P. 1
6826 Qui Trinh Tiep Nhan Xu Ly Van Ban Den 08.8.08

6826 Qui Trinh Tiep Nhan Xu Ly Van Ban Den 08.8.08

|Views: 265|Likes:
Được xuất bản bởialoloaalo

More info:

Published by: aloloaalo on Jan 07, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2010

pdf

text

original

VĂN PHÒNG BỘ

QUY TRÌNH
Mã số: QT-VBĐ-HC-08
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày ban hành: 26/10/2005
Lần sửa đổi: 1
Trang/Tổng số: 1/6
1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của qui định
nà y
. Nội dung t!ong qui định này có hiệu lực như "ự chỉ đạo của #an $ãnh đạo
%. &ỗi 'ộ ph(̣n chỉ được ph(n phối duy nh(́t )1 'ản *c+ đ+ng d,u -i./ "o0t1, cá c 'ản "ao
có /ã "ố -hác với 'ản n2y phải được loại 'ỏ ngay, tuyệt đối -hông được "ử dụng
PHAN PHÔI
TT Noi nhân TT Noi nhân

Chánh !n "h#ng $h#ng T%y&n 'r%y(n
Cá) $h* C$ $h#ng Lư% 'r+
$h#ng ,-nh )h.nh $h#ng /%0n 'r1 2 3 '4
$h#ng T5ng h6" $h#ng Tin h7)
$h#ng 84 '9án :9-n ;<
!n "h#ng Thư=ng 'r>) CC,C
SUA ĐÔI
Lần sua dôi Ngày sua dôi Nôi dung và hang muc sua dôi
01 2/6/200? M@) AB Lư% đCB D@) 5E2E1B 5E2EFB 5E2E?
Soan thao Xem xet Phê duyêt
,9G '&n : H ,Cng IJn
Chứ) K%G : $h* "h#ng
,9G '&n : TrLn /%M) T%Nn
Chứ) K%G : TrưOng "h#ng
,9G '&n: Ng%yPn Minh NhQn
Chứ) K%G: $h* !n "h#ng
$h@ 'rá)h !n "h#ng
VĂN PHÒNG BỘ
QUY TRÌNH
Mã số: QT-VBĐ-HC-08
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày ban hành: 26/10/2005
Lần sửa đổi: 1
Trang/Tổng số: 2/6
1. MUC ĐICH :
2 /%y đ1nh 'rRnh '>B nSi T%ng 'h>) hiUn KiU) 'i4" nhVnB "hân W9QiB ;X WYB
)h%yZn gia9 K!n b0n đ4n )[a \SB đ0D b09 ]1" 'h=iB )h.nh ;á)B an '9-n K- 'h%Vn
W6iE
2 ^á) đ1nh 'rá)h nhiUD )[a D_i '5 )h`)B )á nhân 'r9ng KiU) 'i4" nhVnB ;X
WYB )h%yZn gia9 K!n b0n đ4n )[a \S 'Qi !n "h#ng \SE
2. PHAM VI ÁP DJNG :
a" T@ng K-9 KiU) 'i4" nhVnB ;X WYB )h%yZn gia9 K!n b0n đ4n )[a \S Nông
nghiU" K- $há' 'riZn nông 'hôn 'Qi !n "h#ng \SE
3. TÀI LIJU THAM KHẢO/VIJN DAN :
2 $há" WUnh Lư% 'r+ b%M) gia ban h-nh 'háng F/2001E
2 Ngh1 đ1nh sM 110/200F/N:2C$ ng-y 0?/F/200F )[a Ch.nh "h[ K( )ông
'á) !n 'hưE
2 !n b0n sM F25/TLT2NT ng-y 1?/c/2005 hưdng Ten b%0n WY )ông
K!n điB đ4nE
2 Thông 'ư sM 21/2005/TT2\N ng-y 01/02/2005 K( Ch`) n!ngB nhiUD K@B
b%y(n hQn K- '5 )h`) )[a '5 )h`) !n 'hưB Lư% 'r+ \SB )J b%an ngang \SB )J
b%an 'h%S) Ch.nh "h[ K- fg ban nhân TânE
2 !n b0n sM 260/T2LTTN2N:$ ng-y 06/5/2005 )[a C@) !n 'hư Lư%
'r+ Nh- nưd) ,ưdng Ten ;ây T>ng /%y )h4 )ông 'á) !n 'hưB Lư% 'r+ )J b%anE
2 /%y4' đ1nh sM Ac2//:2\NN2$ ng-y 2?/01/200? )[a \S 'rưOng \S
Nông nghiU" K- $TNT ban h-nh /%y )h4 'i4" nhVnB ;X WY K- b%0n WY K!n b0nB
'hông 'in )[a \S Nông nghiU" K- $há' 'riZn nông 'hônE
2 /%y4' đ1nh sM AcF/200?//:2\NN ng-y 2?/1/200? )[a \S 'rưOng \S
Nông nghiU" K- $TNT ban h-nh /%y )h4 W-D KiU) )[a \SE
2 /%y4' đ1nh sM 1F10//:/\NN2$ ng-y 0h/5/200? )[a \S b%y đ1nh K(
)ông 'á) 'hư=ng 'r>)B \09 KU )J b%an \SE
2 /%y4' đ1nh sM Ac0//:2$ ng-y 0h/6/200? ban h-nh /%y )h4 W-D KiU)
)[a !n "h#ng \SE
2 \S 'i&% )h%in jIk h001 : 2000
2 I5 'ay )hN' Wư6ng
4. THUẬT NGÙ - ĐJNH NGHÎA :
!n b0n đ4n: L- )á) W9Qi )ông K!nB giNy '= gXi đ4n \SB đư6) !n 'hư \S
'i4" nhVnB đ!ng ]YE
VĂN PHÒNG BỘ
QUY TRÌNH
Mã số: QT-VBĐ-HC-08
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày ban hành: 26/10/2005
Lần sửa đổi: 1
Trang/Tổng số: A/6
5. NỘI DUNG :
5.1. LUU ĐO, QUÁ TRINH THJC HIJN:
Trách nhiçm
thµc hiçn
Nçi dung Mô ta
!n 'hư \S
^<D 5E2E1
!n 'hư \S
^<D 5E2E2
Llnh đQ9 $ ^<D 5E2EA
!n 'hư \S
^<D 5E2EFm $hLn
D(D b%0n WY \
đ4n
$h#ng T5ng
h6"
^<D 5E2E5
!n 'hư \S
^<D 5E2E6
2 I5 gia9 K!n b0n
$h#ng T5ng
h6"
^<D 5E2Ec
!n 'hư \S
^<D 5E2E?
5.2. MÔ TẢ CHI TIẾT
VB6
T5ng h6"B bá9 )á9B Wư% hC sJ
Th<9 Tni đôn đM) KiU) ;X WY K!n b0n
Ti4" nhVn
Ch%yZn )á) đJn K1
TrRnh Llnh đQ9 \S
$hân W9QiB :!ng ]Y
\ đ4n
NhV" T+ WiU% K-9 s5B K-9 Dáy
L: !n "h#ng ;X WY
VĂN PHÒNG BỘ
QUY TRÌNH
Mã số: QT-VBĐ-HC-08
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày ban hành: 26/10/2005
Lần sửa đổi: 1
Trang/Tổng số: F/6
5.2.1. Tiêp nhçn vàn ban
!n 'hư \S 'i4" nhVn 'N' )0 K!n b0n gXi đ4n \S bong )á) hRnh 'h`) đZ
đ!ng ]Y 'h<9 b%y đ1nhE
!n b0n đ4n ng9-i gi= h-nh )h.nh 'h>) hiUn 'h<9 b%y đ1nh 'Qi /%y4'
đ1nh sM 1F10//:/\NN2$ ng-y 0h/5/200? )[a \S ban h-nh b%y đ1nh K(
)ông 'á) Thư=ng 'r>)B \09 KU )J b%an \SE
5.2.2. Phân loçi; Đàng ký vàn ban dên
5.2.2.1. Phân loçi vàn ban dên
!n b0n đ4n đư6) !n 'hư \S ;<D ;p' K- "hân W9Qi ngay sa% ]hi 'i4"
nhVnB 'h<9 'i&% )h. "hân W9Qi:
2 !n b0n )J b%an )N" 'r&n qTr%ng ưJng :0ngB /%M) hSiB Ch[ '1)h nưd)B
Ch.nh "h[rm \SB Ng-nhB :9-n 'hZ Tr%ng ưJng qg7i 's' W- \1rm
2 !n b0n )[a )á) đJn K1 'r>) 'h%S) \S: qg7i 's' W- \2rm
2 !n b0n )[a )á) đ1a "hưJng: Cá) )J b%an )[a )á) 'tnhB 'h-nh "hM 'r>)
'h%S) TuB )á) IOB Chi )@) EEE qg7i 's' W- \Arm
2 viNy D=i h7"B ThưB :Jn 'hư qg7i 's' W- \Frm
2 !n b0n DV'B điUn DV'EEEqg7i 's' W- \5rm
2 L9Qi ghi đ.)h Tanh '&n )á nhânB đJn K1 qC@)B @B Thanh 'rawr qg7i 's' W-
\6rm
2 Cá) b0n xa; đ4n đư6) 'i4" nhVn K- ghi s5 'h<9 Tni ri&ng qbS "hVn nhVn
xa;r
5.2.2.2. Đàng ký vàn ban dên
TN' )0 )á) K!n b0n đ4n 'h%S) W9Qi \1B \2B \AB \FB \5 !n 'hư đ(%
"h0i đ*ng TN% đ4nB ghi sM đ4nB 'h=i điZD nhVn qng-yB 'hángB n!Dr K- Tán yphiêu
xu lý vàn ban¨ đZ 'rRnh Llnh đQ9 !n "h#ngE
5.2.3. Lãnh dço Vàn phòng xu lý
Llnh đQ9 !n "h#ng ;X WY K!n b0n T9 !n 'hư 'rRnh:
2 $hân W9Qi K!n b0n qzB\BCr: ;á) T1nh rn W9Qi K!n b0n 'r&n "hi4% ;X WY
K!n b0nB 'h<9 'i&% )h.:
{ L9Qi z: !n b0n )* ghi 'h=i hQn "h0i 'r0 W=i bong K!n b0n )h9 nJi gXim
{ L9Qi \: !n b0n ]hông ghi 'h=i hQn "h0i 'r0 W=i nhưng "h0i 'r0 W=i
bong K!n b0n )h9 nJi gXim
{ L9Qi C: !n b0n ]hông "h0i 'r0 W=i )h9 nJi gXiE
2 vhi Y ]i4n K-9 ~Phiêu xu lý vàn ban|
VĂN PHÒNG BỘ
QUY TRÌNH
Mã số: QT-VBĐ-HC-08
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày ban hành: 26/10/2005
Lần sửa đổi: 1
Trang/Tổng số: 5/6
5.2.4. Nhçp dü liçu, thông tin vào sô, vào máy
!n 'hư nhV" K-9 Dáy q"hLn D(D b%0n WY K!n b0n đ4n )[a \Sr )á)
'hông 'in K( K!n b0n K- Y ]i4n ;X WY )[a Llnh đQ9 !n "h#ngm "hân )hia K!n
b0n K-9 ô '-i WiU% )[a )á) đJn K1B )á nhân 'h<9 Y ]i4n ;X WY )[a Llnh đQ9 !n
"h#ng đMi Kdi )á) W9Qi \1B \2B \AB \FE
}i&ng Kdi W9Qi \5B K!n 'hư K-9 s5 'h<9 Tni '~ng W9Qim )á) b0n xa; K-9
s5 ri&ng q'Qi bS "hVn nhVn •a; đ4nrE
5.2.5. Trình Lãnh dço Bç
Ch%y&n Ki&n '5ng h6" 'r>) 'i4" gi€" KiU) Llnh đQ9 \S qg7i )h%ng W-
Ch%y&n Ki&n T5ng h6"r nhVn K!n b0n '~ K!n 'hư \S đZ 'rRnh Llnh đQ9 \Sm
nhV" Y ]i4n ;X WY )[a Llnh đQ9 \S K-9 "hLn D(D b%0n WY K!n b0n đ4nm
)h%yZn K!n b0n đl ;X WY K( K!n 'hư \S đZ gia9 )á) đJn K1 'h<9 Y ]i4n ;X WY
)[a Llnh đQ9 \SE
5.2.6. Chuyên giao vàn ban cho các don v|
!n 'hư "hân )hia K!n b0n K-9 ô '-i WiU% )[a )á) đJn K1B )á nhân 'h<9 Y
]i4n ;X WY )[a Llnh đQ9 \SE
Nh+ng K!n b0n )* y&% )L% gN"B "h0i xa; h9•) điUn bá9 đJn K1 đ4n nhVn
ngayE
Nh+ng K!n b0n b%y "hQD "há" W%V'B K!n b0n )ht đQ9 )[a )J b%an Tr%ng
ưJngB K!n 'hư "h9'9 đZ Wư% 'h<9 y&% )L% )[a Llnh đQ9 !n "h#ngE
!n 'hư gia9 K!n b0n )h9 )á) đJn K1 'h<9 b%y đ1nhE iU) gia9 nhVn !n
b0n "h0i đư6) ghi s5B ]iZD 'ra K- ]Y nhVnE
5.2.7. Theo dõi dôn dôc xu lý vàn ban o các don v|
$h#ng T5ng h6" 'h<9 TniB đôn đM)B '5ng h6" bá9 )á9 'Rnh hRnh 'h>) hiUn
nhiUD K@ đư6) gia9 )[a )á) đJn K1 '~ !n b0n đ4n )[a \S q'r&n "hLn D(D
yb%0n WY K!n b0n đ4n| )[a \Sr đZ bá9 )á9 \S 'Qi gia9 ban h-ng 'háng đMi Kdi
W9Qi !n b0n zB\E
5.2.8. Tông hçp báo cáo, luu hô so
2 !n 'hư \S '5ng h6"B in Tanh D@) K!n b0n đ4n '~ "hLn D(D yb%0n WY
K!n b0n đ4n| đZ WV" s5 'h<9 Tni !n b0n đ4n h-ng 'hángB '5ng h6" s5 h-ng
b%YB n!DE
2 !n 'hư WV" hC sJ K!n b0n đ4n Wư% 'Qi !n 'hư nS" Lư% 'r+ \SE
VĂN PHÒNG BỘ
QUY TRÌNH
Mã số: QT-VBĐ-HC-08
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày ban hành: 26/10/2005
Lần sửa đổi: 1
Trang/Tổng số: 6/6
6. HO SO LUU
,C sJ Wư% 'Qi !n 'hư K- gia9 nS" )h9 Lư% 'r+ sa% ]hi ]4' 'h€) n!D )ông
'á):
2 I5 'h<9 Tni K!n b0n đ4n qW9Qi \5rB
2 I5 gia9 K!n b0nm
2 I5 'h<9 Tni K!n b0n đ4n h-ng n!Dm
2 Nh+ng K!n b0n đ4n đư6) Wư% 'h<9 y&% )L% )[a Llnh đQ9 !n "h#ngE
7. BIEU MAU ĐINH KÈM:
Phiêu xu lý vàn ban: BM-VBĐ-HC-02
$,j‚f ^ƒ L„ …N \†N
q\an h-nh ]‡D 'h<9 /%y4' đ1nh sM: Ac2 //:2\NN2$ ng-y 2? /02/ /200?
)[a \S 'rưOng \S NNˆ$TNTr

bé n«ng nghiÖp
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
phiÕu xö lý v¨n BẢN
Lo¹i : b
!
ý "iÕn gi#$ %u&Õt
Thêi h¹n b¸o c¸o Bé: Trước………………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->