,-!0
1a2: +,-.90E,-!6
QRST&(R: UUU4&nh6h7cc)c)4
34a&5: 4&nh6h7cc)48hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
BÌNH MINH P)A)T - CTY TNHH BÌNH MINH P)A)T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "! WI CAO WlNG, PPH_ $HFNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!""0/"
1a2: +,-.9/-/606
QRST&(R: UUUS&nh4&nh6a(c)4
34a&5: &nX)S&nh4&nh6a(8g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG HOÀNG HƯNG - CTY TNHH TMDV +U$NG C'O HOÀNG HOÀNG
HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !D6A $AON Lo [ƯƠNG, P/, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0!,ED"!
(h<ng (&n ch& (&^(
HƯNG TH7NH PH'T - DNTN IN HƯNG TH7NH PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !!0 NGJ\`N $AlH, PD, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-"-"/-!
1a2: +,-.9!"-,D-
(h<ng (&n ch& (&^(
LAN ANH - DNTN LAN ANH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: /, LP" AN PH_ ĐBNG D0, PAN PH_ ĐBNG, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D/!6D/-
34a&5: ;n(n5ananhD,,,8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
LẬP THUẬN LỢI - CTY TNHH SX - TM LẬP THUẬN LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: /9@"B PHAN ANH, PBÌNH $AỊ ĐBNG, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0!DDE,
1a2: +,-./0!DDED
34a&5: 5a6(h7an5)&8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH TH$O - DNTN SX BAO BÌ MINH TH$O
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: BD"@E66 $AON ĐFH NGHYA, [WI %HNH [JCN, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./66DE9"
1a2: +,-./66DE9D
NCL - CTY TNHH DV - TM - SX T(N CH/N LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !-E CAO W•, P!E, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D6",6DD
1a2: +,-.D6"!,6!
(h<ng (&n ch& (&^(
RẠNG !NG SG - CTY TNHH RẠNG !NG SG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 6D@/@!/ $AON BÌNH $APNG, P0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9E"/-9
QRST&(R: UUUKang;)ngTgc)4
34a&5: Kang;)ngTg8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
SS PHƯ*NG - CTY TNHH SX TMDV SS PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: -6@6" BNG uCH LHHI%, P0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6!66DD
1a2: +,-.9/E9/-/
34a&5: T)6h7)ng5(;8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N ' CH(U - CTY TNHH T(N ' CH(U
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !EA PHAN VGN $AỊ, P/, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0--6/-6
1a2: +,-.0--6/-/
(h<ng (&n ch& (&^(
THI6N BÚT - CTY TNHH THI:T 1: IN BAO BÌ THI6N BÚT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D- Phan Ch7 $K&nh, PHHaP PH_, #9, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D!EE-!/
34a&5: (h&RnS7(;668g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
TH#I VIỆT - DNTN TH#I VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 6/@!E WI WC%, PPH_ $HFNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/-DD-/
(h<ng (&n ch& (&^(
TRI LONG - CTY TNHH THI:T 1: MC THUẬT - IN BAO BÌ TRI LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D", NGJ\`N $HtH BÌNH, P!D, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D9"9D,-
1a2: +,-.9E-0E9"
QRST&(R: UUU(K&5)ng;n6c)4: UUU(K&5)ngc)4
34a&5: &nX)8(K&5)ng;n6c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
VI LA - CTY TNHH NHHA VI LA
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !!!" P A # B$CN #W!A, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,069"
1a2: +,-./0,069E
34a&5: 9&578hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VINA - CTY TNHH SX TM MÀNG BNG GBI VINA
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !,, $AON ĐFH NGHYA, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./06!-/D
1a2: +,-./06!-/E
QRST&(R: UUU9&na6ac]&ngX&54Tc)4
34a&5: Ta5RT89&na6ac]&ngX&54Tc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
VINA TOYO - CTY TNHH SX1D BAO BÌ CARTON G/P N:P VINA TOYO
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 6!@6 $AJBNG $A3, PWHNH [JCN, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9/EE/"
1a2: +,-.-9/E6D6
34a&5: 9&na()V)8hc49nn9n
L9NH NAM - CTY TNHH L9NH NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: ",D@/" LP0 WI ĐÌNH C†N, P$CN $FO, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.ED6-909
1a2: +,-.ED6-96!
QRST&(R: UUUS)2-U)K5;S)2c)49n
34a&5: U)K5;S)2c)5(;8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
+UANG TRUNG - C* 1H0 +UANG TRUNG - CN TẠI TP) HCM
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E6@0 #W!A, PWHNH [JCN, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./DE,/!!
1a2: +,-./DE,/!D
34a&5: n9(K&R78hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
' (U - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ 7A .C ' (U
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0" HOhNG DƯ LHƯƠNG, P!D, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6D!/"/
34a&5: aa7n6KR(6(T8g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
AN BÌNH - CTY TNHH AN BÌNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: dP 0, [PHF% VGN CZH, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./9E9,0"
(h<ng (&n ch& (&^(
AN HẠ - CTY CP BAO BÌ GI/Y AN HẠ
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 69 C[ BÌNH $HgH ĐƯMNG D, P-, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96D6!""
34a&5: Sa)S&anha89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
AN HIỆP - CTY TNHH SX TM AN HIỆP
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: EE- ЇNG $H_C VỊNH, [ĐBNG $HFNH, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.09",!66
(h<ng (&n ch& (&^(
AN PHÚ - DNTN BAO BÌ AN PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: /9"@/D $AON [JCN eOFN, P$CN HƯNG, #/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.//0!60,
(h<ng (&n ch& (&^(
AN PHÚ A)P)P - CTY TNHH TM SX AN PHÚ A)P)P
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !!,@D LP! #W!A, P$HFNH [JCN, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!69-!E
(h<ng (&n ch& (&^(
AN SINH AN - CTY TNHH AN SINH AN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !E! ĐƯMNG D", PD0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0!D9D0E
(h<ng (&n ch& (&^(
AN VIỆT - CTY TNHH MC THUẬT AN VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 6-E@D-A $AON HƯNG ĐFO, PD, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D"D0"E
NH HOÀNG TI:N - DNTN ANH HOÀNG TI:N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D""@DA BoN CHƯƠNG DƯƠNG, PCG, #!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9D,6E/9
(h<ng (&n ch& (&^(
BA SAO - CTY TNHH SX TMDV BA SAO
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: ""C NGJ\IN H~NG, P!, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0--"0E,
(h<ng (&n ch& (&^(
B'CH 1HOA - CS B'CH 1HOA
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D0@!EB LPE P$CN CHtNH HHaP, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D0D!9"-
(h<ng (&n ch& (&^(
BẠCH LAN - CH TÚI X.P BẠCH LAN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !,!6 PHAN VGN LHˆ3, PD, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0/,!0!
(h<ng (&n ch& (&^(
B$O NAM - CS B$O NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0/-C WI #JANG ĐỊNH, P!, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9E!D-D
(h<ng (&n ch& (&^(
B$O +UANG - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ B$O +UANG - CN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ:
-/--9-9!-9"-90 ĐƯMNG D!B, PBÌNH $AỊ ĐBNG B, #B$CN, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./6D66D9
(h<ng (&n ch& (&^(
B$O THẠNH - CTY TNHH TM SX B$O THẠNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "" ƯJ WONG, P!!, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.90,E!66
(h<ng (&n ch& (&^(
B$O T0N - CTY TNHH TM SX B$O T0N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 1!/ AN NHƠN, P!/, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-90,DE-
(h<ng (&n ch& (&^(
BÌNH T(Y - CTY CP BAO BÌ BÌNH T(Y
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 69/-699 LHNH DƯƠNG VƯƠNG, PAN WFC, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0D!99/
(h<ng (&n ch& (&^(
C,N PH'T - CS C,N PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !-6 $BN $Hd$ HHaP, P!", #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-!,!0
(h<ng (&n ch& (&^(
CCH -NGRG ASIA PACIJIC - R-P) OJJIC-
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !, PH{ #JANG +QAe3CO BWDG., PD, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.99/!ED-
(h<ng (&n ch& (&^(
CH UKV
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D"6 %AH [JCN $HƯ‰NG, PD, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.969,,D"
(h<ng (&n ch& (&^(
CH0 HUY - CTY TNHH SX TM CH0 HUY
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D-" BlH ej\, P-, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96/0"9-
34a&5: kRan(&S&8hc4X6(9n: han=7)cch8hc4cnR(na49n
(h<ng (&n ch& (&^(
C!NG T! - CTY TNHH SX TM C!NG T!
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "6/@0 #W!", PHHaP BÌNH CHtNH, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D-"90"6
(h<ng (&n ch& (&^(
CTY CP BAO BÌ THQY S$N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: $"D6 dP $HyN WCN, [Bh ĐHp%, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.09D0,,"
(h<ng (&n ch& (&^(
CTY 1D BAO BÌ LƯ*NG THHC
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: WB " LCN $CN $FO ĐƯMNG D, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0E!"9!
(h<ng (&n ch& (&^(
CTY SX BAO BÌ HÀNG XU/T 1H=U - CN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0/0@DE CtCH %FNG $HtNG $t%, P!0, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/,--/6
(h<ng (&n ch& (&^(
CTY TNHH BAO BÌ WW
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: AD9@DD dP !, [BÌNH HƯNG, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-!D"DE
(h<ng (&n ch& (&^(
CƯ#NG VIỆT - CTY TNHH SX TMDV CƯ#NG VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: " LCN BÌNH ĐGNG $F #JANG BzJ, P6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-!060D
(h<ng (&n ch& (&^(
D)P)T - CTY CP D)P)T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !,/9 $F #JANG BzJ, P6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-!6--0
(h<ng (&n ch& (&^(
GIA PHÚ - CTY TNHH BAO BÌ GIA PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: LC[ $CN $HJjN ĐƯMNG !, P$CN $HJjN ĐBNG, #/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.//,!,E0
(h<ng (&n ch& (&^(
GIAI 1H'NH - DNTN GIAI 1H'NH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 1D@! LP6 [WI %HNH [JCN, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./66!0ED
(h<ng (&n ch& (&^(
GIANG S*N - CTY TNHH TM XD GIANG S*N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !/0@!H $F J\IN, PE, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9006!"/
(h<ng (&n ch& (&^(
H$I (U - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GI/Y H$I (U
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !/"@EE@- WI ĐvC $HP, P0, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-0,6D"
(h<ng (&n ch& (&^(
H$I VƯ*NG - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GI/Y NHHA H$I VƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E,"@!! LP- HW", PBÌNH HƯNG HNA, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.E,-E!0!
(h<ng (&n ch& (&^(
H5NG SINH - CTY TNHH SX TM H5NG SINH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: DE"A #W0,, dP !, [ĐA PHƯgC, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.//-,,D,
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP CHUNG - CTY TNHH SX TM HIỆP CHUNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 6E- NGJ\`N CHu $HANH, PE, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00-/-"
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP H&A - CH HIỆP H&A
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: -E0 ĐƯMNG " $HtNG D, P/, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0/0E/!
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP LỢI - CTY TNHH SX BAO BÌ HIỆP LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D99@DD W} $HƯMNG LHa$, P!0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-666966
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP LHC - DNTN CH: BI:N L(M S$N HIỆP LHC
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0/@EC PHF% VGN CHHIJ, P!D, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9E,!E!
34a&5: h&R657c8hc4cnR(na49n
(h<ng (&n ch& (&^(
HIỆP THÀNH - HTX BAO BÌ GI/Y HIỆP THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !D"@/D-/E H~NG BhNG, P6, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.969EE,/
(h<ng (&n ch& (&^(
HI:U TRUNG +U(N - CTY TNHH TMDV SX HI:U TRUNG +U(N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: ED/ LHNH DƯƠNG VƯƠNG, PAN WFC, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,-EE0
(h<ng (&n ch& (&^(
H&A NGUY6N - CTY TNHH TM H&A NGUY6N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !, WB 3 CC HrNG VƯƠNG P!!, #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.90,60--
34a&5: c(Vh)ang7VŠRnVah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
H&A NGUYỆT - CTY TNHH H&A NGUYỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D9" $AƯƠNG VYNH L}, P$CN $HhNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!D""09
(h<ng (&n ch& (&^(
H&A NH(N - CTY TNHH SX TM H&A NH(N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E-"@!9 WFC WONG #JCN, P0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6,!",9
(h<ng (&n ch& (&^(
H&A PHƯ*NG - CS H&A PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !9/@""A HhN HiH NGJ\IN, PD, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-0D9/
(h<ng (&n ch& (&^(
HOA T(N - DNTN TM SX C!NG NGHIỆP HOA T(N MHOTAPAN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: ",! BÌNH ĐBNG, P!E, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0/9-90
34a&5: h)a(an8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀN THÀNH - CTY TNHH SX TMDV HOÀN THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: WB D9 LCN $CN $FO ĐƯMNG D, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,/!!D
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG CAO - CTY TNHH SX TM HOÀNG CAO
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0,EA dP PH_ HHaP, [PH_ HNA ĐBNG, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./9D0",9
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG LONG THANH BÌNH - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG LONG THANH
BÌNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: /-@CE/ PHF% NGs WlO, P", #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!"D-EE
34a&5: (hanhS&nhc)8hc4X6(9n
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG LONG THANH BÌNH - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG LONG THANH
BÌNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D!D WI W„H, P", #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0--6"0"
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG NGEC - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG NGEC
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !,/@" LHA VFN CCN, PHHaP BÌNH CHtNH, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D69E"!
(h<ng (&n ch& (&^(
HOÀNG NHẬT TH7NH - DNTN HOÀNG NHẬT TH7NH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !/- WI $HỊ BFCH Ct$, P!!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96DE6E"
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG L6 - CTY TNHH SX TM HỒNG L6
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 06-0- BhJ Ct$, P!!, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.D9"9D0!
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG L9NH - CS HỒNG L9NH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: DE0 BrH VGN BA, P$CN $HJjN ĐBNG, #/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/D6,9,
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG NAM - DNTN HỒNG NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: DE- LP0 ĐƯMNG !D, PBÌNH CHHpJ, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D9,DD-
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG PH'T - DNTN BAO BÌ GI/Y HỒNG PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: DE,@"9 LP" PBÌNH HƯNG HNA A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,"E"-
(h<ng (&n ch& (&^(
HỒNG T/N PH'T - CTY TNHH BAO BÌ HỒNG T/N PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "@DE LPD #WDD, $$HxC %BN, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9!"0"9
(h<ng (&n ch& (&^(
HỢP TH!NG - CS HỢP TH!NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D LPE ĐƯMNG !, PWHNH CHHpJ, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D,!/,E
(h<ng (&n ch& (&^(
HƯNG THÀNH - CTY CP BAO BÌ HƯNG THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 00!@D!D@D9 LP0 WI VGN LHƯƠNG, PHHaP $HhNH, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!!D,"9
(h<ng (&n ch& (&^(
HAU +UANG - CTY TNHH SX TM HAU +UANG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !9E WI $HỊ BFCH Ct$, P!!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96DD!69
(h<ng (&n ch& (&^(
HUY HOÀNG - DNTN C!NG NGHIỆP TM HUY HOÀNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !" $F #JANG BzJ, P6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-!E"60
(h<ng (&n ch& (&^(
HUINH GIANG - CH BAO BÌ HUINH GIANG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0"9 CtCH %FNG $HtNG $t%, P!0, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6D--0/
(h<ng (&n ch& (&^(
1H$I HOÀN MỚI - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GI/Y 1H$I HOÀN MỚI
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !@6,@D,BHe $AON VGN ĐANG, P9, #", $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9"!/D"-
(h<ng (&n ch& (&^(
1H$I PH'T - CTY TNHH BAO BÌ 1H$I PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !E/-!E9-!0! WI $HỊ BFCH Ct$, P!!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96D//06
(h<ng (&n ch& (&^(
1H'NH PHƯ*NG - CTY TNHH SX TM BAO BÌ 1H'NH PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E,@9B dP $AJNG ĐBNG, [$HgH $A% $HBN, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!,E6"9
(h<ng (&n ch& (&^(
1I6N MINH +U(N - CTY TNHH SX TM IN BAO BÌ 1I6N MINH +U(N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E@"/ H‹% !!6 NGJ\`N PH_C CHJ, P!0, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!06"9,
(h<ng (&n ch& (&^(
1I:N MC THÀNH - CTY TNHH SX TMDV 1I:N MC THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D-6B HNA BÌNH, PHHaP $CN, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6E-969
(h<ng (&n ch& (&^(
1IM HÀ - CTY TNHH TM-SV-DV 1IM HÀ
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D99@D@!9 W} $HƯMNG LHa$, P!0, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6066"-
(h<ng (&n ch& (&^(
1IM HOÀNG LONG - CTY TNHH SX TMDV 1IM HOÀNG LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: -9 ĐHNH BZ WYNH, PD6, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-990-E-
(h<ng (&n ch& (&^(
1IM TRƯ#NG THÀNH - CTY TNHH 1IM TRƯ#NG THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: DD!@- Hh $BN #J\yN, P6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00/"/,
34a&5: 9&nh)a8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
L % - INTXL LTD - R-P) OJJIC-
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !09 ĐHaN BHIN PHb +HJD BWDG WOJ /., P!0, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0!-,-9!
QRST&(R: UUU5Rn&n(5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
LẠC HỒNG - TT V<N HBA % TM LẠC HỒNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 9!BD PHF% VGN HAH, P", #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-EE!!,,
(h<ng (&n ch& (&^(
L(M HƯNG - CTY TNHH C* 1H0 BAO BÌ L(M HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 9/@E LHNH DƯƠNG VƯƠNG, P!D, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-/09E0-
(h<ng (&n ch& (&^(
L(M TH7NH PH'T - CTY TNHH SX TM BAO BÌ L(M TH7NH PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E90 LP0 WI VGN LHƯƠNG, PHHaP $HhNH, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!/60/6
(h<ng (&n ch& (&^(
LẬP T0N - CTY TNHH SX TM BAO BÌ LẬP T0N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E,/ BoN PH_ WC%, P9, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9690!60
34a&5: 5a6(&nca)8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
LI6N ANH - CTY TNHH SX TM LI6N ANH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 9 $HGNG WONG, PE, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!!00D6
(h<ng (&n ch& (&^(
L9NH NAM - CTY TNHH SX TM BAO BÌ L9NH NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0"D@!6 CJ CƠ, P!,, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/E699,
(h<ng (&n ch& (&^(
L8C S*N - CTY TNHH L8C S*N - CN
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !"!@D9 $HhNH $HtH, P!E, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.E,E0!9-
(h<ng (&n ch& (&^(
LONG HOÀNG PHƯ*NG - CTY TNHH BAO BÌ LONG HOÀNG PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E@! PHF% VGN HAH, P", #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.99!"E!"
34a&5: 5)ngh)ang6h7)ng8gaUaSc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
MAI LỆ V<N - CTY TNHH MAI LỆ V<N
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D0E@6"A CJ CƠ, P9, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/E-"0D
34a&5: 459c)D,,68Vah))c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
MAI THANH TRÚC - CTY TNHH MAI THANH TRÚC
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D@6" LP! Hh HJ\ GHtP, P$HFNH WZC, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!6!!/0
(h<ng (&n ch& (&^(
MẬU ANH - DNTN MẬU ANH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 666@",@D" ĐƯMNG " $HtNG D, P!E, #!,, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6E/EE0
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH NHẬT CƯ#NG - CTY TNHH MINH NHẬT CƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0-!@"D $AƯMNG CHHNH, P$CN eƠN NHÌ, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!D60"/
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH TƯ#NG - CS BAO BÌ TÚI X.P MINH TƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !BHe PH_ $HP, P!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-D-9-
(h<ng (&n ch& (&^(
MC HƯNG - CS NHHA MC HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: -0@!/ WN eHIJ, P!6, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.969E6"0
34a&5: 5a4;7ch&RnD,,/8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
MC SINH TÀI L8C - DNTN TMDV SX MC SINH TÀI L8C
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 9E@!,DEW DƯƠNG #JiNG Hh%, P!/, #GV, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.EE60!66
QRST&(R: UUU4Vha6a6RKc)4
34a&5: 4VT&nh(a&8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
MC THÀNH ẠT - DNTN MC THÀNH ẠT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "DD0P BA $Ơ, P/, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9-!/!/9
(h<ng (&n ch& (&^(
NAM +U.C - CTY TNHH SX TM NAM +U.C
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D,! $H•NG NHd$, P$CN $HhNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-ED6,0/
(h<ng (&n ch& (&^(
NAM TRUNG - CTY TNHH TMDV +U$NG C'O NAM TRUNG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E,9@!D NGJ\`N $APNG $J\pN, PD, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.99!666-
(h<ng (&n ch& (&^(
NGA - TIỆM NGA
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !!, CAO VGN WOJ, PD, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96,6DE"
(h<ng (&n ch& (&^(
NGHỆ THÀNH - CS NGHỆ THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !D/@EE@!,B %AH [JCN $HƯ‰NG, PE, #6, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96/,D6"
34a&5: (&Rn;7ngg&a&8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
NGHIỆP HOA - CTY TNHH TMDV NGHIỆP HOA
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "@D" LP6 #W!A, PBÌNH HƯNG HNA B, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,,6!6
(h<ng (&n ch& (&^(
NGE - CH BAO BÌ NGE
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "- NGJ\`N [u, PD6, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-99!!D"
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUỒN HÀNG VIỆT - CTY TNHH CUNG "NG NGUỒN HÀNG VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: 0! LPE ĐƯMNG D60, PHHaP PH_, #9, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./",9!6E
34a&5: 9&R(T)7Kc&ng89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUY6N C'C - CTY TNHH SX TM NGUY6N C'C
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: "!!@00 NGJ\`N [u, P!", #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.EE0D"E!
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUYFN L6 - CTY CP SX BAO BÌ NGUYFN L6
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: AE@E! dP !, [VYNH WZC B, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0E",E-
(h<ng (&n ch& (&^(
NGUY6N PHONG - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GI/Y NGUY6N PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: E9 NGJ\`N iNH $Hb, PHHaP $HhNH, #!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.--0/",-
(h<ng (&n ch& (&^(
NH(N 1IỆT - CTY TNHH SX TMDV NH(N 1IỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: !9@!E BÌNH $HgH, P!!, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.960,EDD
(h<ng (&n ch& (&^(
P % H - CTY TNHH XD SX TM P % H
Ngành nghề: BAO BÌ - eiN [Jd$ … BJBN BtN
Địa chỉ: D/AD Vw VGN Ht$, PWONG $AƯMNG, #9, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./",,,D"
VY TR,N - CTY TNHH MC THUẬT "NG DLNG % +U$NG C'O VY TR,N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: EE HOA ev, PD, #PN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0!/,-/9
1a2: +,-.0!/,0-E
QRST&(R: UUU97(KanaK(c)4
34a&5: 97(Kan;RT&gn8hc49nn9n

• $h&^( ]^ Œ Hn •n Œ G&a c<ng (hành 6hŽ4 c?c 5)*& Sa) S• g&•V ca)
c•6 9•& c<ng ngh' h&'n ‘*& nh•(: Hn )XXTR( 9à 15R2) nh&ề7 4à7,
6h7n JV ‘ịnh h•nh, c?n 4àng 4R(a55&’R;, ;?n h“6 (” ‘“ng 9•&
c<ng T7•( ca)
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N ẠI HƯNG - CTY CP NHHA T(N ẠI HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
E!E Ws\ BtN BuCH +ACB BWDG, WOJ 0., PHNA $HFNH, #$P,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/"/D//
1a2: +,-.9/"/D/9
QRST&(R: h((6:@@(an;a&h7ng65aT(&cc)4
34a&5: ;a&h7ng65aT(&c8hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
TH7NH 1HANG - CTY TNHH SX TMDV TH7NH 1HANG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB !E-!6 LCN $CN $FO ĐƯMNG ", P$CN $FO A, #B$CN, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,0"-9
1a2: +,-./0,0"9,
QRST&(R: UUU(h&nh]hang65aT(&cc)4: UU(h&nh]hang65aT(&c9n
34a&5: (h&nh]hang8hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
B$O M; - CTY TNHH SX % TM B$O M;
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: WB D! LCN $CN $FO ĐƯMNG ", P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0E,999
1a2: +,-./0E!!6-
QRST&(R: UUU6)4a65aT(&cc)49n
34a&5: &nX)86)4a65aT(&cc)49n
(h<ng (&n =7>ng c?)
TOV-CAN - CTY H8P S?T TOV-CAN
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB A6,@H - A6!@HH LCN VYNH WZC ĐƯMNG /, PBÌNH HƯNG HNA
B, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-60"6,6
1a2: +,-.-60,/-E
34a&5: ()9Rcan8hc4X6(9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
"C 12 - CS "C 12
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: D9E HhN HiH NGJ\IN, P!,, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-0-""/!
1a2: +,-.96",0"-
(h<ng (&n =7>ng c?)
MC CH(U - CTY CP IN % BAO BÌ MC CH(U
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !- Ws\ BtN BuCH, P$CN $HgH HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96!!0-/
1a2: +,-.96!D/"/
QRST&(R: UUU4Vcha7c)49n
34a&5: 4Vcha7c)8hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
BZU C$NH - CTY TNHH BAO BÌ % IN BZU C$NH
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !96, H~NG WFC, P!,, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-60,-06
1a2: +,-.9/!"D-9
34a&5: S77canh8g4a&5c)4
(h<ng (&n =7>ng c?)
VISINGPAC1 - CTY TNHH C!NG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPAC1
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB C!,@H LHJ C LCN VYNH WZC ĐƯMNG D1, [VYNH WZC A,
HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60""-!
1a2: +,-./60""-,
QRST&(R: UUU9&T&ng6ac]c)4
34a&5: 9&T&ng6ac]89&T)ng6ac]c)4
(h<ng (&n =7>ng c?)
CTY CP BAO BÌ SÀI G&N MSAPACON
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB HHH-!" NHx% CN" LCN $CN BÌNH ĐƯMNG !", P$C\ $HFNH,
#$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!000-!
1a2: +,-.ED0D"/D
QRST&(R: UUUTa6ac)c)49n: UUUSa)S&Ta&g)nc)49n
34a&5: Ta6ac)8Ta6ac)-9nc)4
(h<ng (&n =7>ng c?)
RƯ*NG T0N PH'T - CTY TNHH SX BAO BÌ GI/Y TRƯ*NG T0N PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: 1!,@D!B VYNH WZC, [VYNH WZC B, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60D/-/
1a2: +,-./60D//0
QRST&(R: UUU(K7)ng(&n6ha(hc4c)49n
34a&5: (K7)ng(h&nh6ha(89nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
VINA TOYO - CTY TNHH SX1D BAO BÌ CARTON G/P N:P VINA TOYO
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: 6!@6 $AJBNG $A3, PWHNH [JCN, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9/EE/"
1a2: +,-.-9/E6D6
34a&5: 9&na()V)8hc49nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
DH+ - CTY CP SX BAO BÌ NHHA TMDV DH+
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: -0 $AƯƠNG VYNH L}, P$CN $HhNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!,/,!"
1a2: +,-.-!,!--/
QRST&(R: UUUnn65aT(&cc)4
34a&5: nn65aT(&c8Vah))c)4
(h<ng (&n =7>ng c?)
GIA PH'T - CTY TNHH BAO BÌ NHHA GIA PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !9@"E %l WN, PBÌNH HƯNG HNA A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!D"-E!
1a2: +,-./6/,"E/
34a&5: g&a6ha(65aT(&c89nn9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
T(N THÀNH PH'T - CS BAO BÌ GI/Y T(N THÀNH PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: C!6@6, Vw VGN VCN, P$CN $FO, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./66,,DD
1a2: +,-./66,,D!
QRST&(R: UUU(an(hanh6ha(c)49n
34a&5: (a(ha6hac)8Vah))c)4
(h<ng (&n =7>ng c?)
NAM VIỆT - CTY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: WB D- LCN $CN $FO ĐƯMNG D, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,09/6
1a2: +,-./0,/-!9
QRST&(R: UUUna49&R(-6ac]ag&ng9n
34a&5: na49&R(8na49&R(-6ac]ag&ng9n
(h<ng (&n =7>ng c?)
CH(U BZU - CTY TNHH SX - TMDV - XN1 CH(U BZU
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: D9 CAW%3$$3, PN$B, #!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9!E!6-E
1a2: +,-.-DD"--/
QRST&(R: UUUcha7S77c)49n
34a&5: cha7S778cha7S77c)49n
(h<ng (&n =7>ng c?)
CHUNG HƯNG - CTY TNHH BAO BÌ GI/Y CHUNG HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: EE9 HWD, PBÌNH $AỊ ĐBNG, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96!0,E9
34a&5: Sa)S&g&aVch7ngh7ng8Vah))c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠI HƯNG - DNTN DI ẠI HƯNG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: 6DG AN DƯƠNG VƯƠNG, P!6, #-, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.96,0/"!
1a2: +,-.96,06!6
QRST&(R: UUU(aTh&ngc)49n
34a&5: (h&nh8(aTh&ngc)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
ẠI VY S*N - CTY TNHH TM DV ẠI VY S*N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !/ VƯMN CHJ•H, PE, #", $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-"0/9"9
1a2: +,-.9D9,/6/
34a&5: ;a&97T)n8g4a&5c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
"C TƯ#NG - CTY TNHH "C TƯ#NG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: E-" LP" #W!A, PBÌNH HƯNG HNA, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0,"--,
1a2: +,-./0,"--!
(h<ng (&n ch& (&^(
DƯ*NG MINH LỢI - CTY TNHH SX TM DƯ*NG MINH LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: D09@0A! LHJBNG VHa$, PPH_ $AJNG, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6,0"E0
1a2: +,-.-6,-9DD
34a&5: 4&nh5)&nSS8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
DY 1HANG - MHC IN DY 1HANG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB AD0@H-AD6@H LCN VYNH WZC ĐƯMNG DC, PBÌNH HƯNG HNA
B, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60DE"6
1a2: +,-./60DED,
QRST&(R: UUU;V]hang&n]Tc)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
HẠ - PHONG - CTY TNHH SX TM HẠ - PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB H!E LPD LDC $CN $HgH HHaP, ĐƯMNG B!, P$CN $HgH HHaP,
#!D, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0"/,96!
1a2: +,-./!/E-9,
34a&5: ha6h)ngc)5(;8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
H(N THUẬN PH'T - CTY TNHH SX - TM H(N THUẬN PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !6- WFC WONG #JCN, P!,, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.--D-E,0
1a2: +,-.-6!9E!"
(h<ng (&n ch& (&^(
HƯNG NG(N - CTY TNHH HƯNG NG(N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: -"@E/ PHF% VGN BFCH, P!0, #$B, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-!0-6"-
1a2: +,-.-!0-6E!
QRST&(R: UUU(ha)nhan;Rca5c)4
34a&5: (ha)nhan;Rca58Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
3APAN PAP-R T-CHNOLOGY MVNN CO)4 LTD
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
e"/-"-A LC[ $CN $HJjN ĐƯMNG !9, P$CN $HJjN ĐBNG,
#/, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.//,!9!0
1a2: +,-.//,!9!/
34a&5: k6(9n!8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
LAI TRƯ#NG S*N - CTY TNHH TM % SX BAO BÌ LAI TRƯ#NG S*N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: /",@// HWD, PBÌNH $AỊ ĐBNG A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-//09-D
1a2: +,-./6D"D9/
(h<ng (&n ch& (&^(
L-- YANG PAP-R CO)4 LTD - R-P) OJJIC-
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
E! NGJ\`N $HỊ %HNH LHAH +\OCO O11HC3 BWDG WOJ 9., PBN,
#!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-DD-!E6
1a2: +,-.-DD6-"D
34a&5: 5V68hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
LI6N SINH - DNTN BAO BÌ LI6N SINH
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: dP E, [$CN $HFNH ĐBNG, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./90"6,!
1a2: +,-./90"6,E
34a&5: 5&nT&n6ac]ag&ng8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
S PAC1 - CTY TNHH LS PAC1
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: LCN $C\ B•C Cb CHH, [$CN AN HZH, HCC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-9DE6/,
1a2: +,-.-9DE6/!
QRST&(R: UUU5T6ac]c)49n
34a&5: n(hanh85T6ac]c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
MINH PH'T - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ IN MINH PH'T
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
D@E NGJ\`N $HỊ exC, dP HƯNG WCN, [Bh ĐHp%, HH%, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.--"0/-9
1a2: +,-.--"0!"!
QRST&(R: UUU4&nh6ha()Kg
34a&5: 466)5VSag89&R((R59n
(h<ng (&n ch& (&^(
NGHIỆP TÀI M[\[N - DNTN SX - TM NGHIỆP TÀI M[\[N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: "9-E! $CN LHAH, PE, #!!, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-00/E/D
1a2: +,-.900"D,0
(h<ng (&n ch& (&^(
PHÚ MINH PHÚ - CTY TNHH SX NHHA PHÚ MINH PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: DED@D-E-6 $HOFH NGPC HOJ, PPH_ $HFNH, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/"!E-9
1a2: +,-.-6,-69-
34a&5: 4&nh6h765aT(&c8Vah))c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
SAIGON TRAPACO - CTY TNHH TM % BAO BÌ SÀI G&N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
WB B06-0/@HH ĐƯMNG D3, LCN VYNH WZC, [VYNH WZC A, HBC,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60D!-,
1a2: +,-./60D!9!
QRST&(R: UUUTa&g)n(Ka6ac)c)49n
(h<ng (&n ch& (&^(
S'NG NGHIỆP - DNTN NHHA BAO BÌ S'NG NGHIỆP
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: "C- dP ", [PHF% VGN HAH, HBC, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-090/D/
1a2: +,-.90E!E9"
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N ẠT VIỆT - CTY TNHH BAO BÌ NHHA T(N ẠT VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !D- WI H~NG PHONG, P", #0, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-"-!6D,
1a2: +,-.-"-!6!9
QRST&(R: UUU(an;a(9&R(c)4
34a&5: (an;a(9&R(89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N LONG - CS BAO BÌ GI/Y T(N LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !/@EE LP/ WHNH ĐBNG, PWHNH ĐBNG, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D,!/!D
1a2: +,-./D,!/!"
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N MC VINH - CTY TNHH TM - SX - DV T(N MC VINH
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
DE/@D/-D9 +e• %gH !0-@"9-E!. PHAN ANH, P$CN $HgH HNA, #$P,
$P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./0!D,!-
1a2: +,-.96!,90/
(h<ng (&n ch& (&^(
T/N PHONG - CS T/N PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: D-E@! HNA BÌNH, PHHaP $CN, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/""E-6
1a2: +,-.9/""0!-
QRST&(R: UUU(an6h)ngc)c)4
34a&5: SSn(an6h)ng8Vah))c)4: &nX)8(an6h)ngc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N +UANG HUY - DNTN SX TM T(N +UANG HUY
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !/6@""A HNA BÌNH, P$CN $HgH HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.9/""-E9
1a2: +,-.-6,0"E-
34a&5: (an=7angh7V89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N TH'I PHƯ*NG - CTY TNHH IN BAO BÌ TMDV T(N TH'I PHƯ*NG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: "E ĐƯMNG E9, PHHaP BÌNH CHtNH, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D66",/
1a2: +,-.EDDE6"/
QRST&(R: UUU9n6K&n(nR(
34a&5: 6h7)ng4V(8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
TH'I BÌNH - DNTN NHHA TH'I BÌNH
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: B! BrH ĐÌNH $_\, PDE, #B$, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.0!!D990
34a&5: (ha&S&nh65aT(&c8Ta&g)nnR(9n: (ha&S&nh65aT(&cT8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
THUẬN THI6N - CTY TNHH SX % TM THUẬN THI6N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ:
B/@HH LCN VYNH WZC ĐƯMNG DA, P$CN $FO A, #B$CN, $P
HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./60,0/D
1a2: +,-./60,0/,
QRST&(R: UUU(h7an(h&Rn65aT(&cT(7SRc)4
34a&5: (h7an(h&Rn8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
TI:N THÀNH - CTY TNHH SX TM BAO BÌ - D(Y % C'P IỆN TI:N THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: 9- $AON ĐFH NGHYA, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-//!,/-
1a2: +,-.-//!,//
34a&5: (&(hac)46anV89nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
TRUNG !NG - CTY CP TRUNG !NG
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: D@"B dP $AJNG ĐBNG, [$HgH $A% $HBN, HH%, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./!,,DE/
1a2: +,-./!,D,/E
QRST&(R: UUUSa)S&(K7ng;)ngc)49n
34a&5: Sa)S&(K7ng;)ng8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VIỆT T(N - DNTN SX BAO BÌ NHHA % GI/Y VIỆT T(N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !/6@D/ HNA BÌNH, P$CN $HgH HNA, #$P, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.-6,9"D!
1a2: +,-.9/"D0D,
34a&5: 9&R((an-6(R8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(
VINA - CTY TNHH SXTM MÀNG BNG GBI VINA
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: !,, $AON ĐFH NGHYA, P$CN $FO A, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./06!-/D
1a2: +,-./06!-/E
QRST&(R: UUU9&na6ac]&ngX&54Tc)4
34a&5: Ta5RT89&na6ac]&ngX&54Tc)4
(h<ng (&n ch& (&^(
L9NH NAM - CTY TNHH L9NH NAM
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: ",D@/" LP0 WI ĐÌNH C†N, P$CN $FO, #B$CN, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-.ED6-909
1a2: +,-.ED6-96!
QRST&(R: UUUS)2-U)K5;S)2c)49n
34a&5: U)K5;S)2c)5(;8Vah))c)4
(h<ng (&n ch& (&^(
T(N SÀI G&N - CTY TNHH SX - TM - XD % BAO BÌ GI/Y T(N SÀI G&N
Ngành nghề: BAO BÌ - Vj$ WHaJ
Địa chỉ: D/3@0 NGB CHu #J•C, P$A% BÌNH, #$Đ, $P HC%
Đ&'n (h)*&: +,-./D9"//-
1a2: +,-./D9"90/
34a&5: nRUTa&g)n8hc49nn9n
(h<ng (&n ch& (&^(

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->