Th b y, ngày 26/12/2009 Phương trình ch a n m u

I. Cách gi i phương trình ch a n m u : Bư c 1. Tìm đi u ki n xác đ nh c a phương trình. Bư c 2. Quy đ ng m u hai v c a phương trình. Bư c 3. Kh m u. Bư c 4. Gi i phương trình v a tìm đư c. Bư c 5. (K t lu n) Trong các giá tr v a tìm đư c bư c 4, các giá tr th a mãn đi u ki n xác đ nh chính là nghi m c a phương trình đã cho. II. Bài t p 1. Gi i các phương trình: 4 x+2 x−2 − = 2 a) x−2 x+2 x −4 3x2 x 2 − 3 = 2 b) x−1 x −1 x +x+1 1 2 1 4x − 5 c) − + = x−1 x x+1 x(x2 − 1) 9x − 27 8x − 28 d) − =0 2x − 7 x−3 2x + 3 3(x − 3) e) − −2=0 x−3 x+3 2 4 3 + = f) 5x − 1 3 − 5x (1 − 5x)(5x − 3) 2. Gi i các phương trình: 1 1 a) 3 −3 = − 3 (x2 + 2) ; 2x 2x x+1 x−2 b) (x2 − x − 2) = (x2 − x − 2) ; 3(x + 3) 6(x + 3) 3x + 5 3x + 5 2 c) (2x2 + x + 1) − (x − 3x − 3) = 0 ; x+2 x+2 2 2 4 4 d) x2 + 2 + 1 = x2 − 2 − 1 . x x 8−x 1 + . x−7 7−x Tính giá tr c a x đ A = 8. 3. a) Cho bi u th c : A = 1

9 14 90 và C = + . − 25 x−5 x+5 Tìm các giá tr c a x sao cho B và C có giá tr b ng nhau. 3 5 và F = . c) Cho hai bi u th c : E = x−1 x Tìm các giá tr c a x sao cho E + F = EF . b) Cho hai bi u th c : B = x2 4. Gi i phương trình: 4 x+1 x+2 − + 2 =0 x − 1 x + 3 x + 2x − 3

5. Gi i phương trình: 1 1 1 1 1 + + + = (x + 2)(x + 3) (x + 3)(x + 4) (x + 4)(x + 5) (x + 5)(x + 6) 15 1 2 6 6. Gi i phương trình: 2 + = 2 x − 3x + 3 x2 − 3x + 4 x − 3x + 5

2