Đề thi kiểm tra hết môn

Môn: Lý thuyết thống kê
thời gian: 120 phút
Đề bài:
Câu 1: ( 3 điểm)
Nêu những vấn đề chủ yếu của điều tra thống kê?
Câu 2: ( 4 điểm)
Có tài liệu thống kê tiền lương của một HTX dệt thổ cẩm như sau:
Mức lương
( 1000đ)
Số công nhân

600 - 700

500
( người)
Căn cứ tài liệu trên tính:

700 – 800

800 - 900

850

680

900 – 1000 1000 - 1100
570

300

a. Lương bình quân một công nhân của doanh nghiệp
b. Giá trị trung vị về lương của doanh nghiệp
c. Giá trị mốt về lương của doanh nghiệp
Câu 4: ( 3 điểm)
Một nhóm nghiên cứu công bố rằng trung bình một người mua hàng tiêu dùng
420 nghìn đồng/tháng cho hàng hoá thông thường. Chọn ngẫu nhiên 16 người
mua hàng kiểm tra thấy trung bình họ tiêu là 442 nghìn đồng/ tháng. Với độ
lệch tiêu chuẩn là: 60 nghìn đồng. với mức ý nghĩa 5% kiểm định xem kết luận
của nhóm nghiên cứu có thấp hơn sự thật không?